Κουργιώτης Παναγιώτης
 • 2310 891.167
 • kourgiotis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 210

  Κουργιώτης Παναγιώτης

  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικής Ανάλυσης, ΑΠΘ
  • Διδακτορικός Τίτλος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
  • Μεταδιδακτορικό, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών κι Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Modern Standard Arabic,
  • Middle East Politics,
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Αραβικού Κόσμου,
  • Πολιτικό Ισλάμ,
  • Αποικιοκρατία
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0801)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0801

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑραβικήΓλώσσα I

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αραβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Κατάκτηση ικανοτήτων γραφής – ανάγνωσης στην αραβική γλώσσα, ενδυνάμωση της προφοράς των νέων φθόγγων
  • Οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης
  • Ανάπτυξη απλών διαλόγων γνωριμίας και περιγραφής θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα

  Γενικές Ικανότητες

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εξοικείωση με τους αραβικούς χαρακτήρες και τη σύνδεση των γραμμάτων, αραβική γραφή, μέρη του λόγου, εισαγωγή στον αραβικό γραπτό πολιτισμό και κατανόηση των διακρίσεων Modern Standard Arabic (κοινής αραβικής) και προφορικών διαλέκτων, εκμάθηση προθέσεων, αντωνυμιών, βασικών ρημάτων, διατύπωση ερωτήσεων-απαντήσεων για περιστάσεις της καθημερινότητας.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαδικτύου, YouTube, ΜΜΕ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανάγνωση κειμένου

  10

  Γραμματική και σύνταξη

  20

  Λεξιλόγιο

  20

  Παραγωγή γραπτού λόγου

  10

  Εξάσκηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού

  10

  Γενική προετοιμασία

  28

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή έκθεση, ασκήσεις γραμματικής, μεταφραστικές ασκήσεις, παραγωγή προφορικού λόγου

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κουργιώτης Πάνος (2018) Η Αραβική Γραμματική για τους Έλληνες, Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
  • Suhad, Nierat, Μαθαίνω ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0802)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0802

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑραβικήΓλώσσα II

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αραβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με βασικές συντακτικό-γραμματικές δομές της αραβικής γλώσσας
  • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου και της γραπτής & προφορικής έκφρασης
  • Απλές ακουστικές ασκήσεις

  Γενικές Ικανότητες

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Συζυγίες ρημάτων, ρηματικοί τύποι, εξοικείωση με τους αριθμούς (απόλυτους και τακτικούς), παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, μελέτη κειμένων.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαδικτύου, YouTube, ΜΜΕ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανάγνωση κειμένου

  10

  Γραμματική και σύνταξη

  20

  Λεξιλόγιο

  20

  Παραγωγή γραπτού λόγου

  10

  Εξάσκηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού

  10

  Γενική προετοιμασία

  28

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή έκθεση, ασκήσεις γραμματικής, μεταφραστικές ασκήσεις, παραγωγή προφορικού λόγου

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κουργιώτης Πάνος (2018) Η Αραβική Γραμματική για τους Έλληνες, Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
  • Suhad, Nierat, Μαθαίνω ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

   

  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0803)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0803

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑραβικήΓλώσσα III

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αραβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Πιο σύνθετοι τρόποι έκφρασης με χρήση πολυπλοκότερων γραμματικο-συντακτικών φαινομένων
  • Εμβάθυνση γραπτής-προφορικής έκφρασης και λεξιλογίου

  Γενικές Ικανότητες

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανώμαλα ρήματα, βελτίωση της προφορικής έκφρασης, εισαγωγή στην κοινωνική, πολιτική, νομική και οικονομική ορολογία μέσω της μελέτης αντίστοιχων κειμένων.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαδικτύου, YouTube, ΜΜΕ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανάγνωση κειμένου

  10

  Γραμματική και σύνταξη

  20

  Λεξιλόγιο

  20

  Παραγωγή γραπτού λόγου

  10

  Εξάσκηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού

  10

  Γενική προετοιμασία

  28

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή έκθεση, ασκήσεις γραμματικής, μεταφραστικές ασκήσεις, παραγωγή προφορικού λόγου

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κουργιώτης Πάνος (2018) Η Αραβική Γραμματική για τους Έλληνες, Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
  • Suhad, Nierat, Μαθαίνω ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
  • Schulz,Eckehard(2000) Standard Arabic: an Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press.

   

  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0804)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0804

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑραβικήΓλώσσα IV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αραβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Έμφαση ακουστικών δεξιοτήτων & προφορικής έκφρασης
  • Εκτεταμένες εκθέσεις για σύνθετα θέματα περιγραφής καταστάσεων, χώρων, φαινομένων
  • Μελέτη αραβικών βιογραφικών, ιστορικών και δημοσιογραφικών πηγών
  • Εισαγωγή στην αραβική επιστημονική ορολογία
  • Επιλεγμένα αποσπάσματα αραβικής λογοτεχνίας

  Γενικές Ικανότητες

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πρώτη επαφή με την αραβική λογοτεχνία και γραμματεία και εξοικείωση με τα σύγχρονα αραβικά media.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση διαδικτύου, YouTube, ΜΜΕ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανάγνωση κειμένου

  10

  Γραμματική και σύνταξη

  20

  Λεξιλόγιο

  20

  Παραγωγή γραπτού λόγου

  10

  Εξάσκηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού

  10

  Γενική προετοιμασία

  28

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή έκθεση, ασκήσεις γραμματικής, μεταφραστικές ασκήσεις, παραγωγή προφορικού λόγου

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κουργιώτης Πάνος (2018) Η Αραβική Γραμματική για τους Έλληνες, Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
  • Suhad, Nierat, Μαθαίνω ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ
  • Schulz,Eckehard(2000) Standard Arabic: an Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press.

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font