Π.Μ.Σ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για Στελέχη Επιχειρήσεων που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ? αριθ 101624/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 2054Β/06.10.08) και τις διατάξεις του Ν. 3685/08 είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στην πράξη.

Το ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις κατευθύνσεις:
i) Λογιστική, ii) Χρηματοοικονομική.
β) Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.