Μιχαλόπουλος Γεώργιος
 • 2310-891692
 • gmich uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 425
 • Fax: 2310-891649

  Μιχαλόπουλος Γεώργιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Οικονομικού Α.Π.Θ., (1985).
  • M.Phil. στην Νομισματική Οικονομική, University of Glasgow U.K., (1988).
  • Ph.D. Διεθνές Νομισματικές Σχέσεις, University of Reading U.K., (1992).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΕΛΕ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (ΛΧ0822)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα ασχοληθούν με ειδικά τραπεζικά. Στο παρόν εξάμηνο τα κύρια θέματα είναι: ο προσδιορισμός των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων, η ανάλυση και μέτρηση της κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας τραπεζικών ιδρυμάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται η βασική θεωρία που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων (interest rate speads) καθώς και η μεθοδολογία για μια εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων που τα επηρεάζουν. Επίσης, δίνονται οι βασικές οδηγίες υπολογισμού της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν υποχρεωτικά να κάνουν ομαδικές εργασίες όπου θα διερευνήσουν εμπειρικά τα παραπάνω τραπεζικά ζητήματα.

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (ΛΧ0525)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, την σχετική με την λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα κίνητρα και τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο και την διαδικασία της διεθνούς επένδυσης με βάση την παραδοσιακή αλλά και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των σύγχρονων τάσεων στην διεθνοποίηση του εμπορίου και της επένδυσης. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση των διεθνών επενδύσεων και στην δημιουργία διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση ειδικών μορφών κινδύνου των διεθνών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και στο πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

  • ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
   (ΛΧ0616)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αύξηση των τιμών, την αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις της παραγωγής και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το Κεϋνσιανό υπόδειγμα.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις αγορές. Το μάθημα εξετάζει επίσης μερικές από τις περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών, όπως της παρουσίας περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων, της απουσίας τέλειου ανταγωνισμού στις αγορές, τα δημόσια αγαθά, τους κοινόκτητους φυσικούς πόρους καθώς επίσης και τις μορφές κυβερνητικής παρέμβασης σε μικροοικονομικό επίπεδο.

  • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΛΧ0813)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της λειτουργίας του νομισματικού τομέα της οικονομίας και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
  Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:το νομισματικό σύστημα και η λειτουργία του,στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές.

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
   (MAF0211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Νικολαϊδης, Χ. και Μιχαλόπουλος, Γ., «Ο Τραπεζικός Τομέας στην Ελλάδα: Μάχη για Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη», Τιμητικός τόμος Ομότιμου Καθηγητή Θεοδώρου Σκούντζου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2004.

   2002

   • Michalopoulos, G. & Tsaliki, P., “The illusion of globalization”, in Georgakopoulos, T, Paraskeuopoulos, C and Smithin, J. eds, Globalisation and Economic Growth: A critical evaluation, APF press, 2002.

   1998

   • Dyson, K., K. Featherstone and G. Michalopoulos, “Strapped to the mast: EU central bankers between global financial markets and regional integration”, in Regionalism and Global Economic Integration (W.D. Coleman, and G. Underhill Eds,), New York, Routledge, 1998.

   1996

   • Michalopoulos, G., “Greece and EMU: Inflation Convergence and Monetary Policy”, in K. Featherstone and K. Ifantis, eds, Greece in a Changing Europe, pp.72-92, Manchester University Press, 1996.

   1995

   • Dyson, K., K. Featherstone and G. Michalopoulos, “Strapped to the mast: EC central bankers, the Maastricht Treaty and global financial markets”, in The evolution of rules for a single market (D. Mayes ed), Part 1 COST A7, European Commission Publications, DG XII Science Research and Development, pp.296- 330, 1995.

   1991

   • Michalopoulos, G., Macroeconomic consequences of the US dollar exchange rate movements for the EC economy: an empirical analyis, Ph.D Thesis, University of Reading, UK, 1991.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Education, Industry and the Knowing–Doing Gap: A Knowledge Management Perspective”, Industry & Higher Education, vol.18, no.2, pp.101-110, 2004.

    1995

    • Dyson, K., K. Featherstone and G. Michalopoulos, “Strapped to the mast: EC central bankers between global financial markets and regional integration”, Journal of European Public Policy, vol.2, pp.465-87, 1995.

    • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Empowerment in the Greek Banking Sector: an Exploratory Study”, Global Business & Economic Review–Anthology (forthcoming 2004).
    • Συνέδρια (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2004

     • Michalopoulos, G., Nicolaidis, C., "The Greek Banking Sector at a crossroad: a Struggle for Competitiveness”, in Proceedings of the Economic Society of Thessaloniki 8th International Conference, 3-5 October 2002, pp 181-198, 2004.
     • Michalopoulos, G., “The Internationalisation of the Euro: Trends, Challenges and Risks”, APF 7th Biennial Conference, ‘Asymmetries in Trade and Currency Arrangements in the 21st Century’, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, July 28-31, 2004.

     2003

     • Μιχαλόπουλος, Γ., “Ο διεθνής ρόλος του Ευρώ: τάσεις και προοπτικές”, Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Σεπτέμβριος 19-20, Αθήνα, 2003.
     • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Education, Industry and the Knowing–Doing Gap: A Knowledge Management Perspective”, 3rd International Conference ‘New Horizons in Industry & Education’, Santorini , 28-29 August, 2003.
     • Nicolaidis, C.S., & Michalopoulos G., “The Greek banking firms: Strategic positioning and profitability”, 1st International Conference ‘Business Economics, Management and Marketing’, Athens, 26-29 June, 2003.

     2002

     • Τσουλφίδης, Λ. Τσαλίκη, Π. και Μιχαλόπουλος, Γ., “Εμπειρική διερεύνηση της ζήτησης χρήματος στην Ελληνική Οικονομία”, Πρακτικά του έβδομου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, Καβάλα, Οκτώβριος 2000, σελ. 98-106, 2002.

     2000

     • Michalopoulos G. and P. Tsaliki, “The Illusion of Globalization”, in Proc. International conference of the Economic University of Athens and University of York (Canada) on ‘The Global Economy: Challenges and Opportunities for the 21st Century’, Athens, 2000.

     1992

     • Michalopoulos G., “US-EC interest rate linkages: an empirical evaluation”, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, Θες/νικη, Νοέμβριος 1992.
     • Άλλα (8 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2003

      • Michalopoulos, G., & Nicolaidis, C.S., “An evaluation of the inflationary sources in the EU periphery: the case of Greece and Portugal”, UACES 33rd Annual Conference, ‘The EU: The First Ten Years, The Next Ten Years?’, University of Newcastle upon Tyne, 2-4 September 2003.

      2001

      • Michalopoulos, G. L. Tsoulfidis, and P. Tsaliki, “An empirical analysis of the demand for money in Greece”, presented in the fifth International Conference on macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Rethymno, May 24-26, 2001.

      2000

      • Tsaliki P. and G. Michalopoulos, “The Determinants of the Performance of the Manufacturing Exports in Greece, Spain, Portugal and Turkey: a comparative study”, paper presented at ERC/METU International conference in Economics, September 13-16, Ankara, Turkey, 2000.
      • Michalopoulos G. and P. Tsaliki, “The Determinants of the Performance of the Greek Manufacturing Exporting Sector: Can Trade Theory Explain Recent Developments?”, paper presented at the Athens Institute for Education and Research International Conference on 'Business Economics, Marketing Management: Past, Present and Future”, Athens, 2000.

      1998

      • Michalopoulos G., “The Greek exchange rate policy: a useful policy tool or a disaster?”, Presented in the Sixth International conference of Economic Society of Thessaloniki, University of Thrace, Komotini, October 9-11, 1998.

      1996

      • Νικολαΐδης, X. Γ. Μιχαλόπουλος, “Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Επιχείρησης”, 5ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 'Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στην Διεθνοποιημένη Οικονομία,’ Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου, 1996.

      1995

      • Michalopoulos, G., invited speaker, Poznan Academy of Economics Conference on, “Problems of European Monetary Unification”, Poznan, Poland May 15-16, 1995.

      1994

      • Dyson, K., Featherstone, K. & Michalopoulos, G., “Τhe Politics of EMU: The Maastricht Treaty and the relevance of bargaining models”, presented in the Annual Meeting of the American Political Science Association, New York, September 1-4, 1994.