Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 402/09-03-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ Ω8ΜΗ469Β7Ι-0ΝΦ, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση»


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση». 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font