Ταμπούρης Ευθύμιος
 • 2310 891.889
 • tambouris uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 421

  Ταμπούρης Ευθύμιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD από το Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία
  • MSc από το Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κατεύθυνση Πληροφορική) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ISC401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI190/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  απαριθμούν τις μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις φάσεις και τα περιεχόμενα καθεμιάς
  συμπληρώνουν μια αίτηση συστήματος και εκπονούν μία ανάλυση σκοπιμότητας (feasibility study)
  αναγνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής απαιτήσεων και τα συστατικά τους και να  εφαρμόζουν και συγκρίνουν τις βασικές στρατηγικές ανάλυσης απαιτήσεων BPA, BPI, BPR
  αναγνωρίζουν και διακρίνουν διαφορετικά διαγράμματα της UML (δραστηριοτήτων, περιπτώσεων χρήσης, κλάσεων, αντικειμένων, ακολουθίας)
  δημιουργούν διαγράμματα της UML από σχετικές σύντομες περιγραφές
  αναλύουν και σχεδιάζουν πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση  διαγραμμάτων της UML για ένα δοθέν επιχειρηματικό σενάριο
  χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν UML (όπως το Visual Paradigm)
  υλοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση τη σχετική σχεδίαση χρησιμοποιώντας μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Java)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Αναλυτική και συνθετική ικανότητα στην ανάλυση  και σχεδίαση συστημάτων
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής ικανότητας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων (ΑΣΣ) με χρήση της Ενοποιημένες Γλώσσας Μοντελοποίησης - Unified Modeling Language (UML).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιείται και τη μελέτη περίπτωσης της ακαδημαϊκής χρονιάς
  Φάση Προετοιμασίας: Έναρξη έργου και διαχείριση έργου
  Φάση Ανάλυσης: Επιχειρηματική Μοντελοποίηση – UML διαγράμματα ακολουθίας
  Φάση Ανάλυσης: Συλλογή απαιτήσεων και σενάρια
  Φάση Ανάλυσης: Λειτουργική μοντελοποίηση – UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης
  Φάση Ανάλυσης: Λειτουργική μοντελοποίηση – λεκτικές περιγραφές περιπτώσεων χρήσης
  Φάση Ανάλυσης: Διεπαφές
  Φάση Ανάλυσης: Δομική μοντελοποίηση – UML διαγράμματα κλάσεων
  Φάση Ανάλυσης: Δομική μοντελοποίηση– UML διαγράμματα αντικειμένων
  Φάση Σχεδίασης: έννοιες και στρατηγική σχεδιασμού – αναλυτικά UML διαγράμματα κλάσεων
  Φάση Σχεδίασης: Μοντελοποίηση συμπεριφοράς – UML διαγράμματα ακολουθίας
  Φάση Υλοποίησης: Από τη UML στη Java
  Αξιολόγηση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουΐζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ειδικού λογισμικού (Visual Paradigm) για ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, για το οποίο λαμβάνεται ακαδημαϊκή άδεια χρήσης.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open e-Class και Google Classroom).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα/ Παρουσίαση εργασιών

  13 ώρες

  Εκπόνηση εργασίας

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 50%

  Η Τελική Εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης και/ή ασκήσεις.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση ένα σενάριο που τους δίνεται, εφαρμόζοντας όλες τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που διδάσκονται.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών. Σε 4 προκαθορισμένες ημερομηνίες όλες οι ομάδες καλούνται να υποβάλουν παρουσιάσεις με την πρόοδο τους και κάποιες ομάδες καλούνται να τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα Open e-Class ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  A. Dennis, B. H. Wixom, D. Tegarden, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την UML 2.0. Μια αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδ. Κλειδάριθμος, 2010
  Μ. Fowler, Εισαγωγή στη UML, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006
  Β. Γερογιάννης κ.α., 2006, Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, Κλειδάριθμος
   S. L. Pfleeger, 2003, Τεχνολογία Λογισμικού, Τόμος 1, 2η Αμερικάνικη Έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
  I. Sommerville, 2018, Software Engineering, 10th ed., Person Education Limited
  R. Pressman, 2015, Software Engineering: A practitioner’s approach, 8th ed., R. S. Pressman  Associates, Inc.

  Μέθοδος ICONIX:
  Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX: Διαχείριση Παραγγελιών, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό ΕΑΠ, 2008.
  Doug Rosenberg and Matt Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UML. Theory and Practice, Springer-Verlag New York, 2007

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Software and Systems Modeling
  Knowledge and Information Systems
  Enterprise Information Systems
  Information Systems and e-Business Management
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ΠΣ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ΑΣΠΣ με χρήση της Unified Modeling Language (UML). Οι επιμέρους στόχοι είναι α) η απόκτηση γνώσεων όπως να απαριθμούμε τα βασικά βήματα μιας μεθόδου ΑΣΠΣ και να κατανοούμε τη χρήση των βασικών διαγραμμάτων UML (δραστηριοτήτων, περίπτωσης χρήσης, κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας), β) η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων όπως να χρησιμοποιούμε το λογισμικό Visual Paradigm για ΑΣΠΣ με χρήση UML, να μεταφράζουμε τα διαγράμματα UML σε κώδικα Java, και γ) η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως να αναπτύσσουμε με την χρήση της ΑΣΠΣ και της UML ένα ΠΣ που να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού.

  Περίγραμμα Μαθήματος:

  • Φάσεις ΑΣΠΣ και η Φάση Προετοιμασίας
  • Ανάλυση: Προσδιορισμός Απαιτήσεων / Storyboarding
  • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – activity diagrams
  • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – use case diagrams/ points
  • Ανάλυση: Δομική Μοντελοποίηση – class diagrams
  • Σχεδιασμός: Στρατηγικές, σχεδιασμός διεπαφής και use case
  • Σχεδιασμός: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς – sequence & state diagrams
  • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων (class diagram)
  • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός Φυσικής Αρχιτεκτονικής
  • Υλοποίηση: Μετατροπή UML σε Java
  • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης ΠΣ και Επανάληψη.


  Επίσης θα πραγματοποιηθούν και τέσσερα εργαστήρια στη χρήση της UML.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MLI0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (AIE706)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE706

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI143/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Κατανοούν το ρόλο και τις δυνατότητες της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση
  Χρησιμοποιούν δείκτες για την αξιολόγηση της ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Ανακαλούν την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μιας στάσης
  Αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με βάση συνδεδεμένα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα
  Χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής
  Ανακαλούν τα βασικά επίπεδα και τα συστήματα η-συμμετοχής
  Παραθέτουν τα οφέλη και τα προβλήματα των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων
  Αναπτύσσουν εφαρμογές για την αξιοποίηση των ΑΡΙ δημοσίων φορέων
  Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνολογίες ανοικτών δεδομένων (RDF, SPARQL)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
  Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα
  Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (RDF, SPARQL)
  Αξιοποίηση ΑΡΙ δημοσίων φορέων
  Παροχή Δημοσίων Πληροφοριών και Υπηρεσιών
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης μιας Στάσης
  Διασυνδεσιμότητα
  Ηλεκτρονική Συμμετοχή

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουΐζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Eργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνηση και συμμετοχής, στη χρήση συνδεδεμένων δεδομένων και στην αξιοποίηση ΑΡΙ μέσα από Java. 

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open e-class). Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα/ Παρουσίαση εργασιών

  26 ώρες

  Εκπόνηση εργασίας

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  139 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Εργασίες: 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να δημιουργήσουν εφαρμογές και/ή αναλύσεις «κρυμμένων» ανοικτών δεδομένων και να δημοσιεύσουν μία σχετική ιστορία. Επιπρόσθετα υπάρχουν εργασίες σε θέματα η-συμμετοχής, η-διακυβέρνησης μιας στάσης κλπ.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open e-class ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι., Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και εφαρμογές, Εκδ. Παπαζήση, 2008
  Πομπόρτσης, Α. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
  Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., Παπαδάκης, Ι., 2015. Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1338

  Σημειώσεις:
  Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις τεχνολογίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Government Information Quarterly
  Information Polity
  Electronic Government
  Transforming Government: People, Process and Policy
  International Journal of Electronic Government Research
  Semantic Web and Information Systems
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (AIC304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC304

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI141/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Διερευνήσουν το ρόλο και την επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων.
  Διερευνήσουν εννοιολογικά μία σειρά από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της ψηφιακής επιχείρησης. Τέτοιου είδους συστήματα είναι Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) κλπ.
  Χρησιμοποιούν ένα αριθμό πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce, Tableau, RapidMiner, Trello, κλπ.
  Αξιολογούν κριτικά την επίδραση των αναδυόμενων τεχνολογιών (κοινωνικά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ) στα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
  Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του η-εμπορίου και των ψηφιακών αγορών.
  Αναγνωρίζουν τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Διαχείριση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια τεχνολογιών και συστημάτων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
  Πληροφορία, Επιχειρηματικές Διεργασίες και ΠΣ
  ΠΣ και Συνεργασία
  ΠΣ και Επιχειρηματικές Διεργασίες
  Επιχειρησιακά ΠΣ – ERP, CRM, SCM, DSS, ΒΙ
  ΠΣ και Κοινωνικά Μέσα
  Η-Επιχειρείν και Η-Διακυβέρνηση
  Νέες Τάσεις (hype cycle, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική)
  Εργαστηριακή χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης (moodle) μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουϊζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Eργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, π.χ. για τη δημιουργία ιστοτόπων, την οπτικοποίηση δεδομένων, τη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων κλπ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce, Tableau, κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (OpenClass) και/ή στην πλατφόρμα Moodle. Χρήση ανακοινώσεων μέσω OpenClass και/ή moodle. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  13 ώρες

  Εκπόνηση project

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 30%
  Ατομικές εργασίες: 20%

  Η Τελική Εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα με βάση ένα επιχειρηματικό σενάριο.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα OpenClass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:
  Laudon, Kenneth C. και Jane Price Laudon. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
  Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, E. H. McKinney, D. M. Kroenke, 2η εκδ. Broken Hill, 2015.
  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Kroenke M.David, Boyle J.Randall, Broken Hill, 2016.
  Wallace, Patricia M. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες. Μεταφρ. Πρόδρομος Χατζόγλου. Αθήνα, 2014.

  Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:
  France Bélanger, Craig Van Slyke, Robert E. Crossler. Information Systems for Business. An Experiential Approach, 3rd edition, Prospect Press, 2018.

  Σημειώσεις:
  Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλα τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του εργαστηρίου


  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  MIS Quarterly: Management Information Systems
  Information Systems Research
  Journal of Management Information Systems
  European Journal of Information Systems
  Information Systems Journal
  Journal of Strategic Information Systems
  ACM Transactions on Information Systems
  Information Systems
  Journal of the Association of Information Systems
  Information Systems Frontiers
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MLI0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
   (BC0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ISE806)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE806

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI135/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Ανακαλούν τη λειτουργικότητα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός εύρους προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων.
  Χρησιμοποιούν στην πράξη τα πληροφοριακά αυτά συστήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και εκμετάλλευσης ευκαιριών
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της χρήσης και της σημασίας (προηγμένων) Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ. chatbots και γράφοι γνώσης), στην ανάπτυξη εφαρμογών για προηγμένα συστήματα υποστήριξης επιχειρηματικών λειτουργιών (π.χ. SAP S/4HANA) με χρήση καταλλήλων γλωσσών (π.χ. ΑΒΑΡ) αλλά και στην αξιοποίηση των Μεγα-Δεδομένων (big data) με χρήση πληροφοριακών συστημάτων οπτικοποιήσεων και λήψης αποφάσεων (π.χ. SAP Lumira, Tableau και RapidMiner).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  Προηγμένα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης (chatbots)
  Προηγμένες Τεχνολογίες Διαχείρισης Δεδομένων (γράφοι γνώσης)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης (eClass) μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουϊζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Eργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, π.χ. για την υλοποίηση chatbots και γράφων γνώσης οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα SAP S/4HANA, Rasa, Vaticle, κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα/ Παρουσίαση εργασιών

  26 ώρες

  Εκπόνηση εργασίας

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  139 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Εργασίες: 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομαδικά και/ή ατομικά) καλούνται να χρησιμοποιήσουν και να υλοποιήσουν προηγμένα πληροφοριακά συστήματα για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών προκλήσεων.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Πληροφοριακά Συστήματα Παγκοσμίου Ιστού, Α. Βακάλη – Ζ. Παπαμήτσιου, 2012, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών
  Grigoris Antoniou και Frank van Harmelen, Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό, 2η έκδοση, 2009, Εκδ. Κλειδάριθμος (Ελληνική Έκδοση)
  F. GUY, D. AVISON, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

  Σημειώσεις:
  Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  MIS Quarterly: Management Information Systems
  Information Systems Research
  Journal of Management Information Systems
  European Journal of Information Systems
  Information Systems Journal
  Journal of Strategic Information Systems
  ACM Transactions on Information Systems
  Information Systems
  Journal of the Association of Information Systems
  Information Systems Frontiers
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (NG0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (35 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • J. Ubacht, C. Csáki, L. Danneels, N. Edelmann, M. Janssen, E. Kalampokis, I. Lingren, S.S. Novak, P. Panagiotopoulos, P. Parycek, G. V. Pereira, I. Susha, G. Schwabe, S. Virkar, E. Tambouris, A. Zuiderwijk (Eds.), Joint Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart 2023. CEUR Workshop Proceedings 3449, CEUR-WS.org.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • I. Lindgren, C. Csáki, E. Kalampokis, M. Janssen, G. V. Pereira, S. Virkar, E. Tambouris, A. Zuiderwijk (Eds.), Electronic Government: 22st IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2023, Lecture Notes in Computer Science, vol. 14130, Springer, 2022, 464 p.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • M. Janssen, C. Csáki, M. R. Johannessen, R. Krimmer, T. Lampoltshammer, I. Lindgren, E. Loukis, U. Melin, P. Parycek, G. V. Pereira, M. P. R. Bolívar, G. Schwabe, E. Tambouris, J. Ubacht (Eds.), Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects. International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2022. CEUR Workshop Proceedings 3399, CEUR-WS.org.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • M. Janssen, C. Csáki, I. Lindgren, E. Loukis, U. Melin, G. V. Pereira, M. P. Rodríguez Bolívar, E. Tambouris, (Eds.), Electronic Government: 21st IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2022, Lecture Notes in Computer Science, vol. 13391, Springer, 2022, 580 p.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • S. Virkar, N. Edelmann, M. Janssen, Th. Lampoltshammer, I. Lindgren, L. Alcaide-Muñoz, P. Parycek, G. V. Pereira, M. P. R. Bolívar, H. J. Scholl, G. Schwabe, E. Tambouris, (Eds.), Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2021, University of Granada, Spain (Hybrid) 7 - 9 September 2021. CEUR Workshop Proceedings 3049, CEUR-WS.org 2021. (Available at http://ceur-ws.org/Vol-3049/).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • N. Edelmann, C. Csáki, S. Hofmann, Th. Lampoltshammer, P. Parycek, G. Schwabe, , E. Tambouris, (Eds.), Electronic Participation: 13th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2021, Lecture Notes in Computer Science, vol. 12849, Springer, 2021, 221 p.

   2020

   • S. Hofmann, C. Csáki, N. Edelmann, Th. Lampoltshammer, U. Melin, P. Parycek, G. Schwabe, , E. Tambouris, (Eds.), Electronic Participation: 12th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2020, Lecture Notes in Computer Science, vol. 12220, Springer, 2020, 147 p.
   • S. Virkar, M. Janssen, I. Lindgren, U. Melin, F. Mureddu, P. Parycek, E. Tambouris, G. Schwabe, H. S. Scholl, (Eds.), Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart 2020, Vol-2797, CEUR-WS.org. (Available at http://ceur-ws.org/Vol-2797/)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • I. Lindgren, M. Janssen, H. Lee, A. Polini, M. P. Rodríguez Bolívar, H. J. Scholl, E. Tambouris, (Eds.), Electronic Government: 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol. 11685, Springer, 2019, 368 p.

   2018

   • S. Virkar, P. Parycek, N. Edelmann, O. Glassey, M. Janssen, H.J. Scholl, E. Tambouris (Eds.), Proceedings of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2018, Edition Donau-Universität Krems, 333 p
   • P. Parycek, Y O. Glassey, M. Janssen, H.J. Scholl, E. Tambouris, E. Kalampokis, S. Virkar, (Eds.), Electronic Government: 17thIFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2018, Lecture Notes in Computer Science, vol. 11020, Springer, 2018, 292 p

   2017

   • P. Parycek, Y. Charalabidis, A.V. Chugunov, P. Panagiotopoulos, T.A. Pardo, Ø. Sæbø, E. Τambouris, , (Eds.), Electronic Participation: 9thIFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2017, Lecture Notes in Computer Science, vol. 10429, Springer, 2017, 161 p.

   2016

   • H.J. Scholl, O. Glassey, M. Janssen, B. Klievink, I. Lindgren, P. Parycek, E. Tambouris, M.A. Wimmer, T. Janowski, D. Sá Soares, (Eds). Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2016 and ePart 2016, Volume 23 of Innovation and the Public Sector, IOS Press, 2016, 414 p.
   • H.J. Scholl, O. Glassey, M. Janssen, B. Klievink, I. Lindgren, P. Parycek, E. Tambouris, M.A. Wimmer, T. Janowski, D. Sá Soares, (Eds.), Electronic Government: 15thIFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9820, Springer, 2016, 313 p
   • E. Tambouris, P. Panagiotopoulos, Ø.Sæbø, M.A. Wimmer, T.Pardo, Y.Charalabidis, D.Sá Soares, T. Janowski, (Eds.), Electronic Participation: 8thIFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9821, Springer, 2016, 189 p.

