Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ξεκίνησε να λειτουργεί ως το πρώτο μεταπτυχιακό του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ ίδρυσης 855 τ.Β’/30-6-2003), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ειδικεύσεις του ΠΜΣ πραγματοποιούνταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτούργησε με αναμορφωμένο πρόγραμμα μόνο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(ΦΕΚ τ.Β' 1408/3-6-2014).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα επανιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018).

Το έτος 2022 η απόφαση επανίδρυσης τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ τ.Β΄2432/18-5-2022 και έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργεί νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με νέες ειδικεύσεις. Πρόσφατα τροποποιήθηκε τόσο ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023) όσο και η Ιδρυτική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 7349/27-12-2023)  του Προγράμματος, προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.4957/2022).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
  2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
  3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
  • Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
  • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
  • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικότερα το αντικείμενο κάθε ειδίκευσης είναι:

1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η ειδίκευση αυτή έχει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα για την απόκτηση γνώσης τόσο στις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα πληροφοριακά συστήματα, όσο και σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και σχετικών νομικών ρυθμίσεων. Προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες πληροφορικής για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ψηφιακό περιβάλλον, βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, με έμφαση σε πρακτικές ηλεκτρονικού/κινητού επιχειρείν και κοινωνικών μέσων. Προσφέρει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό/διεθνή χώρο.

2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

Η ειδίκευση στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην περιοχή της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού για το υπολογιστικό νέφος. Οι επιμέρους γνωστικές περιοχές αφορούν στις τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με υποδομές υπολογιστικών νεφών, την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς λογισμικού, τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στο νέφος, την αξιολόγηση της επίδοσης συστημάτων με έμφαση σε πλατφόρμες, εργαλεία, βιβλιοθήκες και πρακτικές που αξιοποιούνται στην πράξη.

3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Οι πρόσφατες αλλά και οι αναδυόμενες εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (5G/6G, IoT, ML, quantum computing κ.ά.) μας οδηγούν σε ένα νέο κόσμο όπου από τη μια παρέχονται τα αγαθά της πλήρους συνδεσιμότητας και της αδιάλειπτης υπολογιστικής (Industry 4.0 κ.ά.), και από την άλλη αναζητούνται τα μέσα για την προάσπιση των αξιών της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας (blockchain, crypto, cyber security, κ.ά). Κρίσιμο ζητούμενο είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσά τους. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η μελέτη των συστημάτων και δικτύων επόμενης γενιάς και η ανάπτυξη της σχετικής έρευνας.

 

 Το μεταπτυχιακό με μια ματιά

Οδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font