Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές


 

Περιγραφή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των σύγχρονων διεθνών και ευρωπαϊκών φαινομένων στην πολιτική και την οικονομία και των εξελίξεων στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Προσεγγίζουμε συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πολιτική για να καλλιεργήσουμε την αναλυτική και κριτική ικανότητα των φοιτητών και τη δυνατότητά τους να βρίσκουν και να προωθούν ολοκληρωμένες λύσεις.

Στόχος μας είναι η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις Ευρωπαϊκές Σπουδές & Διπλωματία και Στρατηγικές Σπουδές & Διεθνής Πολιτική και για την ολοκλήρωση του απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα και επιπλέον η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font