Μοσχίδης Οδυσσέας
 • 2310 891.592
 • fmos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 407

  Μοσχίδης Οδυσσέας

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιακές Σπουδές: Μαθηματικός ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Εφαρμοσμένη Στατιστική & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Διδακτορικό: «Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων», Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διερευνητική Πολυδιάστατη Εφαρμοσμένη Στατιστική
  • Κατηγορικά δεδομένα, Κλίμακες αξιολόγησης και Συγκριτική Αξιολόγηση με τη Διερευνητική Στατιστική
  • Aνάλυση μεικτών πολυμεταβλητών δεδομένων Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
   (ΑΕ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Εξόρυξη Δεδομένων και προχωρημένες τεχνικές Προβλεπτικής Αναλυτικής (Advanced Predictive Analytics and Data Mining)

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ201

  Εξάμηνο:

  Β’

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Υπεύθυνος/οι μαθήματος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Ποσοτικές Μέθοδοι – Διερευνητική Στατιστική

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Οδυσσέας Μοσχίδης (Καθηγητής)

  Email:

  fmos@uom.edu.gr

  Web:

  users.uom.gr/~fmos

  Τηλ:

  2310-891592

  Γραφείο

  403, Κτήριο ΗΘ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Άγγελος Μάρκος (Επίκουρος Καθηγητής)

  Email:

  amarkos@eled.duth.gr

  Web:

  http://amarkos.gr

  Τηλ:

   

  Γραφείο

   

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία 

  Gareth, J., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. New York: Springer, 2013.

  Kuhn, M., and Johnson, K. Applied Predictive Modeling. New York: Springer, 2013.

  Larose, D. T., and Larose, C. D. Data mining and predictive analytics. John Wiley & Sons, 2015.

   

  Λογισμικό

   R, Excel, Spss

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι 

  Η αυξημένη δραστηριότητα σε τομείς όπως το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τα ηλεκρονικά μεγάλου πλήθους ερωτηματολόγια κλπ, έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο και την πολυπλοκότητά των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται, αυξάνοντας τη σημασία και αξία τους στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) αναφέρεται στην εξεύρεση της υπάρχουσας ενδιαφέρουσας δομής σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με χρήση τεχνικών της στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι τεχνικές της Προβλεπτικής Αναλυτικής (Predictive Analytics) υπερβαίνουν την απλή περιγραφή των δεδομένων και βασίζονται στο παρελθόν για να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον. Οι τεχνικές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς διευκολύνουν τους λήπτες επιχειρησιακών αποφάσεων στην αξιολόγηση όλων των πιθανών ενδεχομένων π.χ για έσοδα, κέρδη, μερίδιο αγοράς, πιθανότητα πραγματοποίησης μιας πώλησης, πιθανότητα απώλειας ενός πελάτη, κ.ά, αφού πρώτα λάβουν υπόψη μια σειρά από προβλεπτικούς παράγοντες όπως έξοδα μάρκετινγκ, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, αριθμός πωλητών, κ.ά. Το μάθημα αυτό εστιάζει σε προχωρημένες μεθόδους εξόρυξης δεδομένων και προβλεπτικής αναλυτικής, παρουσιάζοντας με τρόπο συστηματικό τις πιο σημαντικές προβλεπτικές τεχνικές μοντελοποίησης, καθώς και  εφαρμογές τους σε πραγματικά δεδομένα management, operations, marketing κλπ. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αντλούν και να διαμορφώνουν σύνολα δεδομένων από συναφείς πηγές, να διατυπώνουν ορθά ερευνητικά ερωτήματα και να καταστρώνουν σχεδιασμούς για αυτά, να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων που οδηγούν στην εξαγωγή χρήσιμων προτύπων γνώσης, τη διατύπωση προβλέψεων καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης να αξιολογούν και να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και να επικοινωνούν τα ευρήματα των αναλύσεων σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων.   

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων 

  1. Introduction – Data Exploration and Data Pre-processing
  2. Linear Regression
  3. Cluster Analysis (Hierarchical and k-means)
  4. Dimension Reduction (Principal Components Analysis)
  5. Dimension Reduction (Correspondence Analysis)
  6. Logistic Regression, Discriminant Analysis
  7. Model Evaluation (Resampling Methods) – K-Nearest Neighbors, Naïve Bayes
  8. Model Selection, Regularization and Model Tuning
  9. Tree-based methods: Classification and regression trees
  10. Association Rules
  11. Support Vector Machines
  12. Case Studies
  13. Final Exam

   

   Αξιολόγηση Επίδοσης 

  [1] Γραπτές Εξετάσεις  70%

  [2] Ασκήσεις-εργασίες  30% 

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι  η  μύηση  των  φοιτητών  στα  εφαρμοσμένα  μαθηματικά  της Διοίκησης και Οικονομίας και  ακριβέστερα η  εμπέδωση  από  αυτούς  βασικών  αρχών  διαφορικού  και  ολοκληρωτικού  λογισμού καθώς και Γραμμικής Άλγεβρας μέσω  οικονομικών  εφαρμογών.

    Η ισόρροπη ανάπτυξη των βασικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος.

  Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά σε τέσσερα κεφάλαια:

  Α. Διαφορικός Λογισμός μιας μεταβλητής

  Β. Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών

  Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

  Δ. Βασική Γραμμική Άλγεβρα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

  να  αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες τεχνικές των Μαθηματικών στα επιστημονικά πεδία που προαναφέρθηκαν στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

  Λήψη αποφάσεων  

  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

  Αυτόνομη Εργασία 

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος ανά διάλεξη:

  Διάλεξη 1. Eπαναλήψεις Ορίων-Συνέχειας και Παραγώγων. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 2. Γραμμική και πολυωνυμική προσέγγιση συναρτήσεως. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 3. Η παράγωγος αντίστροφης, πλεγμένης και παραμετρικής συναρτήσεως μιας μεταβλητής. Ασκήσεις

  Διάλεξη 4. Ποσοστιαίος ρυθμός, Ελαστικότητα και Βελτιστοποίηση. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 5. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Γραφική παράσταση. Ισοσταθμικές. Μερική παράγωγος. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 6. Γραμμική προσέγγιση συναρτήσεως πολλών μεταβλητών. Παραγώγιση σύνθετων και πλεγμένων συναρτήσεων. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 7.Βελτιστοποίηση δίχως περιορισμούς. Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

  Διάλεξη 8. Αόριστο ολοκλήρωμα και Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

  Διάλεξη 9. Ορισμένο και Γενικευμένο ολοκλήρωμα με Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

  Διάλεξη 10. Ο Ευκλείδειος Πραγματικός Διανυσματικός χώρος  Rn .Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 11. Πίνακες. Ασκήσεις- εφαρμογές

  Διάλεξη 12. Γραμμικά συστήματα(Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο Gauss και τη Gauss-Jordan). Ασκήσεις και εφαρμογές

  Διάλεξη 13. Αντίστροφος πίνακας, Ορίζουσα πίνακα και η μέθοδος επίλυσης συστημάτων Cramer . Ασκήσεις- εφαρμογές

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω:

  α) της Ιδρυματικής  Ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://openeclass.uom.gr/

  β) του e-mail

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  75

  Αυτοτελής Μελέτη - Ασκήσεις

  75

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις επιδόσεις των φοιτητών και των φοιτητριών στις γραπτές τελικές εξετάσεις 

  Οι γραπτές τελικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

  Ερωτήσεις σωστού -λάθους, πολλαπλής επιλογής, ερμηνεία αποτελεσμάτων και επίλυση προβλημάτων.

  Γλώσσα εξέτασης η ελληνική

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ,  ΜΟΣΧΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  2) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN WAINWRIGHT

  3) Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MHM0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  MTF0108

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Χρηματοοικονομική Στατιστική

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://www.uom.gr/mtf/programma-spoydon/programma-spoydon-analytikh-perigrafh-mathhmaton?semester=1

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, στον χώρο της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής και της Διαχείρισης Κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην χρήση μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.
  • Να εντοπίζουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές που θα χρησιμεύουν ως πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την επιχείρηση.
  • Αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα για την πραγματοποίηση προβλέψεων και επιλογή των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.
  • Περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου με χρήση μεγάλων δεδομένων.
  • Κατανοούν τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής  μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.

  Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα με χρήση εργαλείων λογισμικού.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  3. Λήψη αποφάσεων
  4. Αυτόνομη εργασία
  5. Ομαδική εργασία
  6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1

  Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση

  2

  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

  3

  Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Χρηματοοικονομική και στην Διαχείριση Κινδύνου

  4

  Εργαλεία Λογισμικού για την Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στην Χρηματοοικονομική

  5

  Αναλυτική Δεδομένων με χρήση Excel

  6

  Αναλυτική Δεδομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στις Ασφαλιστικές Εταιρίες

  7

  Νευρωνικά Δίκτυα, Μεγάλα Δεδομένα και αξιοποίησή τους για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

  8

  Μελέτη Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την τμηματοποίηση πελατών

  9

  Περιπτώσεις χρήσης Big Data σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εξατομικευμένο μάρκετινγκ

  10

  Μελέτες Περιπτώσεων Χρήσης Μεγάλων Δεδομένων για την Διαχείριση Κινδύνου

  11

  Χρήση μεγάλων δεδομένων για την πρόληψη της απάτης

  12

  Μεγάλα δεδομένα και η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις Fintech

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ POWERPOINT, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Διαδραστική διδασκαλία

  20 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  40 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  10 ώρες

  Μελέτη

  51 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  160 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτές Εξετάσεις 70%

  Εργασίες 30%

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data (The Wiley Finance Series) 1st Edition.,
  2. Predictive Data Mining Models (Computational Risk Management) 1st ed. 2017 Edition, Kindle Edition,
  3. Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software 2nd Edition,
  4. Business Risk and Simulation Modelling in Practice: Using Excel, VBA and @RISK (The Wiley Finance Series) 1st Edition
  5. Financial Data Analytics: Theory and Application (Contributions to Finance and Accounting) 1st ed. 2022 Edition by Sinem Derindere Köseoğlu
  6. Haskell Financial Data Modeling and Predictive Analytics, Pavel Ryzhov, 2013, Packt Publishing
  7. Financial Analysis and Risk Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management, Victoria L. Lemieux, Victoria Lemieux, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  8. ICDL Professional Data Analytics - Financial Spreadsheets
  9. Financial Analytics with R: Building a Laptop Laboratory for Data Science (Instructor's Resources - Lecture, Solution Manual) (Solutions), Mark J. Bennett, Dirk L. Hugen, 2013, Cambridge University Press
  10. Analysis of Financial Data, Gary Koop, 2006, John Wiley & Sons Inc
  11. Fraud analytics using descriptive, predictive, and social network techniques : a guide to data science for fraud detection, Bart Baesens, Veronique Van Vlasselaer, Wouter Verbeke, 2015, John Wiley & Sons
  12. Using Analytics to Detect Possible Fraud: Tools and Techniques,Pamela S. Mantone(eds.), 2013, Wiley
  13. Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, Mark Nigrini, 2013, Wiley
  14. The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Bernardo Nicoletti, 2017, Palgrave Macmillan

  - - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  1. 1.       Financial Analysts Journal
  2. 2.       Journal of Financial and Quantitative Analysis
  3. Journal of Risk and Uncertainty

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μοσχίδης Οδυσσέας, Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, 2η έκδοση, Εκδόσεις Α.Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 2018

   2017

   • Moschidis O., Ismyrlis V., (2017) ‘Exploration of entrepreneurs' suggestions for economic agricultural development of local Regional Units with Multidimensional Statistics: The case of Greece’, Driving Agribusiness with Technology Innovations, IGI Global, pp. 191-209

   2014

   • Μοσχίδης Οδυσσέας, Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Α.Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 2014

   2012

   • Floropoulos J., Moschidis O., (2012) «Πολυδιάστατη Διερευνητική Αξιολόγηση μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων Επιχείρησης», Τιμητικός Τόμος του Παντείου Πανεπιστημίου προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Γ. Καφούση.
   • Moschidis O., (2012) «Comparative evaluation of degree of satisfaction of departments Universities and Technological Institutions (T.E.I.) using a new methodology with correspondence analysis», Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή κ. Κ.. Παπαρίζου (acceptance letter).

   2010

   • Moσχίδης,Ο. (2010) «Πρόταση αξιολόγησης υποδομών πόλεως ,με μεθόδους της Πολυδιάστατης Στατιστικής  Ανάλυσης», τιμητικός τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Δ.Παπαδόπουλου.

   2007

   • Μοσχίδης Ο. (2007), «Συγκριτική Αξιολόγηση», κεφάλαιο στο βιβλίο του Δρ. Καραπιστόλη, Ανάλυση Δεδομένων: Στατιστική δίχως μοντέλα, (2007), σελ. 197 - 206.
   • Moschidis, O. and Floropoulos, J. (2007) «Βαθμός αποδοχής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ)», τιμητικός τόμος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή κ. Α. Ιγνατιάδη, σελ. 753 - 765

   2003

   • Μοσχίδης Ο. (2003), Πρόγραμμα DIAS

   1996

   • Μοσχίδης Ο. (1996), Γραμμική άλγεβρα - ασκήσεις, Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη

   1995

   • Μοσχίδης Ο. (1995), Σημειώσεις ασκήσεων: Δύο τεύχη (Υποψηφιακά Μαθηματικά)

   1991

   • Μοσχίδης Ο. (1991), Εισαγωγή στις αλγεβρικές δομές, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (39 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Moschidis O., Ismyrlis V., (2018) ‘Citizens participation in local economic development and administration: an exploratory statistical analysis’, South - Eastern Europe Journal of Economics, 16 (1)
    • Ismyrlis V., Moschidis O., (2018) ‘A theoretical and statistical approach of Six Sigma differentiation from other quality systems’, International Journal of Lean Six Sigma, 9 (1), pp. 91 – 112.
    • Chatzipetrou E., Moschidis O., (2018) ‘A multidimensional longitudinal meta-analysis of Quality Costing Research’, International Journal of Quality & Reliability Management, 35(2), pp. 405 – 429.
    • Moschidis O., Chatzipetrou E., Tsiotras G, (2018) ‘The relationship between quality costing and quality management maturity in Greece: a multidimensional data analysis’, International Journal of Productivity and Performance Management, 67 (1), pp. 171 – 191.

    2017

    • Chatzipetrou Ε, Moschidis Ο, (2017) ‘An Exploratory Analysis of Quality Costing in Greek Food & Beverage Enterprises’, The TQM Journal, 29 (2), pp. 324 – 341.
    • Moschidis O., Chadjipadelis Τ., (2017) ‘A method for recoding ordinal variables’, Springer Series in Data Science, pp 285 – 294.

    2016

    • Chatzipetrou Ε, Moschidis O/, (2016) ‘Quality costing: a survey in Greek supermarkets using multiple correspondence analysis’, International Journal of Quality & Reliability Management, 33(5), pp. 615 – 632.

    2015

    • Moschidis O., (2015) «Unified coding of qualitative and quantitative variables and their analysis with ascendant hierarchical classification», International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (scopus, ACM) Volume 7. Issue 2, (pp.114-128).
    • Papaioannou E., Georgiadis C.K., Moschidis O. and Manitsaris A.(2015), Factors affecting customers perceptions and firms decisions of online fast food ordering, International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS), Volume 6, Issue1, (pp.48-78)
    • V Ismyrlis., O Moschidis., (2015). The effects of ISO 9001 certification on the performance of Greek companies: a multidimensional statistical analysis,The TQM Journal,Volume 27, Issue 1(pp. 150 - 162)
    • V Ismyrlis.,  O Moschidis.,  G Tsiotras.,(2015). Critical success factors examined in ISO 9001: 2008-certified Greek companies using multidimensional statistics, International Journal of Quality & Reliability Management,Volume 32 ,Issue 2, (pp.114 - 131)

    2014

    • V. Kostoglou, J. Papathanasiou, O. Moschidis and P. Ladopoulou, (2014) «A comparative analysis of Greek universities’ presence on the World Wide Web using an analytical MCDM methodology», International Journal of Multicriteria Decision Making (scopus), 4(3), (pp. 279-298).
    • O. Moschidis, J. Papathanasiou, (2014) «A multivariate statistical assessment of the level of use of Information Systems in public sector services in Greece in order to oppose bureaucracy», International journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS) (ACM), Volume 5, Issue 1, (pp. 19-31)
    • Ε Chatzipetrou., O.Moschidis., (2014). A Survey of Quality Costs in Super Markets using Correspondence Analysis, Journal Data Analysis Bulletin, Volume 16 (pp. 38-49)

    2013

    • Odysseas Moschidis., (2013) A Different Coding of Assessment Scales, Journal of Accounting & Marketing doi: 10.4172/2168-9601.1000e110