   2015

   • E. Tambouris, H.J. Scholl, M. Janssen, M.A. Wimmer, K. Tarabanis, M. Gascó, B. Klievink, I. Lindgren, M. Milano, P. Panagiotopoulos, T.A. Pardo, P. Parycek, (Eds). Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2015 and ePart 2015, Volume 21 of Innovation and the Public Sector, IOS Press, 2015, 328 p.
   • E. Tambouris, M. Janssen, H.J. Scholl, M.A. Wimmer, K. Tarabanis, M. Gascó, B. Klievink, I. Lindgren, P. Parycek, (Eds.), Electronic Government: 14thIFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2015, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9248, Springer, 2015, 349 p.
   • E. Tambouris, P. Panagiotopoulos, Ø. Sæbø, K. Tarabanis, M.A. Wimmer, M. Milano, T.A. Pardo, (Eds.), Electronic Participation: 7thIFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2015, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9249, Springer, 2015, 161 p

   2014

   • M. Janssen, F. Bannister, O. Glassey, H. J. Scholl, E. Tambouris, M. Wimmer, A. Macintosh (Eds). Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2014 and ePart 2014, Volume 21 of Innovation and the Public Sector, IOS Press, 2014, 328 p.
   • Efthimios Tambouris, Ann Macintosh and Frank Bannister, (Eds.), Electronic Participation: 6th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8654, Springer, 2014, 142 p.

   2013

   • Maria A. Wimmer, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Hans Jochen Scholl, and Efthimios Tambouris (Eds.). Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research of IFIP EGOV and ePart 2013, Koblenz, Germany, September 16-19, 2013, Lecture Notes in Informatics, Vol. P-221, Kollen Verlag+Druck: Bonn, 2013, 277 p.
   • Maria A. Wimmer, Efthimios Tambouris and Ann Macintosh, (Eds.), Electronic Participation: 5th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2013, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8075, Springer, 2013, 159 p.

   2012

   • Hans J. Scholl, Leif S. Flak, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Carl E. Moe, Øystein Sæbø, Efthimios Tambouris and Maria A. Wimmer (Eds.) Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2012, Trauner Druck, 2012, 288 p.
   • Efthimios Tambouris, Ann Macintosh and Øystein Sæbø, (Eds.), Electronic Participation: 4th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7444, Springer, 2012, 171 p. [DOI: 10.1007/978-3-642-33250-0]

   2011

   • Sabrina Scherer, Maria A. Wimmer, Naoum Liotas, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2011) “Interoperability Requirements, Recommendations and Standards in E-Participation”, in Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging E-Government and E-Business, (Y. Charalambidis, Ed.), IGI Global, pp. 95-118.
   • Constantina Costopoulou, Maria Ntaliani, Sotirios Karetsos, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2011) “Towards Electronic and Mobile Government Service Provision for Agriculture”, in Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications, (Z. Andreopoulou et al., Eds.), IGI Global, pp. 262-286.
   • [5] Marijn Janssen, Ann Macintosh, Hans J. Scholl, Efthimios Tambouris, Maria A. Wimmer, Hans de Bruijn and Yao-Hua Tan (Eds.) Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2011, Trauner Druck, 2011, 496 p.
   • Efthimios Tambouris, Ann Macintosh and Hans de Bruijn, (Eds.), Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6847, Springer, 2011, 315 p. [Available at: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-23333-3]

   2010

   • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2010) "Engaging European Citizens at Local and Regional Level: Results from a Survey on Achievements and Lessons Learnt", in Beyond e-Government Measuring Performance: A Global Perspective, (Alan R. Shark and Sylviane Toporkoff Eds.), Public Technology Institute and ITEMs International, USA, pp. 235-250.
   • Sabrina Scherer, Maria A. Wimmer, Naoum Liotas, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2010) "Interoperability Requirements, Recommendations and Standards in E-Participation", in Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging E-Government and E-Business, (Y. Charalambidis, Ed.), IGI Global.
   • Jean-Loup Chappelet, Olivier Glassey, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Jochen Scholl, Efthimios Tambouris and Maria A. Wimmer (Eds.) Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2010, Trauner Duck, 2010, 393 p.
   • Efthimios Tambouris, Ann Macintosh and Olivier Glassey (Eds.) Second IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2010, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6229, Springer, 2010, 237 p. [Available at: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15158-3]

   2009

   • Efthimios Tambouris and Ann Macintosh (Eds.) Electronic Participation: Proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of ePart 2009, Trauner Duck, 2009, 226 p.
   • Ann Macintosh and Efthimios Tambouris (Eds.) Electronic Participation: First International Conference,  ePart 2009, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5694, Springer, 2009, 187 p. [available online at http://www.springerlink.com/content/978-3-642-03780-1/]

   2005

   • Efthimios Tambouris and Maria Wimmer (2005) "Online one-stop government: a single point of access to public services", in Electronic Government Strategies and Implementations, (Wayne Huang, Keng Siau & Kwok Kee Wei Eds.), Idea Publishing Group, pp. 115-145.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (61 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Dimitrios Sofronas, Dimitrios Margounakis, Maria Rigou, Efthimios Tambouris and Theodore Pachidis (2023) “SQMetrics: An Educational Software Quality Assessment Tool for Java”. Knowledge, 3 (4), pp. 557–599.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dimitrios Trakosas, Christina Tikva, Efthimios Tambouris (2023) “Visual Programming and Computational Thinking Environments for K-9 Education: A Systematic Literature Review”. International Journal of Learning Technology, Vol. 18, No. 1, pp. 94-121

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christina Tikva and Efthimios Tambouris (2023) The effect of scaffolding programming games and attitudes towards programming on the development of Computational Thinking. Education and Information Technologies, 28, pp. 6845–6867

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Alexandros Gerontas, Efthimios Tambouris, Konstantina Lazopoulou, and Konstantinos Tarabanis (2022) "On using CPSV-AP to publish public service descriptions as linked open data". Service Oriented Computing and Applications, 16, pp. 231–261 https://doi.org/10.1007/s11761-022-00344-6

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Eleni Dermentzi, Maria Zotou, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2022) “Using the problem based learning method and educational technologies to teach open data: A design-based research approach”. Education and Information Technologies, 27, pp. 8859–8882.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Alexandros Gerontas, Dimitris Zeginis, Rafail Promikyridis, Marin Androš, Efthimios Tambouris, Vibor Cipan, and Konstantinos Tarabanis (2022) "Enhancing Core Public Service Vocabulary to Enable Public Service Personalization" Information, 13, no. 5: 225. [ODI: 10.3390/info13050225]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Christina Tikva and Efthimios Tambouris (2021). “A systematic mapping study on teaching and learning Computational Thinking through programming in higher education”. Thinking Skills and Creativity, Vol. 41(December 2020), 100849. [DOI: 10.1016/j.tsc.2021.100849]
    • Alexandros Gerontas, Vassilios Peristeras, Efthimios Tambouris, Eleni Kaliva, Ioannis Magnisalis, and Konstaninos Tarabanis (2021) “Public Service Models: a systematic literature review and synthesis”. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing , Vol. 9, Issue 2, April-June 1 2021, pp. 637 – 648 [DOI: 10.1109/TETC.2019.2939485]
    • Christina Tikva and Efthimios Tambouris (2021). “Mapping computational thinking through programming in K-12 education: A conceptual model based on a systematic literature Review”. Computers & Education, Vol. 162, March 2021, 104083. [DOI: 10.1016/j.compedu.2020.104083]
    • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2021) “An eParticipation acceptance model”. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing , Vol. 9, Issue 1, Jan.-March 1 2021, pp. 188-199 [DOI: 10.1109/TETC.2018.2861426]

    2020

    • Maria Zotou, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2020) “Data-driven problem based learning: enhancing problem based learning with learning analytics”, Educational Technology Research and Development, 68, 3393–3424 [DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-020-09828-8]

    2018

    • Efthimios Tambouris, Raul-Mario Abril-Jimenez and Valerio Mezzapesa (2018) “The Interoperability Quick Assessment Tool (IQAT©) for Software Solutions Supporting Public Services”, Journal of Enterprise Architectures, Issue 1, pp. 1-12.

    2017

    • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2017) “ICT Tools for Creating, Expanding, and Exploiting Statistical Linked Open Data”, Statistical Journal of the IAOS, Vol. 33, No. 2, pp.503-514.
    • Evangelos Kalampokis, Areti Karamanou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2017) “On Predicting Election Results using Twitter and Linked Open Data: The Case of the UK 2010 Election”, Journal of Universal Computer Science, Vol. 23, Num. 3, pp. 280-303.

    2016

    • Evangelos Kalampokis, Areti Karamanou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2016) “Applying Brand Equity Theory to Understand the Opinion of Consumers in Social Media”, Journal of Universal Computer Science, Vol. 22, No. 5, pp. 709-734.
    • Efthimios Tambouris (2016) “Multidimensional Open Government Data”, eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM), Vol. 8, Num. 3, pp. 1-11.
    • Eleni Dermentzi, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2016) “Cloud Computing in eGovernment: Proposing a Conceptual Stage Model”, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), vol.12, Issue 1, pp. 50-68.
    • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2016) "Linked Open Cube Analytics Systems: Potential and Challenges", IEEE Intelligent Systems, Vol. 31, No.5, pp.89-92.

    2015

    • Panagoula Tsarmpou and Efthimios Tambouris (2015) “Using learning analytics to enhance UML use case diagrams assimilation in a distance education course”, Int. J. Learning Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 274-290 [DOI: 10.1504/IJLT.2015.074075].
    • Eleni Kaliva, Dimitrios Katsioulas, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2015) “Understanding Researchers Collaboration in eParticipation Using Social Network Analysis”, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), vol.11, Issue 4, pp. 38-68.
    • Efthimios Tambouris (2015) “eGovernance and Open Government Data: Principles and Technical Challenges”, Pro Justitia, Vol. 1, pp. 242-253.

    2014

    • Maria Zotou, Agis Papantoniou, Karel Kremer, Vassilios Peristeras and Efthimios Tambouris (2014) “Implementing "rethinking education": Matching skills profiles with open courses through linked open data technologies”, Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, Volume 16, Number 4, December 2014, pp. 18-21. Available from:

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Efthimios Tambouris, Maria Zotou, Konstantinos Tarabanis (2014) "Towards designing cognitively-enriched project-oriented courses within a blended problem-based learning context", Education and Information Technologies vol.19, Issue 1, pp.61-86, [available online since 3 August 2012, DOI 10.1007/s10639-012-9209-9]
    • Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2014) "An investigation of national policies on transformational government (t-Gov) in Europe", Int. J. Information Technology and Management, Vol. 13, No. 4, pp. 305-323
    • Eleni Kamateri, Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2014) "The Linked Medical Data Access Control Framework", Journal of Biomedical Informatics, Vol.5, pp. 213-225 [DOI:10.1016/j.jbi.2014.03.002]
    • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2014) "Success factors in designing eParticipation initiatives", Information and Organization, Vol. 24, Issue 4, pp. 195–213 [DOI: 10.1016/j.infoandorg.2014.08.001]

    2013

    • Eleni Kaliva, Eleni Panopoulou , Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2013), "A Domain Model for Online Community Building and Collaboration in eGovernment and Policy Modelling", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 7, Issue 1, pp.109 - 136. [DOI: 10.1108/17506161311308197]
    • Vasiliki Timonidou, Efthimios Tambouris, Maria Zotou, Konstantinos Tarabanis (2013) "A review on Facebook as a user-generated content environment in tertiary education", International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, vol. 1, num. 2, pp. 164-183. [DOI: 10.1504/IJSMILE.2013.053601]
    • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2013) "Understanding the Predictive Power of Social Media", Internet Research, Vol. 23, Issue 5, pp. 544-559.

    2012

    • Efpraxia Dalakiouridou, Simon Smith, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2012) “Electronic Participation Policies and Initiatives in the European Union Institutions”, Social Science Computer Review, vol. 30, no. 3, pp. 297-323, first published on 23/8/2011 [DOI: 10.1177/0894439311413436].
    • Efthimios Tambouris, Maria Zotou, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2012) “Fostering Enterprise Architecture Education and Training with the Enterprise Architecture Competence Framework”, International Journal of Training and Development, Vol.16, No.2, pp. 128-136. [DOI: 10.1111/j.1468-2419.2012.00400.x].
    • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris, Maria Zotou and Konstantinos Tarabanis (2012) “The Enterprise Architecture Competence Framework”, International Journal of Learning Technology, Vol. 7, No.1, pp. 79-94.
    • Efpraxia Dalakiouridou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2012) “eParticipation and online social networks: The case of the European Institutions”, European Journal of ePractice, No. 16, June/July, pp. 94-108.
    • Efthimios Tambouris, Ann Macintosh, Simon Smith, Eleni Panopoulou, Konstantinos Tarabanis and Jeremy Millard (2012) “Understanding eParticipation state of play in Europe”, Information Systems Management, Special Issue on 'European Research on Electronic Citizen Participation and Engagement in Public Policy Making', Vol. 29, Issue 4, pp. 321–330, [DOI: 10.1080/10580530.2012.716994].
    • Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2012) “Facebook and Greek Elections: new fad or real transformation?”, IEEE Technology & Society Magazine, Vol. 33, Issue 3, pp. 58-64. [DOI: 10.1109/MTS.2012.2216705].
    • Efthimios Tambouris, Eleni Panopoulou, Konstantinos Tarabanis, Thomas Ryberg, Lillian Buus, Vassilios Peristeras, Deirdre Lee, Lukasz Porwol (2012) “Enabling Problem Based Learning through Web 2.0 Technologies: PBL 2.0”, Journal of Educational Technology & Society , Vol. 15, Issue 4, pp. 238–251.
    • Efthimios Tambouris, Eleni Kaliva, Michael Liaros, Konstantinos Tarabanis (2012) “A Reference Requirements Set for Public Service Provision Enterprise Architectures”, Software and Systems Modeling, [DOI: 10.1007/s10270-012-0303-7], [available online at http://link.springer.com/article/10.1007/s10270-012-0303-7]

    2011

    • Olivier Glassey, Theresa Pardo and Efthimios Tambouris (2011) “Editorial”, in Journal of eDemocracy and Open Government (special issue on open government and open information), Volume 3, Number 2, pp. i-iii.
    • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, Elena Sanchez-Nielsen, Maria Zotou, and Konstantinos Tarabanis (2011) “Learning from e-participation initiatives of regional and local level authorities in Greece and Spain”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Volume 13, Issue 1, pp. 77-96. [DOI: 10.1080/19448953.2011.550805].
    • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2011) “A Classification Scheme for Open Government Data: Towards Linking Decentralized Data”, International Journal of Web Engineering and Technology, Vol. 6, No. 3, pp.266–285.

    2010

    • Efthimios Tambouris, Deirdre Lee, Vassilios Peristeras, Konstantinos Tarabanis (2010) “On the Use of Argument Visualisation Tools to Support Policy Formulation”, Workshop in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2010, Jean-Loup Chappelet, Olivier Glassey, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Jochen Scholl, Efthimios Tambouris and Maria A. Wimmer (Eds.), Trauner Druck, pp. 375-376.
    • Efthimios Tambouris, Eleni Panopoulou, Konstantinos Tarabanis, Thomas Ryberg, Lillian Buus, and Vassilios Peristeras (2010) “Collaborative learning through advanced Web2.0 practices”, IEEE Learning Technology Newsletter, Publication of IEEE Technical Committee on Learning Technology (TCLT), Volume 12, Issue 3 (ISSN 1438-0625), pp. 13-16. Available at: http://www.ieeetclt.org/content/newsletter
    • Maria Ntaliani, Constantina Costopoulou, Sotirios Karetsos, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2010) "Agricultural e-government services: An implementation framework and case study", Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 70, Issue 2, pp. 337-347. Available at: dx.doi.org/10.1016/j.compag.2009.09.008.

    2009

    • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2009) «eParticipation initiatives: How is Europe progressing?», European Journal of ePractice, No. 7, March 2009.
    • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2009) «Training Adults on Traditional vs. Contemporary IS Issues: The Trainees' View», Int. J. Technology Enhanced Learning, Vol. 1, No. 3, pp. 205-214.
    • Efthimios Tambouris, Nikolaos Loutas, Vassilios Peristeras and Κonstantinos Tarabanis (2009) "The Role of Interoperability in eGovernment Applications: An Investigation of Critical Factors", Journal of Digital Information Management, Vol. 7, Num. 4, pp. 235-243.

    2008

    • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «Understanding and Scoping Life Events», in International Journal of Electronic Governance, Volume 1, Number 2, pp. 139-154.
    • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «A framework for evaluating websites of public authorities» Aslib Proceedings, Vol. 60, Number 5, pp. 517-546.
    • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «Guest editors' introduction: one-stop government», in International Journal of Electronic Governance, Volume 1, Number 3, pp. 255-257.
    • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2008) «A Survey of e-Participation Research Projects in the European Union», International Journal of Electronic Business, Vol. 6, No. 6, pp. 554-571.

