Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 6712/07.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΠΛ469Β7Ι-ΧΙΞ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας"