Καρπέτης Χρήστος
 • 2310 891.482
 • ckarpet uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 222

  Καρπέτης Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική Πολιτική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • MA στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1999)
  • Phd στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία
  • Επιχειρηματικοί Κύκλοι
  • Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (Δ18003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου, Διεθνές Εμπόριο και ανάπτυξη, δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, τελωνειακές ενώσεις, οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, οι γύροι της GATT, παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πολιτική του διεθνούς εμπορίου  και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της διεθνούς οικονομίας και των επιχειρήσεων. 

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΒΣΑ412-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ412-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  5ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO129/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώση 1ον των βασικών εννοιών της Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου, 2ον των λόγων που οδηγούν στην ανάπτυξη διεθνών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των οικονομιών και των επιπτώσεών τους πάνω στα μακροοικονομικά μεγέθη των εθνικών οικονομιών & 3ον των ευημεριακών επιπτώσεων που προκύπτουν ως συνέπεια της λήψης μέτρων οικονομικής πολιτικής, με στόχο την προστασία των εγχώριων αγορών (παραγωγών) από το διεθνή ανταγωνισμό.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των οικονομικών εκείνων γνώσεων η χρήση των οποίων είναι αναγκαία 1ον για την κατανόηση των αιτίων που οδηγούν στην ανάπτυξη διεθνών οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των εθνικών οικονομιών, 2ον για τον γεωμετρικό και αλγεβρικό προσδιορισμό των ευημεριακών επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου τόσο πάνω στους εγχώριους παραγωγούς & καταναλωτές, όσο και πάνω στο σύνολο της εθνικής οικονομίας, 3ον  για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της τεχνολογίας παραγωγής και της παραγωγικότητας των εισροών στους διεθνείς όρους εμπορίου, καθώς και στην αξία και τον όγκο των διεθνών συναλλαγών, 4ον για την εξειδίκευση των αιτίων λήψης μέτρων δασμολογικής & μη δασμολογικής προστασίας των εγχώριων αγορών από τον διεθνή ανταγωνισμό & 5ον τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων προστασίας πάνω στις εθνικές οικονομίες σε όρους κοινωνικής ευημερίας.

   

   

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται έννοιες & εργαλεία της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου όπως: ( i ) τα εμπορεύσιμα & μη εμπορεύσιμα αγαθά,  (ii) η ισορροπία της αγοράς προϊόντος, (iii) το καθεστώς της αυτάρκειας και του διεθνούς εμπορίου, (iv) οι αρχές του απόλυτου & συγκριτικού πλεονεκτήματος, (v) η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, (vi) το εμπορικό ισοζύγιο, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες & την παραγωγικότητα της εργασίας, (vii) την εξειδίκευση & την οικονομική ανάπτυξη, (viii) τα μέτρα δασμολογικής & μη δασμολογικής προστασίας, (ix) τους όρους εμπορίου και (x) τις διεθνείς ροές εργασίας.

  Ξεκινώντας γίνεται μία περιγραφή της ιστορικής διαδρομής ανάπτυξης του εμπορίου, των μέσων συναλλαγών και των ιστορικών επιπτώσεων της ανάπτυξης των διεθνών εμπορικών σχέσεων πάνω στον ανθρώπινο πολιτισμό και τις σχέσεις των κρατών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις διεθνείς αγορές & την αγορά συναλλάγματος, διατυπώνονται οι αρχές του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος και επιχειρείται η διερεύνηση του επηρεασμού του ύψους της αμοιβής της εργασίας  που προκύπτει ως συνέπεια 1ον της συμμετοχής της χώρας στο διεθνές εμπόριο & 2ον της μεταβολής των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο επόμενο στάδιο αναλύονται τα κριτήρια ειδίκευσης μίας οικονομίας στην παραγωγή ενός αγαθού και ο τρόπος επηρεασμού των παραγόμενων δεσμών αγαθών υπό καθεστώς διεθνούς εμπορίου. Τέλος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μέτρων εμπορικής πολιτικής (δασμολογικών και μη) και των επιπτώσεων αυτών πάνω στην εθνική οικονομία και τις οικονομικές της μονάδες (παραγωγούς & καταναλωτές).