    2007

    • Efthimios Tambouris, Nikos Manouselis and Constantina Costopoulou (2007) «Metadata for Digital Collections of e-Government Resources», The Electronic Library journal, vol. 25, no 2, pp. 176-192.

    2004

    • Constantina Costakopoulou and Efthimios Tambouris (2004) «One-Stop eServices for the Forest Sector», Information Services and Use, vol. 24, num 3, pp. 135-145.
    • Efthimios Tambouris, Gregory Kavadias and Elias Spanos (2004) «The Governmental Markup Language (GovML)», Journal of E-Government, vol. 1, issue 2.

    2002

    • Efthimios Tambouris and Elias Spanos (2002) «An Architecture for Integrated Public Service Delivery based on Life-events», Journal of Electronic Markets, vol. 21, No. 4, 12/2002, pp. 281-288.

    2000

    • Efthimios Tambouris, Howard M. Williams, Constantin Makropoulos (2000) «Co-operative Health Information Networks in Europe: Experiences from Greece and Scotland», Journal of Medical Internet Research, Issue 2, Volume 2, e11.
    • Efthimios Tambouris and Constantin Makropoulos (2000) «Establishing a cooperative health information network in Europe», Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 6, num. 1, suppl. 1, pp. 206.

    1999

    • Efthimios Tambouris, Evagelos Natsios and Constantin Makropoulos (1999) «On the development of a national diabetes network in Greece», Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 5, suppl. 1, pp. 131-132.
    • Efthimios Tambouris and Constantin Makropoulos (1999) «Satelite communication networks: An overview of the GALENOS project», Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 5, suppl. 1, pp. 130-131.
    • Efthimios Tambouris and Constantin Makropoulos (1999) «Co-operative Health Information Network in Europe: The Greek Experience», Journal of Medical Internet Research, Issue 1, Supplement 1, e37.

    1998

    • Efthimios Tambouris and Constantin Makropoulos (1998) «Application of telemedicine technologies for the diabetes care of patients in Greek rural areas», Advances in Clinical Pathology, vol. 2, no. 2, pp. 163-165.

    1994

    • Efthimios Tambouris, Peter van Santen and John Marsh (1994) «Performance evaluation of a processor farm model for power system state estimators», Computing systems in engineering, vol. 5, num. 4-5, pp. 479-487.
    • Συνέδρια (117 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Noella Edelmann, Georgia Livieri and Efthimios Tambouris (2023) “Ethics challenges in public service co-creation”, 22th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Efsevia Bartza, Rafail Promikyridis and Efthimios Tambouris (2023) “On the use of Chatbots and Knowledge Graphs for Public Service information provision based on Life Events: The case of Travelling Abroad”, 22th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Christos Pappis, Dimitrios Zeginis, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2023). Designing an API for the Provision of Public Service Information Based on CPSV-AP. In: Papadaki, M., Rupino da Cunha, P., Themistocleous, M., Christodoulou, K. (eds). European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS 2022). Lecture Notes in Business Information Processing, vol 464. Springer, Cham.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Efthimios Tambouris, Theocharis Tavantzis, Konstantinos Vergidis, Alexandros Gerontas, and Konstantinos Tarabanis (2022). Integrating BPMN with DMN to model complex Public Services: The case of Getting a Transportation Card for Disabled in Greece. ICEGOV '22: Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ACM, pp. 124-130.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, Alexandros Gerontas, and Konstantinos Tarabanis (2022). Towards an Evaluation Plan for Integrated Public Service (IPS) Provision. ICEGOV '22: Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ACM, pp. 566-569.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Dimitris Gouscos, Alexandros Melidis and Efthimios Tambouris (2022) “ECCOdata: A proposal of an Empirical Co-created Canvas for Opening up Data of Public Interest”, 21th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Rozita Tsoni, Maria Zotou, Konstantinos Tarabanis, Efthimios Tambouris, Vassilios S. Verykios (2022) Using Data Pipelines to reflect on a flipped classroom, problem-based learning course, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα, Ελλάδα, σελ. 103-115.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Rafail Promikyridis and Efthimios Tambouris (2022) “Using Knowledge Graphs to provide public service information”. 23rd Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2022) ACM, pp. 252–259. https://doi.org/10.1145/3543434.3543585.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • Panteleimon Antoniadis and Efthimios Tambouris (2021) “PassBot: A chatbot for providing information on Getting a Greek Passport”, Proceedings of the 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2021).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Alexandros Gerontas, Eleni Panopoulou, Georgia Zempila, Efthimios Tambouris, Anastasia Akrivousi, Konstantinos Farmakis, Stamatia Papadimopoulou and Konstantinos Tarabanis (2021) “Towards Co-creating Getting a Transport Card Integrated Public Service”, Proceedings of the 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2021).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2021) “Integrated Public Service Co-Creation: Objectives, Methods and Pilots of inGov project”, 20th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2021) “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision: The inGov project”, 22nd Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2021), ACM, pp. 538–539. https://doi.org/10.1145/3463677.3463691.
     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2021) “Towards Inclusive Integrated Public Service (IPS) Co-Creation and Provision”, 22nd Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2021), ACM, pp. 458–462. https://doi.org/10.1145/3463677.3463726.

     2020

     • Epameinondas Troulinos and Efthimios Tambouris (2020) “Investigation of Interoperability Governance: The Case of a Court Information System”, 12th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, (ePart) 2020, LNCS 12220, pp. 29–40.
     • Anestis Stamatis, Alexandros Gerontas, Anastasios Dasyras, Efthimios Tambouris (2020) “Using chatbots and life events to provide public service information”, Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2020), pp. 54–61, https://doi.org/10.1145/3428502.3428509.
     • Rafail Promikyridis, Efthimios Tambouris (2020) “Knowledge Graphs for Public Service Description: Τhe Case of Getting a Passport in Greece”. Proceedings of the Information Systems: 17th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference (EMCIS 2020), Lecture Notes in Business Information Processing 402, pp. 270-286.

     2019

     • Anestis Stamatis, Alexandros Gerontas, Efthimios Tambouris (2019) “On using Chatbots and CPSV-AP for Public Service Provision”, 18th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2019, pp. 133-140.
     • Muriel Algayres, Yash Shekhawat, Olga Timcenko, Maria Zotou, Efthimios Tambouris, Christos Malliarakis, Eleni Dermentzi, Roberto Lopez, Eirik Jatten, and Tarabanis, Konstantinos (2019) “Enhancing education and training through data-driven adaptable games in flipped classrooms”, EC-TEL 2019 - 14th European Conference on Technology Enhanced Learning, Delft, The Netherlands, 16th - 19th September 2019.

     2018

     • A. Stasiewicz, M. Adel Rezk, A. Ojo, E. Tambouris, E. Kalampokis, K. Tarabanis, T. Alcorn and A. Leadbetter (2018) “Using Linked Statistical Data to Improve Marine Search and Rescue Operations in Ireland”, 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2018), pp. 412-418
     • Alexandros Gerontas, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2018) “On using the core public sector vocabulary (CPSV) to publish a "citizen's guide" as linked data”, 19th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2018), ACM, Article No. 9
     • Ευθύμιος Ταμπούρης (2018) “Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα Ανοιχτά Δεδομένα”, Πρακτικά 20ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, σελ. 91-95
     • Maria Zotou, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis, David Tarrant, Emily Vacher, Paul Hermans, Thomas Ryberg and Heilyn Camacho (2018) “Open Data Education: Curriculum, Course Models and Learning model”, 17th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2018, pp. 153-162.
     • Efthimios Tambouris (2018) “Using Chatbots and Semantics to exploit Public Sector Information”, 17th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2018, pp. 125-132

     2017

     • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2017) “Towards a Linked Open Statistical Data Innovation Ecosystem”, New Techniques and Technologies for Statistics Conference (NTTS2017
     • Robert Krimmer, Tarmo Kalvet, Maarja Toots, Aleksandrs Cepilovs, Efthimios Tambouris (2017) “Exploring and Demonstrating the Once-Only Principle: A European Perspective”, 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp. 546-551
     • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2017) “Visualizing Linked Open Statistical Data to Support Public Administration”, 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp. 149-154
     • E. Chaniotaki, E. Kalampokis, E. Tambouris, K. Tarabanis, A. Stasis (2017) “Exploiting Linked Statistical Data in Public Administration: The Case of the Greek Ministry of Administrative Reconstruction” 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS2017).
     • D. Zeginis, E. Kalampokis, W. Roberts, R. Moynihan, E. Tambouris, K. Tarabanis (2017) “Facilitating the exploitation of Linked Open Statistical Data: JSON-QB API requirements and design criteria”, 5th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2017) co-located with the 16th International Semantic Web Conference (ISWC2017), CEUR-WS, Vol. 1923
     • M. Toots, K. McBride, T. Kalvet, R. Krimmer, E. Tambouris, E. Panopoulou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2017) “A Framework for Data-Driven Public Service Co-Production”, 16th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2017, LNCS 10428, pp. 264-275
     • A. Karamanou, E. Panopoulou, V. Cipan, D. Čengija, D. Jelić, E. Tambouris and K. Tarabanis (2017) “Fostering Active Participation of Young People in Democratic Life: A Case Study Using the #ask Dashboard”, 7th International Conference E-Democracy, CCIS 792. Springer, pp. 169-184

