Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων


Ο κάτωθι ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022, και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στην υπ' αριθμ. 16/26.7.2023 έκτακτη συνεδρίαση.

Επιπλέον, στον Ιδρυματικό Κατάλογο αναρτώνται και μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022, φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΞΓ0101ΑΓΓΛΙΚΑ I: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένωνΥΕ3.500
ΞΓ0102ΑΓΓΛΙΚΑ II: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούςΥΕ3.500
ΞΓ0103ΑΓΓΛΙΚΑ III: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούςΥΕ3.500
ΞΓ0104ΑΓΓΛΙΚΑ IV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώροΥΕ3.500
ΟΙ0512ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΥΕ7.000
ΟΙ0516ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΕ5.500
ΟΙ0704ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣΥΕ5.500
ΟΙ0404ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝΥΕ5.500
ΟΙ0403ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΕ5.500
ΞΓ0105ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Bibliography Research in English)ΥΕ5.000
ΟΙ0624ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΥΕ7.000
ΞΓ0201ΓΑΛΛΙΚΑ IΥΕ3.500
ΞΓ0202ΓΑΛΛΙΚΑ IIΥΕ3.500
ΞΓ0203ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΥΕ3.500
ΞΓ0204ΓΑΛΛΙΚΑ IVΥΕ3.500
ΞΓ0301ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΥΕ3.500
ΞΓ0302ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIΥΕ3.500
ΞΓ0303ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΥΕ3.500
ΞΓ0304ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΥΕ3.500
ΟΙ0115ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΥΕ5.000
ΟΙ0501ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΕ7.000
ΟΙ0601ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΥΕ7.000
ΟΙ0613ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΕ5.000
ΟΙ0634ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΥΕ5.000
ΟΙ0503ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΕ7.000
ΟΙ0411ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΥΕ5.000
ΟΙ0602ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΥΕ7.000
ΟΙ0312ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΥΕ5.000
ΟΙ0611-1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΥΕ7.000
ΟΙ0802ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕ5.500
ΟΙ0515-1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΕ7.000
ΟΙ0522ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (Topics in Applied Econometrics-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0635ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (Special topics in the Economics of Development and Well-being-Αγγλικά)ΥΕ5.000
ΟΙ0201ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ8.000
ΟΙ0101ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ8.000
ΟΙ0410ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΕ5.000
ΟΙ0514-1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥΕ7.000
ΟΙ0525ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑΥΕ5.000
ΞΓ0106ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Research Paper Writing in English)ΥΕ5.000
ΟΙ0205ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥΕ7.000
ΟΙ0632ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-LOGISTICSΥΕ5.000
ΟΙ0603ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΥΕ5.500
ΟΙ0803ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Game Theory-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0526ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ (Theories of Economic Crises-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0702ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝΥΕ7.000
ΞΓ0902ΙΤΑΛΙΚΑ IΥΕ3.500
ΞΓ0903ΙΤΑΛΙΚΑ IIΥΕ3.500
ΟΙ0904ΙΤΑΛΙΚΑ IIIΥΕ3.500
ΟΙ0905ΙΤΑΛΙΚΑ IVΥΕ3.500
ΟΙ0615ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)ΥΕ5.500
ΟΙ0612ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣΥΕ5.000
ΟΙ0202ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΥ7.000
ΟΙ0303ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IIΥ7.000
ΟΙ0519ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥΕ5.000
ΟΙ0104ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ IΥ8.000
ΟΙ0204ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ IIΥ8.000
ΟΙ0302ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IΥ8.000
ΟΙ0402ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IIΥ8.000
ΟΙ0213ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥΕ5.000
ΟΙ0626ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΥΕ5.000
ΟΙ0633ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΥΕ5.500
ΟΙ0301ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IΥ8.000
ΟΙ0401ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IIΥ8.000
ΟΙ0504ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ IΥ8.000
ΟΙ0604ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ IIΥ8.000
ΟΙ0619-1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΥΕ5.500
ΟΙ0212ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΥΕ5.500
ΟΙ0409ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥΕ0.000
ΟΙ0528ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΥΕ5.500
ΟΙ0527ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΥΕ5.500
ΟΙ0627ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Health Economics-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0703ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣΥΕ0.000
ΟΙ0631ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΥΕ5.500
ΟΙ0701ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΥΕ7.000
ΟΙ0412ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΥ7.000
ΟΙ0801ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΥΕ5.500
ΟΙ0523ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΕ5.500
ΟΙ0521ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΥΕ5.000
ΟΙ0520-1ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΥΕ5.000
ΟΙ0310ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IΥΕ0.000
ΟΙ0509ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IIΥΕ5.500
ΟΙ0608ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.ΥΕ5.500
ΟΙ0625ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICSΥΕ5.000
ΟΙ0105ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥΕ7.000
ΟΙ0210ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΥΕ5.000
ΟΙ0102ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΕ7.000
ΟΙ0114ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΥΕ5.000
ΟΙ0305ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕ0.000
ΟΙ0617-1ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΕ7.000
ΟΙ0629ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (International Economics Seminar-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0609ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΕ0.000
ΟΙ0203ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ IΥ8.000
ΟΙ0304ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ IIΥ8.000
ΟΙ0518ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΥΕ5.000
ΟΙ0630ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Behavioural Finance-Αγγλικά)ΥΕ5.500
ΟΙ0614ΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΥΕ5.500
ΟΙ0502ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣΥΕ7.000
ΟΙ0113ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥΕ5.000
ΟΙ0622ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝΥΕ5.000
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΒΣΑ307-ΙΙΙ-2ANTHROPOLOGY OF MIGRATION AND DIASPORAS IN SE. EUROPE AND THE NEAR EASTΕ6.000
ΒΣΑ431-ΙΙCHINA AND THE WORLD ECONOMYΕ6.000
ΒΣ304-ΙΙΙETHNOGRAPHIES OF POST SOCIALISMΕ6.000
ΒΣ0508-1FORCED MIGRATION AND HUMANITARIAN EMERGENCYΕ6.000
ΒΣΑ206-ΙGOVERNANCE, INSTITUTIONS AND CORRUPTION IN SE EUROPE AND THE BALKANSΕ6.000
ΒΣ507-ΙΙΙHISTORY OF THE BLACK SEA AND THE CAUCASUSΕ6.000
ΒΣΑ430-ΙΙINSTITUTIONS AND INTERNATIONAL BUSINESSΕ6.000
ΒΣΑ423-ΙΙINTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTΕ6.000
A217-IISRAELI POLITICS & SOCIETYΕ6.000
ΞΓ0903MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level I (for LLP Erasmus students)Ε6.000
ΞΓ09031MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level II (for LLP Erasmus students)Ε6.000
ΞΓ0901MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level I (for LLP Erasmus students)Ε6.000
ΞΓ09011MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level II (for LLP Erasmus students)Ε6.000
ΞΓ0902MODERN GREEK LANGUAGE Intermediate level I (for LLP Erasmus students)Ε6.000
ΞΓ09021MODERN GREEK LANGUAGE Intermediate level II (for LLP Erasmus students)Ε6.000
Σ211-ΙPARTIES AND PARTY SYSTEMS IN POST-COMMUNIST CENTRAL EUROPEΕ6.000
ΒΣ0561POLITICAL ECONOMY OF EUROPEAN INTEGRATIONΜΔ5.000
ΒΣΑ107-ΙPROTECTION OF REFUGEES AND MIGRANTSΕ6.000
ΒΣ604-ΙΙΙSTATE, INTELLIGENTSIA AND WOMEN'S WRITING IN EASTERN EUROPE 20th CENTURYΕ6.000
ΒΣΑ419-ΙΙΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣΕ6.000
ΞΓ0701ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΕ5.000
ΞΓ0702ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΕ5.000
ΞΓ0703ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΕ5.000
ΞΓ0704ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΕ5.000
ΒΣΑ313-ΙΙΙΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝΕ6.000
ΒΣΑ308-ΙΙΙΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΔΥΣΗ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣΕ6.000
ΒΣΑ306-ΙΙΙ-2ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑΕ6.000
ΒΣΑ302-ΙΙΙΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΥ6.000
ΞΓ0801ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΕ6.000
ΞΓ0802ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΕ6.000
ΞΓ0803ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΕ6.000
ΞΓ0804ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΕ6.000
ΒΣΑ401-ΙΙΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥ6.000
Β509-ΙΙΙΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣΕ6.000
ΒΣΑ417-ΙΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΞΓ0301ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ6.000
ΞΓ0302ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ5.000
ΞΓ0303ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ6.000
ΞΓ0304ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ5.000
ΞΓ0305ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΥΕ6.000
ΞΓ0306ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΥΕ5.000
ΞΓ0307ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IΥΕ5.000
ΞΓ0308ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IIΥΕ5.000
ΞΓ1201ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IΕ0.000
ΞΓ1202ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΕ0.000
ΒΣΑ415-ΙΙΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣΕ6.000
ΒΣ0718ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥΕ5.000
ΒΣΑ610-ΙΙΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)Ε6.000
ΒΣΑ424-ΙΙΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ6.000
ΒΣ103-ΙΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕ6.000
ΒΣΑ409-ΙΙΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ6.000
ΒΣΑ412-ΙΙΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IΕ6.000
ΒΣΑ418-ΙΙΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ IIΕ6.000
ΒΣ104-ΙΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε. Ε.Ε6.000
ΒΣΑ106-ΙΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΕ6.000
ΒΣΑ110-ΙΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΕ6.000
ΒΣ0615ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥΕ5.000
ΒΣΑ301-ΙΙΙΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΥΕ6.000
ΒΑ303-ΙΙΙΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΕ6.000
ΞΓ0307ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0507ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0207-1ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0407ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0107-1ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΒΣ0603-1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΔ5.000
ΒΣΑ402-ΙΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥΕ6.000
ΒΣ203-ΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΕ6.000
ΒΣΑ413-ΙΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΕ5.000
ΒΣΑ603-ΙΙΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΕ6.000
ΒΣΑ201-ΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΥ6.000
ΒΣΑ414-ΙΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΒΣΑ102-ΙΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ6.000
ΒΣ606-ΙΙΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΥ6.000
ΒΣ0719ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ (Κ., ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ)ΥΕ5.000
ΒΣ105-Ι-2ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕ6.000
ΒΣ105-ΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕ6.000
ΒΣΑ212-ΙΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε6.000
Β216-ΙΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑΕ6.000
ΒΣΑ416-ΙΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΕ6.000
ΒΣ213-ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥΕ6.000
ΒΣ111-ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΕ6.000
ΒΣΑ421-ΙΙΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΕ6.000
ΒΣ0720Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕ5.000
ΒΣ0826ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕ5.000
ΒΣΑ205-ΙΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΕ6.000
ΒΣΑ607-ΙΙΙΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΥ6.000
Σ605-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝΕ6.000
ΒΣΑ510-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣΕ6.000
ΒΣΑ408-ΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣΕ6.000
ΒΣΑ501-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣΥ6.000
Β508-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΕ6.000
Α503-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΕ6.000
ΒΣΑ202-ΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣΥΕ6.000
ΒΑ512-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣΕ6.000
ΒΣ504-ΙΙΙΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑΕ6.000
ΒΣΑ101-ΙΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΥΕ6.000
ΒΣ0649ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΜΔ5.000
ΒΣΑ608-ΙΙΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ (ΑΝ., ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)Ε6.000
Β509-ΙΙΙΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (19ος-21ος αι.)Ε6.000
