Π.Μ.Σ. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων


Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management – MHRM) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι

  • H εξειδίκευση πτυχιούχων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και στη δημιουργία στελεχών ικανών:

              (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα,
              (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

  • Η συνεχής εκμάθηση και ανάπτυξη των φοιτητών του Προγράμματος. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ο εντοπισμός και η ανάπτυξη μεταπτυχιακών φοιτητών ικανών να διεξάγουν και να ολοκληρώσουν διδακτορική διατριβή στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
  • Η συνεργασία με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ, ερευνητικών ιδρυμάτων, επίσημων επαγγελματικών ινστιτούτων, ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.