     2016

     • M. Zotou, E. Tambouris, E. Triantafyllou, O. Timcenko, L. Busk Kofoed, C. M. Stracke, K. Riviou, E. García Barriocanal, W. Utz, P. Martos, & K. Tarabanis (2016). “PBL3.0: Integrating Learning Analytics and Semantics in Problem-Based Learning”. In R. Luckin, M. Cukurova, & M. Mavrikis (Eds.), Proceedings of the Workshop on Pedagogical Grounded Learning Analytics Design at 11th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2016) (pp. 9-14). London: UCL. (More information about the Workshop online: http://mutlucukurova.wixsite.com/pglaworkshop/draft-proceedings)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris, Areti Karamanou, Konstantinos Tarabanis (2016) “Open Statistics: The Rise of a new Era for Open Data?”, 15th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2016, LNCS 9820, pp. 31-43.
     • S. Ruston McAleer, E. Panopoulou, J. Glidden, E. Tambouris, K. Tarabanis (2016) “Augmenting social talk: the #ask Project”. In: Parycek, P., Edelmann, N. (eds.) Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government 2016 (CeDEM16), Edition Donau-Universität Krems, ISBN 978-3-902505-81-1. pp. 61–67.
     • Evangelos Kalampokis, Areti Karamanou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2016) “Applying Brand Equity Theory to Understand the Opinion of Consumers in Social Media”, Journal of Universal Computer Science, Vol. 22, No. 5, pp. 709-734.

     2015

     • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2015) "ICT Tools for statistical linked open data: The OpenCube toolkit", in New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2015
     • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2015) "Processing Linked Open Data Cubes", in 14th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2015, E. Tambouris et al. (Eds.), LNCS 9249, pp. 130-143.
     • Efthimios Tambouris, Anastasia Migotzidou and Konstantinos Tarabanis (2015) “e-Consultation Platforms: Generating or Just Recycling Ideas?” inElectronic Participation: 7th IFIP WG 8.5International Conference on Electronic Participation, ePart 2015, M.A. Wimmer, E. Tambouris and A. Macintosh (Eds.), LNCS 9248, pp. 41-52.
     • Efthimios Tambouris, Anastasia Migotzidou and Konstantinos Tarabanis (2015) “e-Consultation Platforms: Generating or Just Recycling Ideas?” inElectronic Participation: 7th IFIP WG 8.5International Conference on Electronic Participation, ePart 2015, M.A. Wimmer, E. Tambouris and A. Macintosh (Eds.), LNCS 9248, pp. 41-52.
     • E. Kalampokis, B. Roberts, A. Karamanou, E. Tambouris, K. Tarabanis (2015) “Challenges on Developing Tools for Exploiting Linked Open Data Cubes”, SemStats2015 in conjunction with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC2015), 11-15 October 2015, Bethlehem, Pennsylvania, USA, CEUR-WS proceedings.
     • Panagoula Tsarmpou and Efthimios Tambouris (2015) “Using learning analytics to enhance UML use case diagrams assimilation in a distance education course”, Int. J. Learning Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 274-290 [DOI: 10.1504/IJLT.2015.074075].

     2014

     • E. Kalampokis, A. Karamanou, A. Nikolov, P. Haase, R. Cyganiak, B. Roberts, P. Hermans, E. Tambouris, K. Tarabanis (2014) "Creating and Utilizing Linked Open Statistical Data for the Development of Advanced Analytics Services", Proc. of the 2nd International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2014) in conjunction with the 13th International Semantic Web Confeerence (ISWC2014), CEUR-WS proceedings.
     • E. Kalampokis, A. Nikolov, P. Haase, R. Cyganiak, A. Stasiewicz, A. Karamanou, M. Zotou, D. Zeginis, E. Tambouris, K. Tarabanis (2014) "Exploiting Linked Data Cubes with OpenCube Toolkit", Proc. of the ISWC 2014 Posters and Demos Track a track within 13th International Semantic Web Conference (ISWC2014), CEUR-WS proceedings.

     2013

     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2013) "Linked Open Government Data Analytics", in 12th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2013, M.A. Wimmer, M. Janssen, and H.J. Scholl (Eds.), LNCS 8074, pp. 99-110.
     • Efthimios Tambouris (2013) "Targeted policy making by transforming social networks" in Electronic Participation: Fifth IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2013, M.A. Wimmer, E. Tambouris and A. Macintosh (Eds.), LCS 8075, pp. 14-25.
     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2013) "On Publishing Linked Open Government Data", in Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013), ACM, pp. 25-32.
     • Evangelos Kalampokis, Areti Karamanou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2013) "Towards a Vocabulary for Incorporating Predictive Models into the Linked Data Web", in First International Workshop on Semantic Statistics (SemStats 2013).

     2012

     • Eleni Kalyva, Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2012) “A Domain Model for Community Building and Collaboration in eGovernment and Policy Modeling” in Transforming Government Workshop (t-Gov 2012). [Enhanced version accepted in Transforming Government: People, Process and Policy].
     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris, Michael Hausenblas, Konstantinos Tarabanis (2012) “Augmenting Open Government Data with Social Media Data” in Using Open Data policy modeling, citizen empowerment, data journalism Workshop. Available online at http://www.w3.org/2012/06/pmod/pmod2012_submission_29.pdf.
     • Eleni Panopoulou, Efpraxia Dalakiouridou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2012) “Citizens’ evaluation of an online Argument Visualisation platform for eParticipation” in Electronic Participation: Fourth IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2012, E. Tambouris, A. Macintosh and O. Saebo (Eds.), LNCS 7444, pp. 49-60.
     • Efthimios Tambouris, Vasiliki Outsetari, Konstantinos Tarabanis (2012) “On Public Service Provision Informative Phase: A dialogue-based Model and Platform” in International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2012), J. R. Gil-Garcia, N. Helbig & A. Ojo (Eds.), ACM, pp.132-141.

     2011

     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2011) “Open Government Data: A Stage Model”, in: 10th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2011, M. Janssen et al. (Eds.), LNCS 6846, pp. 235–246.
     • Efthimios Tambouris, Efpraxia Dalakiouridou Eleni Panopoulou, Konstantinos Tarabanis (2011) “Evaluation of an Argument Visualisation Platform by Experts and Policy Makers”, in Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, E. Tambouris, A. Macintosh, and H. de Bruijn (Eds.), LNCS 6847, pp. 74–86.

     2010

     • Deirdre Lee, Yojana Priya Menda, David Price, Efthimios Tambouris, Vassilios Peristeras, Konstantinos Tarabanis (2010) «Integrating Argument Visualisation Tools in Social Platforms to Facilitate Online Political Debates: The Wave Platform», in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2010, Jean-Loup Chappelet, Olivier Glassey, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Jochen Scholl, Efthimios Tambouris and Maria A. Wimmer
     • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2010) «eParticipation Initiatives in Europe: Learning from Practitioners», in E. Tambouris, A. Macintosh, and O. Glassey (Eds.): ePart 2010, LNCS 6229, pp. 54-65, 2010. [Available at: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15158-3_5]

     2009

     • Efthimios Tambouris (2009) «One-Stop Government and Joined-Up Government», Proceedings of the 2nd Conference of Administration Scientists, Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, pp. 1009-1024. (in Greek)
     • Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, Maria Zotou, and Konstantinos Tarabanis (2009) «Evaluating eParticipation sophistication of Regional Authorities websites: The case of Greece and Spain», In Electronic Participation: First International Conference, ePart 2009, (A. Macintosh and E. Tambouris, Eds.), LNCS 5694, pp. 67-77.
     • Efthimios Tambouris, Alexandros Kliafas, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2009) «Reducing Administrative Burden by Modeling the Informative Stage of Public Service Provision: The Case of the Hellenic Cadastre», in International Conference on Electronic Government pp. 3-10.
     • Efthimios Tambouris, Naoum Liotas, Susie Ruston, David Price, and Konstantinos Tarabanis (2009) «Welcoming Argument Visualisation to Europe: The WAVE Project», in Electronic Participation: Proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of ePart 2009 (E. Tambouris and A. Macintosh, Eds.), Trauner Duck pp. 157-165.
     • Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis (2009) «Transformational Government in Europe: A Survey of National Policies», in Visioning and Engineering the Knowledge Society - A Web Science Perspective, Lecture Notes in Artificial Intelligence # 5736, (Lytras, M.D.; Damiani, E.; Carroll, J.M.; Tennyson, R.D.; Avison, D.; Naeve, A.; Dale, A.; Lefrere, P.; Tan, F.; Sipior, J.; Vossen, G., Eds.) pp. 462-471.

     2008

     • Effie Dalakiouridou, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «eParticipation in the European Institutions: An Overview», Proceedings of Eastern European eGov days conference.
     • Matina Garafli, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «eParticipation and Web 2.0», Proceedings of Eastern European eGov days conference.
     • Ilias Trohidis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «One-Stop Government: A Literature Review», Proceedings of Eastern European eGov days conference.
     • Efthimios Tambouris, Mariusz Momotko, Marios Chatzidimitriou and Konstantinos Tarabanis (2008) «Active Life-Event Portals by Example», Proceedings of Eastern European eGov days conference.
     • Evangelos Kalampokis, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «A Domain Model for eParticipation», iciw, Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, pp. 25-30.
     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «A dialogue-based, life-event oriented, active portal for online one-stop government: The OneStopGov platform», The Proceedings of the 9th Annual International Digital Government Research Conference (dg.o), ACM Press, pp. 405-406.
     • Dimitra Kampitaki, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «Identifying Research Themes and Methods in eElectioneering», The Proceedings of the 9th Annual International Digital Government Research Conference (dg.o), ACM Press, pp. 389-390.
     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «Training Adults on Traditional vs. Web 2.0 IS Topics: The Trainees' View», (M. D. Lytras et al., Eds.): WSKS 2008, CCIS 19, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 261-266.
     • Maria Ntaliani, Constantina Costopoulou, Sotirios Karetsos and Efthimios Tambouris (2008) «A Framework for Deploying Agricultural e-Government Services», 4th International Conference HAICTA 2008 Proceedings on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, pp. 312-321.
     • Dimitra Kampitaki, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2008) «eElectioneering: Current Research Trends», in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 5184, (M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro Eds.), Springer Verlag, pp. 184-194.
     • Efthimios Tambouris, Nikolaos Loutas, Vassilios Peristeras and Κonstantinos Tarabanis (2008) «The Role of Interoperability in eGovernment Applications: An Investigation of Obstacles and Implementation Decisions», Proceedings of ICDIM 2008, (IEEE Press), pp. 381-386.
     • Efthimios Tambouris (2008) «Introducing the need for a Domain Model in Public Service Provision (PSP) eGovernment Systems», Proceedings of ICDIM 2008, (IEEE Press), pp. 794-799.

     2007

     • Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris, Naoum Liotas and Konstantinos Tarabanis (2007), “Assessing the Interoperability Status of European Member States”, Proceedings of eGovINTEROP conference.
     • Efthimios Tambouris, Naoum Liotas and Konstantinos Tarabanis (2007), «A Framework for Assessing eParticipation Projects and Tools», Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE press.
     • Efthimios Tambouris, Naoum Liotas, Dimitris Kaliviotis and Konstantinos Tarabanis (2007), «A Framework for Scoping eParticipation», The Proceedings of the 8th Annual International Digital Government Research Conference (dg.o), ACM Press, pp. 288-289. 
     • Efthimios Tambouris, Vassilios Peristeras, Sotirios K. Goudos, Konstantinos Tarabanis (2007) «A Distributed Enterprise Information System for Cross-Border eGovernment Service Provision», Proc. of EEE'07- The 2007 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government.
     • Ilias Trochidis, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2007) «An Ontology for Modeling Life-Events», Proc. of IEEE International Conference on Services Computing (SCC 2007), Salt Lake City, Utah, USA (IEEE Press).
     • Mariusz Momotko, Wojciech Izdebski, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis and Mirko Vintar (2007) «An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach» in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 4656, Springer Verlag, pp. 104-115.
     • Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2007) «Analyzing and Comparing European e-Government Strategies», Proc. of International Conference on e-Government (ICEG), pp. 179-188. 
     • Sotirios Goudos, Vassilios Peristeras, Dimitrios Tektonidis, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2007) «Dynamic Workflow Generation with Semantic Web Services: A Case Study in Public Administration Service Provision», Proc. of International Conference on e-Government (ICEG), pp. 121-130. 
     • Eleni Panopoulou, Konstantinos Parisopoulos, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2007) «Planning the Exploitation of Municipal Broadband Infrastructure». Proc. of eChallenges 2007 conference, pp. 1536-1543.
     • Efthimios Tambouris, Eleni Panopoulou, Konstantinos Tarabanis (2007) «Measuring online sophistication of Public Authorities at local and regional levels: the case of Greek Regions». Proc. of eChallenges 2007 conference, pp. 373-380.
     • Efthimios Tambouris, Nikolaos Loutas, Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis (2007) «A semantic approach for discovering eGovernment services», Proc. of 6th WSEAS Int. Conf. on System Science and Simulation in Engineering, pp. 153-158. 
     • Nikolaos Loutas, Lemonia Giantsiou, Efthimios Tambouris, Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis (2007) «How to Discover eGovernment Services Efficiently: An Ontology-Enabled Portal», Proc. of IADIS International Conference e-Commerce 2007. 

     2006

     • Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis, Nanna Skovrup, Kim V. Andersen, Jeremy Rose, Maria Wimmer and Ann Macintosh (2006) «The European eDemocracy Network of Excellence (DEMO-net)», Proceedings of the 2nd National Workshop on eDemocracy, Athens, Greece.
     • Efthimios Tambouris, Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis (2006) «Cross-boarder eGovernment Service Provision: The Case of Registering an Affiliated Company», Proceedings of eGovINTEROP conference.
     • Efthimios Tambouris, Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis (2006) «Experiences from Conducting a European eGovernment Interoperability Study at Local and Regional Level», Proceedings of eGovINTEROP conference.
     • Efthimios Tambouris, Mirko Vintar and Konstantinos Tarabanis (2006) «A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project», Proceedings of Eastern European eGov days conference.
     • Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis, Wojciech Izdebski and Mariusz Momotko (2006) «Life-events revisited: Conceptualization and Representation using Generic Workflows», Workshop Proceedings of the 5th EGOV conference, Universitatsverlag Rudolf Trauner, Austria. 
     • Mariusz Momotko, Efthimios Tambouris, Grzegorz Blizniuk, Wojciech Izdebski and Konstantinos Tarabanis (2006) «Towards Implementation of Life-events using Generic Workflows», Proceedings of the eGovernment Workshop 2006, Brunel University.
     • Naoum Liotas, Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2006), «DEMO-net as a Collaborative Strategy to Support eParticipation Researchers», Proc. of eChallenges 2006 conference.
     • Ilias Trochidis, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis (2006), «Identifying Common Workflow Patterns in Life-Events and Business Episodes», Proc. of International Conference on e-Government (ICEG).

     2005

     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2005) «eGovernment and Interoperability», Proc. of European Conference on e-Government (ECEG), pp. 399-407.
     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2005) «Towards a European eGovernment Metadata Framework to Facilitate Semantic Interoperability», Workshop Proceedings of the 4th EGOV conference, Universitatsverlag Rudolf Trauner, Austria, ISBN 3-85487-830-3, pp. 94-101. 
     • Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabanis and Herbert Kubicek (2005), «Assessing the Interoperability of eGovernment Services», Proc. of eChallenges 2005 conference, IOS Press, Amsterdam, ISBN: 1-58603-563-0.

     2004

     • Efthimios Tambouris, Antonios Stefanou, Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis (2004) “One-Stop Government and Citizens Satisfaction: The Case of Citizen Centers in Greece”, Proc. of 4th European Conference on e-Government (ECEG), Dublin, Ireland, pp. 733-741.
     • Efthimios Tambouris, Stelios Gorilas, Gregory Kavadias, Dimitris Apostolou, Andreas Abecker, Ljiljana Stojanovic, Gregory Mentzas (2004) «Ontology-Enabled E-gov Service Configuration: An Overview of the OntoGov Project», in Knowledge Management in Electronic Government, Lecture Notes in Artificial Intelligence # 3035 (M. Wimmer, Ed.), Springer Verlag, pp. 106-111. 
     • Efthimios Tambouris and Konstantinos Tarabanis (2004) «An overview of DC-based eGovernment Metadata Standards and Initiatives», in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 3183 (R. Traunmuller, Ed.), Springer Verlag, pp. 40-47.
     • Efthimios Tambouris, Antonios Stefanou, Vassilios Peristeras, Garyfallos Fragidis and Konstantinos Tarambanis (2004), «Experiences from Formulating Recommendations for a National Interoperability Strategy», Proc. of eChallenges 2004 conference. 