ΒΣΑ403-ΙΙΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΒΣΑ310-ΙΙΙΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣΕ6.000
ΞΓ0308ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0508ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0208-1ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0408ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΞΓ0108-1ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥΕ6.000
ΒΣΑ407-ΙΙΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΒΣ606-ΙΙΙ-2ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝΕ6.000
ΒΣ090311-1ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IIIΕ6.000
ΒΣ090312-1ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IVΕ6.000
ΒΣ505-ΙΙΙΝΕΟΤΕΡΗ ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΕ6.000
ΒΣ426-ΙΙΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΕ6.000
ΒΣΑ420-ΙΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕ6.000
ΒΣΑ305-ΙΙΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΕ6.000
ΒΣΑ429-ΙΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ6.000
ΒΣ108-ΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε6.000
ΒΣ0821ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ5.000
ΒΣΑ428-ΙΙΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΕ6.000
ΒΣΑ406-ΙΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΕ6.000
ΒΣΑ611-ΙΙΙΠΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΕ6.000
ΒΣΑ207-ΙΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣΕ6.000
ΒΣΑ506-ΙΙΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕ6.000
ΒΣ209-ΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΕ6.000
Σ210-ΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑΕ6.000
ΒΣ0549-1ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑΕ6.000
ΒΣΑ404-ΙΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ6.000
ΒΣΑ405-ΙΙΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕ6.000
ΒΣΑ410-ΙΙΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/ΥΕ6.000
ΒΣΑ701ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΕ6.000
ΒΣ0633-2ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝΕ6.000
ΒΣ0833ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΕ5.000
ΞΓ0501ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ6.000
ΞΓ0502ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ5.000
ΞΓ0503ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ6.000
ΞΓ0504ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ5.000
ΞΓ0505ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΥΕ6.000
ΞΓ0506ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΥΕ5.000
Β609-ΙΙΙΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕ6.000
ΞΓ0507ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IΥΕ5.000
ΞΓ0508ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IIΥΕ5.000
ΞΓ0201ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ6.000
ΞΓ0202ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ5.000
ΞΓ0203ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ6.000
ΞΓ0204ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ5.000
ΞΓ0205ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΥΕ6.000
ΞΓ0206ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΥΕ5.000
ΞΓ0401ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ6.000
ΞΓ0402ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ5.000
ΞΓ0403ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ6.000
ΞΓ0404ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ5.000
ΞΓ0405ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ VΥΕ6.000
ΞΓ0406ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ VIΥΕ5.000
ΞΓ0408ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IIΥΕ5.000
ΒΣ109-ΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕ6.000
ΒΣΑ411-ΙΙΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΕ6.000
ΒΣΑ204-ΙΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ6.000
Β502-ΙΙΙΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΥΕ6.000
ΒΣ208-ΙΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΕ6.000
ΒΣΑ214-ΙΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ6.000
ΒΣΑ602-ΙΙΙΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΥ6.000
ΞΓ0101ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ6.000
ΞΓ0102ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ5.000
ΞΓ0103ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ6.000
ΞΓ0104ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ5.000
ΞΓ0105ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΥΕ6.000
ΞΓ0106ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΥΕ5.000
ΞΓ0108-1ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ IIΥΕ5.000
ΒΣΑ422-ΙΙΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΥΕ6.000
ΒΣΑ432-ΙΙΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕ6.000
ΒΣ612-ΙΙΙΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Α. ΕΥΡΩΠΗ)Ε6.000
ΒΣΑ601-ΙΙΙΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΥΕ6.000
ΒΣΑ312-ΙΙIΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕ6.000
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΞΓ0521GREEK LANGUAGE - INTERMEDIATE LEVEL IΥΕ3.000
ΞΓ0522GREEK LANGUAGE - INTERMEDIATE LEVEL IIΥΕ3.000
ΞΓ0511GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS IΥΕ3.000
ΞΓ0512GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS IIΥΕ3.000
ΞΓ0103ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΥΕ3.000
ΞΓ0104ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΥΕ3.000
ΟΔ0704ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΥ6.000
ΟΔ0519ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Αθλητικό Μάρκετινγκ")Ε4.000
ΟΔ0707ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝΕ4.000
ΟΔ0617ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0808ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕ4.000
ΞΓ0203ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0204ΓΑΛΛΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΞΓ0303ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0304ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΟΔ0312ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ4.000
ΟΔ0516ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ4.000
ΟΔ0513ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0613ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΥ6.000
ΟΔ0724ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING)Ε4.000
ΟΔ0605ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥ6.000
ΟΔ0721ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ6.000
ΟΔ0807-1ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΥ6.000
ΟΔ0620ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ5.000
ΟΔ0718ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΕ4.000
ΟΔ0817ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)Ε5.000
ΟΔ0801ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΥ5.000
ΟΔ0515ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Διοίκηση Επωνύμων Προϊόντων")Υ6.000
ΟΔ0612ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝΥ6.000
ΟΔ0714ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΥ6.000
ΟΔ0318ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝΥ5.000
ΟΔ0701ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0713ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣΕ5.000
ΟΔ0803ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΥ6.000
ΟΔ0601ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΥ7.000
ΟΔ0518ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0813ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΕ4.000
ΟΔ0816ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕ5.000
ΟΔ0706-1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ5.000
ΟΔ0706-2ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (SPECIAL TOPICS IN MARKETING)Ε5.000
ΟΔ0416ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΕ5.000
ΟΔ0708ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕ4.000
ΟΔ0104-PΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΥ6.000
ΟΔ0104-ΕΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ6.000
ΟΔ0104-ΘΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑΥ6.000
ΟΔ0604ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΥ5.000
ΟΔ0209ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΕ4.000
ΟΔ0101ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΥ6.000
ΟΔ0402ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ6.000
ΟΔ0508ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΕ4.000
ΞΓ0531ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IΥΕ3.000
ΞΓ0532ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IIΥΕ3.000
ΞΓ0533ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0534ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IVΥΕ3.000
ΟΔ0202ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΜΔ4.000
ΟΔ0412ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΕ4.000
ΟΔ0809-1ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)Ε5.000
ΟΔ0810ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΥ6.000
ΟΔ0401ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑΥ7.000
ΟΔ0709ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (πρώην "Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λήψης Αποφάσεων")Ε4.000
ΟΔ0615ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)Ε4.000
ΟΔ0715Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕ4.000
ΟΔ0818ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕ5.000
ΟΔ0618ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-Business)Ε4.000
ΞΓ0403ΙΤΑΛΙΚΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0404ΙΤΑΛΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΟΔ0804ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣΥ6.000
ΟΔ0610ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (WELFARE STATE IN THE EUROPEAN UNION)Ε4.000
ΟΔ0504ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥ7.000
ΟΔ0103ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥ6.000
ΟΔ0304ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ5.000
ΟΔ0717ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0616ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΕ4.000
ΟΔ0514ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών")Υ6.000
ΟΔ0501ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΥ8.000
ΟΔ0608ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (πρώην "Προχωρημένες Τεχνικές Βελτιστοποίησης")Ε5.000
ΟΔ0316ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣΥ6.000
ΟΔ0204ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ6.000
ΞΓ0205ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)Υ4.000
ΞΓ0206ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ)Υ4.000
ΞΓ0207ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)Υ4.000
ΞΓ0208ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ)Υ4.000
ΞΓ0505ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)ΜΔ4.000
ΞΓ0506ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ)ΜΔ4.000
ΞΓ0507ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)ΜΔ4.000
ΞΓ0508ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ)ΜΔ4.000
ΟΔ0409ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΕ4.000
ΟΔ0720ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΕ4.000
ΟΔ0301ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΥ5.000
ΟΔ0723ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕ5.000
ΟΔ0703ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)Υ7.000
ΟΔ0710-1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (πρών "Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων")Ε4.000
ΟΔ0806-1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην "Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων II")Ε5.000
ΟΔ0719ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΕ4.000
ΠΑ_ΟΔΕΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΕ5.000
ΟΔ0411-1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (πρώην "Ανάπτυξη Λογισμικού")Ε5.000
ΟΔ0201ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IΥ6.000
ΟΔ0303ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΟΔ0619ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)Ε4.000
ΟΔ0520ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΔ4.000
ΟΔ0802ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΥ7.000
ΟΔ0602ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ5.000
ΟΔ0606ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΕ5.000
ΟΔ0702ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΥ6.000
ΟΔ0503ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΥ5.000
ΟΔ0815ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝΕ5.000
ΟΔ0609-1ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕ4.000
ΟΔ0512ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕ5.000
ΟΔ0506-1ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΕ4.000
ΟΔ0302ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥ5.000
ΟΔ0502ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IΥ5.000
ΟΔ0603ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IIΥ6.000
ΟΔ0203ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I (πρώην "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής")Υ5.000
ΟΔ0305ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II (πρώην "Χρηματοοικονομική Λογιστική")Υ5.000
ΟΔ0403ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣΥ6.000
ΟΔ0819ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ")Υ7.000
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΛΧ0629BANKINGΜΔ6.000
ΛΧ0819CORPORATE FINANCEΜΔ6.000
ΛΧ0529FINANCIAL ACCOUNTINGΜΔ6.000
ΛΧ0628MANAGERIAL AND COST ACCOUNTINGΜΔ6.000
ΞΓ0101ΑΓΓΛΙΚΑ I:κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και λεξιλογίου(Academic Reading & Vocabulary)ΥΕ2.000
ΞΓ0102ΑΓΓΛΙΚΑ II:ακαδημαϊκός γραπτός λόγος(Academic writing)ΜΔ6.000
ΞΓ0103ΑΓΓΛΙΚΑ III:αγγλικά για επιχειρήσεις(Business English)Ε6.000
ΞΓ0104ΑΓΓΛΙΚΑ IV:τεχνικές προφορικής παρουσίασης(Oral presentations)Ε6.000
ΛΧ0407-1ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΥ6.000
ΛΧ0823ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΛΧ0605-1ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝΥ6.000
ΛΧ0211ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΥ4.000
ΞΓ0201ΓΑΛΛΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ0202ΓΑΛΛΙΚΑ IIΜΔ6.000
ΞΓ0203ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΕ6.000
ΞΓ0204ΓΑΛΛΙΚΑ IVΕ6.000
ΞΓ0301ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ0302ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIΜΔ6.000
ΞΓ0303ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΕ6.000
ΞΓ0304ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΕ6.000
ΛΧ0528ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕ6.000
