Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

  Σχετικά επισημαίνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με πρότυπες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που συνδυάζουν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δίνουν τη δυνατότητα για σημαντική μείωση διδάκτρων (3490 ευρώ).

  Μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας εδώ προκειμένου να ενημερωθείτε έγκαιρα για τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης και τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

   

   ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

   Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της Ειδικής Αγωγής, της Εκπαίδευσης και της Αποκατάστασης επιμέρους ομάδων του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα των ατόμων με: (α) Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, (β) Οπτική Αναπηρία, (γ) Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:


   (α) η απόκτηση από τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες σύγχρονου τρόπου σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων,
   (β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων που ανήκουν στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/ αναπηριών,
   (γ) η κατάρτιση των φοιτητών/ φοιτητριών επί των κρίσιμων θεμάτων της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),
   (δ) η τεκμηριωμένη ενημέρωση των φοιτητών/ φοιτητριών για σύγχρονους τρόπους επίλυσης εξειδικευμένων πρακτικών προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής,
   (ε) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών/ φοιτητριών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων μπορεί να προαχθεί αποφασιστικά η παραγωγή νέων γνώσεων στα πεδία της Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και της Αποκατάστασης.


   Οι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από τα επιμέρους μαθήματα, στο πλαίσιο των οποίων η Πρακτική Άσκηση και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχουν ιδιαίτερη σημασία και κεντρικό ρόλο.

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

    Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 6η/12.10.2023 Συνεδρίασή της, ενέκρινε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο. 

    Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

    Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023-2024

    Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

    Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 21/8/2023 μέχρι και τις 8/9/2023 ηλεκτρονικά στο email: metekpe@uom.edu.gr

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310891605, 6987400751

    Λεπτομέρειες για την Πρόσκληση θα βρείτε στο αρχείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-2024 και για την αίτηση στο αρχείο Αίτηση Εισαγωγής. Επίσης, ρίξτε μια ματιά στο αρχείο Συχνές Ερωτήσεις, όπου θα πάρετε απάντηση σε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές

    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font