Διασφάλιση Ποιότητας


  Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ

  Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, καθώς και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του. Η πολιτική του ΠΜΣ δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/ φοιτήτριές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί  (14/29.2.2024 Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής). 

  Στοχοθεσία του ΠΜΣ

  Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας (α) τίθενται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται στόχοι ποιότητας οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, (β) καθορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες για την επίτευξή τους με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, και (γ) εφαρμόζονται οι ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Οι στόχοι ποιότητας είναι μετρήσιμοι και αποτιμώνται μέσω συγκεκριμένων δεικτών σε ετήσια βάση (14/29.2.2024 Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής).

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font