Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ' αριθμ. 1824/01-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΟ7Ζ469Β7Ι-ΡΨΩ στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά»


Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ.    1824/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font