Μοσχίδης Οδυσσέας
 • 2310-891592
 • fmos uom.gr

  Μοσχίδης Οδυσσέας

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιακές Σπουδές: Μαθηματικός ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Εφαρμοσμένη Στατιστική & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Διδακτορικό: «Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων», Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διερευνητική Πολυδιάστατη Εφαρμοσμένη Στατιστική
  • Κατηγορικά δεδομένα, Κλίμακες αξιολόγησης και Συγκριτική Αξιολόγηση με τη Διερευνητική Στατιστική
  • Aνάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II)
   (ΟΔ0211-1)
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0103)
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΟΔ0509-1)
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MHM0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά στις ενότητες:

  1. Χαρακτηριστικά μεγέθη τετραγωνικών πινάκων (Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα)

  2. Διαγωνοποίηση πίνακα  (εφαρμογές στις Διαφορικές εξισώσεις)              

  3. Υπολογισμός μεγάλων δυνάμεων πινάκων (εφαρμογές στις εξισώσεις Διαφορών, εφαρμογές στις αλυσίδες Μarkov)

  4. Οι συμμετρικοί πίνακες, τα χαρακτηριστικά μεγέθη και η διαγωνοποίησή τους     

  5. Οι τετραγωνικές μορφές και το πρόσημό τους (εφαρμογές)

  6. Μελέτη των ακρότατων και κοίλων συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

  7. Εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά μεγέθη πίνακα και εφαρμογή τους στη Διερευνητική Στατιστική ανάλυση δεδομένων (Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, Ανάλυση των Αντιστοιχιών κ.α.).

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η ισόρροπη ανάπτυξη των βασικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος.

  Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά σε τέσσερα κεφάλαια:

  Α. Διαφορικός Λογισμός μιας μεταβλητής (Παράγωγος, Εφαπτόμενη ευθεία, Διαφορικό, Γραμμική προσέγγιση συναρτήσεως, Πολυωνιμική προσέγγιση συναρτήσεως (Τύπος  Taylor), Παράγωγος αντίστροφης, πλεγμένης και παραμετρικής συναρτήσεως, Ποσοστιαίος ρυθμός, Ελαστικότητα και Βελτιστοποίηση). Προβλήματα και Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομία

  Β. Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Γραφική παράσταση, Ισοσταθμικές, Μερική παράγωγος, Eφαπτόμενο επίπεδο και διαφορικό, Εφαρμογές στη προσέγγιση τιμής συναρτήσεως, Παραγώγιση σύνθετων και πλεγμένων συναρτήσεων, Ακρότατα, Σαγματικά σημεία και βελτιστοποίηση δίχως περιορισμούς). Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία.

  Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Αόριστο ολοκλήρωμα, Ορισμένο και Γενικευμένο ολοκλήρωμα με Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία).

  Δ. Βασική Γραμμική Άλγεβρα (Ο Ευκλείδειος Πραγματικός Διανυσματικός χώρος  Rn, πράξεις διανυσμάτων, εξίσωση ευθείας στο R2, ευθείας και επιπέδου στο R3, εξάρτηση – ανεξαρτησία διανυσμάτων του Rn, εσωτερικό γινόμενο δ/των, μέτρο δ/τος, βάση και διάσταση υποχώρου). Πίνακες (Πρόσθεση πινάκων, Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα, Τάξη πίνακα, Γραμμοπράξεις). Γραμμικά συστήματα (Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο Gauss και τη Gauss-Jordan). Πολλαπλασιασμός πινάκων, Αντίστροφος πίνακας, Ορίζουσα πίνακα και η μέθοδος επίλυσης συστημάτων Cramer. Ασκήσεις και εφαρμογές σε Γραμμικά υποδείγματα Διοίκησης και Οικονομίας.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αφορά στη διερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων.

  Περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες: 

  (1) Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών ( Διερεύνηση των έντονων αντιστοιχιών και αλληλοεπιδράσεων  μεταξύ των κατηγοριών ποιοτικών μεταβλητών και συνεχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί) 

  (2) Ιεραρχική Ταξινόμηση (Ομαδοποίηση δεδομένων σε συμπαγή και διακριτά υποσύνολα)

  (3) Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Μείωση του πλήθους των μεταβλητών χωρίς να χαθεί πολύτιμη πληροφορία)

  (Σύντομη παρουσίαση των μεθόδων με έμφαση στη χρήση, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων  και στο πεδίο εφαρμογών τους)

  Εφαρμογές Διοίκησης και Οικονομίας σε δεδομένα ερωτηματολογίου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (ΜΑD)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Μοσχίδης Οδυσσέας, Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Α.Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 2014

   2012

   • Moschidis O., (2012) «Comparative evaluation of degree of satisfaction of departments Universities and Technological Institutions (T.E.I.) using a new methodology with correspondence analysis», Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή κ. Κ.. Παπαρίζου (acceptance letter).
   • Floropoulos J., Moschidis O., (2012) «Πολυδιάστατη Διερευνητική Αξιολόγηση μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων Επιχείρησης», Τιμητικός Τόμος του Παντείου Πανεπιστημίου προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Γ. Καφούση.

   2010

   • Moσχίδης,Ο. (2010) «Πρόταση αξιολόγησης υποδομών πόλεως ,με μεθόδους της Πολυδιάστατης Στατιστικής  Ανάλυσης», τιμητικός τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Δ.Παπαδόπουλου.

   2007

   • Moschidis, O. and Floropoulos, J. (2007) «Βαθμός αποδοχής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ)», τιμητικός τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Α. Ιγνατιάδη, σελ. 753 - 765
   • Μοσχίδης Ο. (2007), «Συγκριτική Αξιολόγηση», κεφάλαιο στο βιβλίο του Δρ. Καραπιστόλη, Ανάλυση Δεδομένων: Στατιστική δίχως μοντέλα, (2007), σελ. 197 - 206.

   2003

   • Μοσχίδης Ο. (2003), Πρόγραμμα DIAS

   1996

   • Μοσχίδης Ο. (1996), Γραμμική άλγεβρα - ασκήσεις, Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη

   1995

   • Μοσχίδης Ο. (1995), Σημειώσεις ασκήσεων: Δύο τεύχη (Υποψηφιακά Μαθηματικά)

   1991

   • Μοσχίδης Ο. (1991), Εισαγωγή στις αλγεβρικές δομές, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (32 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • V Ismyrlis.,  O Moschidis.,  G Tsiotras.,(2015). Critical success factors examined in ISO 9001: 2008-certified Greek companies using multidimensional statistics, International Journal of Quality & Reliability Management,Volume 32 ,Issue 2, (pp.114 - 131)
    • V Ismyrlis., O Moschidis., (2015). The effects of ISO 9001 certification on the performance of Greek companies: a multidimensional statistical analysis,The TQM Journal,Volume 27, Issue 1(pp. 150 - 162)
    • Papaioannou E., Georgiadis C.K., Moschidis O. and Manitsaris A.(2015), Factorsaffecting customers’ perceptions and firms’ decisions of online fast food ordering, International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS),Volume 6, Issue1, (pp.48-78)

    2014

    • O Moschidis., (2014). Unified coding of qualitative and quantitative variables and their analysis (analysis of them) with ascendant hierarchical classification International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (Forthcoming article)
    • Ε Chatzipetrou., O.Moschidis., (2014). A Survey of Quality Costs in Super Markets using Correspondence Analysis, Journal Data Analysis Bulletin, Volume 16 (pp. 38-49)

    2013

    • Odysseas Moschidis, Vassilis Kostoglou, Jason Papathanasiou(2013)Identifying the Principal Factors Affecting the Selection of Higher Education Economical Studies in Greece. Journal of Management Research, Vol 5, No 2 (2013) pp.119-132
    • Vasileios Ismyrlis, Odysseas Moschidis, (2013) "Six Sigma's critical success factors and toolbox", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 4 Iss: 2, pp.108 - 117
    • O Moschidis., G Arabatzis.,(2013). SHP stations and integrated rural development: a multivariate statistical approach, International Journal of Green Economics,Volume 7, Number 4/2013
    • V Ismyrlis., O Moschidis.,(2013). The use of quality management systems, tools, and techniques in ISO 9001: 2008 certified companieswith multidimensional statistics: the Greek case, International Journal Total Quality Management & Business Excellence DOI:10.1080/14783363.2013.856543
    • Odysseas Moschidis., (2013) A Different Coding of Assessment Scales, Journal of Accounting & Marketing doi: 10.4172/2168-9601.1000e110

    2012

    • O.Moschidis., J. Papathanasiou, (2012). A multivariate statistical assessment of the level of use of Information Systems in public sector services in Greece in order to oppose bureaucracy, International journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS) (acceptance letter )
    • V. Kostoglou., J. Papathanasiou., O.Moschidis., P.Ladopoulou (2012). "A comparative analysis of the Greek universities' presence on the world wide web using an analytical MCDM methodology",International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM) (acceptance letter)

    2011

    • Zardas, G., Moschidis, O.,Mavridis, I. and Manitsaris, A. (2011) ‘A methodology for evaluating web-based educational systems using statistical multidimensional analysis’, Int. J. Learning Technology, Vol. 6, No. 4, pp.409–432.
    • V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2011). Managing quality with Data Analysis, Journal Data Analysis Bulletin, issue 13/12 (pp. 73-85)

    2010

    • Odysseas Moschidis (2010),Table of Comparative Evaluation vs Burt Table , Data Analysis Bulletin ,issue 11/10(p.p 144-155 )
    • F. Kitsios., O.Moschidis., E. Livanis(2010) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Multidimensional Analysis,International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies,Vol IV

    2009

    • Moschidis, O., (2009) A Different Approach of Multiple Correspondence Analysis (MCA), than this of Specific MCA. Journal , Mathematics and Social Sciences (47e annee, n° 186, 2009(2), pp. 77-88)
    • OdysseasMoschidis,CharalambosSpathis,IordanisFloropoulos(2009)Methodologikal approach to Multidimensional exploratory evaluation of Taxis (Taxation information sustem) usefulness :Greek economy in Perspective.Journal of Financial Management and Analysis:International Review of Finance, Vol.22, No.2 (pp.1-12)

    2008

    • Moschidis O., Livanis E., Lazaridis Ι., (2008) "Investigation of criteriaused by Cypriot Real Estate Agents in the decision-making for the valuation of real estate market - Empirical Research Findings -", Journal of Financial Management and Analysis:International Review of Finance, Vol.21 No.2pp.36-46
    • Odysseas E. Moschidis. (2008) Contradictory answers of questionnaires, Investment Research and Analysis Journal, Vol. III (2) Fall 2008, pp.59-62

    2007

    • Moschidis, O. and Floropoulos, J. (2007) Project of the Non-Publicity Accountable Entities (NPAE's) Fiancial Reporting.Cyprus International journal of management, issue 12/07, (p.p 22-36)
    • Μοσχίδης, Ο.,(2007) Μεθοδολογία ιεράρχησης σημαντικότητας κριτηρίων με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Data Analysis Bulletin ,issue 8/07(p.p 34-44)

    2006

    • Odysseas E. Moschidis (2006) ,Proposal of comparative evaluation with the correspodence analysis : Comparative evaluation of degree of satisfaction of patients and doctors. «SPOUDAI», Vol. 56, No 3, (2006), University of Piraeus, pp. 95-113
    • Odysseas E. Moschidis, Ioannis T. Lazaridis, Efstratios S. Livanis. (2006)Comparative Investigation of the Dividend Policy of Cypriot Firms traded in Cyprus Stock Exchange Using a New Methodology of Correspondence Analysis. Investment research & analysis Journal vol1/N1/Spring 2006 (p.29-42)

    2005

    • Moschidis O,Papadimitriou I, Hatzipandelis Th(2005) Proposition balancing nominals variables in multiple correspondence analysis. Data Analysis Bulletin ,issue 5/05(p.p 35-41)
    • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2005) «Corporate Environmental Disclosures in Annual Reports», Vol. 11 - 2005, Accounting and Finance in transition, Series in Accounting and Finance, Greenwich University Press ISBN 1-86166-204-1, ISSN 1743-1949.

    2004

    • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2004) "Are the small enterprises ready for the implementation of IFRS? The case of Greece" East-West, Journal of Economics and Business, Volume VII, nΒ° 2, 2004, (pp. 81-116)

    2003

    • Moschidis O. (2003), "A proposition for coding evaluation scales", 16th Pan-Hellenic Statistic Congress, (2003), 337-346.

    2002

    • Moschidis Ο.(2002), "Evaluation Scales: Metrics - Similarity in table 0-1", Proceedings of 15th Pan-Hellenic Statistic Congress, (2002), 500-508.
    • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ. (2002), «Κλίμακες αξιολόγησης (Υποκειμενικότητα-μετασχηματισμός των αρχικών βαθμών σε ποσοστά)». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Νο 1, σ.42-51, (2002).
    • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ. (2002), «Πρόταση νέων δεικτών και νέας μετρικής για την ανάλυση κλιμάκων αξιολόγησης μέσω των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Νο 2, σ.65-73, (2002).

    2001

    • Λιβάνη Σ., Μοσχίδη Ο.,Χούτου Μ. (2001) "Χρήση πολυδιάστατων μεθόδων για τη δημιουργία πρότυπου διεθνούς χαρτοφυλακίου". ΧΡΗΜΑ ,Νο 271,σ.119-122.(2001)
    • Συνέδρια (32 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • E. Chatzipetrou., O. Moschidis., (2014). A Survey of Cost of Quality Models, 11th ICESAL 2014, Heraklion, Crete.

     2012

     • V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2012). Six Sigma's Critical Success Factors and Toolbox. 16-ICIT & 8-C&C, Sweden
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis (2012). Strong and Weak Factors of the Quality in Municipalities Services from a Citizen's Perspective, Analyzed with the Exploratory Approximation of Correspondence Analysis, 4th International Conference on Accounting and Finance Corfu Island, Greece
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis (2012). Unified treatment of qualitative and quantitative variables using the ascending hierarchical classification, 9th Conference on Multicriteria Decision Analysis , Greece
     • V.Ismyrlis., O.Moschidis., (2012). PROCESS IMPROVEMENT IN HIGHER EDUCATION, MODIP Conference, Thessaloniki, Greece.

     2011

     • Moschidis O., (2011). Check reliability of scales with Data Analysis. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis., Papathanasiou J., (2011).Public Sector Employees and Information Systems Security with Data Analysis Methods.1st Internasional Symposium and 10th Balkan conference on Operation Research. Thessaloniki, Greece.
     • 7. V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2011). Managing quality with Data Analysis. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.
     • G.Arabatzis.,O.Moschidis., (2011). A study of contribution of small hydroelectric plants to development, using Data Analysis methods. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.

     2010

     • Μοσχίδης Ο., Μανιτσάρης Α. , Μαυρίδης Ι.,(2010), "Διερευνητική Αξιολόγηση Ευχρηστίας Διαδραστικών Συστημάτων με μεθόδους Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης", 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.
     • Μοσχίδης Ο.,(2010), "Ενιαία επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών", 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.
     • Floropoulos, J. , Moschidis, O. (2010) IFRS: Findings from a survey of Accountants' Perceptions Using Multidimensional Data, 3nd International Conference in Accounting and Finance, Greece.
     • F. Kitsios., O.Moschidis., E. Livanis(2010) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Correspondance Analysis ,10th special conference of HELORS (7th Meeting of Multicriteria Decision Making), Greece

     2009

     • Odysseas Moschidis.(2009)Table of Comparative Evaluation vs Burt Table, 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, Rethymno Crete.
     • Odysseas Moschidis.(2009) Ascendant Hierarchical Classification of individuals, who are determined by a number of categorical and ordinal variables, 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, Rethymno Crete.
     • O.Moschidis, C.Spathis, J.Floropoulos.(2009) Query Evaluation of TAXIS usefulness , having used the methods of Data Analysis , 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation,Rethymno Crete.
     • R.Tsiotsou., O.Moschidis, J.Papathanasiou.(2009)Examining Customer Orientation inHotels Websites: Acomparative Study, 2nd Biennial International Comference on Services Marketing, Thessaloniki
     • R.Tsiotsou.,J.Papathanasiou.,O.Moschidis (2009) Tracing customer orientation through hotels websites, International Conference onTourism Development and Management,Grece.

     2008

     • O.Moschidis.,I.Lazaridis.,E.Livanis.,E.Lazaridou.(2008),Investigation of criteria used by Cypriot Realtor Consyltant in the decision-making for the evaluation of real estate market with guantitave methods , 2nd International Conference in Accounting and Finance, Thessaloniki

     2007

     • Μοσχίδης Ο., Kούμπος Α., Καραπιστόλης Δ.(2007), Πρόβλεψη θνητότητας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με την Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση (afd), 4ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.
     • Φλωρόπουλος Ι ., Μοσχίδης Ο., (2007).Προτάσεις για αναθεώρηση ΔΛΠ1. Υπάρχει συμφωνία; Διερεύνηση με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, 4ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.

     2005

     • Μοσχίδης Ο. , Δαλάτση Χ.. , Βαρτζόπουλος Δ.(2005). Συγκριτική μελέτη του βαθμού ικανοποίησης ασθενών και ιατρών στο ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (προτεινόμενη μεθοδολογία). . 1ο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές της Εθνικής σχολής Δημόσιας Υγείας (Αθήνα).
     • Μοσχίδης Ο. , Βλαχογιάννη Γλ. , Βαρτζόπουλος Δ.(2005). Διερεύνηση των δυνατοτήτων των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) Β.Ελλάδας και Θεσσαλίας για μια στρατηγική βελτίωσή τους. 1ο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές της Εθνικής σχολής Δημόσιας Υγείας (Αθήνα).
     • Μοσχίδης Ο.(2005), Πρόταση συγκριτικής αξιολόγησης με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. 3ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.( 2005)

     2004

     • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2004) "Corporate Environmental Disclosures in Annual Reports". Second Conference on Accounting and Finance in Transition, Proceedings of the 2nd International Conference, Kavala, 9-11th July, 2004.
     • Μοσχίδης Ο., Φλωρόπουλος Ι,(2004) "Proposed Methodology for Factors' Hierarcy with the use of Correspondence Analysis. 20th European Conference on Operational Research.(2004)
     • Μοσχίδης Ο, Χατζηπαντελής Θ, (2004)«Αναγωγή κλιμάκων αξιολόγησης διαφορετικού πλήθους διαβαθμίσεων, σε κλίμακες ίσου πλήθους διαβαθμίσεων και παραγοντική ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών». 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.( 2004)

     2003

     • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ., Χατζηπαντελής Θ.(2003), «Πρόταση «εξισορρόπησης» κατηγορικών μεταβλητών στην Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών». 2ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.( 2003)
     • Μοσχίδης Ο. (2003), «Πρόταση κωδικοποίησης κλιμάκων αξιολόγησης». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. (2003) .

     2002

     • Μοσχίδης Ο(2002)., «Κλίμακες αξιολόγησης: Μετρικές ομοιότητας στον πίνακα 0-1». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.(2002)

     2001

     • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ.(2001), «Κλίμακες αξιολόγησης (Υποκειμενικότητα-μετασχηματισμός των αρχικών βαθμών σε ποσοστά)». 1ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων .(2001)
     • Λιβάνης Ε. ,Μοσχίδης Ο. , Χούτου Μ. (2001) . 1ο πανελλήνιο συνέδριο ανάλυσης δεδομένων. Δημιουργία πρότυπου Διεθνούς Χαρτοφυλακίου με χρήση πολυδιάστατων μεθόδων.
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2014

      • Μοσχίδης Ο., Χατζηπαντελής Θ., (2014). Μια μη κλασική κατηγοριοποίηση συνεχούς μεταβλητής, 27th Pan-Hellenic Statistic Congress (Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων‐Αναλυτική των Επιχειρήσεων)(Big Data Analysis- Business Analytics),Θεσσαλονίκη.

      2013

      • Μοσχίδης Ο., Ισμυρλής Β., (2013), “Διερεύνηση και αξιολόγηση προτεινόμενου μοντέλου ανάπτυξης τοπικής διοικητικής μονάδας (Δήμου- Περιφέρειας) από τους πολίτες της, με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων”, 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με διεθνή συμμετοχή, Καβάλα, 12-14 Σεπτεμβρίου 2013.
      • Ε Chatzipetrou., O.Moschidis., (2013). A Survey of Quality Costs in Super Markets using Correspondence Analysis, 7th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Kavala, Greece.

      2012

      • Moschidis O., Ismyrlis V., (2012), “Ascendant Hierarchical Classification of individuals, who are determined by a number of categorical, ordinal and quantative variables, 12ου Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών-9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Καβάλα , 11-13 Οκτωβρίου 2012.
      • Ισμυρλής Β., Μοσχίδης Ο., (2012), “Βελτίωση διαδικασιών-διεργασιών στην ανώτατη εκπαίδευση, παρουσίαση στο Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012.

      2010

      • Σιάτρη, Α .,Στεφανίδου, Π., Χαϊδευτός Ζ.,Ο. Μοσχίδης(2010) Διερεύνηση του βαθμού ενδιαφέροντος για εκπαίδευση, υπαλλήλων του δημοσίου, στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων με την Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου , «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης»σελ. 195-202,Θεσσαλονίκη.
      • Δ, Καραγιώργου., Μ, Κοτσώνης.,Α, Κάτου ., Ο, Μοσχίδης (2010) Η σχέση μεταξύ Στρατηγικής της Επιχείρησης, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Επίδοσης της Επιχείρησης: Η Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Έδεσσας ,Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου , «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης»σελ.71-85,Θεσσαλονίκη.