ΛΧ0822ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝΥ6.000
ΛΧ0816ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕ6.000
ΛΧ0525ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΕ6.000
ΛΧ0315ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IΥ6.000
ΛΧ0625ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IIΥ6.000
ΛΧ0616ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΕ6.000
ΛΧ0518ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣΥ6.000
ΛΧ0304ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΥ4.000
ΛΧ0617ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΕ0.000
ΛΧ0716ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΥ6.000
ΛΧ0602ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΥ6.000
ΛΧ0601ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΥ6.000
ΛΧ0701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΛΧ0820ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ6.000
ΛΧ0805ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΥ6.000
ΛΧ0307ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ5.000
ΛΧ0113ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥ5.000
ΛΧ0630ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕ6.000
ΛΧ0311ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΥ4.000
ΛΧ0611ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΕ6.000
ΛΧ0825ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕ6.000
ΛΧ0205ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥ4.000
ΛΧ0523ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΥ4.000
ΛΧ0416ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ4.000
ΛΧ0726ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝΕ6.000
ΛΧ0724ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΕ6.000
ΛΧ0527ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΥ6.000
ΛΧ0710-1ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟΕ6.000
ΛΧ0704ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥΥ6.000
ΛΧ0610ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ6.000
ΛΧ0414ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/ΧΕ6.000
ΛΧ0108-1ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕ6.000
ΛΧ0526ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕ0.000
ΛΧ0722ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝΥ6.000
ΛΧ0621ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΥ6.000
ΛΧ0801ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣΥ6.000
ΛΧ0519ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝΥ6.000
ΛΧ0103ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IΥ4.000
ΛΧ0212ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IIΥ4.000
ΛΧ0208ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ4.000
ΛΧ0826ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΕ6.000
ΛΧ0404-1ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΥ6.000
ΛΧ0707ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΛΧ0110ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ4.000
ΛΧ0620ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΥ6.000
ΛΧ0813ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ6.000
ΛΧ0521ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΕ6.000
ΛΧ0703-1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΥ6.000
ΛΧ0824ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥ6.000
ΛΧ0105ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IΥ0.000
ΛΧ0305ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IIΥ4.000
ΛΧ0614ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕ0.000
ΛΧ0802-1ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΕ6.000
ΛΧ0725ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ MARKETINGΕ6.000
ΛΧ0808ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΥ6.000
ΛΧ0626ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΥ6.000
ΛΧ0505ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΛΧ0821ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΥ6.000
ΛΧ0306ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣΥ6.000
ΛΧ0810ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑΥ6.000
ΛΧ0401ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝΥ6.000
ΛΧ0204ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΥ6.000
ΛΧ0301ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΛΧ0615ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΕ6.000
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΠΛ0905ARTIFICIAL INTELLIGENCEΜΔ5.000
CSE701BIG DATA-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥΕ5.000
ΠΛ0936BUSINESS DATA COMMUNICATIONSΜΔ5.000
ΠΛ0917COMMUNICATIONS SYSTEMSΜΔ5.000
ΠΛ0907KNOWLEDGE DISCOVERY FROM DATABASESΜΔ5.000
AIC106ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΥ5.000
AIC101ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙΥ5.000
AIC401ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΥ5.000
AIE701ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΕ5.000
AIE702ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΕ5.000
CSC401ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝΥ5.000
ISC401ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΥ5.000
AIE801ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)Ε5.000
AIC601ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΜΔ5.000
CSE801ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝΕ5.000
AIC301ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΥ5.000
AIC201ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΥ5.000
CSE702ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΥ5.000
AIC402ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΥ5.000
AIC202ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΥ5.000
AIE802ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΕ5.000
CSC601ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣΜΔ5.000
AIC102ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑΥ5.000
AIC103ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΥ5.000
AIC203ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥ5.000
ISC502ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΥ5.000
ISC601ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥ5.000
ISE801ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝΕ5.000
AIE814ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕ5.000
AIE803ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΕ5.000
AIC501ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΥ5.000
AIC302ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΥ5.000
AIC204ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥ5.000
ISE701ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥ5.000
ISE702ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΕ5.000
AIC205ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΥ5.000
CSE703ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΜΔ5.000
AIE813ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΕ5.000
AIE804ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕ5.000
CSC101ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΜΔ5.000
ISC101ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΔ5.000
AIE805ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕ5.000
AIE815ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΕ5.000
ISC501ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΥ5.000
ISE802ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΕ5.000
ISC602ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕΥ5.000
AIC602ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑΥ5.000
AIE710ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣΕ5.000
AIE706ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕ5.000
ISC301ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΥ5.000
AIE806ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝΕ5.000
CSC602ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΜΔ5.000
CSE704ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕ5.000
AIE807ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥ5.000
AIE808ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΕ5.000
CSE705ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΕ5.000
AIC303ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥ5.000
CSE803ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΕ5.000
AIC104ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥ5.000
ISE803ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕ5.000
CSE707ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΕ5.000
CSE807ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑΕ5.000
CSC603ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΥ5.000
CSC201ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣΥ5.000
ISC201ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥ5.000
AIC304ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥ5.000
ISE703ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΥ5.000
AIE707ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕ5.000
CSC501ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΥ5.000
AIC403ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΥ5.000
ISE806ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕ5.000
CSC301ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥ5.000
ISC603ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΥ5.000
ISE704ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕ5.000
AIE810ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕ5.000
CSC502ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΥ5.000
CSC503ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΥ5.000
AIC105ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΥ5.000
AIE711ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕ5.000
AIC502ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΥ5.000
AIE709ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣΕ5.000
CSC402ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΥ5.000
AIE811ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕ5.000
CSE706ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑΥ5.000
AIC503ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΥΥ5.000
CSE805ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝΕ5.000
AIC603ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣΥ5.000
AIE812ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΕ5.000
ISC402ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥ5.000
AIC305ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥ5.000
ISE705ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΜΔ5.000
AIC404ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ5.000
CSE806ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΕ5.000
ISC503ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ5.000
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
Δ1-27016DIGITAL MEDIA AND SOCIETYΕ5.000
ΔΕ4019POLITICS OF THE INTERNETΕ5.000
ΞΓ1107ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥΥΕ2.000
ΞΓ2107ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΥΕ2.000
ΞΓ3107ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΥΕ2.000
ΞΓ4106ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΕ2.000
Δ16008-1ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ)Ε5.000
Δ26008ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ)Ε5.000
ΔΕ4020ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - FOREIGN POLICY ANALYSIS (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ")Ε5.000
ΔΕ5013ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕ5.000
Δ16011ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕ5.000
Δ27006ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΕ5.000
Δ1-28015ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝΕ5.000
ΞΓ1208ΓΑΛΛΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ2208ΓΑΛΛΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ3208ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ4207ΓΑΛΛΙΚΑ IVΥΕ2.000
ΞΓ1309ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ2309ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ3309ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ4308ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΥΕ2.000
Δ27015ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕ5.000
Δ17002-1ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ5.000
ΔΕ3006-1ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ5.000
ΔΕ3001ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΕ5.000
ΔΕ3002ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IΕ5.000
ΔΕ4001ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IIΕ5.000
Δ28003ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝΕ5.000
Δ28002ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣΕ5.000
Δ26005ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΕ5.000
ΔΕ4014ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ - INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIAΕ5.000
ΔΕ5018ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝΕ5.000
Δ18011ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣΕ5.000
ΔΕ3008ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕ5.000
Δ1-27017ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETINGΕ5.000
Δ26002ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕ5.000
Δ18003-1ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΕ5.000
Δ16007-1ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕ5.000
Δ17007-1ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕ5.000
ΔΕ5016ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣΕ5.000
Δ27012ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTSΕ5.000
Δ28004ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. II: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)Ε5.000
Δ27002ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.I: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)Ε5.000
Δ28006ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕ5.000
ΔΕ3009ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.ΕΕ5.000
Δ26015ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕ5.000
ΔΕ4018ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΕ5.000
Δ27013ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΕ5.000
Δ16013ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕ5.000
ΔΕ2007ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ5.000
ΔΕ1008ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ5.000
ΔΕ1007ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕ5.000
ΔΕ1002ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΥ5.000
ΔΕ1001ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΥ5.000
ΞΓ1612ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IΥΕ2.000
ΞΓ2612ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ II - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IIΥΕ2.000
ΞΓ3612ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ III - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IIIΥΕ2.000
ΞΓ4612ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IVΥΕ2.000
ΔΕ5002ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ5.000
Δ28013-1ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΕ5.000
Δ28012-1ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝΕ5.000
ΔΕ4016ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΕ5.000
Δ27007ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑΕ5.000
ΔΕ4005ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΕ5.000
Δ18012ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΕ5.000
Δ26011ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣΕ5.000
ΔΕ5007-1ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)Ε5.000
Δ1-28013ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)Ε5.000
ΔΕ2006ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑΥ5.000
Δ18014ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕ5.000
Δ18017ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΕ5.000
ΔΕ5021Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΕ5.000
Δ16015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΥ5.000
ΔΕ1006ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ5.000
ΔΕ5003ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΕ5.000
Δ26001ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΕ5.000
Δ26007ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ5.000
ΞΓ1511ΙΣΠΑΝΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ2511ΙΣΠΑΝΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ3511ΙΣΠΑΝΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ4510ΙΣΠΑΝΙΚΑ IVΥΕ2.000
ΔΕ5015ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΕ5.000
ΔΕ4017ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΕ5.000
ΞΓ1410ΙΤΑΛΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ2410ΙΤΑΛΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ3410ΙΤΑΛΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ4409ΙΤΑΛΙΚΑ IVΥΕ2.000
Δ1-27014ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕ5.000
ΔΕ5017ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕ5.000
Δ18008-1ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΕ5.000
ΔΕ1004ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IΥ5.000
Δ16004-2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IIΕ5.000
Δ16001-1ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΕ5.000
ΔΕ5014ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΕ5.000
ΔΕ4003-1ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥΕ5.000
Δ1-27020ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ5.000
Δ16003-1ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΕ5.000
Δ26013ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΕ5.000
Δ17001-1ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ IΕ5.000
Δ18005-1ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ IIΕ5.000
ΔΕ3010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕ5.000
Δ28005ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΕ5.000
Δ17008-1ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕ5.000
Δ1-27026ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - AREA STUDIES AND IR: A REGIONAL SYSTEMS APPROACHΕ5.000
Δ17006-1ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕ5.000
ΔΕ4004-1ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣΕ5.000
Δ16002-1ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΕ5.000
Δ26009ΠΟΛΙΤΙΚΗ KAI OIKONOMIKH ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ - POLITICAL AND ECONOMIC PHILOSOPHY IN THE 20th CENTURYΕ5.000
ΔΕ2001ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΥ5.000
ΔΕ2003ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΥ5.000
ΔΕ5001ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΕ5.000
ΔΕ3005ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟΕ5.000
Δ1-28014ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕ5.000
Δ18001-1ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝΕ5.000
Δ27004ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕ5.000
ΔΕ3007ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΕ5.000
Δ27008ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-POLITICAL THOUGHT, FREEDOM AND DEMOCRACYΕ5.000
Δ28001ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑΕ5.000
ΔΕ2004ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΥ5.000
ΔΕ4011-1ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO)Ε5.000
Δ27016ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕ5.000
Δ18016ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣΕ5.000
ΞΓ1915ΡΩΣΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ2915ΡΩΣΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ3915ΡΩΣΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ4915ΡΩΣΙΚΑ IVΥΕ2.000
ΔΕ1005ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IΥ5.000
ΔΕ2005ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IIΥ5.000
Δ17005-1ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕ5.000
ΔΕ5020ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕ5.000
Δ27001ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ")Ε5.000
Δ26004ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕ5.000
Δ1-27018ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕ5.000
ΔΕ5006ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΕ5.000
Δ18015ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΕ5.000
Δ28007ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΕ5.000
ΞΓ2016ΤΟΥΡΚΙΚΑ IΥΕ2.000
ΞΓ3016ΤΟΥΡΚΙΚΑ IIΥΕ2.000
ΞΓ4016ΤΟΥΡΚΙΚΑ IIIΥΕ2.000
ΞΓ5016ΤΟΥΡΚΙΚΑ IVΥΕ2.000
Δ1-27025ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕ5.000
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΞΓ0101ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝΥΕ5.000
ΞΓ0102ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣΥΕ5.000
ΞΓ0103ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣΥΕ5.000
ΞΓ0104ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΥΕ5.000
ΚΕ0207-2ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΥ5.000
ΚΕ0514ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕ5.000
ΕΑ0402ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΕ5.000
ΚΕ0308-1ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣΥ0.000
ΞΓ0201ΓΑΛΛΙΚΑ IΥΕ3.000
ΞΓ0202ΓΑΛΛΙΚΑ IIΥΕ3.000
ΞΓ0203ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0204ΓΑΛΛΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΞΓ0301ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΥΕ3.000
ΞΓ0302ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIΥΕ3.000
ΞΓ0303ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΕ3.000
ΞΓ0304ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΕΑ0301ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑΥ0.000
ΣΕ0514-1ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥ5.000
ΕΑ0605-3ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥ5.000
ΣΕ0805ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕ5.000
ΣΕ0316ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΥ5.000
ΣΕ0416ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥΕ0.000
ΕΑ0506-4ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣΥΕ4.000
ΕΑ0602-3ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΜΕΑΕΥ5.000
ΣΕ0701ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝΥ0.000
ΣΕ0647ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕ5.000
ΕΑ0608ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΥ5.000
ΣΕ0720ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕ5.000
ΚΕ0409ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΥ5.000
ΣΕ0507-3ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥ0.000
ΚΕ0405-2ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥ5.000
ΚΕ0404ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝΥ5.000
ΚΕ0105-1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΥ5.000
ΚΕ0408ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣΥ5.000
ΕΑ0703-1ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΑΥΤΙΣΜΟΥ5.000
ΕΑ0716-1ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΥ5.000
ΕΑ0601-3ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΥ5.000
ΕΑ0704-1ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣΕ5.000
ΚΕ0418-2ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΕ5.000
ΣΕ0804-3ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣΕ0.000
ΚΕ0612ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝΕ5.000
ΕΑ0302ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΜΕΑΕΥΕ5.000
ΚΕ0116-1ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΥ0.000
ΣΕ0804ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΕ5.000
ΕΑ0816-5ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑΕ5.000
ΕΑ0606-3ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣΕ0.000
ΕΑ0819ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΥ5.000
ΕΑ0645ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ MOBBING)ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕ5.000
ΕΑ0710ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLEΕ5.000
ΕΑ0621-1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ IΕ3.000
ΕΑ0639ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ IIΕ3.000
ΕΑ0303ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣΕ3.000
ΕΑ0507ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ή ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣΕ5.000
ΚΕ0312ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΥ5.000
ΣΕ0719-1Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΥ5.000
ΣΕ0611Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΥΕ5.000
ΕΣ0501ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣΥΕ0.000
KE0203-3ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣΥ0.000
ΣΕ0714ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-POSITIVE PSYHOLOGYΕ0.000
ΕΑ0716-3ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΕ5.000
ΞΓ0401ΙΤΑΛΙΚΑ IΥΕ3.000
ΞΓ0402ΙΤΑΛΙΚΑ IIΥΕ3.000
ΞΓ0403ΙΤΑΛΙΚΑ IIIΥΕ3.000
ΞΓ0404ΙΤΑΛΙΚΑ IVΥΕ3.000
ΣΕ0501ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΕ5.000
ΚΕ0305-1ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΥ5.000
ΚΕ0206ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΥΕ5.000
ΣΕ0512ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΕ5.000
ΕΑ404ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΥΕ5.000
ΕΣ0401ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΕ5.000
ΣΕ0606ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΥ5.000
ΣΕ0721ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕ0.000
ΚΕ0110ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/ΥΥ5.000
ΚΕ0215ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΥΕ5.000
ΚΕ0316ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥ5.000
ΚΕ0616-1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)Υ5.000
ΣΕ0819ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IX: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕ5.000
ΣΕ0820ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ XII-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ CLOUD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΥΕ5.000
ΕΑ0517ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣΥΕ5.000
ΕΑ0702ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ12.000
ΕΑ0803ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ12.000
ΕΑ0646ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης ή Κατάρτισης -ΕΑΕΚ)ΥΕ5.000
ΚΕ0201-3ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥ5.000
ΕΑ0506ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΔ/ΑΥΤΙΣΜΟΕ5.000
ΚΕ0317-2ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΠΕΔΙΟ, ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΥ5.000
ΕΑ0610ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑμεΑΕ5.000
ΚΕ0419ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΥΕ0.000
ΣΕ0301ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΥ5.000
ΕΑ716-2ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΥ5.000
ΣΕ0503-1ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ5.000
ΕΑ0403ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΕ5.000
ΚΕ0102-1ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΥΕ5.000
ΣΕ0646ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝΕ0.000
ΕΑ0604ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΥ5.000
ΣΕ0504-3ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΥ5.000
ΣΕ0607ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-PSYCHOLOGY OF WORKΕ5.000
ΣΕ0519ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΕ5.000
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
ΞΓ0101ΑΓΓΛΙΚΑ IΕ3.000
ΞΓ0102ΑΓΓΛΙΚΑ IIΕ3.000
ΞΓ0103ΑΓΓΛΙΚΑ IIIΕ3.000
ΞΓ0104ΑΓΓΛΙΚΑ IVΕ3.000
ΑΨ003ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣΕ3.000
ΕΑΚ0101ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IΥ12.000
ΕΑΑ0101ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0202ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IIΥ12.000
ΕΑΑ0202ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0301ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IIIΥ12.000
ΕΑΑ0301ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0401ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IVΥ12.000
ΕΑΑ0401ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0501ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VΥ12.000
ΕΑΑ0501ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0601ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIΥ12.000
ΕΑΑ0601ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0701ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIIΥ12.000
ΕΑΑ0701ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0801ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΑΚ0802ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ9371ΑΝΑΛΥΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9372ΑΝΑΛΥΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ0175ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΕ3.000
ΕΕΑ01ΑΡΠΑ IΥ12.000
ΚΑΑ01ΑΡΠΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
EEA02ΑΡΠΑ IIΥ12.000
ΚΑΑ02ΑΡΠΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ03ΑΡΠΑ IIIΥ12.000
ΚΑΑ03ΑΡΠΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ04ΑΡΠΑ IVΥ12.000
ΚΑΑ04ΑΡΠΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ05ΑΡΠΑ VΥ12.000
ΚΑΑ05ΑΡΠΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ06ΑΡΠΑ VIΥ12.000
ΚΑΑ06ΑΡΠΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ07ΑΡΠΑ VIIΥ12.000
ΚΑΑ07ΑΡΠΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΚΑΑ08ΑΡΠΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΕΑ08ΑΡΠΑ VIII-ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ9381ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΥ3.000
ΠΑ0134ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΕ3.000
ΑΒΜ001ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ IΥ3.000
ΑΒΜ002ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ IIΥ3.000
ΑΒΜ003ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ IIIΥ3.000
ΑΒΜ004ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ IVΥ3.000
ΜΣ0100ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ IΥ3.000
ΜΣ0208ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ IIΥ3.000
ΜΣ0345ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ IIIΥ3.000
ΜΣ0446ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ IVΥ3.000
ΜΣ6108ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SUZUKI ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΕ3.000
ΜΣ1003-1ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ IΥ3.000
ΜΣ1003-2ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ IIΕ3.000
ΕΒΑ001ΒΙΟΛΑ IΥ12.000
ΕΒΚ001ΒΙΟΛΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ002ΒΙΟΛΑ IIΥ12.000
ΕΒΚ002ΒΙΟΛΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ003ΒΙΟΛΑ IIIΥ12.000
ΕΒΚ003ΒΙΟΛΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ004ΒΙΟΛΑ IVΥ12.000
ΕΒΚ004ΒΙΟΛΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ005ΒΙΟΛΑ VΥ12.000
ΕΒΚ005ΒΙΟΛΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ006ΒΙΟΛΑ VIΥ12.000
ΕΒΚ006ΒΙΟΛΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ007ΒΙΟΛΑ VIIΥ12.000
ΕΒΚ007ΒΙΟΛΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0009ΒΙΟΛΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒΑ008ΒΙΟΛΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΠΑ0137ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IΥ12.000
ΚΒΙΠ01ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0222ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IIΥ12.000
ΚΒΙΠ02ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0321ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IIIΥ12.000
ΚΒΙΠ03ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0421ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IVΥ12.000
ΚΒΙΠ04ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0524ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VΥ12.000
ΚΒΙΠ05ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0624ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIΥ12.000
ΚΒΙΠ06ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0728ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIIΥ12.000
ΚΒΙΠ07ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0845ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0827ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΒ0101ΒΙΟΛΙ IΥ12.000
ΜΣ2201ΒΙΟΛΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0201ΒΙΟΛΙ IIΥ12.000
ΜΣ2202ΒΙΟΛΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0301ΒΙΟΛΙ IIIΥ12.000
ΜΣ2203ΒΙΟΛΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0401ΒΙΟΛΙ IVΥ12.000
ΜΣ2204ΒΙΟΛΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0501ΒΙΟΛΙ VΥ12.000
ΜΣ2205ΒΙΟΛΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0601ΒΙΟΛΙ VIΥ12.000
ΜΣ2206ΒΙΟΛΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΒ0701ΒΙΟΛΙ VIIΥ12.000
ΜΣ2207ΒΙΟΛΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ2209ΒΙΟΛΙ VIIIΥ6.000
ΕΒ0801ΒΙΟΛΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΕΤ0101ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IΥ12.000
ΜΣ0371ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0201ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IIΥ12.000
ΜΣ0372ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0301ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IIIΥ12.000
ΜΣ0373ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ9.000
ΕΤ0401ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IVΥ12.000
ΜΣ0374ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0501ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VΥ12.000
ΜΣ0375ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0601ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VIΥ12.000
ΜΣ0376ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0701ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VIIΥ12.000
ΜΣ0377ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0378ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤ0801ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΒΜ0001ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ IΥ3.000
ΒΜ0002ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ IIΥ3.000
ΞΓ0201ΓΑΛΛΙΚΑ IΕ3.000
ΞΓ0202ΓΑΛΛΙΚΑ IIΕ3.000
ΞΓ0203ΓΑΛΛΙΚΑ IIIΕ3.000
ΞΓ0204ΓΑΛΛΙΚΑ IVΕ3.000
ΞΓ0301ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IΥ3.000
ΞΓ0302ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIΥ3.000
ΞΓ0303ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IIIΥ3.000
ΞΓ0304ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IVΥ3.000
ΠΑ0106ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ IΥ12.000
ΠΑ0207ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ IIΥ12.000
ΠΑ0305ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ IIIΥ12.000
ΠΑ0403ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ IVΥ12.000
ΠΑ0507ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VΥ12.000
ΠΑ0607ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIΥ12.000
ΠΑ0710ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIIΥ12.000
ΠΑ0809ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΠΑ9703ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΠΑ9704ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9041ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9042ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9011ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9012ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9021ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9022ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9051ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9052ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9031ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9032ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9013ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9014ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9191ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9192ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΜΣ9015ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IΥ3.000
ΜΣ9016ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IIΥ3.000
ΕΔΟ001ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ IΥ12.000
ΕΔΟ002ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ IIΥ12.000
ΕΔΟ003ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ IIIΥ12.000
ΕΔΟ004ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ IVΥ12.000
ΕΔΟ005ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VΥ12.000
ΕΔΟ006ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VIΥ12.000
ΕΔΟ007ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VIIΥ12.000
ΕΔΟ008ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VIII / ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ9211ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IΥ3.000
ΜΣ9212ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IIΥ3.000
ΕΔΧ001ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IΥ12.000
ΕΔΧ002ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IIΥ12.000
ΕΔΧ003ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IIIΥ12.000
ΕΔΧ004ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IVΥ12.000
ΕΔΧ005ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ VΥ12.000
ΕΔΧ006ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ VIΥ12.000
ΕΔΧ007ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ VIIΥ12.000
ΕΔΧ008ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ VIII / ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ0525ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΕ3.000
ΜΣ0901-1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΜΣ0902-2ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΕ3.000
ΜΒΜ003ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΪΑΣΕ3.000
ΜΣ0200ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IΥ3.000
ΜΣ0202ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IIΥ3.000
ΜΣ0708ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖΕ3.000
ΜΣ0703ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΥ3.000
ΜΣ9382ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΕ3.000
ΜΣ0108-1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΥ3.000
ΜΣ0607ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΥ3.000
ΜΣ9930ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IΥ3.000
ΜΣ9931ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IIΥ3.000
ΜΣ3107ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕ3.000
ΜΣ0807-1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΥ6.000
ΜΣ0605ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗΕ3.000
ΠΑ0120-1ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ IΥ3.000
ΠΑ0120-2ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ IIΥ3.000
ΜΣ9231ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΜΠΑΣΟΕ3.000
ΜΣ1701ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ IΕ3.000
ΜΣ1701-2ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ IIΕ3.000
ΕΚ0502ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΩΝ IΕ3.000
ΕΚ0602ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΩΝ IIΕ3.000
ΜΣ0308ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IΥ3.000
ΜΣ0410ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IIΕ3.000
ΜΣ9221ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ IΥ3.000
ΜΣ9222ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΕΣΣ001ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IΕ3.000
ΕΣΣ002ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IIΕ3.000
ΕΣΣ003ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IIIΕ3.000
ΕΣΣ004ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IVΕ3.000
ΕΣΣ005ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VΕ3.000
ΕΣΣ006ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIΕ3.000
ΕΣΣ007ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIIΕ3.000
ΕΣΣ008ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIIIΕ3.000
ΕΒΑ009ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΕ3.000
ΕΒΑ010ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΕ3.000
ΚΕΕΨ01ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IΥ6.000
ΒΥ0101ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IΥ12.000
ΚΕΕΨ02ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΒΥ0201ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IIΥ12.000
ΒΥ0301ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IIIΥ12.000
ΚΕΕΨ03ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IIIΥ6.000
ΚΕΕΨ04ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IVΥ6.000
ΒΥ0401ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IVΥ12.000
ΒΥ0501ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VΥ12.000
ΚΕΕΨ05ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VΥ6.000
ΚΕΕΨ06ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIΥ6.000
ΒΥ0601ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIΥ12.000
ΒΥ0701ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIIΥ12.000
ΚΕΕΨ07ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIIΥ6.000
ΚΒ0801ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIIIΥ6.000
ΒΥ0801ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΥ18.000
ΕΤΑ01ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ALEXANDER ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ IΕ3.000
ΕΤΑ02ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ALEXANDER ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ IIΕ3.000
ΜΣ0503-3ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IΕ3.000
ΜΣ0503-4ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IIΕ3.000
ΜΣ9373Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΥΓΕΙΑ IΕ3.000
ΜΣ9374Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΥΓΕΙΑ IIΕ3.000
ΜΣ0206ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΥ3.000
ΜΣ0238ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥΕ3.000
ΜΣ0239ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥΕ3.000
ΠΑ0522ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IΥ3.000
ΠΑ0622ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IIΥ3.000
ΠΑ0725ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IIIΥ3.000
ΠΑ0824ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IVΥ3.000
ΜΣ5801ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ IΕ3.000
ΜΣ5802ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ IIΕ3.000
ΜΣ0147ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΥ3.000
ΒΥ0104ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΒΥ0204ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΒΥ0303ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΥ3.000
ΒΥ0403ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΥ3.000
ΜΣ9241ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΜΣ9242ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΠΑ9218ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΥ3.000
ΜΣ0101-2ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΜΣ0102-2ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΙΒΜ001ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΙΒΜ002ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΘΙΨ001ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ IΕ3.000
ΘΙΨ002ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ IIΕ3.000
ΞΓ0401ΙΤΑΛΙΚΑ IΥ3.000
ΞΓ0402ΙΤΑΛΙΚΑ IIΥ3.000
ΞΓ0403ΙΤΑΛΙΚΑ IIIΥ3.000
ΞΓ0404ΙΤΑΛΙΚΑ IVΥ3.000
ΠΑ0112ΚΑΒΑΛΙ IΥ12.000
ΚΚΒ001ΚΑΒΑΛΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0213ΚΑΒΑΛΙ IIΥ12.000
ΚΚΒ002ΚΑΒΑΛΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0311ΚΑΒΑΛΙ IIIΥ12.000
ΚΚΒ003ΚΑΒΑΛΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0410ΚΑΒΑΛΙ IVΥ12.000
ΚΚΒ004ΚΑΒΑΛΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0513ΚΑΒΑΛΙ VΥ12.000
ΚΚΒ005ΚΑΒΑΛΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0613ΚΑΒΑΛΙ VIΥ12.000
ΚΚΒ006ΚΑΒΑΛΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0716ΚΑΒΑΛΙ VIIΥ12.000
ΚΚΒ007ΚΑΒΑΛΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0834ΚΑΒΑΛΙ VIIIΥ12.000
ΠΑ0815ΚΑΒΑΛΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΠΑ0102ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IΥ3.000
ΠΑ0204ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IIΥ3.000
ΚΑΚΘ01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ IΥ6.000
ΚΑΚΘ02ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ IIΥ6.000
ΚΑΚΘ03ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ IIIΥ6.000
ΚΑΚΘ04ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ IVΥ6.000
ΚΑΚΘ05ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VΥ6.000
ΚΑΚΘ06ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VIΥ6.000
ΚΑΚΘ07ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VIIΥ6.000
ΚΑΚΘ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VIIIΥ6.000
ΚΑΣ001ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IΥ6.000
ΚΑΣ002ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IIΥ6.000
ΚΑΣ003ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IIIΥ6.000
ΚΑΣ004ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IVΥ6.000
ΚΑΣ005ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VΥ6.000
ΚΑΣ006ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIΥ6.000
ΚΑΣ007ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIIΥ6.000
ΚΑΣ008ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIIIΥ6.000
ΚΑΕ105ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΚΑΕ106ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΚΑΜ101ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IΥ6.000
ΚΑΜ102ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IIΥ6.000
ΚΑΜ103ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IIIΥ6.000
ΚΑΜ104ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IVΥ6.000
ΚΑΜ105ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VΥ6.000
ΚΑΜ106ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VIΥ6.000
ΚΑΟ101ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IΥ6.000
ΚΑΟ102ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IIΥ6.000
ΚΑΟ103ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IIIΥ6.000
ΚΑΟ104ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IVΥ6.000
KAΟ105ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VΥ6.000
KAΟ106ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIΥ6.000
KAΟ107ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIIΥ6.000
KAΟ108ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIIIΥ6.000
ΚΑΚ101ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IΥ6.000
ΚΑΚ102ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IIΥ6.000
ΚΑΚ103ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IIIΥ6.000
ΚΑΚ104ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IVΥ6.000
KAK105ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VΥ6.000
KAK106ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VIΥ6.000
KAK107ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VIIΥ6.000
KAK108ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VIIIΥ6.000
ΚΑΕ101ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΚΑΕ102ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
KAX101ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΟΡΩΔΙΑ IΥ6.000
ΚΑΧ102ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΟΡΩΔΙΑ IIΥ6.000
ΚΑΧ103ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΟΡΩΔΙΑ IIIΥ6.000
ΚΑΧ104ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΟΡΩΔΙΑ IVΥ6.000
ΚΑΦΣ01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΚΑΦΣ02ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΚΑΦΣ03ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΥ6.000
ΚΑΦΣ04ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΥ6.000
ΚΑΦΣ05ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VΥ6.000
ΚΑΦΣ06ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIΥ6.000
ΚΑΦΣ07ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIΥ6.000
ΚΑΦΣ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIIΥ6.000
ΚΑΠ201ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΚΑΠ202ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΚΑΠ203ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΥ6.000
ΚΑΠ204ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΥ6.000
ΚΑΠ205ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VΥ6.000
ΚΑΠ206ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIΥ6.000
ΚΑΠ207ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIΥ6.000
ΚΑΠ208ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIIΥ6.000
ΚΑΕ201ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ IΥ6.000
ΚΑΕ202ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ IIΥ6.000
KAE203ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ IIIΥ6.000
ΚΑΕ204ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ IVΥ6.000
KAE205ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VΥ6.000
KAE206ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VIΥ6.000
KAE207ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VIIΥ6.000
ΚΑΕ208ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ VIIIΥ6.000
ΚΑΣΠ01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ6.000
ΚΑΣΠ02ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ6.000
ΚΑΣΠ03ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΥ6.000
ΚΑΣΠ04ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΥ6.000
ΠΑ0110ΚΑΝΟΝΑΚΙ IΥ12.000
ΜΣ0114ΚΑΝΟΝΑΚΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0211ΚΑΝΟΝΑΚΙ IIΥ12.000
ΜΣ0117ΚΑΝΟΝΑΚΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0309ΚΑΝΟΝΑΚΙ IIIΥ12.000
ΜΣ0118ΚΑΝΟΝΑΚΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ12.000
ΠΑ0408ΚΑΝΟΝΑΚΙ IVΥ12.000
ΜΣ0120ΚΑΝΟΝΑΚΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0511ΚΑΝΟΝΑΚΙ VΥ12.000
ΜΣ0122ΚΑΝΟΝΑΚΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0611ΚΑΝΟΝΑΚΙ VIΥ12.000
ΜΣ0123ΚΑΝΟΝΑΚΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0714ΚΑΝΟΝΑΚΙ VIIΥ12.000
ΜΣ0124ΚΑΝΟΝΑΚΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0831ΚΑΝΟΝΑΚΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0813ΚΑΝΟΝΑΚΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΚΘ001ΚΙΘΑΡΑ IΥ12.000
ΜΣ0355ΚΙΘΑΡΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ002ΚΙΘΑΡΑ IIΥ12.000
ΜΣ0356ΚΙΘΑΡΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ003ΚΙΘΑΡΑ IIIΥ12.000
ΜΣ0357ΚΙΘΑΡΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ004ΚΙΘΑΡΑ IVΥ12.000
ΜΣ0358ΚΙΘΑΡΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ005ΚΙΘΑΡΑ VΥ12.000
ΜΣ0359ΚΙΘΑΡΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ006ΚΙΘΑΡΑ VIΥ12.000
ΜΣ0360ΚΙΘΑΡΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ007ΚΙΘΑΡΑ VIIΥ12.000
ΜΣ0361ΚΙΘΑΡΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0362ΚΙΘΑΡΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΘ008ΚΙΘΑΡΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ5901ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ IΕ3.000
ΜΣ5902ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ IIΕ3.000
ΕΚΛ001ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IΥ12.000
ΜΣ0387ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ002ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IIΥ12.000
ΜΣ0388ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ003ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IIIΥ12.000
ΜΣ0389ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ9.000
ΕΚΛ004ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IVΥ12.000
ΜΣ0390ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ005ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VΥ12.000
ΜΣ0391ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ006ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIΥ12.000
ΜΣ0392ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ007ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIIΥ12.000
ΜΣ0393ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ12.000
ΜΣ0394ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΛ008ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΠΑ0108ΚΛΑΡΙΝΟ IΥ12.000
ΚΚΛ001ΚΛΑΡΙΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0209ΚΛΑΡΙΝΟ IIΥ12.000
ΚΚΛ002ΚΛΑΡΙΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0307ΚΛΑΡΙΝΟ IIIΥ12.000
ΚΚΛ003ΚΛΑΡΙΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0406ΚΛΑΡΙΝΟ IVΥ12.000
ΚΚΛ004ΚΛΑΡΙΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0509ΚΛΑΡΙΝΟ VΥ12.000
ΚΚΛ005ΚΛΑΡΙΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0609ΚΛΑΡΙΝΟ VIΥ12.000
ΚΚΛ006ΚΛΑΡΙΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0712ΚΛΑΡΙΝΟ VIIΥ12.000
ΚΚΛ007ΚΛΑΡΙΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0830ΚΛΑΡΙΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0811ΚΛΑΡΙΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΚ0101ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IΥ12.000
ΜΣΚ101ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0201ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IIΥ12.000
ΜΣΚ201ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0301ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IIIΥ12.000
ΜΣΚ301ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0401ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IVΥ12.000
ΜΣΚ401ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0501ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VΥ12.000
ΜΣΚ501ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ10.000
ΕΚ0601ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIΥ12.000
ΜΣΚ601ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0701ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIIΥ12.000
ΜΣΚ701ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ12.000
ΜΣΚ801ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚ0801ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΕΚΟ001ΚΟΡΝΟ IΥ12.000
ΚΚΟΡ01ΚΟΡΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ002ΚΟΡΝΟ IIΥ12.000
ΚΚΟΡ02ΚΟΡΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ003ΚΟΡΝΟ IIIΥ12.000
ΚΚΟΡ03ΚΟΡΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ004ΚΟΡΝΟ IVΥ12.000
ΚΚΟΡ04ΚΟΡΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ005ΚΟΡΝΟ VΥ12.000
ΚΚΟΡ05ΚΟΡΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ006ΚΟΡΝΟ VIΥ12.000
ΚΚΟΡ06ΚΟΡΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ007ΚΟΡΝΟ VIIΥ12.000
ΚΚΟΡ07ΚΟΡΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ009ΚΟΡΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΟ008ΚΟΡΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΠΑ0139ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IΥ12.000
ΚΚΡΠ01ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0224ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IIΥ12.000
ΚΚΡΠ02ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0323ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IIIΥ12.000
ΚΚΡΠ03ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0423ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IVΥ12.000
ΚΚΡΠ04ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0526ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VΥ12.000
ΚΚΡΠ05ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0626ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIΥ12.000
ΚΚΡΠ06ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0730ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIIΥ12.000
ΚΚΡΠ07ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0731ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIIIΥ6.000
ΠΑ0844ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΚΡ0101ΚΡΟΥΣΤΑ IΥ12.000
ΚΚΡ001ΚΡΟΥΣΤΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0201ΚΡΟΥΣΤΑ IIΥ12.000
ΚΚΡ002ΚΡΟΥΣΤΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0301ΚΡΟΥΣΤΑ IIIΥ12.000
ΚΚΡ003ΚΡΟΥΣΤΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0401ΚΡΟΥΣΤΑ IVΥ12.000
ΚΚΡ004ΚΡΟΥΣΤΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0501ΚΡΟΥΣΤΑ VΥ12.000
ΚΚΡ005ΚΡΟΥΣΤΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0601ΚΡΟΥΣΤΑ VIΥ12.000
ΚΚΡ006ΚΡΟΥΣΤΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0701ΚΡΟΥΣΤΑ VIIΥ12.000
ΚΚΡ007ΚΡΟΥΣΤΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0801ΚΡΟΥΣΤΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΚΡ0802ΚΡΟΥΣΤΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΠΑ0116ΛΑΟΥΤΟ IΥ12.000
ΚΛΤ001ΛΑΟΥΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0217ΛΑΟΥΤΟ IIΥ12.000
ΚΛΤ002ΛΑΟΥΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ1315ΛΑΟΥΤΟ IIIΥ12.000
ΚΛΤ003ΛΑΟΥΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0414ΛΑΟΥΤΟ IVΥ12.000
ΚΛΤ004ΛΑΟΥΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0517ΛΑΟΥΤΟ VΥ12.000
ΚΛΤ005ΛΑΟΥΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0617ΛΑΟΥΤΟ VIΥ12.000
ΚΛΤ006ΛΑΟΥΤΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0720ΛΑΟΥΤΟ VIIΥ12.000
ΚΛΤ007ΛΑΟΥΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0838ΛΑΟΥΤΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0819ΛΑΟΥΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΜΝ0101ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ IΥ3.000
ΜΝ0102ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ IIΥ3.000
ΜΣ9361ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ IΥ3.000
ΜΣ9362ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ IIΥ3.000
ΕΛΥΡ01ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ IΥ12.000
ΕΛΥΡ02ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ IIΥ12.000
ΚΛΥΡ02ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ IIΥ6.000
ΕΛΥΡ04ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ IVΥ12.000
ΚΛΥΡ04ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ IVΥ6.000
ΕΛΥΡ06ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ VIΥ12.000
ΚΛΥΡ06ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ VIΥ6.000
ΚΛΥΡ08ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ VIIIΥ6.000
ΕΛΥΡ08ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΛΥΚ01ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ IΥ12.000
ΚΛΥΚ01ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ02ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ IIΥ12.000
ΚΛΥΚ02ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ03ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ IIIΥ12.000
ΚΛΥΚ03ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ04ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ IVΥ12.000
ΚΛΥΚ04ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ05ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VΥ12.000
ΚΛΥΚ05ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ06ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VIΥ12.000
ΚΛΥΚ06ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΛΥΚ07ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VIIΥ12.000
ΚΛΥΚ07ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΚΛΥΚ08ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VIIIΥ6.000
ΕΛΥΚ08ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΠΑ0107ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ IΥ12.000
ΚΛΥΠ01ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0208ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ IIΥ12.000
ΚΛΥΠ02ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0306ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ IIIΥ12.000
ΚΛΥΠ03ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0405ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ IVΥ12.000
ΚΛΥΠ04ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0508ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VΥ12.000
ΚΛΥΠ05ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0608ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VIΥ12.000
ΚΛΥΠ06ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0711ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VIIΥ12.000
ΚΛΥΠ07ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0829ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0810ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΜΣ2801ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IΥ3.000
ΜΣ2802ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IIΥ3.000
ΜΣ2803ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IIIΥ3.000
ΜΣ2804ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IVΥ3.000
ΜΣ0148ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΕΝΕΙΑΣ IΕ3.000
ΜΣ0149ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΕΝΕΙΑΣ IIΕ3.000
ΜE0101ΜΟΝΩΔΙΑ IΥ12.000
ΜΣ0456ΜΟΝΩΔΙΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0201ΜΟΝΩΔΙΑ IIΥ12.000
ΜΣ0457ΜΟΝΩΔΙΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0301ΜΟΝΩΔΙΑ IIIΥ12.000
ΜΣ0458ΜΟΝΩΔΙΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0401ΜΟΝΩΔΙΑ IVΥ12.000
ΜΣ0459ΜΟΝΩΔΙΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0501ΜΟΝΩΔΙΑ VΥ12.000
ΜΣ0460ΜΟΝΩΔΙΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0601ΜΟΝΩΔΙΑ VIΥ12.000
ΜΣ0461ΜΟΝΩΔΙΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0701ΜΟΝΩΔΙΑ VIIΥ12.000
ΜΣ0462ΜΟΝΩΔΙΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΟ0802ΜΟΝΩΔΙΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜE0801ΜΟΝΩΔΙΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΒΜ001ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΜΒΜ002ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΠΑ0530ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ IΥ3.000
ΠΑ0630ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ IIΥ3.000
ΜΣ0151-4ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΕ3.000
ΜΣ5201ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IΥ3.000
ΜΣ5202ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IIΥ3.000
ΜΣ5203ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IIIΥ3.000
ΜΣ5204ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IVΥ3.000
ΜΣ5205ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VΥ3.000
ΜΣ5206ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VIΕ3.000
ΜΣ0306ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ IΥ3.000
ΜΣ0408ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ IIΥ3.000
ΜΣ0322ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ IIIΥ3.000
ΜΣ0524ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΕ3.000
ΜΣ9311ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ IΥ3.000
ΜΣ9312ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ IIΥ3.000
ΜΣ9321ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ IΥ3.000
ΜΣ9322ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ IIΥ3.000
ΕΟ0101ΟΜΠΟΕ IΥ12.000
ΜΣ0379ΟΜΠΟΕ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0201ΟΜΠΟΕ IIΥ12.000
ΜΣ0380ΟΜΠΟΕ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0301ΟΜΠΟΕ IIIΥ12.000
ΜΣ0381ΟΜΠΟΕ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0401ΟΜΠΟΕ IVΥ12.000
ΜΣ0382ΟΜΠΟΕ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0501ΟΜΠΟΕ VΥ12.000
ΜΣ0383ΟΜΠΟΕ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0601ΟΜΠΟΕ VIΥ12.000
ΜΣ0384ΟΜΠΟΕ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0701ΟΜΠΟΕ VIIΥ12.000
ΜΣ0385ΟΜΠΟΕ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0386ΟΜΠΟΕ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΟ0801ΟΜΠΟΕ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΠΑ0324ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΥ3.000
ΜΣ0177ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)Ε3.000
ΟΕΑ01ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΑΡΠΑ)Υ3.000
ΜΣ0153ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΑ)Ε3.000
ΜΣ0162ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0315ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0316ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)Ε3.000
ΜΣ0166ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΑΒΑΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0152ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΙΘΑΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0154ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0161ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΛΑΡΙΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0317ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)Ε3.000
ΜΣ0179ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0176ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΡΟΥΣΤΑ)Υ3.000
ΜΣ0170ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΛΑΟΥΤΟ)Υ3.000
ΜΣ0318ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0314ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΜΠΟΕ)Ε3.000
ΜΣ0169ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΥΤΙ)Ε3.000
ΜΣ0312ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΠΙΑΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0194ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0156ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΣΑΞΟΦΩΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0171ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)Ε3.000
ΜΣ0172ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)Ε3.000
ΜΣ0313ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΦΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0234ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)Ε3.000
ΜΣ0220ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΒΙΟΛΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0416ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΒΙΟΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0224ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΑΒΑΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0210ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΙΘΑΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0212ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0219ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΛΑΡΙΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0418ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)Ε3.000
ΜΣ0235ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0228ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0419ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0415ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΜΠΟΕ)Ε3.000
ΜΣ0227ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΥΤΙ)Ε3.000
ΜΣ0413ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΠΙΑΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0240ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0229ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)Ε3.000
ΜΣ0230ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)Ε3.000
ΜΣ0414ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΦΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0347ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)Ε3.000
ΟΕΑ03ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΑΡΠΑ)Υ3.000
ΜΣ0519ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΒΙΟΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0520ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)Ε3.000
ΜΣ0337ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΑΒΑΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0323ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΙΘΑΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0325ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0332ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΛΑΡΙΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0521ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)Ε3.000
ΜΣ0523ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0346ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΡΟΥΣΤΑ)Ε3.000
ΜΣ0341ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΛΑΟΥΤΟ)Υ3.000
ΜΣ0522ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0518ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΜΠΟΕ)Ε3.000
ΜΣ0340ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΥΤΙ)Ε3.000
ΜΣ0516ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΠΙΑΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0327ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΣΑΞΟΦΩΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0342ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)Ε3.000
ΜΣ0343ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)Ε3.000
ΜΣ0517ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΦΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0447ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)Ε3.000
ΜΣ0616ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΒΙΟΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0438ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΑΒΑΛΙ)Ε3.000
ΜΣ0424ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΙΘΑΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0426ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0433ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΛΑΡΙΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0618ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)Ε3.000
ΜΣ0451ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ)Ε3.000
ΜΣ0442ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ0619ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΛΥΡΑ)Ε3.000
ΜΣ0615ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΜΠΟΕ)Ε3.000
ΜΣ0441ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΥΤΙ)Ε3.000
ΜΣ0613ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΠΙΑΝΟ)Ε3.000
ΜΣ0443ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)Ε3.000
ΜΣ0444ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)Ε3.000
ΜΣ0614ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΦΛΑΟΥΤΟ)Ε3.000
ΜΣ9251ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IΥ3.000
ΜΣ9252ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIΥ3.000
ΜΣ9253ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIIΥ3.000
ΜΣ9254ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IVΥ3.000
ΜΣ8000ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑΥ3.000
ΟΕΠΣ01ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IΥ3.000
ΟΕΠΣ02ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IIΥ3.000
ΜΣ0709ΟΡΧΗΣΤΡΑ IΥ3.000
ΜΣ0812ΟΡΧΗΣΤΡΑ IIΥ3.000
ΜΣ0119ΟΡΧΗΣΤΡΑ IIIΥ3.000
ΜΣ0121ΟΡΧΗΣΤΡΑ IVΥ3.000
ΜΣ0126ΟΡΧΗΣΤΡΑ VΥ3.000
ΜΣ0127ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIΥ3.000
ΜΣ9128ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIIΥ3.000
ΜΣ9129ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIIIΥ3.000
ΜΣ9261ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IΕ3.000
ΜΣ9262ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IIΕ3.000
ΜΣ9263ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IIIΕ3.000
ΜΣ9264ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IVΕ3.000
ΠΑ0115ΟΥΤΙ IΥ12.000
ΚΟΥ001ΟΥΤΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0216ΟΥΤΙ IIΥ12.000
ΚΟΥ002ΟΥΤΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0314ΟΥΤΙ IIIΥ12.000
ΚΟΥ003ΟΥΤΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0413ΟΥΤΙ IVΥ12.000
ΚΟΥ004ΟΥΤΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0516ΟΥΤΙ VΥ12.000
ΚΟΥ005ΟΥΤΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0616ΟΥΤΙ VIΥ12.000
ΚΟΥ006ΟΥΤΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0719ΟΥΤΙ VIIΥ12.000
ΚΟΥ007ΟΥΤΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0837ΟΥΤΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0818ΟΥΤΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΣ0502ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣΕ3.000
ΕΣ0502-1ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IΥ3.000
ΕΣ0502-2ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIΥ3.000
ΕΣ0502-3ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIIΥ3.000
ΕΣ0502-4ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IVΥ3.000
ΕΠ0102ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IΕ3.000
ΕΠ0202ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IIΕ3.000
ΕΠ0203ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IIIΕ3.000
ΕΠ0204ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IVΕ3.000
ΕΠ0101ΠΙΑΝΟ IΥ12.000
ΜΣ0363ΠΙΑΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0201ΠΙΑΝΟ IIΥ12.000
ΜΣ0364ΠΙΑΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0301ΠΙΑΝΟ IIIΥ12.000
ΜΣ0365ΠΙΑΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0401ΠΙΑΝΟ IVΥ12.000
ΜΣ0366ΠΙΑΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0501ΠΙΑΝΟ VΥ12.000
ΜΣ0367ΠΙΑΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0601ΠΙΑΝΟ VIΥ12.000
ΜΣ0368ΠΙΑΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0701ΠΙΑΝΟ VIIΥ12.000
ΜΣ0369ΠΙΑΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0370ΠΙΑΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΠ0801ΠΙΑΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ9601ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IΥ3.000
ΜΣ9602ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIΥ3.000
ΜΣ9603ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IIIΥ3.000
ΜΣ9604ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IVΥ3.000
ΜΣ9605ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ VΥ3.000
ΜΣ9606ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ VIΥ3.000
ΒΜΠ003ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΥ3.000
ΠΑ0704-1ΠΟΙΗΤΙΚΗ IΥ12.000
ΠΑ0804-1ΠΟΙΗΤΙΚΗ IIΥ12.000
ΠΑ0320ΠΟΙΗΤΙΚΗ IIIΥ12.000
ΠΑ0420ΠΟΙΗΤΙΚΗ IVΥ12.000
ΠΑ0523ΠΟΙΗΤΙΚΗ VΥ12.000
ΠΑ0623ΠΟΙΗΤΙΚΗ VIΥ12.000
ΠΑ0727ΠΟΙΗΤΙΚΗ VIIΥ12.000
ΠΑ0826ΠΟΙΗΤΙΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΜΣ9255ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΕ3.000
ΠΔΕ001ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ IΕ3.000
ΠΔΕ002ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ IIΕ3.000
ΜΣ0354ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΕ3.000
ΜΣ0453ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΕ3.000
ΜΣ9331ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IΕ3.000
ΜΣ9332ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IIΕ3.000
ΠΡΑ078ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΕ5.000
ΡΧΜ001ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΕ3.000
ΡΧΜ002ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΕ3.000
ΠΑ0304ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΚΡΟΥΣΤΑ IΥ3.000
ΠΑ0419ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΚΡΟΥΣΤΑ IIΥ3.000
ΠΑ0109ΣΑΝΤΟΥΡΙ IΥ12.000
ΚΣΑ001ΣΑΝΤΟΥΡΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0210ΣΑΝΤΟΥΡΙ IIΥ12.000
ΚΣΑ002ΣΑΝΤΟΥΡΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0308ΣΑΝΤΟΥΡΙ IIIΥ12.000
ΚΣΑ003ΣΑΝΤΟΥΡΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0407ΣΑΝΤΟΥΡΙ IVΥ12.000
ΚΣΑ004ΣΑΝΤΟΥΡΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0510ΣΑΝΤΟΥΡΙ VΥ12.000
ΚΣΑ005ΣΑΝΤΟΥΡΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0610ΣΑΝΤΟΥΡΙ VIΥ12.000
ΚΣΑ006ΣΑΝΤΟΥΡΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0713ΣΑΝΤΟΥΡΙ VIIΥ12.000
ΚΣΑ007ΣΑΝΤΟΥΡΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0832ΣΑΝΤΟΥΡΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0812ΣΑΝΤΟΥΡΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ12.000
ΕΣΑ001ΣΑΞΟΦΩΝΟ IΥ12.000
ΜΣ0464ΣΑΞΟΦΩΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ002ΣΑΞΟΦΩΝΟ IIΥ12.000
ΜΣ0465ΣΑΞΟΦΩΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ003ΣΑΞΟΦΩΝΟ IIIΥ12.000
ΜΣ0466ΣΑΞΟΦΩΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ004ΣΑΞΟΦΩΝΟ IVΥ12.000
ΜΣ0467ΣΑΞΟΦΩΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ005ΣΑΞΟΦΩΝΟ VΥ12.000
ΜΣ0468ΣΑΞΟΦΩΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ006ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIΥ12.000
ΜΣ0469ΣΑΞΟΦΩΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ007ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIIΥ12.000
ΜΣ0470ΣΑΞΟΦΩΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0473ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΣΑ008ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ6001ΣΚΗΝΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΪΑ IΕ3.000
ΜΣ6002ΣΚΗΝΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΪΑ IIΕ3.000
ΜΣ0801-2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣΥ3.000
ΜΣ0802-2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΥΓΚΑΣΕ3.000
ΕΚΛ009-1ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ IΥΕ3.000
ΕΚΛ010-1ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ): ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΜΠΑΣΟ/ΜΙ ΥΦΕΣΗ IIΥΕ3.000
ΕΟ0502ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΟΜΠΟΕ): ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΡΝΟ IΥΕ3.000
ΕΟ0602ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΟΜΠΟΕ): ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΡΝΟ IIΥΕ3.000
ΕΣΑ009ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ): ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΣΟΠΡΑΝΟ/ΤΕΝΟΡΟ/ΒΑΡΥΤΟΝΟ IΥΕ3.000
ΕΣΑ010ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ): ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΣΟΠΡΑΝΟ/ΤΕΝΟΡΟ/ΒΑΡΥΤΟΝΟ IIΥΕ3.000
ΕΤΡ009ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ): ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΠΙΚΟΛΟ IΥΕ3.000
ΕΤΡ010ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ): ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΠΙΚΟΛΟ IIΥΕ3.000
EYF01ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΤΡΟΜΠΟΝΙ): ΕΥΦΩΝΙΟ IΥΕ3.000
ΜΣ0115ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΦΛΑΟΥΤΟ): ΠΙΚΟΛΟ IΕ3.000
ΜΣ0116ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΦΛΑΟΥΤΟ): ΠΙΚΟΛΟ IIΕ3.000
ΜΣ9401ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IΥ3.000
ΜΣ9402ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IIΥ3.000
ΜΣ9403ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IIIΥ3.000
ΜΣ9404ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IVΥ3.000
ΜΣ9405ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VΥ3.000
ΜΣ9406ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VIΥ3.000
ΜΣ9407ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VIIΥ3.000
ΜΣ9408ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VIIIΥ3.000
ΜΣ9376ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IΕ3.000
ΜΣ9377ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IIΕ3.000
ΕΣ0301ΣΥΝΘΕΣΗ IΥ12.000
ΕΣ0401ΣΥΝΘΕΣΗ IIΥ12.000
ΕΣ0501ΣΥΝΘΕΣΗ IIIΥ12.000
ΕΣ0601ΣΥΝΘΕΣΗ IVΥ12.000
ΕΣ0701ΣΥΝΘΕΣΗ VΥ12.000
ΕΣ0801ΣΥΝΘΕΣΗ VIΥ12.000
ΕΣ0702ΣΥΝΘΕΣΗ VIIΥ12.000
ΕΣ0802ΣΥΝΘΕΣΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΜΣ9501ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΩΝ IΕ3.000
ΜΣ9502ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΩΝ IIΕ3.000
ΜΣ0321ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΥ3.000
ΜΣ0422ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΥ3.000
ΜΣ3003ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΥ3.000
ΜΣ3004ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΥ3.000
ΠΑ0502ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VΕ3.000
ΠΑ0602ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIΕ3.000
ΜΣ0811-1ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ IΥ3.000
ΜΣ0811-2ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ IIΥ3.000
ΜΣ0811-3ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ IIIΕ3.000
ΜΣ0811-4ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ IVΕ3.000
ΠΑ0117ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IΥ12.000
ΚΤΑ001ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0218ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IIΥ12.000
ΚΤΑ002ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0316ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IIIΥ12.000
ΚΤΑ003ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0415ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IVΥ12.000
ΚΤΑ004ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0518ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VΥ12.000
ΚΤΑ005ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0618ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIΥ12.000
ΚΤΑ006ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0721ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIIΥ12.000
ΚΤΑ007ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0839ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0820ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΜΣ9281ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ IΕ3.000
ΜΣ9282ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ IIΕ3.000
ΜΣ9283ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ IIIΕ3.000
ΜΣ9284ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΠΟΕ ΦΑΓΚΟΤΟΥ IVΕ3.000
ΜΣ9280ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥ3.000
ΕΤΟ001ΤΟΥΜΠΑ IΥ12.000
ΚΤΥ001ΤΟΥΜΠΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΟ003ΤΟΥΜΠΑ IIIΥ12.000
ΚΤΥ003ΤΟΥΜΠΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΟ005ΤΟΥΜΠΑ VΥ12.000
ΚΤΥ005ΤΟΥΜΠΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΟ007ΤΟΥΜΠΑ VIIΥ12.000
ΚΤΥ007ΤΟΥΜΠΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0118ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IΥ12.000
ΚΜΠ301ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0219ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IIΥ12.000
ΚΜΠ302ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0317ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IIIΥ12.000
ΚΜΠ303ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0416ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IVΥ12.000
ΚΜΠ304ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0519ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VΥ12.000
ΚΜΠ305ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0619ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIΥ12.000
ΚΜΠ306ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0722ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIIΥ12.000
ΚΜΠ307ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0840ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0821ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ18.000
ΕΤΡ001ΤΡΟΜΠΕΤΑ IΥ12.000
ΚΤΡ001ΤΡΟΜΠΕΤΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ002ΤΡΟΜΠΕΤΑ IIΥ12.000
ΚΤΡ002ΤΡΟΜΠΕΤΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ003ΤΡΟΜΠΕΤΑ IIIΥ12.000
ΚΤΡ003ΤΡΟΜΠΕΤΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ004ΤΡΟΜΠΕΤΑ IVΥ12.000
ΚΤΡ004ΤΡΟΜΠΕΤΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ005ΤΡΟΜΠΕΤΑ VΥ12.000
ΚΤΡ005ΤΡΟΜΠΕΤΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ006ΤΡΟΜΠΕΤΑ VIΥ12.000
ΚΤΡ006ΤΡΟΜΠΕΤΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ007ΤΡΟΜΠΕΤΑ VIIΥ12.000
ΚΤΡ007ΤΡΟΜΠΕΤΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΡ011ΤΡΟΜΠΕΤΑ VIIIΥ12.000
ΕΤΡ008ΤΡΟΜΠΕΤΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΕΤΙ001ΤΡΟΜΠΟΝΙ IΥ12.000
ΚΤΜ001ΤΡΟΜΠΟΝΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ002ΤΡΟΜΠΟΝΙ IIΥ12.000
ΚΤΜ002ΤΡΟΜΠΟΝΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ003ΤΡΟΜΠΟΝΙ IIIΥ12.000
ΚΤΜ003ΤΡΟΜΠΟΝΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ004ΤΡΟΜΠΟΝΙ IVΥ12.000
ΚΤΜ004ΤΡΟΜΠΟΝΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ005ΤΡΟΜΠΟΝΙ VΥ12.000
ΚΤΜ005ΤΡΟΜΠΟΝΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ006ΤΡΟΜΠΟΝΙ VIΥ12.000
ΚΤΜ006ΤΡΟΜΠΟΝΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ007ΤΡΟΜΠΟΝΙ VIIΥ12.000
ΚΤΜ007ΤΡΟΜΠΟΝΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ009ΤΡΟΜΠΟΝΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΤΙ008ΤΡΟΜΠΟΝΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΕΦΑ001ΦΑΓΚΟΤΟ IΥ12.000
ΚΦΑ001ΦΑΓΚΟΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ002ΦΑΓΚΟΤΟ IIΥ12.000
ΚΦΑ002ΦΑΓΚΟΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ003ΦΑΓΚΟΤΟ IIIΥ12.000
ΚΦΑ003ΦΑΓΚΟΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ004ΦΑΓΚΟΤΟ IVΥ12.000
ΚΦΑ004ΦΑΓΚΟΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ005ΦΑΓΚΟΤΟ VΥ12.000
ΚΦΑ005ΦΑΓΚΟΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ006ΦΑΓΚΟΤΟ VIΥ12.000
ΚΦΑ006ΦΑΓΚΟΤΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ007ΦΑΓΚΟΤΟ VIIΥ12.000
ΚΦΑ007ΦΑΓΚΟΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦΑ019ΦΑΓΚΟΤΟ VIIIΥ12.000
ΕΦΑ008ΦΑΓΚΟΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΕΦ0101ΦΛΑΟΥΤΟ IΥ12.000
ΜΣ0395ΦΛΑΟΥΤΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ9.000
ΕΦ0201ΦΛΑΟΥΤΟ IIΥ12.000
ΜΣ0396ΦΛΑΟΥΤΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦ0301ΦΛΑΟΥΤΟ IIIΥ12.000
ΜΣ0397ΦΛΑΟΥΤΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ9.000
ΕΦ0401ΦΛΑΟΥΤΟ IVΥ12.000
ΜΣ0398ΦΛΑΟΥΤΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦ0501ΦΛΑΟΥΤΟ VΥ12.000
ΜΣ0399ΦΛΑΟΥΤΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦ0601ΦΛΑΟΥΤΟ VIΥ12.000
ΜΣ0400ΦΛΑΟΥΤΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦ0701ΦΛΑΟΥΤΟ VIIΥ12.000
ΜΣ0454ΦΛΑΟΥΤΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΜΣ0455ΦΛΑΟΥΤΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΕΦ0801ΦΛΑΟΥΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛΥ18.000
ΦΤΔΧ01ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IΥ3.000
ΦΤΔΧ02ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IIΥ3.000
ΦΤΔΧ03ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IIIΥ3.000
ΦΤΔΧ04ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IVΥ3.000
ΠΑ0325ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IΥ3.000
ΠΑ0326ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IIΥ3.000
ΠΦΣ01ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IΕ3.000
ΠΦΣ02ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIΕ3.000
ΠΦΣ03ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IIIΕ3.000
ΠΦΣ04ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IVΕ3.000
ΠΦΣ05ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VΥ3.000
ΠΦΣ06ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIΕ3.000
ΠΦΣ07ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIΥ3.000
ΠΦΣ08ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIIIΕ3.000
ΠΑ0119ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) IΥ12.000
ΠΑ0220ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) IIΥ12.000
ΠΑ0318ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) IIIΥ12.000
ΠΑ0417ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) IVΥ12.000
ΠΑ0520ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) VΥ12.000
ΠΑ0620ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) VIΥ12.000
ΠΑ0723ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) VIIΥ12.000
ΠΑ0822ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ) VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΥ12.000
ΧΠΤ001ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ002ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ003ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ004ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ005ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ006ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΧΠΤ007ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΠΑ0841ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ-ΤΡΟΜΠΕΤΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ6.000
ΒΥ0102ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IΥ3.000
ΒΥ0202ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IIΥ3.000
ΒΥ0302ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IIIΥ3.000
ΒΥ0402ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IVΥ3.000
ΒΥ0502ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VΥ3.000
ΒΥ0602ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VIΥ3.000
ΒΥ0702ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VIIΥ3.000
ΒΥ0802ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VIIIΥ3.000
ΜΣ0512ΧΟΡΩΔΙΑ IΥ3.000
ΜΣ0608ΧΟΡΩΔΙΑ IIΥ3.000
ΜΣ0644ΧΟΡΩΔΙΑ IIIΥ3.000
ΜΣ0645ΧΟΡΩΔΙΑ IVΥ3.000
ΜΣ0646ΧΟΡΩΔΙΑ VΕ3.000
ΜΣ0647ΧΟΡΩΔΙΑ VIΕ3.000
ΜΣ0648ΧΟΡΩΔΙΑ VIIΕ3.000
ΜΣ0649ΧΟΡΩΔΙΑ VIIIΕ3.000
ΜΣ3108ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣΕ3.000
ΜΣ0711ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΕ3.000
BSc in Accounting and Finance
ΚωδικόςΤίτλοςΤύποςEcts
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font