Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
 • 2310 891.886
 • achat uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 326

  Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1996
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2000
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
  • Ποιότητα Λογισμικού
  • Ανάλυση Εξέλιξης Λογισμικού

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI146/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  να διακρίνουν και να περιγράφουν τις βασικές δομές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού Java
  να εφαρμόζουν τεχνικές αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης για την ανάπτυξη ενός συστήματος λογισμικού
  να υλοποιούν αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού στη γλώσσα Java

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης ως προσέγγιση για τη μοντελοποίηση προβλημάτων και την επίλυσή τους μέσω γλωσσών προγραμματισμού

  Θεμελιώδεις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: Μοντελοποίηση οντοτήτων του πραγματικού κόσμου. Αντικείµενα και Κλάσεις.

  Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμµατισµού Java: Συντακτικό και Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδοµένων και παραστάσεις. ∆οµές ελέγχου.

  ∆ηµιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειµένων. Κατασκευαστές και Μέθοδοι κλάσεων. Κλήση μεθόδων επί αντικειμένων. Αρχή της ενσωμάτωσης.

  Συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων. Συνδέσεις μεταξύ αντικειμένων. Η έννοια της αναφοράς (reference).

  Αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένων: αποστολή μηνυμάτων – κλήση μεθόδων.

  Κληρονοµικότητα και Πολυµορφισµός. Χρήση αφαιρέσεων και διασυνδέσεων. Αρχή της Υποκατάστασης.

  Γραφική ∆ιασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισµός συµβάντων.

  Διασύνδεση κλάσεων του πεδίου του προβλήματος και κλάσεων γραφικής διασύνδεσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων πλήρους λειτουργικότητας.

  Χειρισμός αρχείων (κειμένου  δυαδικών).

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο – Εργαστηριακό Μάθημα)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η εργαστηριακό εκπαίδευση πραγματοποιείται αξιοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java καθώς και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού (IDE). Η περιγραφή όλων των εξεταζόμενων εννοιών πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης λογισμικού (από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές εν παραλλήλω).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, προγράμματα λογισμικού, ασκήσεις, βοηθητικό υλικό) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  19 ώρες

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  20 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  30 ώρες

  Μή καθοδηγούμενη μελέτη

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  129 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  - Γραπτές εξετάσεις (100%)
  - Αξιολόγηση προαιρετικών εργασιών προγραμματισμού (έως 2 μονάδες)

  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Η εξέταση πραγματοποιείται στο εργαστήριο και αφορά στην επίλυση προβλήματος μέσω προγράμματος Java
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Savitch Walter. JAVA, 7η Έκδοση. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στον Προγραμματισμό. Εκδ. Τζιόλα, 2015.
  David J. Barnes, Michael Kolling. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε JAVA: μια Πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BLUEJ . Εκδ. Κλειδάριθμος, 2018.
  Else Lervik, Vegard B. Havdal. JAVA με UML: Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2004.
  Eric S. Roberts. Η Τέχνη και Επιστήμη της JAVA: Μία Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2008
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  IEEE Software
  IEEE Computer
  IEEE Transactions on Software Engineering
  Journal of Systems and Software (Elsevier)
  Information and Software Technology (Elsevier)
  Computers  Education (Elsevier)
  Computer Science Education (Taylor  Francis)
  Journal of Educational Computing Research (SAGE)
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI121/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  να  αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους  βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες:  γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. 

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές  πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή Ασκηση-Φροντιστήριο

  26

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Συγγραφή Εργασιών (Παράδοση Εβδομαδιαίων  Ασκήσεων)

  36

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Βιβλίο [68384925]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ISBN: 978-960-461-715-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2017
  Βιβλίο [13767]: Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ERIC S. ROBERTS, ISBN: 960-209-791-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2004
  Βιβλίο [68370518]: Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Αλέξανδρος Καράκος ISBN: 9789609340694, ΚΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,  2012
  Βιβλίο [68383623]: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016
  Βιβλίο [102071593]:  Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C, Hanly Jeri R., Koffman Elliot B. (Συγγρ.) - Καρακαπιλίδης Νίκος, Βράκας Δημήτρης, Κυριαζής Δημοσθένης (Επιμ.), Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, ISBN 978-960-586-377-7, 2021

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems, ACM
  IEEE Software, IEEE
  Information and Software Technology, Elsevier

   

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (BC0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (CSC402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC402

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI127/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
  να περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη έργων λογισμικού μεγάλης κλίμακας
  να διακρίνει τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής λογισμικού
  να εφαρμόζει τεχνικές και εργαλεία για την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση κατανοητών, συντηρήσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων συστημάτων λογισμικού σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες
  να αξιολογεί την ποιότητα σχεδίασης συστημάτων λογισμικού
  να αναπτύσσει λογισμικό συνεργατικά

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού. Προβλήματα στην ανάπτυξη έργων λογισμικού. Διαφορές από άλλα τεχνικά έργα. Χαρακτηριστικά προϊόντων και διαδικασίας ανάπτυξης.

  Διαχείριση έργων λογισμικού. Χρονοπρογραμματισμός και Κοστολόγηση. Εκτίμηση απαιτούμενης προσπάθειας σε έργα λογισμικού

  Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης. Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML).

  Ανάλυση και καθορισμός απαιτήσεων. Προδιαγραφές Απαιτήσεων μέσω Περιπτώσεων Χρήσης. Τυπικές μέθοδοι περιγραφής απαιτήσεων (Pre-post conditions, FSM, Petri Nets, Αλγεβρικές προδιαγραφές, Γλώσσα Z).

  Αρχιτεκτονική και Λεπτομερής Σχεδίαση λογισμικού. Θεμελιώδεις αρχές σχεδίασης λογισμικού. Τμηματοποίηση, Αφαίρεση, σύζευξη – συνεκτικότητα. Πρότυπα Σχεδίασης.

  Κωδικοποίηση και Τεκμηρίωση Λογισμικού. Έλεγχος (έλεγχος μονάδων, ολοκλήρωσης, συστήματος, αποδοχής). Θεωρητική Θεμελίωση του Ελέγχου.

  Συστήματα ελέγχου εκδόσεων λογισμικού (Git). Συνεργατική ανάπτυξη έργων λογισμικού. Παραδείγματα και πειραματισμός. Τεχνολογίες Εικονικοποίησης και Πακετοποίηση (Docker)

  Ποιότητα Λογισμικού. Μετρικές Λογισμικού. Τεχνικό Χρέος.

  Εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (CASE tools). Εφαρμογές με UML και Java.

  Μελέτη περίπτωσης: ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου λογισμικού.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπo)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Αξιοποιούνται εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (Computer-Aided Software Engineering tools, Version Control Systems, Quality Assessment tools κ.α.) και πραγματοποιείται επίδειξή τους στο μάθημα
  Για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας οι φοιτητές χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων λογισμικού (γλώσσες προγραμματισμού, ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, εργαλεία σχεδίασης, εργαλεία υπολογισμού μετρικών, version control systems, τεχνολογίες εικονικοποίησης και πακετοποίησης (Docker) κ.α.)
  Η διδασκαλία υποστηρίζεται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία Powerpoint) και την επίδειξη/ανάπτυξη πηγαίου κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Java

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Συγγραφή Εργασιών

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Η αξιολόγηση συνίσταται σε:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου (65%)
  Αξιολόγηση ομαδικής εργασίας με πολλαπλά (6-8) παραδοτέα (35%)
  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
  Επίλυση προβλημάτων
  Ανάπτυξη/Βελτίωση προγραμμάτων
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου. Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση: UML, Αρχές, Πρότυπα και Ευρετικοί Κανόνες . Εκδ. Κλειδάριθμος, 2005.
  Βασίλης Γερογιάννης, Γιώργος Κακαρόντζας, Αχιλλέας Καμέας, Γιάννης Σταμέλος, Πάνος Φιτσιλής. Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με την UML. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2006.
  Γιακουμάκης Μανόλης, Διαμαντίδης Νίκος. Τεχνολογία λογισμικού. Εκδ. Unibooks IΚΕ, 2017

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Software
  IEEE Transactions on Software Engineering
  Journal of Systems and Software (Elsevier)
  Information and Software Technology (Elsevier)
  Empirical Software Engineering (Springer)
  ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
  IET Software
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (SD0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
   (MLI0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Χατζηγεωργίου Α., Μετρικές Λογισμικού - Αντικειμενοστραφής Τεχνολογία Λογισμικού, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003.
   • Στεφανίδης Γ., Α. Χατζηγεωργίου, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003.
   • Στεφανίδης Γ., Α. Χατζηγεωργίου, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, B. A. Forouzan, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.

   2002

   • Nikolaidis S. and A. Chatzigeorgiou, "Circuit-Level Low-Power Design", in Designing CMOS Circuits for Low Power, D. Soudris, C. Piguet and C. Goutis (eds), Kluwer Academic Publishers, 2002.
   • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Reducing Power Consumption in Memories", in Designing CMOS Circuits for Low Power, D. Soudris, C. Piguet and C. Goutis (eds), Kluwer Academic Publishers, 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (78 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • G. Digkas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and P. Avgeriou, "Can Clean New Code Reduce Technical Debt Density?", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 48, no. 5, May 2022, pp. 1705-1721

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, “The Temporality of Technical Debt Introduction on New Code and Confounding Factors”, Software Quality Journal, vol. 30, 2022, pp. 283-305

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and N. Tsiridis, “A Metric for Quantifying the Ripple Effects among Requirements”, Software Quality Journal, vol. 30, pp. 853-883, 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Tsoukalas, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, D. Kehagias, A.Ampatzoglou, T. Amanatidis, L. Angelis, “Machine Learning for Technical Debt Identification”, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 48, no. 12, pp. 4892-4906, 1 Dec. 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Marantos, L. Papadopoulos, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and D. Soudris, "Decision Support for GPU Acceleration by Predicting Energy Savings and Programming Effort", Sustainable Computing: Informatics and Systems, vol. 34, April 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Lamprakos, C. Marantos, M. Siavvas, L. Papadopoulos, A.A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Kehagias, D. Soudris, “Translating Quality-Driven Code Change Selection to an Instance of Multiple-Criteria Decision Making”, Information and Software Technology, vol. 145, 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ilias Kalouptsoglou, Miltiadis Siavvas, Dionysios Kehagias, Alexandros Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou, “Examining the Capacity of Text Mining and Software Metrics in Vulnerability Prediction”, Entropy, 24(5), May 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Elvira Maria Arvanitou, Apostolos Ampatzoglou, Stamatia Bibi, Alexander Chatzigeorgiou, Ignatios Deligiannis, "Applying and Researching DevOps: A Tertiary Study", IEEE Access, vol. 10, pp. 61585-61600, 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Kalouptsoglou, D. Tsoukalas, M. Siavvas, D. Kechagias, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "Time Series Forecasting of Software Vulnerabilities using Statistical and Deep Learning Models", Electronics Journal, 11(18), September 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, E. M. Arvanitou, S. Bibi, "SDK4ED: A Platform for Technical Debt Management", Software Practice and Experience, vol. 52, issue 8, pp. 1879-1902, 2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • K. Georgiou, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, L. Angelis, “An Empirical Study of COVID-19 related Posts on Stack Overflow: Topics and Technologies”, Journal of Systems and Software, vol. 182, 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E.M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and J. C. Carver, “Software engineering practices for scientific software development: A systematic mapping study”, Journal of Systems and Software, vol. 172, February 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Areti Ampatzoglou, Elvira-Maria Arvanitou, Apostolos Ampatzoglou, Paris Avgeriou, Angeliki-Agathi Tsintzira, and Alexander Chatzigeorgiou, “Architectural Decision-making as a Financial Investment: An Industrial Case Study”, Information and Software Technology, vol. 129, January 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. E. Paschali, C. Volioti, A. Ampatzoglou, A. Gkagkas, I. Stamelos, and A. Chatzigeorgiou, "Implementing Game Requirements using Design Patterns", Journal of Software: Evolution and Process, vol. 33, issue 12, 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paris Avgeriou, Davide Taibi, Apostolos Ampatzoglou, Francesca Arcelli Fontana, Terese Besker, Alexander Chatzigeorgiou, Valentina Lenarduzzi, Antonio Martini, Nasia Moschou, Ilaria Pigazzini, Nyyti Saarimäki, Darius Sas, Saulo Soares de Toledo, Angeliki Tsintzira, “An Overview and Comparison of Technical Debt Measurement Tools”, ΙΕΕΕ Software, vol. 38, no. 3, pp. 61-71, May-June 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Tsoukalas, M. Mathioudaki, M. Siavvas, D. Kehagias and A. Chatzigeorgiou, “A Clustering Approach Towards Cross-Project Technical Debt Forecasting”, SN Computer Science 2, 22 (2021)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, O. Matei and R. Heb, “The Risk of Generating Technical Debt Interest: A Case Study”, SN Computer Science, 2, 12 (2021)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • N. Nikolaidis, D. Zisis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and D. Soudris, “Experience with Managing Technical Debt in Scientific Software Development using the EXA2PRO framework”, IEEE Access, vol. 9, pp. 72524-72534, 2021

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • T. Amanatidis, A. Moschou, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and L. Angelis, “Evaluating the Agreement among Technical Debt Measurement Tools: Building an Empirical Benchmark of Technical Debt Liabilities”, Empirical Software Engineering, 25, 4161-4204, September 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Tsoukalas, D. Kehagias, M. Siavvas and A. Chatzigeorgiou, “Technical Debt Forecasting: An empirical study on open-source repositories”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 170, December 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Ampatzoglou, N. Mittas, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and L. Angelis, “Exploring the Relation between Technical Debt Principal and Interest: An Empirical Approach”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 128, December 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Digkas, K. Petridis, A. Chatzigeorgiou, E. Stiakakis, A. Emrouznejad, “Measuring Spatio‑temporal Efficiency: An R Implementation for Time‑Evolving Units”, Computational Economics, 56, 843-864, December 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, A. Gkortzis, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, “Code Reuse in Practice: Benefiting or Harming Technical Debt”, Journal of Systems and Software, vol. 167, September 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou, M. Verbeek, and A. Chatzigeorgiou, “Identifying, Categorizing and Mitigating Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies”, Information and Software Technology, vol. 106, February 2019, pp. 201-230

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, S. Xynogalos, and A. Ampatzoglou, “Exploring the Frequency and Change Proneness of Dynamic Feature Pattern Instances in PHP Applications”, Science of Computer Programming, vol. 171, February 2019, pp. 1-20.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, A. Chatzigeorgiou, and E. Y. Nakagawa, “What can Violations of Good Practices tell about the Relationship between GoF Patterns and Run-time Quality Attributes?”, Information and Software Technology, vol. 105, January 2019, pp. 1-16.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou, M. Verbeek, and A. Chatzigeorgiou, “Identifying, Categorizing and Mitigating Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies”, Information and Software Technology, vol. 106, February 2019, pp. 201-230

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Xinogalos, M. Satratzemi, A. Chatzigeorgiou and D. Tsompanoudi, “Factors affecting students’ performance in Distributed Pair Programming”, Journal of Educational Computing Research, vol. 57, no. 2, April 2019, pp. 513-544.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Zozas, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, I. Stamelos, "REI: An Integrated Measure for software reusability", Journal of Software: Evolution and Process, vol. 31, issue 8, August 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, A. Chatzigeorgiou, and E. Y. Nakagawa, “What can Violations of Good Practices tell about the Relationship between GoF Patterns and Run-time Quality Attributes?”, Information and Software Technology, vol. 105, January 2019, pp. 1-16.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, S. Xynogalos, and A. Ampatzoglou, “Exploring the Frequency and Change Proneness of Dynamic Feature Pattern Instances in PHP Applications”, Science of Computer Programming, vol. 171, February 2019, pp. 1-20

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Xinogalos, M. Satratzemi, A. Chatzigeorgiou and D. Tsompanoudi, “Factors affecting students’ performance in Distributed Pair Programming”, Journal of Educational Computing Research, vol. 57, no. 2, April 2019, pp. 513-544

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Zozas, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, I. Stamelos, "REI: An integrated measure for software reusability", Journal of Software: Evolution and Process, vol. 31, issue 8, August 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • E.M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, M. Galster, and P. Avgeriou, “A Mapping Study on Design-Time Quality Attributes and Metrics”, Journal of Systems and Software, 127(5):52–77, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Amanatidis, A. Chatzigeorgiou and A. Ampatzoglou, “The relation between technical debt and corrective maintenance in PHP web applications”, Information and Software Technology, 2017, vol. 90, October 2017, pp. 70-74

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M.E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos,“Reusability of Open Source Software across Domains: A Case Study”, Journal of Systems and Software, vol. 134, December 2017, pp. 211-227.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • A. Chatzigeorgiou, T. Theodorou, G. Violettas, S. Xinogalos, “Blending an Android development course with software engineering concepts”, Education and Information Technologies, vol. 21, issue 6, November 2016, pp. 1847-1875

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Petridis, A. Chatzigeorgiou and E. Stiakakis, "A SpatioTemporal Data Envelopment Analysis (S-T DEA) approach: The need to assess evolving units", Annals of Operations Research, 238 (1), pp. 475-496, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Amanatidis and A. Chatzigeorgiou, "Studying the Evolution of PHP Web Applications", Information and Software Technology, 72(4), April 2016, pp. 48-67.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Software Metrics Fluctuation: A Property for Assisting the Metric Selection Process”, Information and Software Technology, 72(4), April 2016, pp. 110-124.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, A. Gkortzis and P. Avgeriou, "Identifying Extract Method Refactoring Opportunities based on Functional Relevance”, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 43, issue 10, December 2016, pp. 954-974.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou and G. Examiliotou, "Investigating the Effect of Evolution and Refactorings on Feature Scattering", Software Quality Journal, vol. 23, no.1, 2015, pp. 79-105.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Chaikalis and A. Chatzigeorgiou,“Forecasting Java Software Evolution Trends employing Network Models”, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 41, issue 6, June 2015, pp. 582-602.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Charalampidou and P. Avgeriou, “The Effect of GoF Design Patterns on Stability: A Case Study”, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 41, issue 8, Aug. 2015, pp. 781-802

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and P. Avgeriou, "The Financial Aspect of Managing Technical Debt: A Systematic Literature Review”, Information and Software Technology, vol. 64, August 2015, pp. 52-73

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • A. Chatzigeorgiou and A. Manakos, "Investigating the Evolution of Code Smells in Object-Oriented Systems", Innovations in Systems and Software Engineering (Springer), vol. 10, issue 1, March 2014, pp. 3-18

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. T. Halkidis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, “Brief Review of Software Security History with an Emphasis on Efforts Focused at Early Stages of the Software Lifecycle”, Journal of Information Privacy and Security, vol. 10, issue 1, 3-27, 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • A. Chatzigeorgiou and E. Stiakakis, "Combining Metrics for Software Evolution Assessment by means of Data Envelopment Analysis", Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, vol. 25, issue 3, March 2013, pp. 303-324

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • M. Fokaefs, N. Tsantalis, E. Stroulia and A. Chatzigeorgiou, "Identification and Application of Extract Class Refactorings in Object-Oriented Systems", Journal of Systems and Software, vol. 85, issue 10, October 2012, pp. 2241-2260

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • A. Chatzigeorgiou and E. Stiakakis, "Benchmarking Library and Application Software with Data Envelopment Analysis", Software Quality Journal, vol. 19, issue 3, September 2011, pp. 553-578

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nikolaos Tsantalis, and Alexander Chatzigeorgiou, "Identification of Extract Method Refactoring Opportunities for the Decomposition of Methods," Journal of Systems and Software, vol. 84, issue 10, October 2011, pp. 1757-1782

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • N. Tsantalis and A. Chatzigeorgiou, “Identification of Refactoring Opportunities Introducing Polymorphism”, Journal of Systems and Software, vol. 83, issue 3, March 2010, pp. 391-404.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Mouratidou, V. Lourdas, A. Chatzigeorgiou and C. K. Georgiadis, "An Assessment of Design Patterns' Influence on a Java-based E-Commerce Application", Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol 5, issue 1, April 2010, pp. 25-38.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • N. Tsantalis and A. Chatzigeorgiou, "Identification of Move Method Refactoring Opportunities", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 35, no. 3, May/June 2009, pp. 347-367

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • V. Konstantakos, A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis, T. Laopoulos, "Energy Consumption Estimation in Embedded Systems", IEEE Transactions onInstrumentation and Measurement, vol. 57, issue 4, April 2008, pp. 797-804

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Chatzigeorgiou, N. Tsantalis, I. Deligiannis, "An Empirical Study on Students' Ability to Comprehend Design Patterns", Computers & Education, vol. 51, issue 3, November 2008, pp. 1007-1016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S.T. Halkidis, N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides,"Architectural Risk Analysis of Software Systems based on Security Patterns", IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol. 5, no. 3, July-September 2008, pp. 129-142

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Kouskouras, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, "Facilitating software extension with design patterns and Aspect Oriented Programming", Journal of Systems and Software, vol. 81, issue 10, October 2008, pp. 1725-1737

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, "Evaluation of Object-Oriented Design Patterns in Game Development", Information and Software Technology (Elsevier), vol 49, issue 5, pp. 445-454, 2007

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • S. T. Halkidis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "A Qualitative Αnalysis of Software Security Patterns", Computers & Security (Elsevier), vol. 25, issue 5, pp. 379-392, July 2006

     Προβολή Δημοσίευσης

    • N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, S. T. Halkidis, "Design Pattern Detection using Similarity Scoring", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 32, no. 11, November 2006, pp. 896-909

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, "Predicting the Probability of Change in Object-Oriented Systems", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 31, no. 7, July 2005, pp. 601-614

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Nikolaidis, A. Chatzigeorgiou, T. Laopoulos, "Developing an Environment for Embedded Software Energy Estimation", Computer Standards and Interfaces, vol. 28, issue 2, pp. 150-158, December 2005

     Προβολή Δημοσίευσης

    2004

    • Kougia S., A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis, "Evaluating Power Efficient Data-Reuse Decisions for Embedded Multimedia Applications: An Analytical Approach", Journal of Circuits, Systems and Computers, vol. 13, no.1, February 2004.

    2003

    • Chatzigeorgiou A., "Mathematical Assessment of Object-Oriented Design Quality", IEEE Transactions on Software Engineering, vol.29, no.11, pp. 1050-1053, November 2003.
    • Chatzigeorgiou A., G. Antoniadis, "Efficient Management of Inspections in Software Development Projects", Information & Software Technology Journal, vol. 45, issue 10, pp. 671-680, July 2003.
    • Chatzigeorgiou A., "Performance and Power Evaluation of C++ Object-oriented Programming in Embedded Processors", Information & Software Technology Journal, vol.45, issue 4, pp. 195-201, March 2003.

    2002

    • Chatzigeorgiou A. and G. Stephanides, "Energy metric for Software Systems", Software Quality Journal, vol.10, no. 4, pp. 355-371, December 2002.
    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, “Efficient Output Waveform Evaluation of a CMOS Inverter Based on Short-Circuit Current Prediction”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 30, issue 5, pp.547-566, September/October 2002.

    2001

    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, “Modeling the Operation of Pass Transistor and CPL Gates”, International Journal of Electronics, vol. 88, September 2001.
    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, “Modeling CMOS Gates Driving RC Interconnect Loads”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part ΙI: Analog and Digital Signal Processing, vol. 48, no. 4, pp. 413-418, April 2001.

    2000

    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Single transistor primitive for timing and power modeling of CMOS gates", International Journal of Electronics, vol. 87, no. 10, pp.1227-1238, October 2000.

    1999

    • Nikolaidis S. and A. Chatzigeorgiou, "Modeling the Transistor Chain Operation in CMOS Gates for Short Channel Devices", IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part I: Fundamental Theory and Applications, vol. 46, no. 10, pp. 1191-1202, October 1999.
    • Nikolaidis S. and A. Chatzigeorgiou, "Analytical Estimation of Propagation Delay and Short-circuit Power Dissipation in CMOS gates", International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 27, issue 4, pp. 375-392, July/August 1999.
    • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis and I. Tsoukalas, "A Modeling Technique for CMOS Gates", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 18, no. 5, pp. 557-575, May 1999.

    1998

    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Collapsing the CMOS Transistor Chain to an Effective Single Equivalent Transistor", IEE Proceedings-Circuits, Devices and Systems, vol. 145, issue 5, pp. 347-353, October 1998.
    • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis and I. Tsoukalas, "Estimating starting point of conduction of CMOS gates", IEE Electronics Letters, vol. 34, no.17, pp.1622-1624, August 1998.
    • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Input Mapping Algorithm for Modelling of CMOS Circuits", IEE Electronics Letters, vol. 34, no. 12, pp.1177-1179, June 1998.
    • Συνέδρια (106 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • C. Marantos, M. Siavvas, D. Tsoukalas, C. P. Lamprakos, L. Papadopoulos, P. Boryszko, K. Filus, J. Domańska, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, E. Gelenbe, D. Kehagias and D. Soudris, “SDK4ED: One-click platform for Energy-aware, Maintainable and Dependable Applications”, Design, Automation and Test in Europe Conference | The European Event for Electronic System Design & Test (DATE’2022), 14-23 March 2022, Antwerp, Belgium

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Ichtsis, N. Mittas, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "Merging Smell Detectors: Evidence on the Agreement of Multiple Tools", 5th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 22), ACM, Pennsylvania, USA, May 2022

      Προβολή Δημοσίευσης

     • D. Tsoukalas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and D. Kechagias, "TD Classifier: Automatic Identification of Java Classes with High Technical Debt", 5th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 22), ACM, Pennsylvania, USA, May 2022

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Z. Alizadehsani, D. Feitosa, T. Maikantis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Berrocal, A. Gonzalez Briones, J. M. Corchado, M. Mateus, and J. Groenewold, "Service Classification through Machine Learning: Aiding in the Efficient Identification of Reusable Assets in Cloud Application Development", 48th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 22), IEEE Computer Society, August 2022, Gran Canaria, Spain.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • E. M. Arvanitou, P. Argyriadou, G. Koutsou, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "Quantifying TD Interest: Are we Getting Closer, or Not Even That?", 48th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA' 22), IEEE Computer Society, August 2022, Gran Canaria, Spain

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Nikolaidis, D. Zisis, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and A. Chatzigeorgiou, "Using Machine Learning to Guide the Application of Software Refactorings: A Preliminary Exploration", 6th International Workshop on Machine Learning Techniques for Software Quality Evolution (Maltesque '22), ACM, 14-18 November 2022, Singapore

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Tsekeridou and A. Piperidis, "Technical Debt in Service-Oriented Software Systems", 23rd International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES '22), Springer, 21-23 November 2022, Finland

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • S. Gkikas, C. Volioti, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Deligiannis, "Metrics for Assessing Gamers’ Satisfaction: Exploring the Graphics Factor", Automated Software Engineering for Games (ASE4GAMES '21), IEEE Computer Society, November 2021, Australia

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ι. Kalouptsoglou, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "An Empirical Evaluation of the Usefulness of Word Embedding Techniques in Deep Learning-based Vulnerability Prediction", 4th European CyberSecurity Workshop (EuroCyberSec '21), 25-26 October 2021, France

      Προβολή Δημοσίευσης

     • I. Stratigakis, G. Kakarontzas, A. Ampatzoglou, T. Amanatidis, T. Tsiatsos, C. Avratoglou, D. Folinas, C. Volioti, I. Stamelos, and A. Chatzigeorgiou, “A low-cost AR assistant component architecture for Warehouse Management Systems”, 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘21), ACM, November 2021, Greece

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. Maikantis, T. Chaikalis, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “SmartCLIDE: Shortening the Toolchain of SOA-based Cloud Software Development by Automating Service Creation, Composition, Testing, and Deployment”, 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘21), ACM, November 2021, Greece

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Panagiotis Kouros, Theodore Chaikalis, Elvira-Maria Arvanitou, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou, and Theodore Amanatidis, JCaliper: Search-Based Technical Debt Management. In 34th Symposium on Applied Computing (SAC’ 19). ACM, 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • E.M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou and I. Stamelos, “Monitoring Technical Debt in an Industrial Setting”, Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’2019), April 15-17, 2019, Copenhagen, Denmark

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Ampatzoglou, A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, A. Moga, R. Heb, O. Matei, N. Tsiridis, D. Kehagias, “Applying the Single Responsibility Principle in Industry: Modularity Benefits and Trade-offs”, 23rd International Conference on the Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE' 19), ACM, Copenhagen, Denmark, 14-17 April 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Christoph Becker, Fabian Fagerholm, Rahul Mohanani and Alexandros Chatzigeorgiou, “Temporal Discounting in Technical Debt: How do Software Practitioners Discount the Future?”, 2nd International Conference on Technical Debt (TechDebt2019), May 26-27, 2019, Montreal, QC, Canada

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, O. Matei, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and R. Heb, “Technical Debt Quantification through Metrics: An Industrial Validation”, 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE’ 19), IEEE, Lisbon, Portugal, May 30-31, 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Nikolaidis, G. Digkas, A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, “Reusing Code from StackOverflow: The Effect on Technical Debt”, 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 19), IEEE, Kalithea, Greece, August, 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Fabian Fagerholm, Christoph Becker, Alexander Chatzigeorgiou, Stefanie Betz, Leticia Duboc, Birgit Penzenstadler, Rahul Mohanani and Colin C. Venters, "Temporal Discounting in Software Engineering: A Replication Study", ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'2019), September 19-20, 2019, Porto de Galinhas, Brazil

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Georgios Digkas, Mircea Lungu, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou and Paris Avgeriou, “How Do Developers Pay Back Technical Debt in the Apache Ecosystem?”, 25th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER 2018), Campobasso, Italy, March 20-23, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Nikolaos Tsantalis, Theodoros Chaikalis, Alexander Chatzigeorgiou, “Ten Years of JDeodorant: Lessons Learned from the Hunt for Smells” 25th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER 2018), Campobasso, Italy, March 20-23, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Maria Eleni Paschali, Nikolaos Bafatakis, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Ioannis Stamelos. Tool-Assisted Game Scenario Representation through Flow Charts. In 13th International Conference on the Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE’ 18). ScitePress, Madeira, Portugal, March 23-34, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Apostolos Ampatzoglou, Stamatia Bibi, Alexander Chatzigeorgiou, Paris Avgeriou, and Ioannis Stamelos, “Reusability Index: A Measure for Assessing Software Assets Reusabilit”, in 17th International Conference on Software Reuse (ICSR). Springer, Madrid, Spain, May 21-23, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Theodoros Amanatidis, Nikolaos Mittas, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou, and Lefteris Angelis,“The Developer’s Dilemma: Factors Affecting the Decision to Repay Code Debt”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDebt 2018), Gothenburg, Sweden, May 27-28, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Areti Ampatzoglou, Alexander Michailidis, Christos Sarikyriakidis, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Paris Avgeriou,“A Framework for Managing Interest in Technical Debt: An Industrial Validation”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDebt 2018), Gothenburg, Sweden, May 27-28, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Lazaros Papadopoulos, Charalampos Marantos, Georgios Digkas, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Dimitrios Soudris. Interrelations between Software Quality Metrics, Performance and Energy Consumption in Embedded Applications. In 21st International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems (SCOPES’ 18). ACM, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Alexander Lampropoulos, Apostolos Ampatzoglou, Stamatia Bibi, Alexander Chatzigeorgiou, and Ioannis Stamelos. REACT: A Process for Improving Open-Source Software Reuse. In 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’ 18). IEEE Computer Society, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sofia Charalampidou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Nikolaos Tsiridis. Integrating Requirement Specifications and Source Code Traceability within the IDE to Prevent Documentation Debt. In 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). IEEE Computer Society, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sofia Charalampidou, Elvira-Maria Arvanitou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, Paris Avgeriou, and Ioannis Stamelos.Structural Quality Metrics as Indicators of the Long Method Bad Smell: An Empirical Study. In 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). IEEE Computer Society, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Peggy Skiada, Apostolos Ampatzoglou, Elvira-Maria Arvanitou, Alexander Chatzigeorgiou, and Ioannis Stamelos.Exploring the Relationship between Software Modularity and Technical Debt. In 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). IEEE Computer Society, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • D. Tsoukalas, M. Siavvas, M. Jankovic, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, “Methods and Tools for TD Estimation and Forecasting: A State-of-the-art Survey”, 9th international Conference on Intelligent Systems 2018, 25-27 September 2018, Madeira, Portugal

