Ρουμελιώτης Μάνος
 • 2310 891.894
 • manos uom.gr
 • Γραφείο: Γ5, 525

  Ρουμελιώτης Μάνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1981).
  • Μ.Sc. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech.) Blacksburg, VA, USA, (1983).
  • Ph.D. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), Blacksburg, VA, USA, (1986).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI199/
  http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  - Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών έναντι της αναλογικών συστημάτων.
  - Να υπολογίζουν την αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων σε δυαδική μορφή (BCD, αναπαράσταση προσημασμένου μεγέθους, αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς 1, αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς 2) και να εκτελούν πράξεις μεταξύ αυτών.
  - Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας των κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, και ως παραδείγματα την ισοτιμία και τον κώδικα Hamming.
  - Να διακρίνουν τα συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα από τα ακολουθιακά.
  - Να εκτελούν μετασχηματισμούς με Άλγεβρα Boole.
  - Να συνδυάζουν διάφορους τρόπους αναπαράστασης των λογικών συναρτήσεων (πίνακας αληθείας, λογική παράσταση) και να παράγουν απλοποίησή τους (π.χ. χρησιμοποιώντας θεωρήματα της άλγεβρας Boole,  χάρτη Karnaugh).
  - Να περιγράφουν την αντιστοίχηση βασικών λογικών συναρτήσεων σε λογικές πύλες και να σχεδιάζουν υλοποίηση λογικών παραστάσεων με λογικές πύλες.
  - Να σχεδιάζουν σύνθετα λογικά κυκλώματα, από μονάδες που συναντώνται συχνά στα ψηφιακά συστήματα (συγκριτές, αθροιστές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες).
  - Να σχεδιάζουν μεγαλύτερες συνδυαστικές μονάδες χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία σύνθετα λογικά κυκλώματα και λογικές πύλες.
  - Να διακρίνουν διάφορα είδη βασικών στοιχείων μνήμης (φλιπ-φλοπς) και τον τόπο λειτουργίας τους.
  - Να αναλύουν τη λειτουργία σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.
  - Να σχεδιάζουν διάφορα είδη καταχωρητών (παράλληλης εισόδου δεδομένων, ολίσθησης, κυκλικής ολίσθησης καθώς και καταχωρητές πολλαπλής λειτουργίας).
  - Να διακρίνουν τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένας υπολογιστής και τον τρόπο λειτουργίας του.
  - Να περιγράφουν τις έννοιες αρχιτεκτονική υπολογιστών, δομή, οργάνωση και υλοποίηση.
  - Να είναι θέση να εκτιμούν την απόδοση ενός υπολογιστή.
  - Να διακρίνουν τρόπους κωδικοποίησης εντολών επιπέδου γλώσσας μηχανής και τρόπους διευθυνσιοδότησης της κύριας μνήμης.
  - Να αναγνωρίζουν τις μονάδες (αριθμητική λογική μονάδα και μονάδα ελέγχου) από τις οποίες αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή, τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τρόπους υλοποίησής τους.
  - Να διακρίνουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του συστήματος μνήμης του υπολογιστή και τα χαρακτηριστικά τους.
  - Να περιγράφουν την ιεραρχία μνήμης (τι κερδίζουμε και που βασίζεται η επιτυχία της).
  - Να διακρίνουν τις μορφές και τεχνικές της κρυφής μνήμης (τεχνικές οργάνωσης, τεχνικές προσκόμισης, τεχνικές αντικατάστασης και τεχνικές ενημέρωσης επόμενου επιπέδου).
  - Να υπολογίζουν την απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος με διασωλήνωση.
  - Να διακρίνουν τους τρόπους αποφυγής των προβλημάτων της διασωλήνωσης

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
  Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
  Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
  Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
  Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
  Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
  Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
  Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
  Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
  Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών διδασκαλίας όπως η πλατφόρμα openeclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  26

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - ασκήσεις
  -

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  68374428 Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Στάυρος, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-742-3 
  94692327 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 11η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2020, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-892-5 
  15120 Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hammacher Carl,Vranesic Zvonko,Zaky Safwat, 2007, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-000-2 

