Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2018-2019 - Κατάθεση δικαιολογητικών


Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2018-2019 - Κατάθεση δικαιολογητικών 

Α. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018  έως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 κατά τις ώρες (11:30 – 13:00).

Β. Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 158978/Ζ1/ 27-9-2016 (ΦΕΚ 3135 Β΄) Υ.Α, καθώς και τη με αρ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-19».

Γ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά , που είχαν δεσμευτεί με την ηλεκτρονική αίτησή τους ότι θα υποβάλουν, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη από δημόσια αρχή, σχετικά με το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. 

6. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:

α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και

β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

8. Βεβαίωση πρόσβασης για ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

9. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :

α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από ασθένειες της ΚΥΑ (ΦΕΚ 358 Β΄):

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω, ή

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια,  ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα. 

13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις:

α) Πιστοποιητικό της επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα.

14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ)

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

15. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ειδικότερα, αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν επαληθευτούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, που ο αιτών δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μετεγγραφή χορηγείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγραφής έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά από τα στοιχεία του διαβιβαζόμενου πίνακα προκύπτει ότι έχει παραλείψει να δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου (σημειώνεται ότι δεν ήταν υποχρεωτική η δήλωση ΑΦΜ για τον αιτούντα), καλείται να υποβάλλει επιπλέον των δικαιολογητικών της με αρ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκυκλίου και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με το λόγο που έχει επικαλεστεί για τη μη δήλωση ΑΦΜ: 

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ’’: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ’’: Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/ κηδεμόνων.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει το διαζύγιο του φοιτητή.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης μετεγγραφής φοιτήτριας.

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’: Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή.

3. Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν οι ΑΦΜ των γονέων θα επαληθευτεί η σχέση των κατόχων τους με τον φοιτητή από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (3-6) του εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7, του άρθρου 4 της αριθ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υπουργικής απόφασης. Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ 179 Α΄) η μοριοδότηση για το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ανήλθε σε 6 μόρια.

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφομένων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, πάσχοντες από ασθένειες κλπ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής) σε εύλογο μεταγενέστερο χρόνο, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font