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • S. Xinogalos, M. Satratzemi, A. Chatzigeorgiou, D. Tsompanoudi, “Student Perceptions on the Benefits and Shortcomings of Distributed Pair Programming Assignments”, Special Session: Technical Didactic Software Engineering (TDSE), Global Engineering Education Conference (EDUCON 2017, Athens, Greece, April 25-28, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Elvira Maria Arvanitou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou and Paris Avgeriou, “A Method for Assessing Class Change Proneness", 21st Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’2017), Karlskrona, Sweden, June 15-16, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Theodoros Amanatidis, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou and Ioannis Stamelos,“Who is producing more Technical Debt? A personalized Assessment of TD Principal”, 9th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’2017), in conjunction with XP2017, Cologne, Germany, May 22, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sofia Charalampidou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou and Paris Avgeriou, “Assessing Code Smell Interest Probability: A Case Study”, 9th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’2017), in conjunction with XP2017, Cologne, Germany, May 22, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Makrina Viola Kosti, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, Georgios D. Pallas, Ioannis Stamelos and Lefteris Angelis, “TD Principal Assessment through Structural Quality Metrics", 43rd EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), Vienna, Austria, August 30th – September 1st, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Digkas, M. Lungu, A. Chatzigeorgiou and P. Avgeriou, “The evolution of Technical Debt in The Apache Ecosystem”, 11th European Conference on Software Architecture (ECSA’2017), 11-15 September 2017, Canterbury, UK

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Elvira Maria Arvanitou, Apostolos Ampatzoglou, Kostas Tzouvalidis, Alexander Chatzigeorgiou, Paris Avgeriou and Ignatios Deligiannis, “Assessing Change Proneness at the Architecture Level: An Empirical Validation”, 1st International Workshop on Emerging Trends in Software Design and Architecture (WETSoDA 2017), Nanjing, China, December 3-8, 2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou and I. Stamelos, "A case study on the availability of open-source components for game development", 15th International Conference on Software Reuse (ICSR'2016), Limassol, Cyprus, June 5-7, 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Xinogalos, M. Satratzemi, D. Tsompanoudi and A. Chatzigeorgiou, “Monitoring an OOP Course through Assignments in a Distributed Pair Programming System”, 5th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement and Applications (SQAMIA 2016), Budapest, Hungary, August 29-31, 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, P. Abrahamsson, A. Martini, U. Zdun and Kari Systa, “The Perception of Technical Debt in the Embedded Systems Domain: An Industrial Case Study”, 8th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’2016), in conjunction with ICSME 2016, Raleigh, North Carolina, USA, October 4, 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and S. Xinogalos, “Evolution of method invocation and object instantiation patterns in a PHP ecosystem”, 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI’2016), Patra, Greece, November 10-12, 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and A. Chatzigeorgiou, “Establishing a framework for managing interest in technical debt”, 5th International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD), Milan, Italy, 6-8 July, SciTePress, 2015

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Zaimi, A. Ampatzoglou, N. Triantafyllidou, A. Chatzigeorgiou, A. Mavridis, T. Chaikalis, I. Deligiannis, P. Sfetsos, I. Stamelos, “A Case Study on Reusing Third-Party Libraries in Open-Source Software Development”, 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, September 2-4, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, I. Deligiannis, “Assessing the Evolution of Quality in Software Libraries”, 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, September 2-4, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou, T. Chaikalis, G. Paschalidou, N. Vesyropoulos, C. K. Georgiadis and E. Stiakakis, “A Taxonomy of Evaluation Approaches in Software Engineering”, 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, September 2-4, 2015

      Προβολή Δημοσίευσης

     • E.M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, “Introducing a Ripple Effect Measure: A Theoretical and Empirical Validation”, 9th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM' 15), Beijing, China, October 22-23, 2015

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, and Theodoros Amanatidis, "Estimating the Breaking Point for Technical Debt", 7th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD'2015), Bremen, Germany, October 2, 2015

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • P. Sfetsos, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Deligiannis and I. Stamelos, “A comparative study on the effectiveness of patterns in software libraries and standalone applications”, 9th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’2014), Quality in Agile Methods Track, Guimaraes, Portugal, September 23-26, 2014

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, “Maintenance Patterns of large-scale PHP Web Applications”, 30th International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME’2014), Victoria, British Columbia, Canada, Sept. 28 – Oct. 3, 2014

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. Chaikalis, E.Ligu, G. Melas and A. Chatzigeorgiou, “SEAgle: Effortless Software Evolution Analysis”, 30th International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME’2014), Tool Demonstration Track, Victoria, British Columbia, Canada, Sept. 28 – Oct. 3, 2014

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M.E. Paschali, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and I. Stamelos, “Non-functional requirements that influence gaming experience: A survey on gamers satisfaction factors”, Academic MindTrek 2014, Tampere Finland, November 4-7, 2014

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • E. Ligu, T. Chaikalis and A. Chatzigeorgiou, "BuCo Reporter: Mining Software and Bug Repositories", 6th Balkan Conference in Informatics (BCI'2013), Thessaloniki, Greece, September 19-21, 2013.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Paschalidou, E. Stiakakis and A. Chatzigeorgiou, "An Application of Data Envelopment Analysis to Software Quality Assessment", 6th Balkan Conference in Informatics (BCI'2013), Thessaloniki, Greece, September 19-21, 2013.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • E. Ligu, A. Chatzigeorgiou, T. Chaikalis and N. Ygeionomakis, "Identification of Refused Bequest Code Smells", 29th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'2013), Eindhoven, Netherlands, September 23-26, 2013