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (AIC303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC303

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI176/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  Να διακρίνουν τους τύπους των Λειτουργικών Συστημάτων και να μπορούν περιγράψουν τα πλεονεκτήματα εκάστου εξ αυτών
  Να περιγράφουν τις βασικές αρχές διαχείρισης που εκτελεί ένα ΛΣ.
  Να γνωρίζουν τους αλγορίθμους (πολιτικές) χρονοδρομολόγησης) και να μπορούν να υπολογίσουν την απόδοση καθ’ ενός αλγορίθμου.
  Να γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών
  Να διακρίνουν τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών και να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν σφάλματα σε ατελείς αλγορίθμους.
  Να χειρίζονται τους σηματοφορείς και προγραμματίζουν με την χρήση τους.
  Να διακρίνουν τις μεθόδους κατανομής της κύριας μνήμης και την επιβάρυνση σε χρόνο και χώρο καθενός εξ αυτών.
  Να υπολογίζουν την απώλεια μνήμης σε κάθε κατανομή.
  Να υπολογίζουν την επιβάρυνση χώρου και χρόνου της σελιδοποίησης και της τμηματοποίησης.
  Να διακρίνουν τα διαφορετικά συστήματα αρχείων και να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα καθ’ ενός εξ αυτών .
  Να υπολογίζουν την επιβάρυνση χώρου κατά την κατανομή των μπλοκς δεδομένων.
  Να διακρίνουν τις διαφορές των συστημάτων αρχείων Windows (Fat, exFat, NTFS) και Unix (xfs, extn, κλπ).
  Να διακρίνουν και να περιγράφουν τους τρόπους διεξαγωγής της Εισόδους/Εξόδου σε ένα ΛΣ.
  Να προγραμματίζουν Είσοδο/Έξοδο  με την χρήση διακοπών.
  Να διακρίνουν τους αλγορίθμους αποφυγής, ανίχνευσης και πρόληψης αδιεξόδων και να εκτιμούν την δυνατότητα ή μη εμφάνισης αδιεξόδου.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Τύποι, δομή, εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.Διεπιφάνειες χρήσης και προγραμματισμού.Επικοινωνία με το υλικό. Διαχείριση του επεξεργαστή, δρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα.Διαχείριση της μνήμης, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.Διαχείριση αρχείων, συστήματα αρχείων, διαχείριση δίσκων.Διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών διδασκαλίας όπως η πλατφόρμα openeclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  26

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - ασκήσεις
  -

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  68374433 Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-715-7
  77108683 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ANDREW S. TANENBAUM, HERBERT BOS, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-853-8
   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review
  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
   (NG0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
   (AIE709)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE709

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=simtech

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  Να διακρίνουν την προσομοίωση από την εξομοίωση και να αναγνωρίζουν τις κύριες διαφορές τους.
  Να διακρίνουν τις οντότητας, χαρακτηριστικά και δραστηριότητες ενός συστήματος.
  Να κατανοούν τις βασικές αρχές μοντελοποίησης και να είναι σε θέση να αναπτύξουν το μοντέλο ενός συστήματος.
  Να εξηγούν τις διαφορετικές μεθόδους προσομοίωσης (γεγονότων, δραστηριοτήτων και διεργασιών)
  Να διακρίνουν τους Μηχανισμούς Ροής Χρόνου (ΜΡΧ) και να αναλύουν τα πλεονεκτήματα καθενός εξ αυτών.
  Να περιγράφουν τις διάφορες εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης και να προγραμματίζουν σε μία εξ αυτών.
  Να προγραμματίζουν συστήματα προσομοίωσης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο ΜΡΧ και μοντέλα δομών δεδομένων σε γλώσσα γενικής χρήσης.
  Να κατανοούν την παραγωγή τυχαίων αριθμών με ΗΥ
  Να είναι σε θέση να υλοποιήσουν προγράμματα παραγωγής τυχαίων αριθμών.
  Να υλοποιούν σε προγράμματα την παραγωγή τυχαίων δειγμάτων από συγκεκριμένες στατιστικές κατανομές.
  Να αναλύουν τα αποτελέσματα μιας προσομοίωσης χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους.
  Να διακρίνουν τους διαφόρους τύπους ουρών και να υπολογίζουν τις παραμέτρους απλών ουρών (π.χ. της M/M/1)
  Να οργανώνουν πειράματα προσομοίωσης για ελαχιστοποίηση της επίδρασης της τυχαιότητας δειγματοληψίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις τεχνικές προσομοίωσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, από το στάδιο κατασκευής των μοντέλων προσομοίωσης, μέχρι τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες προσομοίωσης, τόσο με εξειδικευμένες γλώσσες, όσο και με γενικές γλώσσες προγραμματισμού. Περιλαμβάνονται η παραγωγή τυχαίων αριθμών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας, η στατιστική ανάλυση των, η μέθοδος Monte Carlo, οι τεχνικές ροής χρόνου και ο έλεγχος αξιοπιστίας της προσομοίωσης.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Η διδασκαλία πραγματοποιείται και με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Μελέτη

  30 ώρες

  Εκπόνηση εργασιών

  50 ώρες

  ΣύνολοΜαθήματος

  119

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Ελληνικά, Εργασίες εξαμήνου, Γραπτές Εξετάσεις, Επίλυση Προβλημάτων.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  "Τεχνικές Προσομοίωσης" 2η εκδ., Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, εκδόσεις Τζιόλα.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Σουραβλάς, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Εφαρμογές, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα 2018

   2015

   • Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Σουραβλάς Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2015

   2012

   • Σταύρος Σουραβλάς, Μάνος Ρουμελιώτης, Ψηφιακά Συστήματα Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Γλώσσα VHDL. Εκδόσεις Τζιόλα 2012

   2003

   • Ρουμελιώτης Μ., Μοντελοποίηση και Προσομοίωση. Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα, 2003.

   1999

   • Ρουμελιώτης Μ., Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, Multimedia CD-ROM, Εκδόθηκε από το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

   1998

   • Ρουμελιώτης Μ., Τεχνικές Προσομοίωσης, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998.

   1993

   • Roumeliotis M., "Digital Systems", κεφάλαιο στο βιβλίο: R.L. McConnel, W.L. Colley, and N. Middleton, Electrical Engineering Design Compendium, Addison Wesley, 1993.

   1987

   • Roumeliotis M., J.R. Armstrong, "HDL Modeling for Process Oriented Simulation", CHDL 87, Proceedings of the IFIP WG 10.2 8th International Symposium on Computer Hardware Description Languages and Their Applications, Amsterdam, The Netherlands, April 27-29, pp. 1-8, 1987.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • N. Tantalaki, S. Souravlas, M. Roumeliotis and S. Katsavounis., "Pipeline-Based Linear Scheduling of Big Data Streams in the Cloud," in IEEE Access, vol. 8, pp. 117182-117202, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3004612
    • N. Tantalaki, S. Souravlas and M. Roumeliotis, “A review on big data real-time stream processing and its scheduling techniques,” Int. Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Vol. 35, No. 5, pp. 571-601, 2020, doi: 10.1080/17445760.2019.1585848.

    2019

    • N. Tantalaki, S. Souravlas & M. Roumeliotis (2019) “Data-Driven Decision Making in Precision Agriculture: The Rise of Big Data in Agricultural Systems,” Journal of Agricultural & Food Information, DOI: 10.1080/10496505.2019.1638264.