   

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  35 ώρες

  Γενική προετοιμασία

  50 ώρες

  Βελτίωση Γνώσεων Υποβάθρου

  13 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. Η γλώσσα εξέτασης είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις (κατ’ επιλογήν) σε δύο από τα τρία προτεινόμενα θέματα. Οι απαντήσεις έχουν ίση βαθμολογική βαρύτητα. Το πρώτο θέμα αφορά ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο θέμα είναι ανάπτυξης κειμένου. Το τρίτο θέμα είναι αριθμητική άσκηση.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  (i) Στέλιος Κατρανίδης& Δημήτρης Νταντάκας (2017). ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Εκδόσεις: Τζιόλα. Κωδικός Εύδοξου:68369829.

  (ii) DominickSalvatore (2017). ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 13η Έκδοση. Εκδόσεις: Τζιόλα. Κωδικός Εύδο-ξου:102071925.

  (iii) Αγιομυργιαννάκης, Γ.Μ., Βλάσσης, Μ. &Thompson, H. (2006). ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Εκδόσεις: Rosili. Κωδικός Εύδοξου: 6313.

  (iv) Καρπέτης Χρήστος, Διεθνής Οικονομική Ι, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (σε ηλεκτρονική μορφή).

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

   

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
   (ΒΣΑ418-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ418-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO187/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Με το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματεύεται 1οντις βασικέςέννοιεςτηςΜακροοικονομικήςτωνανοικτώναγορώνκαιτηςαγοράςσυναλλάγματος, 2οντους μηχανισμούς διαμόρφωσης των ισοτιμιών όψεως & προθεσμίας, 3οντις επιδράσεις των ασκούμενων δημοσιονομικών & νομισματικών πολιτικών, με τη χρήση των κατάλληλων μαθηματικών & γραφικών εργαλείων ανάλυσης, πάνω στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 4οντον επηρεασμό των μακροοικονο-μικών μεγεθών και της πραγματικής οικονομίας ως συνέπεια της αλληλεπίδρασης των ασκούμενων οικονομικών & συναλλαγματικών πολιτικών εκ μέρους των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής, 5οντην υφιστάμενο επηρεασμό των ασκούμενων συναλλαγματικών πολιτικών, τόσο από την φιλο-σοφία των διαφόρων σχολών οικονομικής σκέψης όσο και από τις επιδιώξεις των οικονομικών αρχών.

   

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των οικονομικών εκείνων γνώσεων και εργαλείων η χρήση των οποίων είναι αναγκαία 1ον για την κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των (μακρο)οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο ενός διεθνοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, 2ον για τον γεωμετρικό και αλγεβρικό προσδιορισμό της ισορροπίας μίας ανοικτής οικονομίας, 3ον για τη μελέτη των εθνικολογι-στικών καταστάσεων, όπως διαμορφώνονται ως συνέπεια της συμμετοχής της χώρας στις διεθνείς αγορές αγαθών, χρήματος & συναλλάγματος, 4ον για την κατανόηση των μηχανισμών επηρεασμού της εθνικής παραγωγής & της απασχόλησης των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών (εργασίας & κεφαλαίου) ως συνέπεια των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην αγορά συναλλάγματος και, τέλος, 5ον για τον προσδιορισμό των παραγόντων επηρεασμού των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (όψεως & προθεσμίας). 

   

   

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Στο πλαίσιο του μαθήματος παρατίθενται οι βασικές έννοιες & αρχές της Μακροοικονομικής Θεωρίας των ανοικτών αγορών, καθώς και τα αναγκαία τεχνικά εργαλεία για την προσέγγιση τόσο των εννοιών της αγοράς συναλλάγματος όσο και των μηχανισμών διαμόρφωσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Πιο συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος γίνεται αρχικά παράθεση των βασικών εννοιών και όρων της αγοράς συναλλάγματος και των εθνικών λογαριασμών των ανοικτών οικονομιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των αγορών όψεως και προθεσμίας, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται αναλυτική αναφορά στους μηχανισμούς του Ακάλυπτου & του Καλυμμένου Αρμπιτράζ επιτο-κίων καθώς και του τρόπου λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος, και παρουσιάζονται οι παρεμ-βατικές πολιτικές των νομισματικών αρχών προς εξυπηρέτηση της ασκούμενης συναλλαγματικής πολιτικής. Ακολούθως, παρουσιάζεται η θεωρία Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων, όπου γίνεται αναφορά στις έννοιες και τον τρόπο προσδιορισμού της πραγματικής & της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επίσης γίνεται αναλυτική παράθεση των διαφορετικών μακροοικο-νομικών προσεγγίσεων (μονεταριστική, κεϋνσιανή) και υποδειγμάτων (χαρτοφυλακίου, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ισοζυγίου πληρωμών, δαπάνης, Μundell - Fleming) αναφορικά με τη διαμό-ρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τον επηρεασμό αυτών ως συνέπεια της αλληλεπίδρασης των ασκούμενων οικονομικών & συναλλαγματικών πολιτικών. Τέλος, με τη βοήθεια συγκεκριμένων υποδειγμάτων παρουσιάζεται η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας πάνω στην παραγωγικό-τητα της εργασίας & τους όρους εμπορίου (Balassa – Samuelson) καθώς και το δημόσιο χρέος μίας χώρας (Branson).

   

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  35 ώρες

  Γενική προετοιμασία

  50 ώρες

  Βελτίωση Γνώσεων Υποβάθρου

  13 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. Η γλώσσα εξέτασης είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε 20 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Οι απαντήσεις έχουν ίση βαθμολογική βαρύτητα.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  (i) Feenstra C. Robert & Taylor M. Alan (2012). ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.2ηΈκδοση. Εκδόσεις:Επίκεντρο Α.Ε.. Κωδικός Εύδοξου:22767614.

  (ii) Krugman Paul, Obstfeld Maurice& Melitz Marc (2016). ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 4η Έκδοση. Εκδόσεις:Κριτική Α.Ε.. Κωδικός Εύδοξου:59367851.

  (iii) Καρφάκης Κωνσταντίνος (2019). ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Εκδόσεις:Τζιόλα. Κωδικός Εύδοξου: 86054221.

  (iv) Αλογοσκούφης Γεώργιος (2013). ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εκδόσεις: Γ. Δαρδανός& ΣΙΑ Ε.Ε.. Κωδικός Εύδοξου:32998816.

  (v) Καρπέτης Χρήστος, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (σε ηλεκτρ. μορφή).

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

   

   

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΒΣ0603-1)

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0603-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Μικροοικονομική - Μαθηματικά

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO227/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε ειδικά γνωστικά πεδία που σχετίζο-νται με ζητήματα που αφορούν (α) τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε λειτου-ργία στα όρια της ελληνικής οικονομίας και τις βασικότερες μορφές εκείνων που συναντούμε στα όρια των οικονομιών της Ανατολικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (β) τις βασικές μορφές αγορών εντός των οποίων αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, (γ) τις βασικές έννοιες της θεωρίας των φόρων και τον επηρεασμό των αγορών από τις φορολογικές επιλογές των Οικονομικών Αρχών, (δ) τη λειτουργία των Καρτέλ και των Φυσικών Μονοπωλίων και τον επηρεασμό αυτών ως συνέπεια των φορολογικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης, (ε) τις στρατηγικές τιμολόγη-σης που συνήθως υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις στην πράξη στο πλαίσιο των ειδικών μορφών αγοράς που αυτές δραστηριοποιούνται και τέλος (στ) το φαινόμενο των επιχειρηματικών κύκλων και της επίδρασης αυτού πάνω στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το κόστος δανεισμού και την απασχόληση.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που επέλεξαν το μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέση 1ον να κατηγοριοποιούν τις επιχειρήσεις βάσει των ειδικών γνωρισμάτων της νομικής μορφής διοίκησης και λειτουργίας τους, 2ον να προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των φορολογικών παρεμβάσεων στην ισορροπία της αγοράς ενός προϊόντος, 3ον να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων μορφών φόρων, και των γνωρισμάτων τους, που επιβάλλονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, 4ον να προσδιορίζουν τις επιδράσεις της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής πάνω στην ισορροπία των επιχειρήσεων, διακρίνοντας τις επιπτώσεις βάσει της ειδικής μορφής αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιούνται και 5ον να χειρίζονται με επάρκεια τα μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης, για την παρουσίαση των επιδράσεων των φορολογικών επιλογών και των επιχειρηματικών κύκλων πάνω στην οικονομική δραστηριότητα, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες (1) Νομικές Μορφές Εταιρειών και Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Ελλάδα και την Βαλκανική, (2) Μορφές Αγορών, Φορολογική Μεταχείριση των Εταιρειών και Επιπτώσεις των Δημοσιονομικών Επιλογών πάνω στην Ισορροπία της Αγοράς του Προϊόντος και της Επιχείρησης, (3) Καρτέλ & Φυσικά μονοπώλια. Λειτουργία και Φορολογικές Επιλογές, (4) Πολιτικές Τιμολόγησης, (5) Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Οικονομικοί κύκλοι.

  Η διαπραγμάτευση της ύλης στηρίζεται σε βασικά οικονομικά και μαθηματικά εργαλεία, τα οποία είναι γνωστά στον φοιτητή από τα μαθήματα της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής και των Μαθηματικών.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  35 ώρες

  Γενική προετοιμασία

  50 ώρες

  Βελτίωση Γνώσεων Υποβάθρου

  13 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου που αποδίδει το 100% της τελικής βαθμολογίας. Η γλώσσα εξέτασης είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε είκοσι ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Κάθε σωστή απάντηση λαμβάνει 0.5 μονάδες. Κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται αρνητικά λαμβάνοντας -0.16 μονάδες. Η μη απόδοση απάντησης σε ένα ή περισσότερα εκ των  ερωτημάτων εκλαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση και βαθμολογείται αναλόγως. 

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  (1) Κορρές Γεώργιος & Λιαργκόβας Παναγιώτης (2009), Οικονομική των Επιχειρήσεων, 1η έκδοση.        Αθήνα: Unibooks Ι.Κ.Ε., κωδικός Εύδοξου: 77118966.

  (2) Θωμαδάκης Σταύρος & Αλεξάκης Παναγιώτης (2006), Οικονομική των Επιχειρήσεων, 1η έκδοση.       Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., κωδικός Εύδοξου: 22941

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣΑ429-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ429-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  8ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Μακροοικονομική

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO268/

             

    (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει 1ον τους φορείς οικονομικής πολιτικής, 2ον τις ασκούμενες οικονομικές πολιτικές (δημοσιονομική, νομισματική, συναλλαγματική), όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο διαφορετικών μακροοικονομικών σχολών σκέψης, 3ον τους στόχους των ασκούμενων πολιτικών, όπως αυτοί ορίζονται από τους οικονομικούς φορείς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται  για την επίτευξη αυτών, 4ον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών πάνω την εθνική παραγωγή, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος κ.τ.λ.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση οικονομικών γνώσεων η χρήση των οποίων είναι αναγκαία για την κατανόηση 1οντων ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στόχευσης των οικονομικών πολιτικών (ανεργία, πληθωρισμός, οικονομική μεγέθυνση, ισοκατανομή του εισοδήματος κ.τ.λ.), 2οντης αλληλεπίδρασης της πολιτικής & οικονομικής σκέψης στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης και άσκησης των οικονομικών πολιτικών και, τέλος, 3οντης αλληλεπίδρασης των ασκούμενων οικονομικών πολιτικών στην προσπάθεια επίτευξης των οικονομικών στόχων.

   

  Το μάθημα συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων για τη συγγραφή &δημόσια παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας, και επομένως στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, στη διεύρυνση της αναλυτικής σκέψης των φοιτητών, στην ανάπτυξη αρμονικών συνεργατικών ικανοτήτων αλλά και ηγεσίας, και στην προαγωγή της δημιουργικής και κυρίως επαγωγικής σκέψης.

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται έννοιες & εργαλεία της οικονομικής πολιτικής όπως: (i)οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, (ii) οι μορφές της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομική, νομισματική, συναλλαγματική), (iii)τα βασικά εργαλεία άσκησης των οικονομικών πολιτικών,(iv) η συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας, (v) τα μακροοικονομικά μεγέθη – στόχοι των ασκούμενων πολιτικών. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ασκούμενων οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο των χωρών μελών της Ε.Ε., με παράθεση επιπρόσθετων στοιχείων για τις χώρες της Ανατολικής και Ν. Α. Ευρώπης.

   

   (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52 ώρες

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  45 ώρες

  Γενική προετοιμασία

  60 ώρες

  Βελτίωση Γνώσεων Υποβάθρου

  23 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  180 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. Η γλώσσα εξέτασης είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε 20 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Οι απαντήσεις έχουν ίση βαθμολογική βαρύτητα.

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  (i) Βαβούρας Ι. & Βαβούρα Χ. (2019).ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.3η έκδοση, Διαθέτης: Εκδόσεις Α. Παπαζήσης, Κωδικός Εύδοξου: 86192410.

  (ii) Κυπριανός Π. Προδρομίδης (2013).ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.4η έκδοση, Διαθέτης: Ανδρέας Σιδέρης – Ιωάννης Σιδέρης & ΣΙΑ Ο.Ε., Κωδικός Εύδοξου: 32999136.

  (iii) Quere-Bénassy Agnès, Cœuré Benoît, Jacquet Pierre, Ferry-Pisani Jean (2020), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 1η έκδοση, Διαθέτης: Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd., Κωδικός Εύδοξου: 86056213.

  (iv)ΚαρπέτηςΧρήστος,ΟικονομικήΠολιτική,ΠανεπιστημιακέςΣημειώσεις (σε ηλεκτρονική μορφή).

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά και μελέτες.

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2002

   • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2002), Τάσεις και Μοναδιαίες Ρίζες στην Ελληνική Αγορά Χρήματος, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Karpetis, C.; Papadamou, S.; Spyromitros, E. & Varelas, E. (2019). “Optimism-pessimism effects on money demand: theory and evidence.” Review of Behavioral Finance, Vol. 11, No. 1, pp. 23 – 35

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karpetis, C. & Emmanouilidis, K. (2019). “Does Entry Business Regulation Deter FDI? Evidence from Dynamic Estimators.” Review of Economic Analysis, Vol. 11, pp. 175 – 202.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Karpetis, C.; Emmanouilidis, K.; Varelas, E. &Zikos, S. (2017). "The dynamic evolution of the Greek regional net fixed capital time series." Economic Change & Restructuring (forthcoming).
    • Karpetis, Z.; Papadamou, S. &Varelas, E. (2017). "The Role of the Number of Banks on Debt Dynamics: Evidence from Eurozone Countries." Review of Economics (forthcoming).

    2016

    • Karpetis, Z.; Dadakas, D.; Fassas, A. &Varelas, E. (2016). "Sectoral Differences in the Choice of the Time Horizon during Estimation of the Unconditional Stock Beta." ”International Journal of Financial Studies, 4 (4), pp. 1 ~ 13.
    • Karpetis, Z.; Dalla, E. &Varelas, E. (2016). "Modelling Investment Cycles.A Theoretical Analysis." Modern Economy, 7 , pp. 336 ~ 344.

    2014

    • Karpetis, Z.; Dalla, E. &Varelas, E. (2014). "Monetary Policy Implications on Banking Conduct & Bank Clients' Behaviour." Atlantic Economic Journal, 42 (4), pp. 427 ~ 440.
    • Karpetis, C. & Zikos, S. (2014). “Fixed Capital Formation in Regional Level: The Case of Greece.” International Journal of Economic Research (forthcoming)

    2012

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2012). “Fiscal and Monetary Policy Interaction in a Simple Accelerator Model.” International Advances in Economic Research, 18 (2), pp. 199 – 214

    2008

    • Karpetis, C. (2008), "Money, Income and Inflation in Equilibrium - The Case of Greece," International Advances in Economic Research, Vol. 14, No 2, pp. 205 ~ 214.

    2006

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2006), "Government Expenditure Determination and the Multiplier - Accelerator Principle," Economia Internazionale, Vol. 59, No. 4, pp. 503 ~ 524.
    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2006), "Inflation Targeting and the Multiplier - Acce-lerator Principle," Journal of Applied Business Research, Vol. 22, No 4, pp. 103 ~ 118.
    • Karpetis, C.; Varelas, E. & Zikos, S. (2006), "Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP," International Advances in Economic Research, Vol. 12, No. 4, pp. 449 ~ 460.
    • Karpetis, C. (2006), "Money, Income, Expectations and the Multiplier - Accelera-tor Interaction," International Journal of Economic Research, Vol. 3, No 1, pp. 83 ~ 101.

    2005

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2005), "Money, Income, Inflation and the Acceleration Principle," Economia Internazionale, Vol. 58, No. 2, pp. 179 ~ 201.

    2004

    • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2004), "Νομισματική Πολιτική, Πληθωριστικές Προσδοκίες και Προσδιορισμός του Εισοδήματος στα Πλαίσια του Υποδείγματος Επιχειρηματικών Κύκλων του Samuelson," Political Economy, Vol. 14, pp. 79 ~ 98.
    • Karpeti, K.; Karpetis, C. & Varelas, E. (2004), "Effects of Operational Cost on Bank Profitability and Bank's Clients: A Methodological Approach," Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 17, No 1, pp. 54 ~ 61.

    2002

    • Karpetis, C. & Varelas, E. (2002) Trends and Unit Roots in Greek Real Money Supply, Real GDP and Nominal Interest Rate, European Research Studies, Vol. 5, Issue (3 - 4), pp. 25 ~ 43.

    1999

    • Apergis, N.; Karpetis, C.; Kotsiopoulou, A.; Mitakidou, E. & Tsiakiri, Th. (1999), "The Demand for Money in Greece: Evidence Through a Shopping - Time Technology Model and Cointegration," Σπουδαί, Vol. 49, No 1 - 4,  pp. 3 ~ 45.
    • Άλλα (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2017

     • Karpetis, C.; Papadamou, S. & Varelas, E. (2017). “The Role of Banking Sector on Debt Dynamics.” The paper was presented at the 3rd International Conference in Applied Theory, Macro & Empirical Finance held in Thessaloniki, Greece, April 21 ~ 22, 2017.

     2016

     • Karpetis, C.; Emmanouilidis, K.; Varelas, E. & Zikos, S. (2017). “The dynamic evolution of the Greek regional net fixed capital time series.” Economic Change & Restructuring, Vol. 50, No. 3, pp. 211 – 238.

     2012

     • Karpetis, C. & Varelas, E. (2012). “Bank Behavior and Monetary Policies.” Paper presented at the 73rd International Atlantic Economic Society Conference, I.A.E.S., Istanbul, Turkey, March 28 ~ 31, 2012

     2010

     • Karpetis, C. & Zikos, S. (2010). “Fixed Capital Formation in Regional Level: The Case of Greece.” Paper presented at the 2nd Conference of the European Asian Economics, Finance, Econometrics & Accounting Science Association, EAEFEASA, Beijing, P. R. China, September 7 – 11, 2010

     2006

     • Karpetis, C. (2006). “Money, Income and Inflation in Equilibrium – The Case of Greece.” Paper presented at the 61st International Atlantic Economic Conference, I.A.E.S., Berlin, Germany, March 15 ~ 19, 2006

     2005

     • Karpetis, C.; Varelas, E. & Zikos, S. (2005). “Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP.” Paper presented at the 59th International Atlantic Economic Conference, I.A.E.S., London, England, March 9 ~ 13, 2005
     • Καρπέτης, Χ. (2005), "Η Αλληλεπίδραση Πολλαπλασιαστή - Επιταχυντή υπό Κάθε-στώς Ορθολογικών Προσδοκιών και Σταθερής Νομισματικής Επέκτασης," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Στ. Σαραντίδη, Τόμος B', σελ. 501 ~ 528.
     • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2005), "Η Αλληλεπίδραση Πολλαπλασιαστή - Επιταχυντή υπό Καθεστώς Σταθερής Νομισματικής Επέκτασης," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Καθηγητή Θεόδωρου Σκούντζου, 2005, Τόμος Α', σελ. 189 ~ 211.

     2003

     • Βαρελάς Ε. & Καρπέτης, Χ. (2003), "Μοναδιαίες Ρίζες και Διαρθρωτικές Μετα-βολές. Η Περίπτωση του Ονομαστικού Επιτοκίου της Ελλάδας," Παν/μιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Αποστόλου Λάζαρη, σελ. 87 ~ 100.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font