Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 24/7/2020

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

    

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   (SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION)

    

    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 24/07/2020


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    

   Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγη, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (M.Sc. in Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

    

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 19/06/2020 μέχρι και τις 24/07/2020  τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. που θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης
   2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
   3. Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  υποψηφίου
   4. Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
   5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν
   6. Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
   7. Πιστοποιητικό γνώσης μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας TOEFL και IELTS κατοχυρώνουν γλωσσομάθεια για τέσσερα (4) χρόνια μετά την ημερομηνία λήψης τους.
   8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
   9. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
   10. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή  α. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική  διάρκεια της ασφάλισης. β. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. γ. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. δ. Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
   11. Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις / πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

   Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους  4.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εκ του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το τριάντα τοις εκατό (30%) δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ κατ’ έτος είναι 72 (με ανώτατο όριο τους 90).

   Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

   α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

   β) πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

   γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω και

   Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1. 

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (με την εξαίρεση του κριτηρίου της συνέντευξης):

    

   Κριτήρια επιλογής

   Μέγιστη πίστωση μορίων

   Ο βαθμός πτυχίου

   15

   Προϋπηρεσία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή:

   1) Ειδική Αγωγή:

   Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 12 μόρια

   Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 16 μόρια

   Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 20 μόρια

   2) Γενική Αγωγή

   Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 8 μόρια

   Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 12 μόρια

   Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 16 μόρια

   Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για γενική και ειδική αγωγή, εφόσον υπάρχει σχετική προϋπηρεσία, είναι 28.

   28

   Πτυχιακή εργασία:

   Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόρια

   Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια

   Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 Μόρια

   Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια

   12

   Επιπλέον τίτλοι σπουδών: διδακτορικό = 10 μόρια, μεταπτυχιακό = 5 μόρια, δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια. Δεν θα μοριοδοτούνται ταυτόχρονα και παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος σπουδών που παρέχει τα περισσότερα μόρια.

   10

   Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,  πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:

   Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 11 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 22 μόρια

   Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 6 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 12 μόρια

   Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστο αριθμό τα 6 μόρια

   Επισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/ δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης  σε πρακτικά)

   40

   Η βαθμολογία στη συνέντευξη

   25

    

   Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη, από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., οι Ν+20 επικρατέστεροι υποψήφιοι (όπου Ν ο αριθμός των εισακτέων) και εξ αυτών επιλέγονται όσοι απαιτούνται, μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των εισακτέων.

   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στον αριθμό 2310 891605 και στο κινητό 6987400751 καθημερινά 11:00-13:00 καθώς και στο e-mail: metekpe@uom.edu.gr

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://uom.gr/metekpe


   Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όλα τα έγγραφα σκαναρισμένα) της  Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στο παρακάτω email: metekpe@uom.edu.gr


   Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   ΠΜΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, γραφείο ΙΜ7Β

   Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

   Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημρομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 24/07/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.


   O Διευθυντής 
   του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


   Ιωάννης Αγαλιώτης

   Καθηγητής

   Ανακοίνωση Επιτυχόντων για το Π. Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

   Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 14η/12.03.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
   ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
   1 30 3.2.2020
   2 31 3.2.2020
   3 32 3.2.2020
   4 33 3.2.2020
   5 34 3.2.2020
   6 35 4.2.2020
   7 36 5.2.2020
   8 37 5.2.2020
   9 39 6.2.2020
   10 42 6.2.2020
   11 44 6.2.2020
   12 45 7.2.2020
   13 46 7.2.2020
   14 48 7.2.2020
   15 49 7.2.2020
   16 50 7.2.2020
   17 51 7.2.2020
   18 52 10.2.2020
   19 53 10.2.2020
   20 56 10.2.2020
   21 59 10.2.2020
   22 60 10.2.2020
   23 61 10.2.2020
   24 62 10.2.2020
   25 63 10.2.2020
   26 64 10.2.2020
   27 66 11.2.2020
   28 67 11.2.2020
   29 69 11.2.2020
   30 70 11.2.2020
   31 71 11.2.2020
   32 73 11.2.2020
   33 74 11.2.2020
   34 75 11.2.2020
   35 79 11.2.2020
   36 80 12.2.2020
   37 81 12.2.2020
   38 82 12.2.2020
   39 86 12.2.2020
   40 87 12.2.2020
   41 88 12.2.2020
   42 89 12.2.2020
   43 90 12.2.2020
   44 91 12.2.2020
   45 92 12.2.2020
   46 94 13.2.2020
   47 96 13.2.2020
   48 99 13.2.2020
   49 100 13.2.2020
   50 104 13.2.2020
   51 105 13.2.2020
   52 108 14.2.2020
   53 113 14.2.2020
   54 115 14.2.2020
   55 116 14.2.2020
   56 117 14.2.2020
   57 120 14.2.2020
   58 121 14.2.2020
   59 123 17.2.2020
   60 125 17.2.2020
   61 126 17.2.2020
   62 127 17.2.2020
   63 129 17.2.2020
   64 132 17.2.2020
   65 134 17.2.2020
   66 138 17.2.2020
   67 140 19.2.2020
   68 142 19.2.2020
   69 144 19.2.2020
   70 145 19.2.2020
   71 146 19.2.2020
   72 148 19.2.2020
        
   ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
   ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
   1 40 6.2.2020
   2 130 17.2.2020
   3 141 19.2.2020
   4 122 17.2.2020
   5 135 17.2.2020
   6 106 13.2.2020


   Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
    Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
     
    Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
     
    Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, κατά τις ώρες που αναφέρονται στον πίνακα, δίπλα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

    Χώρος διεξαγωγής: Γραφείο 301 (A), Κτίριο ΚΖ, 3ος Όροφος (γραφείο κ. Αγαλιώτη).

    ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία Ωρα
    ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
    1 30 3.2.2020 10:00-11:00
    2 31 3.2.2020 10:00-11:00
    3 32 3.2.2020 10:00-11:00
    4 33 3.2.2020 10:00-11:00
    5 34 3.2.2020 10:00-11:00
    6 35 4.2.2020 10:00-11:00
    7 36 5.2.2020 11:00-12:00
    8 37 5.2.2020 11:00-12:00
    9 39 6.2.2020 11:00-12:00
    10 40 6.2.2020 11:00-12:00
    11 42 6.2.2020 11:00-12:00
    12 44 6.2.2020 11:00-12:00
    13 45 7.2.2020 12:00-13:00
    14 46 7.2.2020 12:00-13:00
    15 48 7.2.2020 12:00-13:00
    16 49 7.2.2020 12:00-13:00
    17 50 7.2.2020 12:00-13:00
    18 51 7.2.2020 12:00-13:00
    19 52 10.2.2020 13:00-14:00
    20 53 10.2.2020 13:00-14:00
    21 56 10.2.2020 13:00-14:00
    22 59 10.2.2020 13:00-14:00
    23 60 10.2.2020 13:00-14:00
    24 61 10.2.2020 13:00-14:00
    25 62 10.2.2020 14:30-15:30
    26 63 10.2.2020 14:30-15:30
    27 64 10.2.2020 14:30-15:30
    28 66 11.2.2020 14:30-15:30
    29 67 11.2.2020 14:30-15:30
    30 69 11.2.2020 14:30-15:30
    31 70 11.2.2020 15:30-16:30
    32 71 11.2.2020 15:30-16:30
    33 73 11.2.2020 15:30-16:30
    34 74 11.2.2020 15:30-16:30
    35 75 11.2.2020 15:30-16:30
    36 76 11.2.2020 15:30-16:30
    37 79 11.2.2020 16:30-17:30
    38 80 12.2.2020 16:30-17:30
    39 81 12.2.2020 16:30-17:30
    40 82 12.2.2020 16:30-17:30
    41 86 12.2.2020 16:30-17:30
    42 87 12.2.2020 16:30-17:30
    43 88 12.2.2020 17:30-18:30
    44 89 12.2.2020 17:30-18:30
    45 90 12.2.2020 17:30-18:30
    46 91 12.2.2020 17:30-18:30
    47 92 12.2.2020 17:30-18:30
    48 94 13.2.2020 17:30-18:30
    49 96 13.2.2020 18:30-19:30
    50 98 13.2.2020 18:30-19:30
    51 99 13.2.2020 18:30-19:30
    52 100 13.2.2020 18:30-19:30
    53 104 13.2.2020 18:30-19:30
    54 105 13.2.2020 18:30-19:30
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2020
    55 106 13.2.2020 12:00-13:00
    56 107 13.2.2020 12:00-13:00
    57 108 14.2.2020 12:00-13:00
    58 109 14.2.2020 12:00-13:00
    59 112 14.2.2020 12:00-13:00
    60 113 14.2.2020 12:00-13:00
    61 115 14.2.2020 13:00-14:00
    62 116 14.2.2020 13:00-14:00
    63 117 14.2.2020 13:00-14:00
    64 120 14.2.2020 13:00-14:00
    65 121 14.2.2020 13:00-14:00
    66 122 17.2.2020 13:00-14:00
    67 123 17.2.2020 14:00-15:00
    68 124 17.2.2020 14:00-15:00
    69 125 17.2.2020 14:00-15:00
    70 126 17.2.2020 14:00-15:00
    71 127 17.2.2020 14:00-15:00
    72 129 17.2.2020 14:00-15:00
    73 130 17.2.2020 15:00-16:00
    74 132 17.2.2020 15:00-16:00
    75 134 17.2.2020 15:00-16:00
    76 135 17.2.2020 15:00-16:00
    77 136 17.2.2020 15:00-16:00
    78 138 17.2.2020 15:00-16:00
    79 139 18.2.2020 16:00-17:00
    80 140 19.2.2020 16:00-17:00
    81 141 19.2.2020 16:00-17:00
    82 142 19.2.2020 16:00-17:00
    83 143 19.2.2020 16:00-17:00
    84 144 19.2.2020 16:00-17:00
    85 145 19.2.2020 17:00-18:00
    86 146 19.2.2020 17:00-18:00
    87 148 19.2.2020 17:00-18:00
    88 149 19.2.2020 17:00-18:00
    89 151 20.2.2020 17:00-18:00

     
    Όσοι από τους υποψηφίους, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνέντευξη, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.
    Όσοι επιθυμούν συνέντευξη μέσω Skype παρακαλούνται να ενημερώσουν με email τη γραμματεία και να προσθέσουν στη λίστα επαφών τους στο Skype τον λογαριασμό του Μεταπτυχιακού.

    Λογαριασμός Skype Μεταπτυχιακού : metekpe@uom.edu.gr

    Για την ορθή διεξαγωγή των συνεντεύξεων παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που θα επιλέξουν να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.
     ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

     Ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει εγκριθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β' 5020/31.12.2019.

     Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους νέους φοιτητές αναμένεται να δημοσιευτεί στο προσεχές διάστημα.

     Επιπλέον πληροφορίες για τον Κανονισμό του Προγράμματος θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

     ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

     Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει επανιδρυθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β' 4638/17.12.2019.

     Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί μετά και την έκδοση του ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

     Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.