Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του πρώτου (1ου) κύκλου υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (MasterinHumanResourceManagement, MHRM)». Στο εν λόγω Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 1o κύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο 40.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Το έντυπο συστατικής επιστολής παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν αποδεικτικά εμπειρίας μόνο εάν υπάρχουν.
  7. Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, γνώση χειρισμού Η/Υ.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή από επαγγελματικό/ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση την Αγγλική γλώσσα ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
  9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.000 € συνολικά. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3). Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα και το τελευταίο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: Γραφείο 303, 3ος όροφος, Πτέρυγα ΗΘ΄, Πύργος ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891521 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@uom.edu.gr. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα γίνεται τις εξής ημέρες και ώρες: Τρίτη και Πέμπτη από 10:00 έως 12:00 (τηλ. 2310891521) και Δευτέρα και Τετάρτη από 17:00 έως 19:00 (τηλ. 2310891521 & 2310891594).

Οι αιτήσεις γίνονται, επίσης, δεκτές ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hrm@uom.edu.gr) και ταχυδρομικά (ημερομηνία αποστολής έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019).

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

 

 

Δημήτριος Μιχαήλ

Καθηγητής