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V Ismyrlis., O Moschidis.,(2013). The use of quality management systems, tools, and techniques in ISO 9001: 2008 certified companieswith multidimensional statistics: the Greek case, International Journal Total Quality Management & Business Excellence, Volume 26, Issue 5-6, pp 497-514.
    • O Moschidis., G Arabatzis.,(2013). SHP stations and integrated rural development: a multivariate statistical approach, International Journal of Green Economics,Volume 7, Number 4/2013
    • Vasileios Ismyrlis, Odysseas Moschidis, (2013) "Six Sigma's critical success factors and toolbox", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 4 Iss: 2, pp.108 - 117
    • Odysseas Moschidis, Vassilis Kostoglou, Jason Papathanasiou(2013)Identifying the Principal Factors Affecting the Selection of Higher Education Economical Studies in Greece. Journal of Management Research, Vol 5, No 2 (2013) pp.119-132

    2011

    • V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2011). Managing quality with Data Analysis, Journal Data Analysis Bulletin, issue 13/12 (pp. 73-85)
    • Zardas, G., Moschidis, O.,Mavridis, I. and Manitsaris, A. (2011) "A methodology for evaluating web-based educational systems using statistical multidimensional analysis", Int. J. Learning Technology, Vol. 6, No. 4, pp.409-432.

    2010

    • F. Kitsios., O.Moschidis., E. Livanis(2010) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Multidimensional Analysis,International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies,Vol IV
    • Odysseas Moschidis (2010),Table of Comparative Evaluation vs Burt Table , Data Analysis Bulletin ,issue 11/10(p.p 144-155 )

    2009

    • OdysseasMoschidis,CharalambosSpathis,IordanisFloropoulos(2009)Methodologikal approach to Multidimensional exploratory evaluation of Taxis (Taxation information sustem) usefulness :Greek economy in Perspective.Journal of Financial Management and Analysis:International Review of Finance, Vol.22, No.2 (pp.1-12)
    • Moschidis, O., (2009) A Different Approach of Multiple Correspondence Analysis (MCA), than this of Specific MCA. Journal , Mathematics and Social Sciences (47e annee, n° 186, 2009(2), pp. 77-88)

    2008

    • Odysseas E. Moschidis. (2008) Contradictory answers of questionnaires, Investment Research and Analysis Journal, Vol. III (2) Fall 2008, pp.59-62
    • Moschidis O., Livanis E., Lazaridis Ι., (2008) "Investigation of criteriaused by Cypriot Real Estate Agents in the decision-making for the valuation of real estate market - Empirical Research Findings -", Journal of Financial Management and Analysis:International Review of Finance, Vol.21 No.2pp.36-46

    2007

    • Μοσχίδης, Ο.,(2007) Μεθοδολογία ιεράρχησης σημαντικότητας κριτηρίων με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Data Analysis Bulletin ,issue 8/07(p.p 34-44)
    • Moschidis, O. and Floropoulos, J. (2007) Project of the Non-Publicity Accountable Entities (NPAE's) Fiancial Reporting.Cyprus International journal of management, issue 12/07, (p.p 22-36)

    2006

    • Odysseas E. Moschidis, Ioannis T. Lazaridis, Efstratios S. Livanis. (2006)Comparative Investigation of the Dividend Policy of Cypriot Firms traded in Cyprus Stock Exchange Using a New Methodology of Correspondence Analysis. Investment research & analysis Journal vol1/N1/Spring 2006 (p.29-42)
    • Odysseas E. Moschidis (2006) ,Proposal of comparative evaluation with the correspodence analysis : Comparative evaluation of degree of satisfaction of patients and doctors. «SPOUDAI», Vol. 56, No 3, (2006), University of Piraeus, pp. 95-113

    2005

    • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2005) «Corporate Environmental Disclosures in Annual Reports», Vol. 11 - 2005, Accounting and Finance in transition, Series in Accounting and Finance, Greenwich University Press ISBN 1-86166-204-1, ISSN 1743-1949.
    • Moschidis O,Papadimitriou I, Hatzipandelis Th(2005) Proposition balancing nominals variables in multiple correspondence analysis. Data Analysis Bulletin ,issue 5/05(p.p 35-41)

    2004

    • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2004) "Are the small enterprises ready for the implementation of IFRS? The case of Greece" East-West, Journal of Economics and Business, Volume VII, nΒ° 2, 2004, (pp. 81-116)

    2003

    • Moschidis O. (2003), "A proposition for coding evaluation scales", 16th Pan-Hellenic Statistic Congress, (2003), 337-346.

    2002

    • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ. (2002), «Πρόταση νέων δεικτών και νέας μετρικής για την ανάλυση κλιμάκων αξιολόγησης μέσω των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Νο 2, σ.65-73, (2002).
    • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ. (2002), «Κλίμακες αξιολόγησης (Υποκειμενικότητα-μετασχηματισμός των αρχικών βαθμών σε ποσοστά)». Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Νο 1, σ.42-51, (2002).
    • Moschidis Ο.(2002), "Evaluation Scales: Metrics - Similarity in table 0-1", Proceedings of 15th Pan-Hellenic Statistic Congress, (2002), 500-508.

    2001

    • Λιβάνη Σ., Μοσχίδη Ο.,Χούτου Μ. (2001) "Χρήση πολυδιάστατων μεθόδων για τη δημιουργία πρότυπου διεθνούς χαρτοφυλακίου". ΧΡΗΜΑ ,Νο 271,σ.119-122.(2001)
    • Συνέδρια (40 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Markos Α., Moschidis O., Menexes G. and Chadjipadelis T. (2017) « Dimension reduction and clustering of mixed data» of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, 28-30 September, GSDA, Thessaloniki, Greece.
     • Ismyrlis V., Moschidis O., (2017) «Attitudes towards immigration: a multidimensional statistical analysis of European Social Survey (ESS) data», Proceedings of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, GSDA , Thessaloniki, Greece
     • Chatzipetrou E., Moschidis O., (2017) «A Study of the Evolution of the Quality Cost Components», Proceedings of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, GSDA, Thessaloniki, Greece.
     • Kritas S., Petridou Ε. and Moschidis Ο.(2017) ‘Epidemiological investigation of important swine respiratory pathogens in Greece by using Data Analysis methods», Proceedings of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, GSDA, Thessaloniki, Greece.
     • Tziomalos K., Moschidis O., (2017) «Exploratory multidimensional evaluation of the severity and outcome of acute ischemic stroke», Proceedings of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, GSDA, Thessaloniki, Greece.
     • Ismyrlis V., Moschidis V., (2017) ‘Subjective well-being in Europe: a multidimensional statistical analysis of ESS’, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operation Research, Thessaloniki, Greece.

     2016

     • Tarnanidis T., Papathanasiou T., Moschidis O. (2016) «Greek Thermal Springs as an Alternative Tourism Destination: A Study of Satisfaction Level», Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece.
     • Chatzipetrou Ε., Moschidis Ο., (2016) ‘An Exploratory Analysis of Cost of Quality and Quality Management Maturity: The Case of Greek Food & Beverage Enterprises’, Proceedings of the 9th Annual Euromed Academy of Business Conference Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems DIGITAL ECONOMY LAB (DELab), University of Warsaw, Warsaw, Poland.

     2014

     • E. Chatzipetrou., O. Moschidis., (2014). A Survey of Cost of Quality Models, 11th ICESAL 2014, Heraklion, Crete.

     2012

     • V.Ismyrlis., O.Moschidis., (2012). PROCESS IMPROVEMENT IN HIGHER EDUCATION, MODIP Conference, Thessaloniki, Greece.
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis (2012). Unified treatment of qualitative and quantitative variables using the ascending hierarchical classification, 9th Conference on Multicriteria Decision Analysis , Greece
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis (2012). Strong and Weak Factors of the Quality in Municipalities Services from a Citizen's Perspective, Analyzed with the Exploratory Approximation of Correspondence Analysis, 4th International Conference on Accounting and Finance Corfu Island, Greece
     • V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2012). Six Sigma's Critical Success Factors and Toolbox. 16-ICIT & 8-C&C, Sweden

     2011

     • G.Arabatzis.,O.Moschidis., (2011). A study of contribution of small hydroelectric plants to development, using Data Analysis methods. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.
     • 7. V.Ismyrlis, O.Moschidis., (2011). Managing quality with Data Analysis. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.
     • O.Moschidis., V.Ismyrlis., Papathanasiou J., (2011).Public Sector Employees and Information Systems Security with Data Analysis Methods.1st Internasional Symposium and 10th Balkan conference on Operation Research. Thessaloniki, Greece.
     • Moschidis O., (2011). Check reliability of scales with Data Analysis. 6th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Thessaloniki, Greece.

     2010

     • F. Kitsios., O.Moschidis., E. Livanis(2010) Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An Exploratory Study using the Statistical Method of Correspondance Analysis ,10th special conference of HELORS (7th Meeting of Multicriteria Decision Making), Greece
     • Floropoulos, J. , Moschidis, O. (2010) IFRS: Findings from a survey of Accountants' Perceptions Using Multidimensional Data, 3nd International Conference in Accounting and Finance, Greece.
     • Μοσχίδης Ο.,(2010), "Ενιαία επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών", 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.
     • Μοσχίδης Ο., Μανιτσάρης Α. , Μαυρίδης Ι.,(2010), "Διερευνητική Αξιολόγηση Ευχρηστίας Διαδραστικών Συστημάτων με μεθόδους Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης", 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.

     2009

     • R.Tsiotsou.,J.Papathanasiou.,O.Moschidis (2009) Tracing customer orientation through hotels websites, International Conference onTourism Development and Management,Grece.
     • R.Tsiotsou., O.Moschidis, J.Papathanasiou.(2009)Examining Customer Orientation inHotels Websites: Acomparative Study, 2nd Biennial International Comference on Services Marketing, Thessaloniki
     • O.Moschidis, C.Spathis, J.Floropoulos.(2009) Query Evaluation of TAXIS usefulness , having used the methods of Data Analysis , 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation,Rethymno Crete.
     • Odysseas Moschidis.(2009) Ascendant Hierarchical Classification of individuals, who are determined by a number of categorical and ordinal variables, 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, Rethymno Crete.
     • Odysseas Moschidis.(2009)Table of Comparative Evaluation vs Burt Table, 5th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, Rethymno Crete.

     2008

     • O.Moschidis.,I.Lazaridis.,E.Livanis.,E.Lazaridou.(2008),Investigation of criteria used by Cypriot Realtor Consyltant in the decision-making for the evaluation of real estate market with guantitave methods , 2nd International Conference in Accounting and Finance, Thessaloniki

     2007

     • Φλωρόπουλος Ι ., Μοσχίδης Ο., (2007).Προτάσεις για αναθεώρηση ΔΛΠ1. Υπάρχει συμφωνία; Διερεύνηση με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, 4ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.
     • Μοσχίδης Ο., Kούμπος Α., Καραπιστόλης Δ.(2007), Πρόβλεψη θνητότητας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με την Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση (afd), 4ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.

     2005

     • Μοσχίδης Ο.(2005), Πρόταση συγκριτικής αξιολόγησης με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. 3ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.( 2005)
     • Μοσχίδης Ο. , Βλαχογιάννη Γλ. , Βαρτζόπουλος Δ.(2005). Διερεύνηση των δυνατοτήτων των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) Β.Ελλάδας και Θεσσαλίας για μια στρατηγική βελτίωσή τους. 1ο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές της Εθνικής σχολής Δημόσιας Υγείας (Αθήνα).
     • Μοσχίδης Ο. , Δαλάτση Χ.. , Βαρτζόπουλος Δ.(2005). Συγκριτική μελέτη του βαθμού ικανοποίησης ασθενών και ιατρών στο ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (προτεινόμενη μεθοδολογία). . 1ο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές της Εθνικής σχολής Δημόσιας Υγείας (Αθήνα).

     2004

     • Μοσχίδης Ο, Χατζηπαντελής Θ, (2004)«Αναγωγή κλιμάκων αξιολόγησης διαφορετικού πλήθους διαβαθμίσεων, σε κλίμακες ίσου πλήθους διαβαθμίσεων και παραγοντική ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών». 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.( 2004)
     • Μοσχίδης Ο., Φλωρόπουλος Ι,(2004) "Proposed Methodology for Factors' Hierarcy with the use of Correspondence Analysis. 20th European Conference on Operational Research.(2004)
     • Floropoulos, J. and Moschidis, O. (2004) "Corporate Environmental Disclosures in Annual Reports". Second Conference on Accounting and Finance in Transition, Proceedings of the 2nd International Conference, Kavala, 9-11th July, 2004.

     2003

     • Μοσχίδης Ο. (2003), «Πρόταση κωδικοποίησης κλιμάκων αξιολόγησης». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. (2003) .
     • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ., Χατζηπαντελής Θ.(2003), «Πρόταση «εξισορρόπησης» κατηγορικών μεταβλητών στην Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών». 2ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνείς Συμμετοχές.( 2003)

     2002

     • Μοσχίδης Ο(2002)., «Κλίμακες αξιολόγησης: Μετρικές ομοιότητας στον πίνακα 0-1». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.(2002)

     2001

     • Λιβάνης Ε. ,Μοσχίδης Ο. , Χούτου Μ. (2001) . 1ο πανελλήνιο συνέδριο ανάλυσης δεδομένων. Δημιουργία πρότυπου Διεθνούς Χαρτοφυλακίου με χρήση πολυδιάστατων μεθόδων.
     • Μοσχίδης Ο., Παπαδημητρίου Γ.(2001), «Κλίμακες αξιολόγησης (Υποκειμενικότητα-μετασχηματισμός των αρχικών βαθμών σε ποσοστά)». 1ο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων .(2001)
     • Άλλα (13 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Markos Α., Moschidis Ο. and Chadjipadelis Τ. (2018) «On the performance of distance-based approaches for clustering mixed-type data» of the 23rd International Conference on Computational Statistics, 28-31 August 2018, διοργανωτής, Iasi, Romania.
      • Moschidis O.and Chadjipadelis T., (2018) «A clustering method proposition for mixed type data» of the 23rd International Conference on Computational Statistics, 28-31 August 2018, Iasi, Romania

      2017

      • Markos Α., Menexes G., Moschidis O. and Chadjipadelis T. (2017) «Hierarchical clustering on Riemannian manifolds» of the 9th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, 28-30 September, GSDA, Thessaloniki, Greece.

      2015

      • Chatzipetrou Ε., Moschidis O., (2015) «Quality Costing: Results of its implementation with Data Analysis», of the 8th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation, GSDA, Alexandroupolis, Greece.
      • Moschidis Ο., Chadjipadelis Τ., (2015) «Testing the Reliability of Satisfaction Measurement Scales using Correspondence Analysis» of the International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015, Athens, Greece.
      • Moschidis O., Chadjipadelis Τ., (2015) «A method for recoding ordinal variables», of the Conference of the International Federation of Classification Societies, 6-8 July , IFCS Conference, Bologna, Italy.

      2014

      • Μοσχίδης Ο., Χατζηπαντελής Θ., (2014). Μια μη κλασική κατηγοριοποίηση συνεχούς μεταβλητής, 27th Pan-Hellenic Statistic Congress (Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων‐Αναλυτική των Επιχειρήσεων)(Big Data Analysis- Business Analytics),Θεσσαλονίκη.

      2013

      • Ε Chatzipetrou., O.Moschidis., (2013). A Survey of Quality Costs in Super Markets using Correspondence Analysis, 7th PanHellenic Data Analysis Conference with international participation. Kavala, Greece.
      • Μοσχίδης Ο., Ισμυρλής Β., (2013), “Διερεύνηση και αξιολόγηση προτεινόμενου μοντέλου ανάπτυξης τοπικής διοικητικής μονάδας (Δήμου- Περιφέρειας) από τους πολίτες της, με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων”, 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με διεθνή συμμετοχή, Καβάλα, 12-14 Σεπτεμβρίου 2013.

      2012

      • Ισμυρλής Β., Μοσχίδης Ο., (2012), “Βελτίωση διαδικασιών-διεργασιών στην ανώτατη εκπαίδευση, παρουσίαση στο Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012.
      • Moschidis O., Ismyrlis V., (2012), “Ascendant Hierarchical Classification of individuals, who are determined by a number of categorical, ordinal and quantative variables, 12ου Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών-9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Καβάλα , 11-13 Οκτωβρίου 2012.

      2010

      • Δ, Καραγιώργου., Μ, Κοτσώνης.,Α, Κάτου ., Ο, Μοσχίδης (2010) Η σχέση μεταξύ Στρατηγικής της Επιχείρησης, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Επίδοσης της Επιχείρησης: Η Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Έδεσσας ,Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου , «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης»σελ.71-85,Θεσσαλονίκη.
      • Σιάτρη, Α .,Στεφανίδου, Π., Χαϊδευτός Ζ.,Ο. Μοσχίδης(2010) Διερεύνηση του βαθμού ενδιαφέροντος για εκπαίδευση, υπαλλήλων του δημοσίου, στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων με την Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, Πρακτικά Φοιτητικού Συνεδρίου , «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης»σελ. 195-202,Θεσσαλονίκη.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font