ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2023-2024


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-09-27

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2023-2024

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κύκλο σπουδών 2023-2024 παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές στις διευθύνσεις www.uom.gr/mad ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές στο e-mail mad@uom.edu.gr.

 

Ακολουθεί η πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.


 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Διεθνείς Σπουδές, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master's) στις εξής κατευθύνσεις:

 

1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία

 

2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η μελέτη των σύγχρονων διεθνών και ευρωπαϊκών φαινομένων στην πολιτική και την οικονομία και των εξελίξεων στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Προσεγγίζουμε συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πολιτική για να καλλιεργήσουμε την αναλυτική και κριτική ικανότητα των φοιτητών και τη δυνατότητά τους να βρίσκουν και να προωθούν ολοκληρωμένες λύσεις.

 

Στόχος μας είναι η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται σε είκοσι (20) ανά ειδίκευση, συνολικά κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

 

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια πέντε διδακτικά εξάμηνα, το πέμπτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

Τα δίδακτρα ορίζονται στα 4.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους στη γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση mad@uom.edu.gr το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση (έγγραφο αίτησης διαθέσιμο εδώ). Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση του ΠΜΣ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στην αίτησή τους.

 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πράξη αναγνώρισης από το Δ.O.A.T.A.Π.

 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (με ακριβή μέσο όρο).

 

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές) (πρότυπο συστατικής επιστολής διαθέσιμο εδώ).

 

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

 

7. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης).

 

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

 

9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

 

 

 

Ποιοι/ες πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες, που αναμένεται να έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και θα έχουν λάβει conditional offer εφόσον ικανοποιούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παρούσας προκήρυξης.

 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

 

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

 

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων από τρία μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης και συμμετοχής στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μπορούν να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση της κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας.

 

3. Κατά την τρίτη φάση, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων. Ο κατάλογος των επιτυχόντων υπόκειται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΣ.

 

 

 

Διαδικασία φοίτησης

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90 ECTS (30 ανά εξάμηνο).

 

Οι φοιτητές/ριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούνται οι φοιτητές/ριες είναι μέχρι εννέα (9) ώρες σε κάθε μάθημα (τρεις διαλέξεις), άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

 

Η διδασκαλία στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Θα υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα πλήρους εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μια δυνατότητα που δίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4957/2022. 

 

 

 

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ και τη διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν  να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές https://www.uom.gr/mad ή http://international.uom.gr και να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail mad@uom.edu.gr.

 

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://forms.gle/PZdsR5ZQR6oQVp9KA και η Γραμματεία του ΠΜΣ θα επικοινωνεί σύντομα μαζί τους.

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές

 

Καθηγητής Γεώργιος Σπυρόπουλος

 

 


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font