Πολυμίλη Αικατερίνη
 • apolymili uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 202

  Πολυμίλη Αικατερίνη

  Εντεταλμένη Διδάσκουσα
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   (ΟΙ0613)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  0Ι0613-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0613

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄ - Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΠΟΛΥΜΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/main/portfolio.php

  (Σημ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Openeclass)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η «Διδακτική των Οικονομικών» ασχολείται με τη θεματική της Διδακτικής ως επιστημονική περιοχή της Σχολικής Παιδαγωγικής. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη και στη Διδακτική μεθοδολογία (Συμεριφορικές,  Γνωστικές θεωρίες, κ.ά). Εξετάζεται η σύνδεση Διδασκαλίας και Μάθησης και στη συνέχεια πραγματοποιείται παρουσίαση στις μεθόδους (γνωσιολογικές, ψυχολογικές μέθοδοι, Σωκρατική μέθοδος) και στις μορφές διδασκαλίας [άμεσες μορφές (ανάλογα με την ταξινόμησή τους) και έμμεσες μορφές] στους τρόπους διδασκαλίας και στα μέσα (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούνται. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές προετοιμασίας μαθήματος και οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης. Ακολούθως  αναλύεται η σύνδεση όλων των παραπάνω με τα οικονομικά μαθήματα. Τέλος πραγματοποιούνται μικροδιδασκαλίες σε ενότητες του σχολικού εγχειριδίου της τρίτης λυκείου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας».

  Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

  α) να αναγνωρίζει τις διδακτικές θεωρίες, β) να κατανοεί και να εφαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας, γ) να παρουσιάζει και να εξηγεί θεματικές ενότητες με διαφορετικές μορφές διδασκαλίας, δ) να περιγράφει αναλυτικά και να προετοιμάζει σχέδιο μαθήματος, ε) να οργανώνει την ύλη που πρέπει να διδαχθεί και να προτείνει σχέδιο διδασκαλίας σε μακροεπίπεδο, ζ) να γνωρίζει τις μεθόδους αξιολόγησης και να εντοπίζει την καταλληλότερη για τον έλεγχο του μαθησιακού αποτελέσματος, η) να χρησιμοποιεί ΤΠΕ για τη διδασκαλία ενοτήτων, θ) να κατανοεί τη σημασία της μικροδιδασκαλίας και να μπορεί να την πραγματοποιήσει.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

  -Εισαγωγή στη Διδακτική

  -Διδασκαλία και Μάθηση (Σύνδεση των εννοιών)

  -Μέθοδοι Διδασκαλίας (Γνωσιολογικές, Ψυχολογικές, Σωκρατική μέθοδος)

  -Άμεσες Μορφές Διδασκαλίας (Ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο συνεργασίας, Διάλεξη, Ερώτηση, Διάλογος)

  -Έμμεσες Μορφές Διδασκαλίας (Ατομική εργασία, Εταιρική, Ομαδική διδασκαλία, μέθοδος project)

  -Αρχές και στυλ διδασκαλίας

  -Προετοιμασία μαθήματος (Μακρο και μικρο επίπεδο)

  -Σχέδιο μαθήματος

  -Αξιολόγηση

  -Διαπροσωπικές σχέσεις (Διαμαθητική επικοινωνία, σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, συνεργασία γονιών – εκπαιδευτικών – μαθητών)

  -Μέσα διδασκαλίας (ΤΠΕ)

  -Μικροδιδασκαλίες

  -Ο/Η Οικονομολόγος ως εκπαιδευτικός (Βαθμίδες εκπαίδευσης, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια)

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Η/Υ και Video κάμερα για τις Μικροδιδασκαλίες.

  Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες μέσω ιδρυματικού mail και χρήση της πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  78

  Εκπόνηση εργασίας (προαιρετικά) και παρουσίαση της στο αμφιθέατρο

  60

  Αυτόνομη μελέτη

  79

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

  Α) Εκπόνηση εργασίας εξαμήνου κατά ομάδες και παρουσίαση της εργασίας στο αμφιθέατρο (30% της βαθμολογίας –Διαγνωστική αξιολόγηση)

  Β) Γραπτές εξετάσεις εξαμήνου – Θέματα ανάπτυξης και σύντομης απάντησης (70% της βαθμολογίας-Συμπερασματική αξιολόγηση)

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική.

  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν την υλοποίηση εργασίας σε θέματα που θα υποδείξει ο διδάσκων.

  Για την εργασία θα δοθούν σχετικές αναλυτικές οδηγίες  και βιβλιογραφία.

  Για όσους/ες φοιτητές/τριες δεν αναλάβουν εργασία, ο τελικός βαθμός θα είναι αυτός των τελικών εξετάσεων.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ξωχέλλης, Π. (1993). Παιδαγωγική του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

  Ξωχέλλης, Π. (2007). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

  Ματσαγγούρας, Η. (1999). Η σχολική τάξη: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος. Αθήνα: Γρηγόρης.

  Ματσαγγούρας, Η. (2000). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg.

  Μακρίδου-Μπούσιου, Δ & Whitehead, D.J. (1995). Οικονομική εκπαίδευση : διδακτική των οικονομικών : ένα εγχειρίδιο για τους/τις καθηγητές/τριες των οικονομικών. Αθήνα:Gutenberg.

  Μπούσιου-Μακρίδου, Δ. (2005). Θέματα διδακτικής μάθησης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Χατζηδήμου, Δ. (2015). Εισαγωγή στην παιδαγωγική:συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη:Αφοί Κυριακίδη.

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font