Καρπέτης Χρήστος
 • 2310 891.482
 • ckarpet uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 222

  Καρπέτης Χρήστος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική Πολιτική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • MA στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1999)
  • Phd στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία
  • Επιχειρηματικοί Κύκλοι
  • Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (ΒΣ0715-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητριών/ών α) των βασικών εννοιών της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου, β) των λόγων που οδηγούν στην ανάπτυξη διεθνών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των οικονομιών και των επιπτώσεών τους πάνω στα μακροοικονομικά μεγέθη των εθνικών οικονομιών και γ) των ευημεριακών επιπτώσεων που προκύπτουν ως συνέπεια της λήψης μέτρων οικονομικής πολιτικής, με στόχο την προστασία των εγχώριων αγορών (παραγωγών) από τον διεθνή ανταγωνισμό. Η εξυπηρέτηση της εν λόγω στόχευσης επιδιώκεται με την εισαγωγή και ανάλυση βασικών εννοιών και εργαλείων της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου, όπως: α) τα εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα αγαθά, β) η ισορροπία της αγοράς προϊόντος, γ) το καθεστώς της αυτάρκειας και του διεθνούς εμπορίου, δ) οι αρχές του απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος, ε) η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στ) το εμπορικό ισοζύγιο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η παραγωγικότητα της εργασίας, ζ) η εξειδίκευση και η οικονομική ανάπτυξη, η) τα μέτρα δασμολογικής και μη δασμολογικής προστασίας, η) οι όροι εμπορίου και θ) οι διεθνείς ροές εργασίας.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Μακροοικονομική των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της ανοικτής οικονομίας, συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος: μια προσέγγιση περιουσιακών στοιχείων, χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια, το προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια, σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, το διεθνές νομισματικό σύστημα, μακροοικονομική πολιτική και συντονισμός σε καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και παγκόσμια αγορά κεφαλαίου

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0407-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει η/ο φοιτήτρια/ητής συγκεκριμένες έννοιες. Αφού πρώτα γίνει αναφορά στα βασικά θέματα της μακροοικονομίας και της λογιστικής του εθνικού εισοδήματος, κατόπιν εξετάζονται οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Έμφαση δίδεται στους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας, στις προσδοκίες για τη διαμόρφωση οικονομικών αποφάσεων, ενώ εξετάζονται και θέματα ανοικτής οικονομίας, όπως ισοζύγιο πληρωμών, διάφορα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και καταλήγουμε με θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2002

   • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2002), Τάσεις και Μοναδιαίες Ρίζες στην Ελληνική Αγορά Χρήματος, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Karpetis, C.; Papadamou, S.; Spyromitros, E. & Varelas, E. (2019). “Optimism-pessimism effects on money demand: theory and evidence.” Review of Behavioral Finance, Vol. 11, No. 1, pp. 23 – 35

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karpetis, C. & Emmanouilidis, K. (2019). “Does Entry Business Regulation Deter FDI? Evidence from Dynamic Estimators.” Review of Economic Analysis, Vol. 11, pp. 175 – 202.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Karpetis, C.; Emmanouilidis, K.; Varelas, E. &Zikos, S. (2017). "The dynamic evolution of the Greek regional net fixed capital time series." Economic Change & Restructuring (forthcoming).
    • Karpetis, Z.; Papadamou, S. &Varelas, E. (2017). "The Role of the Number of Banks on Debt Dynamics: Evidence from Eurozone Countries." Review of Economics (forthcoming).

    2016

    • Karpetis, Z.; Dadakas, D.; Fassas, A. &Varelas, E. (2016). "Sectoral Differences in the Choice of the Time Horizon during Estimation of the Unconditional Stock Beta." ”International Journal of Financial Studies, 4 (4), pp. 1 ~ 13.
    • Karpetis, Z.; Dalla, E. &Varelas, E. (2016). "Modelling Investment Cycles.A Theoretical Analysis." Modern Economy, 7 , pp. 336 ~ 344.

    2014

    • Karpetis, Z.; Dalla, E. &Varelas, E. (2014). "Monetary Policy Implications on Banking Conduct & Bank Clients' Behaviour." Atlantic Economic Journal, 42 (4), pp. 427 ~ 440.
    • Karpetis, C. & Zikos, S. (2014). “Fixed Capital Formation in Regional Level: The Case of Greece.” International Journal of Economic Research (forthcoming)

    2012

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2012). “Fiscal and Monetary Policy Interaction in a Simple Accelerator Model.” International Advances in Economic Research, 18 (2), pp. 199 – 214

    2008

    • Karpetis, C. (2008), "Money, Income and Inflation in Equilibrium - The Case of Greece," International Advances in Economic Research, Vol. 14, No 2, pp. 205 ~ 214.

    2006

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2006), "Government Expenditure Determination and the Multiplier - Accelerator Principle," Economia Internazionale, Vol. 59, No. 4, pp. 503 ~ 524.
    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2006), "Inflation Targeting and the Multiplier - Acce-lerator Principle," Journal of Applied Business Research, Vol. 22, No 4, pp. 103 ~ 118.
    • Karpetis, C.; Varelas, E. & Zikos, S. (2006), "Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP," International Advances in Economic Research, Vol. 12, No. 4, pp. 449 ~ 460.
    • Karpetis, C. (2006), "Money, Income, Expectations and the Multiplier - Accelera-tor Interaction," International Journal of Economic Research, Vol. 3, No 1, pp. 83 ~ 101.

    2005

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2005), "Money, Income, Inflation and the Acceleration Principle," Economia Internazionale, Vol. 58, No. 2, pp. 179 ~ 201.

    2004

    • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2004), "Νομισματική Πολιτική, Πληθωριστικές Προσδοκίες και Προσδιορισμός του Εισοδήματος στα Πλαίσια του Υποδείγματος Επιχειρηματικών Κύκλων του Samuelson," Political Economy, Vol. 14, pp. 79 ~ 98.
    • Karpeti, K.; Karpetis, C. & Varelas, E. (2004), "Effects of Operational Cost on Bank Profitability and Bank's Clients: A Methodological Approach," Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 17, No 1, pp. 54 ~ 61.

    2002

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2002) Trends and Unit Roots in Greek Real Money Supply, Real GDP and Nominal Interest Rate, European Research Studies, Vol. 5, Issue (3 - 4), pp. 25 ~ 43.

    1999

    • Apergis, N.; Karpetis, C.; Kotsiopoulou, A.; Mitakidou, E. & Tsiakiri, Th. (1999), "The Demand for Money in Greece: Evidence Through a Shopping - Time Technology Model and Cointegration," Σπουδαί, Vol. 49, No 1 - 4,  pp. 3 ~ 45.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2017

     • Karpetis, C.; Papadamou, S. & Varelas, E. (2017). “The Role of Banking Sector on Debt Dynamics.” The paper was presented at the 3rd International Conference in Applied Theory, Macro & Empirical Finance held in Thessaloniki, Greece, April 21 ~ 22, 2017.

     2016

     • Karpetis, C.; Emmanouilidis, K.; Varelas, E. & Zikos, S. (2017). “The dynamic evolution of the Greek regional net fixed capital time series.” Economic Change & Restructuring, Vol. 50, No. 3, pp. 211 – 238.

     2012

     • Karpetis, C. & Varelas, E. (2012). “Bank Behavior and Monetary Policies.” Paper presented at the 73rd International Atlantic Economic Society Conference, I.A.E.S., Istanbul, Turkey, March 28 ~ 31, 2012

     2010

     • Karpetis, C. & Zikos, S. (2010). “Fixed Capital Formation in Regional Level: The Case of Greece.” Paper presented at the 2nd Conference of the European Asian Economics, Finance, Econometrics & Accounting Science Association, EAEFEASA, Beijing, P. R. China, September 7 – 11, 2010

     2006

     • Karpetis, C. (2006). “Money, Income and Inflation in Equilibrium – The Case of Greece.” Paper presented at the 61st International Atlantic Economic Conference, I.A.E.S., Berlin, Germany, March 15 ~ 19, 2006

     2005

     • Karpetis, C.; Varelas, E. & Zikos, S. (2005). “Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP.” Paper presented at the 59th International Atlantic Economic Conference, I.A.E.S., London, England, March 9 ~ 13, 2005
     • Καρπέτης, Χ. (2005), "Η Αλληλεπίδραση Πολλαπλασιαστή - Επιταχυντή υπό Κάθε-στώς Ορθολογικών Προσδοκιών και Σταθερής Νομισματικής Επέκτασης," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Στ. Σαραντίδη, Τόμος B', σελ. 501 ~ 528.
     • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2005), "Η Αλληλεπίδραση Πολλαπλασιαστή - Επιταχυντή υπό Καθεστώς Σταθερής Νομισματικής Επέκτασης," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Καθηγητή Θεόδωρου Σκούντζου, 2005, Τόμος Α', σελ. 189 ~ 211.

     2003

     • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2003), "Μοναδιαίες Ρίζες και Διαρθρωτικές Μετα-βολές. Η Περίπτωση του Ονομαστικού Επιτοκίου της Ελλάδας," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Αποστόλου Λάζαρη, σελ. 87 ~ 100.