     2003

     • Efthimios Tambouris (2003) «Platforms and Technologies for eDemocracy and One-Stop Government», Proceedings of the 1st National Workshop on eDemocracy, Athens, Greece.
     • Gregory Kavadias and Efthimios Tambouris (2003) «GovML: A Markup Language for Describing Public Services and Life Events», in Knowledge Management in Electronic Government, Lecture Notes in Artificial Intelligence # 2645 (M. Wimmer, Ed.), Springer Verlag, pp. 106-115. 
     • Efthimios Tambouris and Stelios Gorilas (2003) «Evaluation of an e-Democracy Platform for European Cities», in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 2739, (R. Traunmuller, Ed.), Springer Verlag, pp. 43-48.
     • Stelios Gorilas, Kostas Vassilakis, Tomas Pariente Lobo and Efthimios Tambouris (2003) «E-forms services for the Public Sector: Shifting Development Effort from Programmers to Domain Experts», Proc. of eChallenges 2003 conference.

     2002

     • Efthimios Tambouris et al, (2002) «SmartGov: A Governmental Knowledge-Based Platform For Public Sector Online Services», Workshop on Electronic Government and Knowledge Management (KMGov2002), pp. 175-183.
     • Efthimios Tambouris, Elias Spanos, Stelios Gorilas, Dionisis Hoholis and Marios Sintichakis (2002) «EURO-CITI Tele-Voting: An Application for Realizing Opinion Poll Petitions», 15th Bled Electronic Commerce Conference (e-Democracy track), pp. 614-628.
     • Paraskevi Eletheriou, Eleni Maglara, Gregory Kavadias and Efthimios Tambouris (2002) «Towards One-Stop Government in Local Authorities», Proc. of the First EurAsian Conference on Advances in Information and Communication Technology (EURASIA-ICT 2002), Austrian Computer Society, pp. 241-249.
     • Maria Wimmer and Efthimios Tambouris (2002) «Online One-Stop Government: A working framework and requirements», in Information Systems: The E-Business Challenge, (R. Traunmuller, Ed.), Kluwer Academic Publishers, pp. 117-130.
     • P. Georgiadis, G. Lepouras, C. Vassilakis, G. Boukis, E. Tambouris, S. Gorilas, E. Davenport, A. Macintosh, J. Fraser, D. Lochhead (2002), «SmartGov: A Knowledge-based Platform for Transactional Electronic Services», in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 2456 (R. Traunmuller, K. Lenk Eds.), Springer Verlag, pp. 362-369.
     • Efthimios Tambouris (2002) «An Integrated Platform for Tele-Voting and Tele-Consulting within and across European Cities: The EURO-CITI project», in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 2456 (R. Traunmuller, K. Lenk Eds.), Springer Verlag, pp. 350-357. 

     2001

     • Efthimios Tambouris, Stelios Gorilas, Elias Spanos, Anastassios Ioannidis, Gema I. L. Gomar (2001) «European Cities Platform for Online Transaction Services: The EURO-CITI Project», Proc. of the 14th Bled Electronic Commerce Conference, pp. 198-214.
     • Efthimios Tambouris (2001) «An Integrated Platform for Realising One-Stop Government: The eGOV project», E-Government Workshop within DEXA01, IEEE Press, pp. 359-363.
     • Efthimios Tambouris, Stelios Gorilas, George Boukis (2001) «Investigation of Electronic Government», Proc. of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, vol. 2, pp. 367-376.

     2000

     • Efthimios Tambouris (2000) «Scalability analysis of parallel systems with multiple components of work», Proc. of 8th Euromicro workshop on Parallel and Distributed Processing, IEEE Computer Society, pp. 182-189. 
     • Efthimios Tambouris and Stelios Gorilas (2000) «Investigation of Tele-voting over the Wireless Application Protocol (WAP)», Proc. of the 2000 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2000), vol. II, pp. 643-653.

     1998

     • Stathes Hadjiefthymiades, Elias Spanos and Efthimios Tambouris (1998) «The design and implementation of a Web-based information kiosk», Proc. of Conference on Web Technologies, pp. 79-80. 
     • Efthimios Tambouris, Stathes Hadjiefthymiades, Elias Spanos (1998) «On the electronic collaboration of SMEs: A case study», Proceedings DEXA98, IEEE Computer Society, pp. 673-678.

     1997

     • Efthimios Tambouris and Evagelos Dimas (1997) «Scalability analysis of multiprocessor systems using stochastic models», Proc. of International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, vol. III, pp. 1448-1452.

     1995

     • Efthimios Tambouris and Peter van Santen (1995) «A methodology for performance and scalability analysis», in SOFSEM'95: Theory and Practice of Informatics, Lecture Notes in Computer Science # 1012 (M. Bartosek, J. Staudek and J. Wiedermann Eds.), Springer Verlag, pp. 475-480.
     • Άλλα (13 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Efthimios Tambouris, Paul Hermans, David Tarrant, Maria Zotou, Konstantinos Tarabanis (2018) “Using problem-based learning and learning analytics in open data education”, 19th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2018), ACM, Article No. 129.
      • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis, Marijn Janssen, Ricardo Matheus, Paul Hermans, Tarmo Kalvet (2018) “Theory and practice of linked open statistical data”, 19th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2018), ACM, Article No. 130

      2017

      • Maria A. Wimmer, Efthimios Tambouris, Robert Krimmer, J. Ramon Gil-Garcia, Akemi Takeoka Chatfield (2017) “Once Only Principle: Benefits, Barriers and Next Steps”, 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp. 602-603.
      • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis, Marijn Janssen, Robert Krimmer, Konstantinos Tarabanis (2017) “Methods and Tools for Publishing and Reusing Linked Open Statistical Data”, 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp. 614-615.

      2016

      • Iryna Susha, Marijn Janssen, Åke Grönlund, Efthimios Tambouris, (2016) "Open and Big Data Partnerships for Public Good: Interactive Live Polling of Influential Factors", Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2016, Scholl, H. et al. (Eds.), IOS Press, pp. 405-406.
      • Efthimios Tambouris, Marijn Janssen, Evangelos Kalampokis, Bill Roberts, Paul Hermans, Jamie Whyte, Trevor Alcorn, Konstantinos Tarabanis (2016) "Open Statistical Data: Potential and Challenges", Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2016, Scholl, H. et al. (Eds.), IOS Press, pp. 407-408

      2015

      • Efthimios Tambouris, Evangelos Kalampokis and Konstantinos Tarabanis (2015) “Create, Expand and Exploit Linked Open Statistical Data”, Workshop in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2015, E. Tambouris et al. (Eds.), ISO Press, pp. 355-356.

      2010

      • Efthimios Tambouris, Deirdre Lee, Vassilios Peristeras, Konstantinos Tarabanis (2010) “On the Use of Argument Visualisation Tools to Support Policy Formulation”, Workshop in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2010, Jean-Loup Chappelet, Olivier Glassey, Marijn Janssen, Ann Macintosh, Jochen Scholl, Efthimios Tambouris and Maria A. Wimmer (Eds.), Trauner Druck, pp. 375-376.

      2009

      • Jeremy Millard, Ann Macintosh, Efthimios Tambouris, Morten Meyerhoff Nielsen, Simon Smith, and Eleni Panopoulou (2009) “Is eParticipation the saviour, a threat or irrelevant to the future of European democracy? What works, what does not and what to do next”, Workshop in Electronic Participation: Proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of ePart 2009 (E. Tambouris and A. Macintosh, Eds.), Trauner Druck, pp. 222-223.

      2008

      • Vassilios Peristeras, Konstantinos Tarabanis, Efthimios Tambouris, and Nikolaos Loutas (2008) “Modeling Public Administration Services using the Governance Enterprise Architecture (GEA) Framework”, Tutorial in 9th International Conference on Digital Government Research (Dg.o), ACM, pp. 451-455.

      2003

      • Efthimios Tambouris (2003) “Towards a European eGovernment Metadata Standard”, Paper in AI to Support E-Government, workshop organised in conjunction with 23rd Annual International Conference of the BCS Specialist Group on Artificial Intelligence (AI-2003), Cambridge [program available at http://www.bcs-sgai.org/ai2003/workshop1.htm]

      2002

      • Efthimios Tambouris (2002) “e-Government Portals based on Life-Events: the eGOV project”, Paper in JURIX Workshop on e-Government, Organised in conjunction with JURIX 2002: the 15th Annual International Conference on Legal Knowledge and Information Systems [available at http://www.leibnizcenter.org/~winkels/eGov2002/Tambouris.pdf]

      2001

      • Roland Traunmüller, Gilles Bregant, Roger Clarke, Gerald Quirchmayr, Heinrich Reinermann, Marin Silič and Efthimios Tambouris (2001) “Relevance of Portals in e-Government”, Panel in 14th Bled Electronic Commerce Conference [available at https://domino.fov.uni-mb.si/proceedings.nsf/Proceedings/9C34486ABFEE5B3BC1256EE0003F78D7/$File/09_Traunmuller.pdf]
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font