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • T. Chaikalis and A. Chatzigeorgiou, "Investigating the Evolution of Feature Scattering", 6th International Workshop on Software Quality and Maintainability (SQM 2012), collocated with 16th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2012), Szeged, Hungary, March 27, 2012

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou and G. Melas, "Trends in Object-Oriented Software Evolution: Investigating Network Properties", 34th International Conference on Software Engineering (ICSE'2012), New Ideas & Emerging Results track (NIER), Zurich, Switzerland, June 2-9, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou, "Guidelines for the application of Data Envelopment Analysis to assess evolving software", 6th International Workshop on Foundations and Techniques for Open Source Software Certification (OpenCert'2012),Thessaloniki, Greece, 1-2 October 2012

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. Chaikalis, G. Melas and A. Chatzigeorgiou, "SEANets: Software Evolution Analysis with Networks", 28th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'2012), Tool Demonstration Track, Riva del Garda, Trento, Italy, September 23rd - 30th, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • N. Tsantalis and A. Chatzigeorgiou, "Ranking Refactoring Suggestions based on Historical Volatility", 15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'2011), Oldenburg, Germany, March 1-4, 2011

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M. Fokaefs, N. Tsantalis, E. Stroulia, and A. Chatzigeorgiou, "JDeodorant: Identification and Application of Extract Class Refactorings," 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE'2011), Tool Demonstration Session, Waikiki, Honolulu, Hawaii, May 21-28, 2011

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • G. Kniesel, A. Binun, P. Hegedus, L. J. Fulop, A. Chatzigeorgiou, Y.-G. Gueheneuc and N. Tsantalis, "DPDX - Towards a Common Result Exchange Format for Design Pattern Detection Tools", 14th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'2010), Madrid, Spain, March 15-18, 2010

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M. Basdavanos and A. Chatzigeorgiou, "Placement of Entities in Object-Oriented Systems by means of a Single-Objective Genetic Algorithm", 5th International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2010), Nice, France, August 22-27, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou and A. Manakos, "Investigating the Evolution of Bad Smells in Object-Oriented Code", 7th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC'2010), Porto, Portugal, September 29-October 2, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • N. Tsantalis and A. Chatzigeorgiou, "Identification of Extract Method Refactoring Opportunities", 13th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2009), Kaiserslautern, Germany, March 24-27, 2009

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M. Fokaefs, N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou and J. Sander, "Decomposing Object-oriented Class Modules Using an Agglomerative Clustering Technique", 25th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'2009), Edmonton, Alberta, Canada, September 20-26, 2009

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S.T.Halkidis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Moving from Requirements to Design ConfrontingSecurity Issues: A Case Study", 4th International Symposium on Information Security (IS'09), Vilamoura, Algarve-Portugal, Nov 02 - 03, 2009

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • N. Tsantalis, T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou, "JDeodorant: Identification and Removal of Type-Checking Bad Smells", 12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'2008), Athens, Greece, April 1-4, 2008, pp. 329-331

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, "Graphical Representation as a Factor of 3D Software User Satisfaction: A Metric Based Approach", 12th Panhellenic Conference in Informatics (PCI'2008), Samos Island, Greece, August 28-30, 2008

      Προβολή Δημοσίευσης

     • I. Deligiannis, P. Sfetsos, A. Chatzigeorgiou, "A controlled experiment investigation of Behavior allocation in two Object-Oriented methods", eRA – 3: International Conference on the Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Aegina Island, Greece, 19-21 September 2008

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • M. Mouratidou, V. Lourdas, A. Chatzigeorgiou, C. K. Georgiadis, "Code Improvement: Implementing Design Patterns to Java EE Applications", 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2007), Patras, Greece, May 18-20, 2007

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and N. Samaras, "Investigating the use of patterns in open source games", 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007), Sofia, Bulgaria, 27-29 September, 2007

      Προβολή Δημοσίευσης

     • M. Fokaefs, N. Tsantalis and A. Chatzigeorgiou, "JDeodorant: Identification andRemoval of Feature Envy Bad Smells", 23rd IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'2007), Tool Demonstration, Paris, France October 2-5, 2007

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • V. Konstantakos, A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis and Th. Laopoulos, "Energy consumption estimation in embedded systems", 2006 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (IMTC), Sorrento, Italy, April 24-27, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Chatzigeorgiou, N. Tsantalis, G. Stephanides, "Application of Graph Theory to OO Software Engineering", 2nd Workshop on Interdisciplinary Software Engineering Research (WISER'2006), Shanghai, China, May 20, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Basdaras, K. Chalkias, A. Chatzigeorgiou, I. Deligiannis, P. Tsakiri, N. Tsantalis, "Lessons learned from an open-source University Project", 10th International WSEAS Conference on Computers, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 13-15, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Perdos, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, “Evaluation of a Queuing Theory and Systems Modeling Course Based on UML”, 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’2006), Kerkrade, The Netherlands, July 5-7, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. T. Halkidis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Quantitative Evaluation of Systems with Security Patterns using a Fuzzy Approach", First International Workshop on Information Security (IS'06), Montpellier, France, Oct 30 - Nov 1, 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. T. Halkidis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "A Practical Evaluation of Security Patterns", 6th International Conference on Artificial Intelligence and Digital Communications (AIDC'2006), Thessaloniki, Greece, August 2006

      Προβολή Δημοσίευσης

     2005

     • K. Zotos, A. Litke, A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis, G. Stephanides, "Energy Complexity of Software in Embedded Systems", IASTED International Conference on Automation, Control and Applications (ACIT-ACA 2005), Novosibirsk, Russia, June 20-24, 2005.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Halkidis, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, "An Approach to the Specification of Software Security Patterns", 5th International Conference on Artificial Intelligence and Digital Communications (AIDC'2005), Craiova, Romania, September 1-3, 2005

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, S. T. Halkidis, G. Stephanides, "A Novel Approach to Automated Design Pattern Detection", 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2005), Volos, Greece, Nov. 11-13, 2005

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • S. T. Halkidis, A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, "A Qualitative Evaluation of Security Patterns", 6th International Conference on Information and Communications Security (ICICS'04), Malaga, Spain, 27-29 October, 2004

