Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Τα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει Μονάδας Προσβασιμότητας με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των φοιτητών με αναπηρία.

Η δημιουργία της ειδικής αυτής υπηρεσίας προσβασιμότητας έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με αναπηρία, τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και την αποδεδειγμένη συνεισφορά παρόμοιων υπηρεσιών, που υπάρχουν ήδη σε άλλα Πανεπιστήμια.

Οι Φοιτητές με Αναπηρία στα Πανεπιστήμια αποτελούνται από:

 1. εκείνους που με βάση το νόμο εγγράφονται χωρίς εξετάσεις επιπρόσθετα (5%) των εισαχθέντων,
 2. όσους εισήχθησαν μέσω των Πανελληνίων (ειδικών ή μη) εξετάσεων,
 3. εκείνους που απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Βασικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών με αναπηρία είναι:

 • η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου,
 • η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό),
 • η πρόσβαση στις διαλέξεις/μαθήματα και στις διαφάνειες/προβολές στην αίθουσα διδασκαλίας,
 • η δυνατότητα σημειώσεων
 • η πρόσβαση στις γραπτές εξετάσεις,
 • η πρόσβαση στο περιεχόμενο ανακοινώσεων (πρόγραμμα μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ),
 • η πρόσβαση σε προγράμματα πραγμάτωσης διαφόρων δραστηριοτήτων (συνεδρίων, φοιτητικών συνελεύσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών δρώμενων, κτλ),
 • η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών από το πανεπιστήμιο
 • η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με το διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό


Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,

Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω Link:

Μονάδα Προσβασιμότητας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font