Δασίλας Απόστολος
 • 2310 891.883
 • dasilas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 522

  Δασίλας Απόστολος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορικό στη Λογιστική, Υπότροφος του ΙΚΥ, (2012).
  • Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2009).
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, (2008).
  • MSc in Banking and International Finance, City (Cass) University Business School, London, UK, (2002).
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μερισματική πολιτική,
  • Κεφαλαιακή διάρθρωση,
  • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις,
  • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων,
  • Επενδύσεις,
  • Ανακοινώσεις κερδών,
  • Εταιρική διακυβέρνηση,
  • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (ISE801)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Δασίλας Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  1) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2) Λήψη αποφάσεων
  3) Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  4) Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  5) Αυτόνομη εργασία

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Κίνδυνοι των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
  2. Κίνδυνος Επιτοκίου
  3. Πιστωτικός Κίνδυνος
  4. Κίνδυνος Ρευστότητας
  5. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
  6. Κίνδυνος Επικράτειας ή Χώρας
  7. Κίνδυνος Αγοράς
  8. Κίνδυνος Εκτός Ισολογισμού
  9. Τεχνολογικοί και Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι
  10. Εξασφάλιση Καταθέσεων και Άλλες Εγγυήσεις Υποχρεώσεων
  11. Κεφαλαιακή Επάρκεια
  12. Τιτλοποίηση και Πώληση Δανείων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική γραπτή εξέταση: 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68373099, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, Τύπος: Σύγγραμμα, Saunders Anthony, Cornett Marcia, 2017, Εκδόσεις Broken Hill,ISBN: 9789963274383

  77119047, Διαχείριση Κινδύνων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τύπος: Σύγγραμμα, Κιόχος Πέτρος, Παναγόπουλος Αναστάσιος, Κυρμίζογλου Παντελής, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, ISBN: 978 - 618 - 81412 - 4 - 7

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (BC0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ISC402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Δασίλας Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης είναι οι μέθοδοι ανάλυσης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση της αξίας τους.

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι:

  1. Η γνώση των βασικών εννοιών της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

  2. Η χρήση των εργαλείων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

  3. Η λήψη σχετικών αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής

  ανάλυσης.

  4. Η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού, τύπου "φύλλων εργασίας" (spreadsheets)" για την επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων.

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Χρηματοοικονομικό περιβάλλον

  2. Χρηματοπιστωτικό σύστημα

  3. Βασικές οικονομικές καταστάσεις

  4. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

  5. Αποσβέσεις

  6. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων

  7. Xρονική αξία του χρήματος

  8. Αποτίμηση αξιογράφων

  9. Κόστος κεφαλαίου

  10. Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου

  11. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων

  12. Ανάλυση νεκρού σημείου

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελικές γραπτές εξετάσεις: 100%

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  86054049 Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Νούλας Αθανάσιος, 2019 ISBN: 978-960-418-319-7

  86056078 Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Από τη Θεωρία στην Πράξη,Τύπος: Σύγγραμμα,Brigham F. Eugene, Ehrhardt C. Michael, 2019 ISBN: 9789925575442 68389105 Χρηματοοικονομική διαχείριση, Τύπος: Σύγγραμμα, Titman S., Martin J, Keown A., 2015, ISBN: 978-960-02-3029-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  http://compus.uom.gr/INF110

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Dasilas, A. (2017). The Market Reaction on Ex-return of Capital Dates During Financially Constraint Periods. Chapter in Book edited by Floros, C. and Chatziantoniou, I. “The Greek Debt Crisis - In Quest of Growth in Times of Austerity”, Palgrave Macmillan.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (29 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Dasilas, A. and Grose, C. (2019 ). Valuation Effects of Tax-free versus Taxed Cash Distributions, International Review of Financial Analysis, Vol. 63, pp. 307-321

    2018

    • Dasilas, A. and Grose, C. (2018). The Wealth Effects of public-to-private LBOs: Evidence from Europe, International Review of Financial Analysis, Vol. 58, 2018, pp. 179-194
    • Dasilas, A. and Leventis, S. (2018). The Performance of European Equity Carve-outs, Journal of Financial Stability, Vol. 34, 2018, pp. 121-135

    2017

    • Dasilas, A., Grose, C. and Spyridis, T. (2017). Delistings across Countries: Price and Volume Effects, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 14, pp. 67-79.
    • Dasilas, A., Grose, C. and Talias, M. (2017). Investigating the Valuation Effects of Reverse Takeovers. Evidence from Europe, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 49, pp. 973–1004.

    2016

    • Manganaris, P., Spathis, C. and Dasilas, A. (2016). How Institutional Factors and IFRS Affect the Value Relevance of Conservative and Non-conservative Banks, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 17 (2), pp. 211-236.

    2015

    • Manganaris, P., Spathis, C. and Dasilas, A. (2015). The Effects of Mandatory IFRS Adoption and Conditional Conservative on European Bank Values, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 24, 2015, pp. 72-81.
    • Dasilas, A. and Papasyriopoulos, N. (2015). Corporate Governance, Credit Ratings and the Capital Structure of Greek SME and Large Listed Firms, Small Business Economics, Vol. 45 (1), pp. 215-244.

    2014

    • Grose, C., Dasilas, A. and Alexakis, C. (2014). Performance Persistence in Fixed Interest Funds: With an Eye on the Post Debt Crisis Period, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 33, pp. 155-182.
    • Leventis, S., Dasilas, A. and Owunsu-Ansah, S. (2014). Credit Ratings, Timeliness and the Information Content of Earnings Announcements, International Journal of the Economics of Business Vol. 21, pp. 261-289.

    2013

    • Dasilas, A. and Leventis, S. (2013). Corporate Governance, Dividend Status, Ownership Structure and the Performance of Greek Seasoned Equity Offerings, International Journal of the Economics of Business, Vol. 20, pp. 387-419.
    • Alexakis, C., Grose, C. and Dasilas, A. (2013). Asymmetric Dynamic Relations between Stock Prices and Mutual Fund Units in Japan. An Application of Hidden Cointegration Technique, International Review of Financial Analysis, Vol. 28, pp. 1-8.

    2011

    • Alexandrou, G., Koulakiotis, A. and Dasilas, A. (2011). GARCH Modelling of Banking Integration in the Eurozone, Research in International Business and Finance, Vol. 25, No.1, pp. 1-10.
    • Dasilas, A. and Leventis, S. (2011). Stock Market Reaction to Dividend Announcements: Evidence from the Greek Stock Market, International Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 302-311.

    2010

    • Dergiades, T. and Dasilas, A. (2010). Modelling and Forecasting Mobile Telecommunication Services: The case of Greece, Applied Economics Letters, Vol. 17, pp. 1823-1828.

    2009

    • Dasilas, A. (2009). The Ex-dividend Day Stock Price Anomaly: Evidence from the Greek Stock Market, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, pp. 59-91.
    • Koulakiotis, A. and Dasilas, A. (2009). Measuring the Forecasting Accuracy of Models: Evidence from Industrialized Countries, International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 2, No. 1, pp. 44-57.
    • Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2009). The Impact of Dividend Initiations on Greek Listed Firms' Wealth and Volatility across Information Environments, Managerial Finance, Vol. 35, Νο. 6, pp. 531-543.
    • Dasilas, A., Koulakiotis, A. and Vutirakis, P. (2009). Reverse Takeovers: An Alternative to the IPO? International Journal of Financial Services Management, Vol. 4, Νο. 1, pp. 11-20.
    • Koulakiotis, A., Dasilas, A. Tolikas, K. and Molyneux, P. (2009). The Impact of Regulatory Standards, Interest Rates and Trading Volume on Volatility Transmission between Cross-listed European Equities, Journal of International Business and Economy, Vol. 10, No. 1, pp. 1-17.
    • Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Papasyriopoulos, N. (2009). Volatility and Error Transmission Spillover Effects: Evidence from Three European Financial Regions, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49, pp. 858-869.