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Tsantalis N., A. Chatzigeorgiou, G. Stephanides, I. Deligiannis, "Probabilistic Evaluation of Object-Oriented Systems", in Proceedings of the 10th International Software Metrics Symposium (METRICS'2004), Chicago, USA, 14 -16 September 2004.
     • Deligiannis I., P. Sfetsos, I. Stamelos, L. Angelis, A. Chatzigeorgiou, "Assessing the modifiability of two object-oriented design alternatives - A controlled experiment replication", in Proceedings of the 5th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation (EUROSIM'04), Paris, France, September 06-10, 2004.
     • Perdos A., A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, “Teaching Queuing Systems Modelling Using UML”, in Proceedings of the 4th IEEE Int. Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’2004), Joensuu, Finland, August 30–September 1, 2004.
     • Chatzigeorgiou A., S. Xanthos, G. Stephanides, "Evaluating Object-Oriented Designs with Link Analysis", in Proceedings of the 26th International Conference on Software Engineering (ICSE'2004), Edinburgh, Scotland, May 23-28, 2004.

     2003

     • Chatzigeorgiou A., G. Stephanidis, "Entropy as a Measure of Object-Oriented Design Quality", in Proceedings of the 1st Balkan Conference on Informatics (BCI'2003), Thessaloniki, November 21-23, 2003.
     • Nikolaidis S., A. Chatzigeorgiou, T. Laopoulos, "Developing an Environment for Embedded Software Energy Estimation", in Proceedings of the IEEE 2nd International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS'2003), Lviv, Ukraine, September 8-10, 2003.
     • Xanthos S., A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Energy Estimation with SystemC: A Programmer's Perspective", in Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Corfu, Greece, July 2003 (also in Computational Methods in Circuits and Systems Applications, WSEAS Press - ISBN 960 8052 882).
     • Perdos A., A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Simulation Software for a Network Modelling Lab", in Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'2003), Athens, Greece, July 9-11, 2003.

     2002

     • Nikolaidis S., H. Pournara and A. Chatzigeorgiou, "Output Waveform Evaluation of Basic Pass Transistor Structure", in Proceedings of the 12th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS'2002), Sevilla, Spain, September 11-13, 2002.
     • Chatzigeorgiou A. and G. Stephanides, "Energy Issues in Software Design of Embedded Systems", in Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Applied Informatics, Rethymnon, Greece, July 7-14, 2002.
     • Chatzigeorgiou A. and G. Stephanides, "Evaluating Performance and Power of Object-oriented vs. Procedural Programming in Embedded Processors", in Proceedings of the 7th International Conference on Reliable Software Technologies - Ada - Europe 2002, Austria, Vienna, June 17-21, 2002 (Επίσης στο περιοδικό Lecture Notes in Computer Science: J. Blieberger and A. Strohmeier (Eds.): Ada-Europe 2002, LNCS 2361, pp.65-75, 2002, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.

     2001

     • Kavvadias N., A. Chatzigeorgiou, N. Zervas, S. Nikolaidis, “Memory Hierarchy Exploration for Low Power Architectures in Embedded Multimedia Applications’’, in Proceedings ΙΕΕΕ International Conference on Image Processing (ICIP’2001), Thessaloniki, Greece, October 7-10, 2001.
     • Chatzigeorgiou A., S. Kougia, S. Nikolaidis, "Evaluating the Effect of Data-Reuse Transformations on Processor Power Consumption", in Proceedings 11th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS'2001), Yverdon-les-bains, Switzerland, September 26-28, 2001.
     • Kavvadias N., Α. Zanikopoulos, Ch Voliotidis, S. Kougia, A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis, “Power Exploration of Parallel Embedded Architectures Implementing Data-Reuse Transformations’’, in Proceedings 8th ΙΕΕΕ International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’2001), Malta, vol 2, pp. 781-784, September 2-5, 2001.
     • Kougia M., A. Chatzigeorgiou, S. Nikolaidis, “Power Reduction for Multimedia Applications Through Data-Reuse Memory Exploration’’, in Proceedings 8th ΙΕΕΕ International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS’2001), vol. 2, pp. 1065-1068, Malta, September 2-5, 2001.
     • Kougia S., A. Chatzigeorgiou, N. Zervas and S. Nikolaidis, "Analytical Exploration of Power Efficient Data-Reuse Transformations on Multimedia Applications", in Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP'2001), Salt Lake City, Utah, USA, May 7-11, 2001.

     1999

     • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis and I. Tsoukalas, "Efficient output waveform evaluation of a CMOS inverter", in Proceedings of the 9th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS'99), Kos, pp.135-144, Greece, October 1999.
     • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis and I. Tsoukalas, "Timing Analysis of Pass Transistor and CPL Gates", in Proceedings of the 9th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS'99), Kos, Greece, pp.367-376, October 1999.
     • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis and I. Tsoukalas, "Single Transistor Primitive for Modeling CMOS Gates", in Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS'99), Paphos, Cyprus, September 5-8, 1999.
     • Chatzigeorgiou A., S. Nikolaidis, I. Tsoukalas and O. Koufopavlou, "CMOS Gate Modeling Based on Equivalent Inverter", in Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS'99), Orlando, FL, vol. VI, pp. 234-237, USA, May 30-June 2, 1999.

     1998

     • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Analysis of the Transistor Chain Operation in CMOS Gates for Short-Channel Devices", in Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS'98), Monterey CA, USA, vol. VI, pp. 363-367, May 31-June 3, 1998.
     • Nikolaidis S., A. Chatzigeorgiou and E.D. Kyriakis-Bitzaros, "Delay and Power Estimation for a CMOS Inverter driving RC Interconnect Loads", in Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS'98), Monterey CA, USA, vol. VI, pp. 368-371, May 31-June 3, 1998.
     • Chatzigeorgiou A. and S. Nikolaidis, "Collapsing the Transistor Chain to an Effective Single Equivalent Transistor", in Proceedings of the Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE'98), Paris, pp. 2-6, France, 23-26 February, 1998.

     1997

     • Nikolaidis S. and A. Chatzigeorgiou, "Modeling the Transistor Chain Operation in CMOS Gates", in Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS'97), Cairo, pp. 277-281, Egypt, 15-18 December, 1997.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2003

      • Xanthos S., A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Object-Oriented Design Evaluation using Algebraic Graph Theory", Microsoft Research Academic Conference: Compiler Architecture and Programming Languages/Techniques, Budapest, Hungary, November 10-12, 2003.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font