    2018

    • G. Kokkonis, K.E. Psannis, S. Kontogiannis, P. Nicopolitidis, M. Roumeliotis and Y. Ishibashi, “Interconnecting Haptic Interfaces with High Update Rates through the Internet,” Appl. Syst. Innov. 2018, 1(4), 51; https://doi.org/10.3390/asi1040051 - 18 December 2018.
    • Manos Roumeliotis, “Calculating the Torque on the Shafts of the Antikythera Mechanism to determine the Location of the Driving Gear,” (2018) Mechanism and Machine Theory, 122C, pp. 148-159, 2018
    • Kokkonis, G., Psannis, K.E., Roumeliotis, M., Ishibashi, Y., Kim, B.-G., Constantinides, A.G., “Transferring wireless high update rate supermedia streams over IoT,” (2018), New Advances in the Internet of Things, Studies in Computational Intelligence, vol. 715, pp. 93-103, DOI: 10.1007/978-3-319-58190-3_6.

    2017

    • M. Tsourela and M. Roumeliotis, “Technology Based Services Adoption: a compa¬rison of the major applications,” Int. J. of Innovation and Technology Management, Vol. 14, No. 3 (2017), 1750012 (24 pages), DOI: 10.1142/S0219877017500122.
    • G. Kokkonis, K. E. Psannis, M. Roumeliotis, D. Schonfeld, “Real-Time Wireless Multisensory Smart Surveillance with 3D-HEVC Streams for Internet-of-Things (IoT),” The Journal of SuperComputing, pp. 1-19, 2016, DOI 10.1007/s11227-016-1769-9.

    2016

    • G. Kokkonis, K.E. Psannis, M. Roumeliotis, Y. Ishibashi, “Efficient algorithm for transferring a real-time HEVC stream with haptic data through the internet,” Journal of Real-Time Image Processing, Vol. 12, No. 2, 2016, pp.343-355, DOI 10.1007/s11554-015-0505-7.

    2004

    • Souravlas S. and M. Roumeliotis, "A Pipeline Technique For Dynamic Data Transfer On A Multiprocessor Grid", International Journal of Parallel Programming, Vol. 32, No. 5, pp.361-388. , October 2004.
    • Kofidis N., M. Roumeliotis, A. Adamopoulos, M.A. Tsouros, “Aspects of Neural Modeling of Multidimensional Chaotic Attractors”, Int. J. of Comp. Mathematics, Vol. 81, No. 7, pp.791-802, July 2004.
    • Deligiannis I., I. Stamelos, L. Angelis, M. Roumeliotis, M. Shepperd, "A Controlled Experiment Investigation of an Object-Oriented Design Heuristic for Maintainability", The Journal of Systems and Software, Volume 72, Issue 2, Pages 129-143, 2004.
    • Papadimitriou Th., K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Video Scene Segmentation using Spatial Countours and 3-D Robust Motion Estimation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 14, No. 4, pp. 485-497, April 2004.
    • Baklavas G., M. Roumeliotis, “Stability Conditions of a Recursive Routing Algorithm”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 14, No. 1, pp. 75-89, 2004.

    2003

    • Margaris A., N. Kofidis, M. Roumeliotis, and M. Adamopoulos, "Identifying Chaotic Regions in the Recurrent Neuron's Parameter Space", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 6 No. 4, pp. 439-464, 2003.
    • Deligiannis I., M. Shepperd, M. Roumeliotis, I. Stamelos, "An empirical investigation of An Object-Oriented Design Heuristics for Maintainability", The Journal of Systems and Software, Volume 65, Issue 2, Pages 127-139, 2003.

    2002

    • Margaris A., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, “Fractal Dimensions in Recurrent neuron Models”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 3, No. 3, pp. 299-316, 2002.
    • Souravlas S. and M. Roumeliotis, "Mathematical Model for Managing Multiple Send Requests on a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol 3, No.2, 169-185, 2002.
    • Kofidis N., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Neural Models of Chaotic Attractors and Chaotic Features of Neural Networks", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 2, No. 4, pp. 441-491, 2002.
    • Souravlas S. and M. Roumeliotis, "Mathematical Modeling of Runtime Redistribution of Fixed Exchanged Messages over a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 2, No. 3, pp. 333-354, 2002.
    • Deligiannis I., M. Shepperd, S. Webster, M. Roumeliotis, "A Review of Experimental Investigations into Object-Oriented Technology", Empirical Software Engineering Journal , Vol. 7, No. 3, pp. 193-231, 2002.
    • Kofidis N., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Chaotic Properties of Neural Networks: Chaotic Response of RMS Series and Effects on the Absolute Error Distribution", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 2, No. 2, pp.135-154, 2002.