    2008

    • Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2008). Joint Effects of Interim Dividend and Earnings Announcements in Greece, Studies in Economics and Finance, Vol. 25, No. 4, pp. 212-232.
    • Δασίλας, Α. (2008). Ανάλυση της Αντίδρασης της Αγοράς την Ημέρα Αποκοπής του Μερίσματος: Η Περίπτωση των Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σπουδαί, Vol. 58, Νο. 1-2, pp. 216-244.

    2007

    • Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Molyneux, P. (2007). Does Trading Volume Influence GARCH Effects? - Some evidence from the Greek Market with Special Reference to Banking Sector, Investment Management and Financial Innovation, Vol. 4, No. 3, pp. 33-38.
    • Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Angelides, D. (2007). The Impact of Scandinavian Foreign Cross-listings on Symmetric Information Spillovers between European Markets, International Economics and Finance Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 93-108.

    2006

    • Lyroudi, K., Dasilas, A. and Varnas, A. (2006). The Valuation Effects of Stock Splits in NASDAQ, Managerial Finance, Vol. 32, No. 5, pp. 401-414.
    • Dasilas, A. (2006). On Interpreting Market Reaction to Interim Dividends during Ex-dividend Period: Greek Evidence, International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No.1, pp. 45-64.

    2005

    • Koulakiotis, A., Lyroudi, K., Dasilas, A. and Koumanakos, E. (2005). Volume versus GARCH Effects in the Greek Banking Sector, International Journal of Economic Research, Vol. 2, No.1, pp.45-54.
    • Koulakiotis, A., Lyroudi, K. and Dasilas, A. (2005). Impact of Futures on Comovements between European Cross-listed Equities, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 18, No. 1, pp. 1-13.
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Dasilas, A. and Bangoudis, G. (2020). The capital structure of Greek SMEs, 6th ICBE-HOU Conference, Athens, Greece

     2019

     • Dasilas, A. and Kolias, G. (2019). How the Modern Portfolio Theory Determines the Optimal Capital Structure. UK Evidence, The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Las Vegas, USA.
     • Dasilas, A. and Kolias G. (2018). How the Capital Structure Puzzle is Explained by the Modern Portfolio Theory: Evidence from the UK, 5th ICBE-HOU conference, Athens, Greece

     2018

     • Dasilas, A., Oikonomou, V. and Tsiaakidis A. (2018). IPOs vs Reverse Takeovers: Cross-country Evidence, 4th ICBE-HOU conference, Athens, Greece
     • Dasilas, A., Oikonomou, V. and Tsianakidis A (2018) The Wealth Effects of IPOs vs. Reverse Takeovers: Evidence from Europe, 7th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF) Conference, Corfu, Greece

     2017

     • Dasilas, A., Leventis, S. and Sikalidis, A. (2017). Quarterly Earnings Announcements and Market Reaction: The Role of Dividend Changes, 15th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
     • Dasilas, A., Grose, C. and Spyridis, T. (2017). Delistings across Countries: Price and Volume Effects, 15th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
     • Dasilas, A. and Grose, C. (2017). How to Disgorge less Taxed Money to Investors: Dividends or Return of Capital? 3rd ICBE-HOU Conference, Athens, Greece.
     • Dasilas, A. (2017). The Market Reaction on Ex-return of Capital Dates, 8th Financial Engineering and Banking Society Conference, Athens, Greece.

     2016

     • Dasilas, A., Grose, C. and Talias, M. (2016). Investigating the Valuation Effects of Reverse Takeovers: Evidence from Europe, 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF) Conference, Corfu, Greece.

     2015

     • Dasilas, A., Leventis, S. and Sikalidis, A. (2015). Earnings Announcements on Market Value, Dividend Changes, Inside and Institutional Stockholdings: The Greek Experience, European Accounting Association Conference 2016, Glasgow, UK.
     • Dasilas, A. and Leventis, S. (2015). The Short and Long-term Performance of European Equity Carve-outs, 1st ICBE-HOU Conference, Athens, Greece.

