Σπυρόπουλος Γεώργιος
 • 2310 891.480
 • spyr uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 330

  Σπυρόπουλος Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτική-Ευρώπη & Αναπτυσσόμενος Κόσμος

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Διεθνών Σχέσεων (Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Παρίσι, 1985).
  • Μεταπτυχιακό «Διοίκηση των Διεθνών Οργανισμών»,(D.E.S.S. “Administration des Organisations Internationales”), (Paris XI, 1986).
  • Διδακτορικό «Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο», (Doctorat de 3éme cycle, “Droit International Public”), (Paris XI, 1991)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων.
  Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος.
  Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία των Κρατών της Μέσης Ανατολής.
  Διεθνείς Περιφερειακοί Οργανισμοί.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
   (EOD3215)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
   (Δ27006)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Μελετάται η ιστορική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη κομβικών κρατών της Ασίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Ιράν. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα και ο σύνθετος χαρακτήρας της περιοχής προσδίδοντας έτσι ένα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Κατανόηση των βασικών γνωρισμάτων του διεθνούς πολιτικοοικονομικού συστήματος

  - Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος

  - Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στο ρόλο και στη δράση των ασιατικών δυνάμεων.

  - Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιγραφή και ανάλυση διεθνών φαινομένων.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I
   (ΔΕ3002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα Διεθνείς Σχέσεις Ι εξετάζει τη δομή, τις λειτουργίες και τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Η θεωρητική διερεύνηση των κεντρικών συστημάτων των Διεθνών Σχέσεων πολυπολικού, διπολικού και μεταδιπολικού βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης. Περαιτέρω στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών και η προσέγγιση-εμβάθυνσή τους υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης. 

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Κατανόηση βασικών θεωρητικών εννοιών των Διεθνών Σχέσεων

  - Εξοικείωση με τα κεντρικά ρεύματα σκέψης της διεθνούς πολιτικής

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ειδικών θεωριών των Διεθνών Σχέσεων

  - Ανάλυση και περιπτωσιολογική μελέτη διεθνών φαινομένων μέσα από το πρίσμα διαφορετικών θεωριών. 

  - Εμβάθυνση των διαφορετικών εκφάνσεων του διεθνούς συστήματος στη βάση των θεωριών του επιστημονικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων. 

  - Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και δυνατοτήτων εκτίμησης σε σχέση με ζητήματα του πεδίου των Διεθνών Σχέσεων. 

  - Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιγραφή και ανάλυση διεθνών φαινομένων. 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
   (Δ28003)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Γνώση και ανάλυση της Σύγχρονης βαλκανικής ιστορικής πραγματικότητας. 

  - Ικανότητα περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής και διεθνοπολιτικής πραγματικότητας των βαλκανικών κρατών 

  - Ιχνηλάτηση των κυριότερων διαδράσεων των δρώντων του βαλκανικού διεθνούς υποσυστήματος, μέσα διεθνές περιβάλλον. 

  - Κατανόηση των αποφάσεων,  επιλογών, πρωτοβουλιών των πρωταγωνιστών της βαλκανικής ιστορίας, σε συνάρτηση με το διεθνοπολιτικό περιβάλλον και τα διεθνή συμφέροντα.

  - Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και των δράσεων των πρωταγωνιστών της ιστορίας των βαλκανικών κρατών σε διεθνολογικό οντολογικό επίπεδο. 

  - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της σύγχρονης  ιστορικής και πολιτικής βαλκανικής πραγματικότητας. 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   (Δ28002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος εστιάζονται στην ιστορική αναδίφηση του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου, στις ιδεολογικές επιρροές καθώς και στις πολιτικές του εκφάνσεις. Περαιτέρω σε ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο, στην Ασία και στην υποσαχάρια Αφρική από την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Κατανόηση των εννοιών του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσω διεπιστημονικής έρευνας 

  - Εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις θεωρίες που περιγράφουν το φαινόμενο «Τρίτος Κόσμος».   

  - Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης της «περιφέρειας» του διεθνούς συστήματος   

  - Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και συνδυασμός θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης των διεθνών φαινομένων

  - Ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης των   διαφόρων παραμέτρων του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου.

  - Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων 

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ,ΑΦΡΙΚΗ,ΑΣΙΑ)
   (ΜΔΟ0310)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Σπυρόπουλος Γ., Ο Τρίτος Κόσμος στις Διεθνείς Σχέσεις: Μύθοι και πραγματικότητες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004.

   2001

   • Σπυρόπουλος Γ., «Η Ευρωπαϊκή παρεξήγηση στην ιστορικότητά της και οι παρενέργειές της σήμερα», Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 335-350, Αθήνα, 2001.

   2000

   • Σπυρόπουλος Γ., Σκέψεις για μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, Εκδόσεις Γ. Θεοδωρέλος, Αθήνα, 2000.
   • Σπυρόπουλος Γ., Η ανθρωπιστική επέμβαση στις Διεθνείς Σχέσεις: Νεότερες ερμηνείες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2000.

   1999

   • Spyropoulos G., L’élargissement du Conseil de l’Europe vers les pays d’Europe centrale et orientale, Centre Hellénique d’Etudes Européennes, Ed. Ant. Sakkoulas, Athènes- Komotini, 1999.

   1996

   • Σπυρόπουλος Γ., Η Ρωσία στην μεταψυχροπολεμική εποχή και η Ευρωπαϊκή ασφάλεια, Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, No 43, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), Αθήνα, 1996.
   • Σπυρόπουλος Γ., Ζητήματα προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, Τόμος Β΄, Διεθνής οργάνωση και μειονότητες, Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, No 42Β, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), Αθήνα, 1996.
   • Σπυρόπουλος Γ., Ζητήματα προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, Τόμος Α΄, Περί της Έννοιας Μειονότητα, Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Νο 42Α, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), Αθήνα, 1996.

   1991

   • Spyropoulos, G., Les propositions de restructuration du système des Nations Unies dans les secteurs économique et social : analyse critique et comparative, Série de Thèses, Paris XI, 1991.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Σπυρόπουλος Γ., «Η θέση και ο ρόλος του Τρίτου Κόσμου στην Παγκοσμιοποίηση», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο. 40, σελ. 27-50, Φθινόπωρο 2004
    • Σπυρόπουλος Γ., «Το Κίνημα των Αδέσμευτων Κρατών: γένεση, εξέλιξη, σημερινά δεδομένα», στο Βήμα Διεθνών Σχέσεων, No 14, σελ. 11-17, Εκ. Παπαζήση, 2004.
    • Spyropoulos, G., “The Annan plan for the solution of the Cyprus problem”, International Law Review, No 2, Geneva 2004.

    2003

    • Σπυρόπουλος Γ., «Εννοιολογική προσέγγιση και ερμηνευτικός προσδιορισμός του Τρίτου Κόσμου: εμφάνιση, εξέλιξη, σημερινά δεδομένα», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 8(3), σελ.204-223, 2003.

    1997

    • Σπυρόπουλος Γ., «Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε. Η περίπτωση των χωρών της Α.Κ.Ε. μέσα από την αναθεωρημένη σύμβαση της Λομέ IV», Βήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, Τ. Νο. 6, σελ.40-50, Ιούνιος 1997.

    1993

    • Spyropoulos G., “Inventaire des propositions de restructuration du système des Nations Unies dans les secteurs économique et social, Revue Hellénique de Droit International, 46, pp.149-196, 1993.
    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     1998

     • Σπυρόπουλος Γ., (επιμ), «Η νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Agenda 2000. Η ένταξη της Κύπρου», Συνεδριακές εκδηλώσεις ΕΚΕΜ, Εκδ. Παπαζήση, Λευκωσία 1998.
     • Σπυρόπουλος Γ., (επιμ), «Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, μέσα από το συμβατικό πλαίσιο της ΛΟΜΕ IV: Προβλήματα και Προοπτικές», Συνεδριακές εκδηλώσεις ΕΚΕΜ, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998.

     • Spyropoulos G., “The new National Security Strategy of the United States of America” (υπό δημοσίευση στο Institute For Balkan Studies, No 44, τόμος 2, 2003).
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font