    2001

    • Margaris A., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Development of Neural Models for the Logistic Equation and Study of the Neural Based Trajectories in the Convergence, Periodic, and Chaotic Regions”, Neural, Parallel and Scientific Computations, Vol. 9, pp. 221-230, 2001.

    2000

    • Kofidis N., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Chaotic Properties and Pattern Competition during Learning Phase in Back Propagation Neural Networks", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 74, pp. 407-437, 2000.
    • Kofidis N., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Chaotic Error Series produced during the Recall Phase by Neural Models of Chaotic Attractors", Neural, Parallel & Scientific Computations, Vol. 8, No. 4, pp. 439-458, December 2000.
    • Papadimitriou Th., K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Robust Estimation of Rigid Body 3-D Motion Parameters based on Point Correspondences", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on 3D Video Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 541-549. , June 2000.

    1999

    • Kofidis N., M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Improving the performance of neural networks modeling strange attractors by the use of LVQ neural networks as input signal controllers", International Journal of Computer Mathematics, Vol. 73, No. 1-2, pp. 201-216, 1999.

    1998

    • Roumeliotis M., Kofidis N, Adamopoulos M., "Back Propagation Neural Networks with Functional Link Input Structures as Models of Chaotic Attractors", Neural, Parallel & Scientific Computations, Vol. 6, No. 4, pp. 451-467, 1998.

    1983

    • Spyridis H., M. Roumeliotis, "Fourier Analysis and Information Theory on a Musical Composition", Acustica, vol. 52 no. 4, pp. 255-256, 1983.

    1982

    • Spyridis H., M. Roumeliotis, H. Papadimitraki-Chlichlia, "A Computer approach to the Construction and Analysis of a Pitch-Curve in Music", Acustica, vol. 51 no. 3, pp.180-182, 1982.
    • Συνέδρια (37 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • E. Anastasovitis, M. Roumeliotis, "Designing an Edutainment Serious Game for the Antikythera Mechanism in Virtual Reality," Proc. EuroVR2019: European Conference for Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality, October 23-25 2019, Tallinn, Esthonia.
     • N. Tantalaki, S. Souravlas, M. Roumeliotis, and S. Katsavounis "Linear Scheduling of Big Data Streams on Multiprocessor Sets in the Cloud," Proc. International Conference on Web Intelligence, Thessaloniki, Greece, 14-17 Oct. 2019.

     2017

     • E. Anastasovitis, M. Roumeliotis, “Software Tools for Analysis and Visualization of the Antikythera Mechanism,” Proc. 3DTV-CON 2017 3D True Vision v2: Research and Applications in Future 3D Media. 7-9 June 2017, Copenhagen, Denmark.

     2004

     • Kofidis N., E. Kotsialos, A. Margaris, M. Roumeliotis, “Estimation of the Dimension of Chaotic Dynamical Systems using Artificial Neural Networks,” 1st International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, 1st IC-SCCE, Athens, 8-10 September, 2004.

     2003

     • Margaris A., E. Kotsialos, M. Roumeliotis, "Parallel Counter – propagation Networks," Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics, ICTAMI 2004, Thessaloniki, Greece, 15-17 September 2003.
     • Margaris A., E. Kotsialos, A. Styliadis, M. Roumeliotis, "Neural Workbench: An Object-Oriented Neural Network Simulator," Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics, ICTAMI 2003, Alba Iulia, Romania, September, pp. 309-326, 2003.
     • Souravlas S.I., M. Roumeliotis, “Minimizing Startup and Transfer Costs During Dynamic Data Redistribution Between Parallel Processor Sets,” Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics, 21-23 November, Thessaloniki, Greece, pp. 527-534, 2003.
     • Margaris A., N. Kofidis, M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, “Using Neural Networks to Simulate the Logistic Map: a Theoretical Approach,” Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics, 21-23 November, Thessaloniki, Greece, pp. 374-381, 2003.
     • Margaris A. , N. Kofidis, M. Roumeliotis, and Miltiadis Adamopoulos, "Characterization of the Chaotic Error Time Series Produced During the Back Propagation Training of Logistic Map Neural Models," 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA 2003), Athens, Sept. 25-27, 2003.

     2002

     • Margaris A. and M. Roumeliotis, "Logistic Map Neural Models", in Proceedings, Companion Volume of the 2nd Hellenic Conf. on AI, SETN-2002, Thessaloniki, Greece, 11-12 April, pp.293-306, 2002.
     • Deligiannis I., I. Stamelos, L. Angelis, M. Roumeliotis, "The Impact of Heuristics on Object-Oriented Design Maintainability: a Controlled Experiment," Proceedings of the 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies, 18-20 September, Patras, Greece, 2002.
     • Kofidis N., A. Margaris, M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, "Remarks on Chaos and Neural Networks: Application of Topological Transitivity and Topological Conjugacy to Neural Modeling of Chaos and to the Detection of Simple Networks' Chaotic Features," Proceedings of the 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, Greece, 27-29 June 2002.

     2001

     • Ρουμελιώτης Μ., Δαγδιλέλης Β., «Ο ρόλος της Προσομοίωσης στη Διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων Πληροφορικής: η Περίπτωση της Αρχιτεκτονικής των Η/Υ», Πρακτικά του συνεδρίου Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, Ρόδος 14 &15 Δεκεμβρίου 2001.
     • Vougioukas S. and M. Roumeliotis, “Remote Network Fault Management based on the GSM Short Message Service,” Proceedings of the 5th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers (CSCC 2001), Rethymno, July 8-15, pp. 247-252, 2001.
     • Baklavas G., S. Souravlas and Manos Roumeliotis, “Priority Based Quality of Service in IP Routers,” Proceedings of the 5th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers (CSCC 2001), Rethymno, July 8-15, pp. 171-176, 2001.
     • Vougioukas S. and M. Roumeliotis, "A System for Basic-Level Network Fault Management Based on the GSM SMS", Proceedings of the Eurocom 2001, Internation Conference on Trends in Communications, Bratislava, Slovak Republic, 4-7 July, pp. 218-222, 2001.

     2000

     • Baklavas G., Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, “Modeling of Queue Disciplines on a Multi-Port Router,” Proceedings of the CSMA 2000,Second Conference on Simulation Methods and Applications, Orlando, Florida, October 29- November 2, pp. 56-64, 2000.
     • Diamantaras K.I., Th. Papadimitriou, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "A Novel Rigid Object Segmentation Method based on Multiresolution 3-D Motion and Luminance Analysis", Proceedings of Int. Conference on Image Processing (ICIP2000), Vancouver (BC), Canada, September 10-13, 2000.

     1999

     • Baklavas G., A. A. Economides, M. Roumeliotis, "Evaluation and Comparison of Web-Based Tools," 1999 World Conference on the WWW and Internet (WebNet99), Honolulu, Hawaii, USA, October 24-30, pp. 81-86, 1999.
     • Papadimitriou Th., K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "A New Image Sequence Segmentation based on Luminance and 3-D Motion Information," Proceedings of Int. Workshop on Synthetic - Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging" (IWSNHC3DI99), Santorini, Greece, 15-17 September 1999.
     • Baklavas G., Stavros Souravlas, and Manos Roumeliotis, "Web-Based Training Using Specialized Tools," International Conference New Horizons in Industry and Education, Santorini, September 9-10, published in CD-ROM, 1999.
     • Papadimitriou Th., K. I. Diamantaras, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Robust Estimation of Rigid Body 3-D Motion Parameters from Point Correspondences," Proceedings of Int. Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP99), Phoenix (AR), USA, 15-19 March 1999.

     1998

     • Κωστοπούλου Στ., Κατσαβούνης Στ., Ρουμελιώτης Μ., "Συντομότερος Κυρίαρχος Δρόμος με περιορισμό στην Απόσταση Κάλυψης", 12ο Εθνικό Συνέδριο "Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες", ΕΕΕΕ, Σάμος 6-8 Σεπτεμβρίου 1998.
     • Diamantaras K.I., Th. Papadimitriou, M. G. Strintzis, M. Roumeliotis, "Total Least Squares 3-D Motion Estimation," Proceedings of Int. Conference on Image Processing (ICIP98), Chicago (IL), USA, 4-7 October, 1998.
     • Kofidis N., N. Adamopoulos, M. Roumeliotis, "Comparative Study of Back Propagation Neural Networks that model the attractor of the logistic map xn+1=xn(1-xn)," Proceedings of the 4th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications, Athens September 24-26, pp. 897-903, 1998.
     • Katsavounis S., M Roumeliotis, "The effect of Interconnection Network on Multiprocessor Scheduling," Proceedings of the 4th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and Applications, Athens September 24-26, pp 889-896, 1998.
     • Katsavounis S., M. Roumeliotis, "Concepts of Multiprocessor Scheduling," 47th Meeting of the European Working Group "Multicriteria Aid for Decisions", Thessaloniki, pp. 27-38, March 1998.

     1997

     • Katsavounis S., M. Roumeliotis, "Scheduling Tasks in a Multiprocessor System with Variable Data Transfer Times," 4th Balkan Conference on Operations Research, Thessaloniki, Greece, 20-23 October 1997.

     1995

     • Roumeliotis M., S. Katsavounis, "Maximization of Processor Utilization by Automatic Task Allocation," 3rd Balkan Conference on Operations Research, Thessaloniki, Greece, 16-19 October, pp. 1157-1167, 1995.

     1994

     • Roumeliotis M., "Optimization of Packet Size in Computer Networks", 2nd Hellenic/European Conference on Mathematics and Informatics, Hermes 1994, Athens, September 22-24, pp. 611-618, 1994.

     1992

     • Ρουμελιώτης Μ., "Λειτουργία του Η/Υ", Δορυφορικό Σεμινάριο "Πληροφορική και Αναισθησιολογία", 2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο Καρράς, σ.17-31, 1992.
     • Protogeros N., M. Roumeliotis, "A Knowledge Based Approach to Heterogeneous Network Management," Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligence of Networks, Bordeaux, France, pp. 183-188, March 3-5, 1992.

     1991

     • Spyrides H., M. Roumeliotis, "Computer Aided Objective Registration and Aesthetical Taxonomy of Byzantine Music," 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki, pp. 599-601, September 25-28, 1991.

     1988

     • Venkataraman R., M Roumeliotis, "Influence of Buffer Capacity on Packet Resequencing Delay," Proceedings of the 31st Midwest Symposium on Circuits and Systems, St. Louis, Missouri, pp. 547-550, August 9-12, 1988.

     1987

     • Roumeliotis M., J. McKeeman, G. Gray, "A Distributed Fault Tolerant Clocking Scheme for Systolic Array Architectures," Proceedings of the Phoenix Conference on Computers and Communications, Phoenix, Arizona, pp. 105-109, March 15-21, 1987.

     1984

     • Roumeliotis M., J.R. Armstrong, "A Multiprocessor Approach to Functional Parallel Simulation," Proceedings of the 1984 International Conference on Parallel Processing, pp. 462-464, August 21-24, 1984.
     • Roumeliotis M., J.R. Armstrong, "A Parallel Approach to Functional, Process Oriented Simulation," Proceedings of the 15th Annual Pittsburgh Conference on Modeling and Simulation, Pittsburgh, pp. 1647-1651, April 1984.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Kotsialos E., M. Roumeliotis, G. Voyatzis, “Numerical Study of an Autonomous Cubic Polynomial 3-ODE”, International Conference and Summer School: Complexity in Science and Society, Ancient Olympia, Greece, 14-26 July 2004.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font