     2013

     • Dasilas, A., Grose, C. and Psarris, G. (2013). Going private through LBOs: Empirical evidence from Europe, 12th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.

     2011

     • Leventis, S., Dasilas, A. and Owunsu-Ansah, S. (2011). Corporate Governance, Credit Ratings, Timeliness and the Information Content of Earnings Announcements, European Accounting Association Conference, Rome, Italy.
     • Dasilas, A., Leventis, S., Sismanidou, M. and Koulikidou, K. (2011). Wealth Effects and Operating Performance of Spin-Offs: International Evidence, European Financial Management Association, Braga, Portugal.
     • Dasilas, A., Leventis, S., Zagalaki, Z. and Karfi, F. (2011). Wealth effects, Corporate Governance and the Long-run Performance of Greek Seasoned Equity Offerings, 10th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Piraeus, Greece.

     2008

     • Dasilas, A. and Artikis, P. (2008). The Market Reaction to Interim Dividends during ex-dividend dates: Evidence from the Athens Stock Exchange, European Financial Management Association Conference, Athens, Greece.
     • Koulakiotis, Α., Dasilas, A. and Tolikas, K. (2008). Political Elections and Stock Price Volatility: The Case of Greece, European Financial Management Association Conference, Athens, Greece.

     2007

     • Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2007). The Impact of Dividend Initiations on Greek Listed Firms' Wealth and Volatility across Information Environments, 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Thessaloniki, Greece.
     • Dasilas, A. and Lyroudi, K. (2007). Overinvestment, Firm Size and Dividend Announcements: Evidence from the Greek Capital Market, 6th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Patra, Greece.

     2006

     • Alexandrou, G., Koulakiotis, A. and Dasilas, A (2006). Developments in the Integration of European Banking System and the Introduction of Euro, European Financial Management Association Conference, Madrid, Spain.
     • Δασίλας, Α. (2006). Ανακοινώσεις Μεταβολής του Μερίσματος και η Επίδραση στις Τιμές των Μετοχών: Η Περίπτωση των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιρειών, 5th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.

     2005

     • Koulakiotis, A., Lyroudi, K., Dasilas, A. and Athianos, S. (2005). Volatility and Error Transmission between Cross-listed Equities across Different European Countries, Financial Management Association Conference, Siena, Italy.
     • Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Molyneux, P. (2005). The Impact of Interest Rates and Trading Volume on Volatility and Error Transmission between Cross-listed European Countries, European Financial Management Association Conference, Milan, Italy.
     • Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Angelides, D. (2005). The Impact of Scandinavian Foreign Cross-listings on Symmetric Information Spillovers between European Markets, 12th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Athens, Greece.
     • Δασίλας, Α. και Λυρούδη, Κ. (2005). Η Επίδραση της Ημέρας Αποκοπής του Μερίσματος στις Τιμές των Μετοχών και στον Όγκο Συναλλαγών: Η Περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 4th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece.

     2004

     • Lyroudi, K., Dasilas, A. and Varnas, A. (2004). Stock Splits Announcements and Wealth Effects in NASDAQ, International Academy of Business and Public Administration, New Orleans, USA.
     • Dasilas, A. and Lyroudi, K. (2004). Ex-Dividend Day Stock Price Behavior and the Various Explanatory Hypotheses, 31st Annual Meeting of Academy of Economics and Finance, Biloxi, Mississippi, USA.

     2003

     • Dasilas, A., Lyroudi, K. and Katsis, G. (2003). Ex-Dividend Day Price Behavior in the Greek Stock Market: Evidence from a Market without Taxes, XII International Tor Vergata Conference on Banking and Finance, Rome, Italy.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Δασίλας, Α. και Γκρος, Χ. (2013). Επιστροφή Κεφαλαίου αντί Διανομής Μερίσματος σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης, Οικονομικά Χρονικά, Τεύχος Σεπτεμβρίου, σελ. 22-25.