Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  (α) η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, 

  (β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία/πολλαπλές αναπηρίες,

  (γ) η κατάρτιση των φοιτητών επί των κρίσιμων θεμάτων της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),

  (δ) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται η παραγωγή νέων γνώσεων στο πεδίο της ειδικής αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.

  Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή των επιμέρους μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023

   Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 23/5/2022 μέχρι και τις 8/7/2022 ηλεκτρονικά στο email: metekpe@uom.edu.gr

   Τηλέφωνο Επικοινωνίας6987400751

   Λεπτομέρειες για την Πρόσκληση θα βρείτε στο αρχείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2022-2023 και για την αίτηση στο αρχείο Αίτηση Εισαγωγής.