Καργιώτη Μαρία
  • 2310 891.798
  • makar uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ5, 305
  • 2310 891.750

    Καργιώτη Μαρία

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών