Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.578
 • kat uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 307
 • 2310 891.544

  Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διευθυντής (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Πληροφορική με έμφαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την παραγωγή"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Mηχανολόγων Mηχανικών, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, (1983).
  • M.Sc. in Mechanical Engineering, Columbia University, U.S.A., (1984).
  • M.Sc. in Computer Science, Columbia University, U.S.A., (1987).
  • Ph.D. in Computer Science, Columbia University, U.S.A., (1991).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ΠΣ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ΑΣΠΣ με χρήση της Unified Modeling Language (UML). Οι επιμέρους στόχοι είναι α) η απόκτηση γνώσεων όπως να απαριθμούμε τα βασικά βήματα μιας μεθόδου ΑΣΠΣ και να κατανοούμε τη χρήση των βασικών διαγραμμάτων UML (δραστηριοτήτων, περίπτωσης χρήσης, κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας), β) η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων όπως να χρησιμοποιούμε το λογισμικό Visual Paradigm για ΑΣΠΣ με χρήση UML, να μεταφράζουμε τα διαγράμματα UML σε κώδικα Java, και γ) η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως να αναπτύσσουμε με την χρήση της ΑΣΠΣ και της UML ένα ΠΣ που να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού.

  Περίγραμμα Μαθήματος:

  • Φάσεις ΑΣΠΣ και η Φάση Προετοιμασίας
  • Ανάλυση: Προσδιορισμός Απαιτήσεων / Storyboarding
  • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – activity diagrams
  • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – use case diagrams/ points
  • Ανάλυση: Δομική Μοντελοποίηση – class diagrams
  • Σχεδιασμός: Στρατηγικές, σχεδιασμός διεπαφής και use case
  • Σχεδιασμός: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς – sequence & state diagrams
  • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων (class diagram)
  • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός Φυσικής Αρχιτεκτονικής
  • Υλοποίηση: Μετατροπή UML σε Java
  • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης ΠΣ και Επανάληψη.


  Επίσης θα πραγματοποιηθούν και τέσσερα εργαστήρια στη χρήση της UML.

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0605

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΙΓΙΣΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA147/  

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοεί το ρόλο της διαχείρισης της πληροφορίας για επιχειρήσεις/οργανισμούς.
  • Κατανοεί τον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας με τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας
  • Κατανοεί τις έννοιες που αφορούν τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • Κατανοεί τις έννοιες που αφορούν τα μοντέλα δεδομένων
  • Κατανοεί ήδη σχεδιασμένα μοντέλα δεδομένων
  • Συνθέτει απλά μοντέλα δεδομένων με βάση πληροφοριακές ανάγκες που δίδονται για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό
  • Αναγνωρίζει λογιστικά αρχεία
  • Εξηγεί ένα Τιμολόγιο μίας επιχείρησης
  • Δημιουργεί ημερολογιακές εγγραφές μηχανογραφημένα
  • Επιλύει ασκήσεις λογιστικές μηχανογραφημένα
  • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με το μηχανογραφημένο περιβάλλον μιας επιχείρησης
  • Διαχειρίζεται όλο τον λογιστικό κύκλο μιας επιχείρησης μηχανογραφημένα

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Ανάλυση της έννοιας της διαχείρισης της πληροφορίας (information management) και της σημασίας της για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems) και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems).
  • Ανάλυση του τρόπου οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με την χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model) και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α..
  • Παρουσίαση παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών.
  • Παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου Μηχανογραφημένης Λογιστικής
  • Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου μηχανογραφημένα
  • Ενημέρωση λογαριασμών μηχανογραφημένα
  • Παρουσίαση Λογιστικών Αρχείων
  • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων μηχανογραφημένα
  • Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος.
  • Ενημέρωση ισοζυγίων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του Open eClass
  • Εργαστηριακή εκπαίδευση

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή άσκηση

  13

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  111

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (Open eClass).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Kroenke D., Randall J., επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης Κ. Ταραμπάνης, Εκδόσεις Broken Hill, 2016
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, P. Wallace, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014
  • Richardson Vernon, Chang Chengyee J., Smith Rod E. (2019) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD
  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015) Διαχείριση Δεδομένων και Μηχανογραφημένη Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.

  - Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

  • International Journal of Information Management (IJIM)
  • Information Systems Journal (ISJ)
  • Journal of Management Information Systems (JMIS)
  • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)
  • Accounting, Organizations & Society
  • The Accounting Review
  • International Journal of Accounting & Information Management
  • International Journal of Accounting Information Systems
  • Journal of Accounting and Management Information Systems
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MPM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΟΔ0104-P)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
   (ΟΔ0104-Ε)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ
   (ΟΔ0104-Θ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ "ΜΕΓΑΛΩΝ" ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΫΙΑΣ
   (ΑΕ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ "ΜΕΓΑΛΩΝ" ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΫΙΑΣ (INTRODUCTION TO BIG DATA AND BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS) 

  Κωδικός μαθήματος: 1022-ΑΕ102
  Εξάμηνο: A’ – Προκαταρκτικό μάθημα
  Είδος: Υποχρεωτικό
  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά): 0 -100
  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία
  Ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες την εβδομάδα
  ECTS: 7,5
  Σελίδα μαθήματος Compus

   

  Τμήμα, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Πληροφοριακά Συστήματα

  Υπεύθυνος:

  Κωνσταντίνος Ταραμπάνης (Καθηγητής)

  Email:

  kat@uom.edu.gr

  Web:

  http://islab.uom.gr

  Τηλ:

  2310-891544

  Γραφείο

  307, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία

  Provost, F. and Fawcett T., Data Science for Business, 2013, O’Rielly, Sebastopol, CA.

  Sharda, R., Delen, D., Turban, E., Business Intelligence and Analytics, Systems for Decision Support, 2014, Pearson Education, Essex, England.

   

  Λογισμικό

  Python, Jupyter Notebook

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, της επιχειρηματικής ευφυΐας και της αναλυτικής δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγούν τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των μεγάλων δεδομένων και της επιχειρηματικής ευφυΐας.
  • Αναφέρουν επιτυχημένα σενάρια αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων και αναλυτικής δεδομένων σε σύγχρονες επιχειρήσεις παγκοσμίως.
  • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των data warehouses.
  • Διακρίνουν διαφορετικούς τύπους οπτικοποιήσεων δεδομένων και να επιλέγουν τον κατάλληλο.
  • Περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την εφαρμογή αναλυτικής προβλέψεων (predictive analytics) σε επιχειρήσεις.
  • Αναγνωρίζουν διάφορες σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων όπως Hadoop, NoSQL, graph databases κλπ.
  • Κατανοούν τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων από επιχειρήσεις.

  Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει και σενάρια χρήσης αναλυτικής δεδομένων για την λήψη αποφάσεων που σχετίζεται με σύγχρονα επιχειρηματικά προβλήματα μεγάλων εταιρειών (π.χ. Instacart, Airbnb, BNP Paribas, Zillow) σε διάφορους κλάδους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζική, τουρισμός και διαχείριση ακινήτων.

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

    Βασικές έννοιες της Αναλυτικής Δεδομένων και του Business Intelligence

  1. Data and Databases
  2. Data Warehouses
  3. Data visualisations
  4. Predictive analytics
  5. Text mining and sentiment analysis
  6. Web mining
  7. Social Network Analysis
  8. Big Data: Hadoop, NoSQL, SPARK
  9. Semantic Web and linked data
  10. Artificial Intelligence
  11. Privacy and Ethics
  12. Τελικές εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 70%

  [2] Εβδομαδιαίες ασκήσεις και συμμετοχή στο μάθημα 30%

   

   

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΑΕ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων (Introduction to Data Management methods and techniques) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ202

  Εξάμηνο:

  Β’

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Πληροφοριακά Συστήματα

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Κωνσταντίνος Ταραμπάνης (Καθηγητής)

  Email:

  kat@uom.edu.gr

  Web:

  http://islab.uom.gr

  Τηλ:

  2310-891544

  Γραφείο

  307, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ευάγγελος Καλαμπόκης

  Email:

  ekal@uom.edu.gr

  Web:

  https://kalampok.is

  Τηλ:

  2310-891588

  Γραφείο

  315, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα


  Βιβλιογραφία

   Oracle Academy “Database Design and Programming with SQL” [Online Course]


  Λογισμικό

   Oracle SQL, Cloudera, MongoDB, HBase

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην διαχείριση διαφορετικών μορφών δεδομένων που απαντώνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Δημιουργούν μοντέλα δεδομένων
  • Συντάσσουν και εκτελούν περίπλοκα SQL ερωτήματα
  • Διακρίνουν τις διαφορές των παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και των συστημάτων διαχείρισης μεγάλων δεδομένων.
  • Συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά του Hadoop και του MapReduce προγραμματιστικού μοντέλου.
  • Εκτελούν προγράμματα χρησιμοποιώντας Hadoop.
  • Διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες NoSQL βάσεων δεδομένων και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά τους

  Η διδασκαλία της SQL θα βασιστεί στο εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική πλατφόρμα της Oracle καθώς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι μέλος του Oracle Academy.

  Το μάθημα απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών οι οποίοι θα εφαρμόζουν στην πράξη την διδασκόμενη ύλη και θα εκπονούν εβδομαδιαίες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

  Το μάθημα δεν απαιτείται προηγούμενες γνώσεις σε προγραμματισμό ή βάσεις δεδομένων.

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1. Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  2. Μοντελοποίηση δεδομένων
  3. Η γλώσσα SQL
  4. Συναρτήσεις single row
  5. Δεδομένα από πολλαπλούς πίνακες
  6. Συγκεντρωτικές αναφορές
  7. Εμφωλευμένα ερωτήματα SQL
  8. Hadoop και MapReduce
  9. Πρακτική εφαρμογή Hadoop/MapReduce
  10. Key value NoSQL stores (e.g. Amazon DynamoDB, Redis)
  11. Document NoSQL stores (e.g. MongoDB, Elasticsearch) - JSON
  12. Extensible NoSQL stores (e.g. BigTable, HBase, Cassandra)
  13. Τελικές εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 30%

  [2] Εβδομαδιαίες ασκήσεις  30%

  [3] Τελική εργασία 50% (bonus 10%)

   

   

   

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (ΠΣ0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απαριθμούν τις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, να αναζητούν, αξιολογούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων.

  Περίγραμμα Μαθήματος:

  • Ο ρόλος της Πληροφορίας και των ΠΣ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
  • Επιχειρησιακά ΠΣ: CMS, CRM, ERP, SCM, ΕΑΙ κλπ.
  • Βάσεις, Αποθήκες Δεδομένων και Analytics
  • Μοντελοποίηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Στρατηγικές και διακυβέρνηση ΠΣ/ΤΠ
  • Τάσεις: Web 2.0, κ-επιχειρείν, υπολογιστική νέφους
  • Ειδικά θέματα: Ασφάλεια και Ηθικά ζητήματα.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθούν εργασίες. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν εργαστήρια στη χρήση επιλεγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)
   (ΟΔ0703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0703

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/document/?course=BA174

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

  • Κατανοεί το ρόλο των διαφόρων κατηγοριών  πληροφοριακών συστημάτων στην σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό.
  • Γνωρίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών πληροφοριακών συστημάτων.
  • Μπορεί να προτείνει πληροφοριακά συστήματα για την αντιμετώπιση πληροφοριακών αναγκών ή γενικότερων προκλήσεων σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργαστηριακής ενότητας του μαθήματος ο φοιτητής θα χρησιμοποιεί συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συγκεντρωτικούς πίνακες (pivot tables) για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  Tο μάθημα αυτό αποτελείται από δυο ενότητες, τη θεωρητική και την εργαστηριακή.

  Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος:

  • Πραγματοποιείται ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων σε κατηγορίες που ορίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία.
  • Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εξετάζονται τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (management information systems – MIS), τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning systems – ERP), τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (decision support systems – DSS), τα πληροφοριακά συστήματα αποθηκών δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (data warehouses, business intelligence systems), τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών (customer relationship management) και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών (Workflow Management Systems), διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα.
  • Παρουσιάζονται παραδείγματα για τις παραπάνω κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων.

  Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος γίνεται ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων με τη χρήση συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και εφαρμογών συγκεντρωτικών πινάκων (pivot tables) με τη χρήση συστήματος υπολογιστικών φύλλων.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στην διδασκαλία
  • Χρήση συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων μέσω ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων
  • Χρήση συστήματος υπολογιστικών φύλλων μέσω ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών συγκεντρωτικών πινάκων (pivot tables).
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω Open eClass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακή άσκηση

  13

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  148

  Σύνολο Μαθήματος

  200

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (65%)
  • Εξέταση εργαστηριακού μέρους (35%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και  σύντομης απάντησης.

  Η εργαστηριακή εξέταση περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον με τη χρήση των διδαχθέντων εργαλείων λογισμικού.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες, McKinney, Kroenke D., 2017
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, P. Wallace, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014

  - Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

  • International Journal of Information Management (IJIM)
  • Information Systems Journal (ISJ)
  • Journal of Management Information Systems (JMIS)
  • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
   (ΔΕ0308-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στις σημερινές επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα δικτύου και στις παγκόσμιες αγορές, οι μάνατζερς θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και να διοικούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση της αξίας και χρήσης της τεχνολογίας στα πληροφοριακά συστήματα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, για τη λήψη αποφάσεων και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος καθώς και η ανάπτυξη λύσεων των επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ο στόχος του μαθήματος αυτού. Εξετάζεται επίσης η συνδρομή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη και επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, καθώς και η αναδυόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Το ηλ. εμπόριο μετασχηματίζει τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρειάζεται να γνωρίζουν τρόπους για επέκταση των επιχειρήσεων τους σε αυτό τον γεμάτο προκλήσεις πεδίο. Οι σημερινοί διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους ηλ εμπορίου, στρατηγικές και εφαρμογές. Θα μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικές συνιστώσες για επιτυχημένα συστήματα ηλ. εμπορίου. Θα κατανοήσουν πως μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει πελάτες στο Ίντερνετ.

  Στο μάθημα θα αναλυθούν έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και έννοιες και εφαρμογές του ΗΕ, όπως επιχειρηματικά μοντέλα ΗΕ, υπηρεσίες υποστήριξης ΗΕ, στρατηγικές υλοποίησης ΗΕ, και πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν:

  1. Να διακρίνουν του διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών συστημάτων που πρέπει να υιοθετηθούν από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
  2. Να πραγματοποιούν αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας χρησιμοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες όπως Tableau, PowerBI κλπ.
  3. Περιγράφουν χρήσεις καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα, Υπολογιστική Νέφους, Διαδίκτυο των Αντικειμένων) στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
  4. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  5. Nα δημιουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops) με χρήση σύγχρονων υποδομών υπολογιστικής νέφους (cloud computing).
  6. Να αξιοποιούν εργαλεία αναλυτικής του διαδικτύου (web analytics tools) ώστε να βελτιώνουν τις διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες
  7. Να δημιουργούν διαφημιστικές εκστρατείες με χρήση δημοφιλών πλατφορμών όπως Facebook, Google, κλπ.


  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (πρών "Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων")
   (ΟΔ0710-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0710-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗς ΕΥΦΥΪΑΣ

  (πρώην «Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Ι»)

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υποβάθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA242/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοεί και να ορίζει για συγκεκριμένο πρόβλημα τις βασικές έννοιες μιας εφαρμογής επιχειρηματικής ευφυΐας (διαστάσεις-dimensions, μετρούμενα μεγέθη – measures, λειτουργίες επεξεργασίες OLAP- online analytical processing)
  • Χρησιμοποιεί τη γλώσσα structured query language (SQL) για την διαχείριση και προσπέλαση δεδομένων από επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων.
  • Αναπτύσσει αναλύσεις και να δημιουργεί οπτικοποιήσεις και διαδραστικούς πίνακες ελέγχου (dashboards) χρησιμοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες (π.χ. Tableau).

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Εισαγωγή στην επιχειρηματική ευφυΐα και τη χρήση της για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις.
  • Χρήση της γλώσσας SQL για την διαχείριση και προσπέλαση δεδομένων από επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται και εκτελούνται SQL ερωτήματα (queries) σε έτοιμες βάσεις δεδομένων της διαδραστικής πλατφόρμας DataCamp. Παρουσιάζονται ερωτήματα που ανακτούν δεδομένα τόσο από έναν όσο και από περισσότερους πίνακες δεδομένων.
  • Δημιουργία αναλύσεων και οπτικοποιήσεων με το Tableau. Δίδεται έμφαση στις αναλύσεις OLAP (π.χ. slice, dice, pivot, drill down/drill up, roll up κτλ.). Παρουσιάζονται οπτικοποιήσεις διαφόρων τύπων συμπεριλαμβανομένων οπτικοποιήσεων σε χάρτες. Παρουσιάζεται η χρήση οτπικοποιήσεων για την δημιουργία διαδραστικών πινάκων ελέγχου (dashboards).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στην διδασκαλία
  • Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης DataCamp για τη εξάσκηση μέσω εργασιών στις διδασκόμενες στο μάθημα τεχνολογίες επιχειρηματικής αναλυτικής – business analytics, ειδικότερα SQL και Tableau. Στους φοιτητές θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση για ένα εξάμηνο.
  • Χρήση του Tableau ως πλατφόρμα για εκπαίδευση στις αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας. Στους φοιτητές δίνεται δωρεάν άδεια χρήσης στο Tableau Desktop για ένα χρόνο.
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
  • Χρήση του Open eClass για επικοινωνία με τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  9

  Διαδραστική διδασκαλία

  30

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  60

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  21

  Σύνολο Μαθήματος

  120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
  • Αξιολόγηση εργασιών που ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (15%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σύντομης απάντησης, αλλά κυρίως  επίλυσης προβλημάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον των διδαχθέντων τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυΐας.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Διαχείριση Δεδομένων-Ο Ρόλος των Βάσεων Δεδομένων στους σύγχρονους Οργανισμούς, Watson T. Richard, 2021

  - Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

  • International Journal of Information Management (IJIM)
  • Information Systems Journal (ISJ)
  • Journal of Management Information Systems (JMIS)
  • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (MPM0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

   

  Εισηγητές: Καραγιώργος Θ., Ταραμπάνης Κ.

   

  Σκοπός του Μαθήματος:

   

  Μηχανογραφημένη Λογιστική είναι η καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση των λογιστικών πράξεων και της λογιστικής πληροφορίας, με τη βοήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεμάτων, που πραγματοποιούνται με την χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής και να τους βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισμό των λογιστικών μηχανογραφικών εφαρμογών. Η μηχανογράφηση έχει ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις δημιουργώντας νέα δεδομένα στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, η δε τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών και η εισαγωγή της μηχανογράφησης μείωσαν κατά ένα μεγάλο βαθμό τη διαφορά εμπειρίας με τα παλαιότερα στελέχη. Η εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί το βασικότερο μέλημα των επιχειρήσεων. Η μηχανογράφηση είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση του λογιστικού επαγγέλματος, ενώ συμβάλει στην αύξηση των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης.

   

  Η μηχανογράφηση μέσω των πληροφοριακών συστημάτων λογιστικής είναι το εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα της επεξεργασίας πληροφοριών μεγάλου όγκου με ταχύτητα και ακρίβεια και η χρησιμοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων για την εφαρμογή της κοστολόγησης, θεωρείται μονόδρομος.

   

  Η μηχανογραφημένη κοστολόγηση προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία, που θα χρειαστούν τα στελέχη για να εφαρμόσουν τα συστήματα κοστολόγησης.

   

  Θεματικές Ενότητες:

   

  • Γενική εισήγηση. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Κατοχύρωση σχεδίου λογαριασμών σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ονοματολογία, βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης λογαριασμών)
  • Καθορισμός κινήσεων Γενικής Λογιστικής που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων. Παράμετροι καθημερινής λειτουργίας (καθορισμός έτοιμων αιτιολογιών, σχεδίαση πρότυπων άρθρων, σχεδίαση καταστάσεων ελέγχου). Από τα Παραστατικά στα λογιστικά γεγονότα και καταχώρηση στο ημερολόγιο. Γενικές Παρατηρήσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
  • Καταχωρήσεις Λογιστικών γεγονότων από πραγματικά παραστατικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των κυριότερων συναλλαγών και να παρακολουθήσουμε τη λογιστική και μηχανογραφική συμπεριφορά των αγορών παγίων, εμπορευμάτων, πωλήσεων, δαπανών, εισπράξεων, πληρωμών, διακανονισμών και μισθοδοτικής κατάστασης, τα οποία θα καταχωρηθούν στο ημερολόγιο, ενώ θα κλείσει ο κύκλος της λογιστικής με έγγραφες καταχωρήσεις και εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού αποτελέσματος.
  • Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση. Στόχος της μηχανογραφημένης κοστολόγησης είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον λειτουργίας μίας παραγωγικής επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο των κυριότερων συναλλαγών της και των βασικών λογιστικών και κοστολογικών λειτουργιών της και μέσα από αυτήν την προσπάθεια να απαντήσουμε στα περισσότερα ερωτήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εύρεσης του κόστους.
  • Καταχώρηση ειδών αποθήκης, καταχώρηση προμηθευτών, καταχώρηση παραστατικών αγοράς, καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών, καταχώρηση παραστατικών παραγωγής, καταχώρηση παραστατικών εξόδων λειτουργίας, καταχώρηση πελατών, καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων, εργασίες κοστολόγησης. Ανάλυση προγράμματος απλογραφικών βιβλίων.

   

  Περιεχόμενα:

   

  • Παρουσίαση και ανάπτυξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε λογιστικό πληροφοριακό σύστημα
  • Καταχώριση λογιστικών γεγονότων και μηχανογραφημένη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
  • Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης
  • Καθημερινές λογιστικές εργασίες της επιχείρησης και ο τρόπος που αυτές διεκπεραιώνονται με τη χρήση μηχανογραφημένης λογιστικής
  • Τρόπος μηχανογραφικής εφαρμογής των περιοδικών και ετήσιων λογιστικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Τρόποι ελέγχου και συμφωνίας στο περιβάλλον ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου
  • Παραγωγή καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και ισοζυγίων
  • Μηχανογραφική συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α.
  • Προσδιορισμός του αποτελέσματος
  • Μισθοδοσία (Συμβάσεις, Άδειες, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις, Προσλήψεις, Απολύσεις)

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (31 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Karagiorgou S., Papapostolou A., Zeginis D., Georgiou Y., Frimpong E., Tsapelas I., Mouzakitis S., Tarabanis K., “CYBELE: On the Convergence of HPC, Big Data Services, and AI Technologies”, in HPC, Big Data, and AI Convergence Towards Exascale Challenge and Vision, pp.241-254, 2022.

   2017

   • Γενική επιμέλεια, επιμέλεια μετάφρασης κεφαλαίων (αρ.1-4) και πρόλογος στο βιβλίο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη» (Kroenke D., Boyle R.J), Εκδ. Broken Hill, ISBN-978-9963-274-04-8, 2017.

   2016

   • Goudos S., Tambouris E., Tarabanis K., “E-Government Implementation of Ontology-based Public Domain Data Knowledge Representation”, in Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management, IGI Global, pp 778-790, 2016.

   2015

   • Kamateri E., Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., Ojo A., Lee D., Price D., “A Comparative Analysis of Tools and Technologies for Policy Making”, in Policy Practice and Digital Science, Public Administration and Information Technology, Vol.10, 2015, pp 125-156, June 2015.
   • Tambouris E., Scholl H.J., Janssen M., Wimmer M.A., Tarabanis K., Gascó M., Klievink B., Lindgren I., Milano M., Panagiotopoulos P., Pardo T.A., Parycek P., (Eds). Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2015 and ePart 2015, Volume 21 of Innovation and the Public Sector, IOS Press, 2015. http://ebooks.iospress.nl/volume/electronic-government-and-electronic-participation-joint-proceedings-of-ongoing-research-phd-papers-posters-and-workshops-of-ifip-egov-and-epart-2015
   • Tambouris E., Janssen M., Scholl H.J., Wimmer M.A., Tarabanis K., Gascó M., Klievink B., Lindgren I., Parycek P., (Eds.), “Electronic Government: 14th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2015”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9248, Springer, 2015. http://www.springer.com/gp/book/9783319224787
   • Tambouris, E., Panagiotopoulos, P., Sæbø, Ø., Tarabanis, K., Wimmer, M.A., Milano, M., Pardo, T.A. (Eds.), “Electronic Participation: 7th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2015”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9249, Springer, 2015. http://www.springer.com/gp/book/9783319224992

   2013

   • Tambouris E., Macintosh A., Dalakiouridou E., Smith S., Panopoulou E., Konstantinos Tarabanis K., Millard J., "A Participation in Europe: Current State and Practical Recommendations" in E-Government Success around the World: Cases, Empirical Studies, and Practical Recommendations,(J. Ramón Gil-Garcća Ed.), IGI Global, pp. 341-357, 2013.

   2011

   • Scherer S., Wimmer M., Liotas N., Tambouris E., Tarabanis K., "Interoperability Requirements, Recommendations and Standards in E-Participation" in Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging E-Government and E-Business, (Y. Charalambidis, Ed.), IGI Global, pp. 95-118, 2011.
   • Costopoulou C., Ntaliani M.,Karetsos S., Tambouris E., Tarabanis K., "Towards Electronic and Mobile Government Service Provision for Agriculture" in Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications, (Z. Andreopoulou etal.,Eds.),IGI Global, pp. 262-286, 2011.

   2010

   • Loutas N., Giantsiou L., Peristeras V., Tarabanis K., "A Semantically Enabled Portal for Facilitating the Public Service Provision" in Semantic Technologies for E-Government, Peristeras V., Vitvar T., Tabaranis K. (Eds), Springer, ISBN 978-3-642-03506-7, pp. 287-314, 2010.
   • Fragidis G., Kotzinos D.,Tarabanis K., "A Conceptual Framework and an Extended SOA Model for Consumer-Oriented E-Commerce" E-commerce, Kyeong Kang (Ed.), ISBN: 978-953-7619-98-5, INTECH, Available from: http://sciyo.com/articles/show/title/a-conceptual-framework-and-an-extended-soa-model-for-consumer-oriented-e-commerce, February 2010.
   • Tambouris E., Tarabanis K., "Engaging European Citizens at Local and Regional Level: Results from a Survey on Achievements and Lessons Learnt" in Beyond e-Government Measuring Performance: A Global Perspective, (Alan R. Shark and Sylviane Toporkoff Eds.), The Public Technology Institute and ITEMs International, 2010.
   • Goudos, S. K., Peristeras, V., Tarabanis, K. "Application of Semantic Web Technology in E-Business: Case Studies in Public Domain Data Knowledge Representation" In Management Association, USA, I. (Ed.), Business Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools and Applications,vol.4, pp. 1223-1233, March 2010. doi:10.4018/978-1-61520-969-9.ch075
   • Samaras H., Giouvanakis T., Bousiou D. , Tarabanis K., "Key factors and New Directions for Multimedia Learning Design" Affective, Interactive and Cognitive Methods for E-Learning Design: Creating an Optimal Education Experience, eds. Aimilia Tzanavari and Nicolas Tsapatsoulis, Chapter 11, pp.207-227, ISBN: 978-161692228-3,January 2010.
   • Semantic Technologies for E-Government, Peristeras V., Vitvar T., Tabaranis K. (Eds), Springer, 2010, ISBN 978-3-642-03506-7,2010.

   2008

   • Peristeras V., Tarabanis K., "The Governance Architecture Framework and Models" In Saha, P. (Ed.). Advances in Government Enterprise Architecture, Hershey, PA: IGI Global Information Science Reference, 2008.

   2007

   • Περιστέρας Β., Ταραμπάνης Κ., Eπιχειρησιακή Aρχιτεκτονική Διακυβέρνησης (GEA): προς μία Γλωσσολογική Προσέγγιση του Διοικητικού Φαινομένου, κεφάλαιο βιβλίου, "Διοικητική θεωρία και πράξη - Διοίκηση και κοινωνία", Εκδ. Σάκκουλα, 2007, ISBN- 978-960-445-223-1.

   2005

   • Peristeras V. , Tarabanis K., "Providing pan-European e-government services with the use of semantic web services technologies: a generic process model" in R. Traunmüler (Ed.): Electronic Government, 2005, Proceedings: Lecture notes in Computer Science vol. 3591 Springer2005, pp.226-236, 2005.

   2004

   • Peristeras V., Tarabanis K., “Advancing the Government Enterprise Architecture -GEA: The Service Execution Object Model”, in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science, no. 3183, (R. Traunmuller), pp. 476-482, Springer 2004.
   • Peristeras V., Tarabanis K., “The Governance Enterprise Architecture (GEA) Object Model”, in Knowledge Management in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science, no. 3035, (Maria A. Wimmer, Ed.), pp.101-110, Springer 2004.
   • Tambouris E., Tarabanis K., “An overview of DC-based eGovernment Metadata Standards and Initiatives”, in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science, no.3183 (R. Traunmuller, Ed.), pp. 40-47, Springer 2004.

   2003

   • Tarabanis, K. and Peristeras, V., “Knowledge Management Requirements for Pan-European Public Administration Service Delivery”, in Knowledge Management in Electronic Government, Lecture Notes in Artificial Intelligence, no. 2645, (Maria A. Wimmer, Ed.), pp.37-47, Springer-Verlag, 2003.

   2002

   • Tarabanis, K. and Peristeras, V., “Requirements for Transparent Public Services Provision amongst Public Administrations”, in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science, no. 2456, (G. Goos, J. Hartmanis, and J. van Leeuwen, Eds.), pp. 330-337, Springer-Verlag, 2002.
   • Tarabanis K., Peristeras V., Koumpis A., “Providing e-government services at the European level”, (Cunningham P., Cunningham M. Fateling P. Ed.) IOS Press, Volume 1, pp. 725-732, October 2002.

   2001

   • Tarabanis K., Peristeras V., Koumpis A., “Towards a European Information Architecture for Public Administration: The InfoCITIZEN project”, chapter in E-work and E-commerce: Novel Solutions and Pracices for a Global Networked Economy, vol.2, pp. 1075-1081, B.Stanford-Smith, E.Chiozza (editors), IOS Press, 2001.

   1993

   • Abrams, S., Allen, P. K., and Tarabanis, K., “Dynamic Sensor Planning”, in Intelligent Autonomous Systems, (F.D.A. Groen, S. Hirose, C. E. Thorpe, Eds.), IOS Press, pp. 206-215, 1993.

   1992

   • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Computing viewpoints that satisfy optical constraints”, in Physics-Based Vision, Principles and Practice (L. B. Woff, S. A. Shafer, G. E. Healey, Eds.), Jones and Bartlett, pp. 399-406, 1992.

   1991

   • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Sensor planning in computer vision: a review”, in The Robotics Review (U. Khatib, J.J. Craig, T.Lozano-Perez Eds.), The MIT Press, pp.113-136, 1991.
   • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Allen, P. K., “Overview of the MVP sensor planning system for robotic vision tasks”, in Engineering Systems with Intelligence (S. G. Tzafestas Ed.), Kluwer Academic Publishers, pp. 285-293, 1991.

   1990

   • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Occlusion-free sensor placement planning”, Machine Vision for Three-Dimensional Scenes (H. Freeman Ed.), Academic Press, pp.301-339, 1990.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (84 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Kalampokis E., Karacapilidis N., Tsakalidis D., Tarabanis K., “Understanding the Use of Emerging Technologies in the Public Sector: A Review of Horizon 2020 Projects”, Digital Government: Research and Practice, Vol.4, No.1, pp.1-28, April 2023 (DOI: https://doi.org/10.1145/3580603).
    • Brimos P., Karamanou A., Kalampokis E., Tarabanis K., “Graph Neural Networks and Open-Government Data to Forecast Traffic Flow”, Information 2023, Volume 14, Issue 4, pp.228, April 2023 (DOI: https://doi.org/10.3390/info14040228).
    • Mamalis M., Kalampokis E., Kalfas I., Tarabanis K., “Deep Learning for Detecting Verticillium Fungus in Olive Trees: Using YOLO in UAV Imagery”, Algorithms 2023, 16 (7), pp.343, July 2023 (DOI: https://doi.org/10.3390/a16070343).
    • Stavrou G., Adamidis P., Papathanasiou, J., Tarabanis K., “Team Formation: A Systematic Literature Review”, International Journal of Business Science and Applied Management, Volume 18, Issue 2 , pp. 17-34, July 2023.
    • Karamanou A., Kalampokis E., Tarabanis K., “Integrated Statistical Indicators from Scottish Linked Open Government Data”, Data in Brief , Volume 46, February 2023 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108779).

    2022

    • Karamanou A., Brimos P., Kalampokis E., Tarabanis K., “Exploring the Quality of Dynamic Open Government Data Using Statistical and Machine Learning Methods”, Sensors, Vol.22, Issue 24, 9684, 2022 (DOI: https://doi.org/10.3390/s22249684).
    • Karamanou A., Kalampokis E Tarabanis K., “Linked Open Government Data to Predict and Explain House Prices: The Case of Scottish Statistics Portal”, Big Data Research, 2022 (https://doi.org/10.1016/j.bdr.2022.100355).
    • Gerontas Α., Tambouris E., Lazopoulou K., Tarabanis K., “On using CPSV-AP to publish public service descriptions as linked open data”, Service Oriented Computing and Applications, Vol.16, Issue 4, pp. 231 – 261, 2022 (DOI: https://doi.org/10.1007/s11761-022-00344-6).
    • Petsis S., Karamanou Α., Kalampokis E., Tarabanis K., “Forecasting and Explaining Emergency Department Visits in a Public Hospital”, Journal of Intelligent Information Systems, Vol.59, Issue 2, pp. 479–500, 2022 (DOI: https://doi.org/10.1007/s10844-022-00716-6).
    • Dermentzi E., Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K., “Using the Problem Based Learning method and educational technologies to teach Open Data: A design-based research approach”, Education and Information Technologies, Vol.27, Issue 6, pp. 8859 – 8882, 2022 (DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-022-10995-9).
    • Gerontas A., Zeginis D., Promikyridis R., Androš M., Tambouris E., Cipan V., Tarabanis K., “Enhancing Core Public Service Vocabulary to Enable Public Service Personalization”, Information, vol. 13, no. 5, 225, 2022 (DOI: https://doi.org/10.3390/info13050225).

    2021

    • Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., “An eParticipation acceptance model”, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, Vol. 9, Issue 1, pp. 188 – 199, 1 Jan.-March 2021 (DOI: 10.1109/TETC.2018.2861426).
    • Gerontas A., Peristeras V., Tambouris E., Kaliva E., Magnisalis I., Tarabanis K., “Public Service Models: a systematic literature review and synthesis”, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol. 9, no. 2, pp. 637-648, 1 April-June 2021 (DOI: 10.1109/TETC.2019.2939485).

    2020

    • Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K., “Data-driven problem based learning: enhancing problem based learning with learning analytics”, Educational Technology Research and Development, Vol. 68, Issue 6, pp. 3393-3424, 2020 (DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-020-09828-8).

    2019

    • Kalampokis E., Karamanou A., Tarabanis K., “Interoperability Conflicts in Linked Open Statistical Data”, Information, Vol.10, No.8, 249, 2019.
    • Kalampokis E., Zeginis D., Tarabanis K., “On Modeling Linked Open Statistical Data”, Journal of Web Semantics, Vol 55, pp. 56-68, 2019 (DOI:10.2139/ssrn.3287147).

    2018

    • Borona S., Tambouris E., Tarabanis K., “The use of 3D Multiuser Virtual Environments in Computer Assisted Second Language Learning: A Systematic Literature Review”, International Journal of Learning Technology, Vol.13 No.3, pp.249 – 274, 2018.

    2017

    • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., “ICT Tools for Creating, Expanding, and Exploiting Statistical Linked Open Data”, Statistical Journal of the IAOS, Vol. 33, no 2, pp. 503-514, 2017.
    • Kalampokis E., Karamanou A., Tambouris E., Tarabanis K., “On Predicting Election Results using Twitter and Linked Open Data: The Case of the UK 2010 Election”, Journal of Universal Computer Science, Vol.23, No.3, pp.280-303, 2017.

    2016

    • Kalampokis E., Karamanou A., Tambouris E., Tarabanis K., “Applying Brand Equity Theory to Understand Consumer Opinion in Social Media”, Journal of Universal Computer Science, Special Issue on New Trends in Opinion Mining Technologies in Industry, vol. 22, Issue 5, pp. 709-734, 2016.
    • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., “Linked Open Cube Analytics Systems: Potential and Challenges”, IEEE Intelligent Systems, AI and Government, Vol. 31, No.5, pp.89-92, 2016.
    • Dermentzi E., Tambouris E., Tarabanis K., “Cloud Computing in eGovernment: Proposing a Conceptual Stage Model”, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), vol.12, Issue 1, pp.50-68, 2016.

    2015

    • Tsourela M., Fragidis G., Paschaloudis D., Tarabanis K., “Value Co-Creation in Education: Scope, Methods and Insights”, International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), Vol-1, Issue-2, pp.160-171, 2015.
    • Kaliva E., Katsioulas D., Tambouris E., Tarabanis K., “Understanding Researchers Collaboration in eParticipation Using Social Network Analysis”, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), vol.11, Issue 4, pp.38-68, 2015.

    2014

    • Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., “Success factors in designing eParticipation initiatives”, Information and Organization Journal, vol.24, Issue 4, pp. 195-213, 2014.
    • Kamateri E., Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., “The Linked Medical Data Access Control Framework”, Journal of Biomedical Informatics, vol.50, pp. 213-225, 2014.
    • Parisopoulos K., Tambouris E., Tarabanis K., "An investigation of national policies on transformational government (t-Gov) in Europe", International Journal of Information Technology and Management, vol. 13, no. 4, 305-323, 2014.
    • Tambouris E., Kaliva E., Liaros M., Tarabanis K., “A Reference Requirements Set for Public Service Provision Enterprise Architectures”, Software and Systems Modeling, vol.13, Issue 3, pp 991–1013, 2014 (fist published as DOI: 10.1007/s10270-012-0303-7, 2012).
    • Zeginis D., Hasnain A., Nikolaos Loutas N., Futscher Deus H., Fox R., Tarabanis K., "Collaborative methodology for developing a semantic model for interlinking Cancer Chemoprevention linked-data sources" Semantic Web Journal, Special Issue on Linked Data forHealth Care and theLife Sciences, Vol.5, pp.127-142, 2014.
    • Tambouris E., Zotou M., Tarabanis K., "Towards designing cognitively-enriched project-oriented courses within a blended problem-based learning context," Education and Information Technologies, vol.19, Issue 1, pp.61-86, 2014 (fist published as DOI 10.1007/s10639-012-9209-9, August2012).

    2013

    • Kaliva E., Panopoulou E. , Tambouris E. , Tarabanis K., "A Domain Model for Online Community Building and Collaboration in eGovernment and Policy Modelling", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 7 Issue 1, pp.109-136, 2013.
    • Tarabanis K., Tambouris E. , Timonidou V., Zotou M., "A review on Facebook as a user-generated content environment in tertiary education" International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, Vol. 1, No. 2, pp. 164-183,2013.
    • Zeginis D., D' Andria F., Bocconi S., Gorronogoitia Cruz J., Collell Martin O., Gouvas P., Ledakis G., Tarabanis K., A user-centric multi-PaaS application management solution for hybrid multi-cloud scenarios, Scalable Computing: Practice and Experience", Vol. 14,Number 1,pp.17-32,2013.
    • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., "Understanding the predictive power of social media", Internet Research, Vol. 23 Issue 5, pp.544 - 559, 2013.

    2012

    • Tambouris E., Panopoulou E., Tarabanis K., Ryberg T., Buus L., Peristeras V., Lee D., Porwol L, "Enabling Problem Based Learning through Web 2.0 Technologies: PBL 2.0" Educational Technology & Society Journal, Vol. 15, Issue 4, pp. 238-251.
    • Loutas N., Peristeras V., Zeginis D., Tarabanis K., "The Semantic Service Search Engine (S3E)" In Journal of Intelligent Information Systems , Vol.38, Issue 3, pp 645-668, June 2012.
    • Dalakiouridou E., Tambouris E., Tarabanis K., “eParticipation and online social networks: The case of the European Institutions”, European Journal of ePractice , Nº 16, pp 94-108, June/July 2012.
    • Dalakiouridou E., Smith S., Tambouris E., Tarabanis K., "Electronic Participation Policies and Initiatives in the European Union Institutions" In Social Science Computer Review, (first published on August 23, 2011 as doi:10.1177/0894439311413436), Vol.30, Issue3, August2012 pp.297 - 323.
    • Kalampokis, Tambouris E., Zotou M., Tarabanis K., "The Enterprise Architecture Competence Framework" International Journal of Learning Technology, Vol. 7, No.1, pp. 79-94, 2012.
    • Tambouris E., Zotou M., Kalampokis E., Tarabanis K., “Fostering Enterprise Architecture Education and Training with the Enterprise Architecture Competence Framework”, International Journal of Training and Development, Vol.16, No.2, pp. 128-136, 2012.
    • Parisopoulos K., Tambouris E., Tarabanis K., "Facebook and Greek Elections: new fad or real transformation" IEEE Technology & Society Magazine, Vol. 33, Issue 3, pp. 58-64, 2012.
    • Tambouris E., Macintosh A., Smith S. , Panopoulou E. , Tarabanis K., Millard J., "Understanding eParticipation State of Play in Europe" Information Systems Management, Vol.29, Issue 4, pp. 321-330, 2012.
    • Loutas N., Tarabanis K., Peristeras V., "A multidisciplinary survey on service" International Journal of Service Science, Management, Engineering and Technology, Vol.3, Issue 4, pp. 13-37, 2012.

    2011

    • Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "The Public Service Ontology: A formal model for describing domain specific semantics" International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Vol. 6, No.1 pp. 23 - 34, 2011.
    • Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "A citizen-centric, semantically-enhanced governmental portal" Electronic Government, An International Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 363-384, 2011.
    • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., "A Classification Scheme for Open Government Data: Towards Linking Decentralized Data" International Journal of Web Engineering and Technology, Vol. 6, No. 3, pp.266-85, 2011.
    • Panopoulou E. , Tambouris E. , Sanchez-Nielsen E. , Zotou M., Tarabanis K., "Learning from eParticipation initiatives of regional and local level authorities in Greece and Spain" Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Volume 13, Issue 1, pp. 77-96, 2011.
    • Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "Towards a Reference Service Model for the Web of Services" In Data & Knowledge Engineering, Volume 70, Issue 9, pp. 753-774, September 2011.

    2010

    • Ntaliani M., Costopoulou C., Karetsos S., Tambouris E., Tarabanis E., "Agricultural e-government services: An implementation framework and case study" Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 70, Issue 2, pp. 337-347, 2010.
    • Tambouris E., Panopoulou E., Tarabanis K., Ryberg T., Buus L., Peristeras V., "Collaborative learning through advanced Web2.0 practices" IEEE Learning Technology Newsletter, Vol. 12, Issue 3, July 2010, pp. 13-16.
    • Fragidis G., Tarabanis K., Paschaloudis D., "Business models for the co-creation of Value with the Customer" Journal of e-Business, Volume X (2010), No.1, pp.17-22.

    2009

    • Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., "Participation initiatives: How is Europe progressing?" European Journal of ePractice, No. 7, March 2009.
    • Tambouris E., Tarabanis K., "Training adults on traditional vs. contemporary IS issues: the trainees'view" Int. J. Technology Enhanced Learning, Vol. 1, No. 3, pp 205-214, 2009.
    • Mocan A., Facca A., Loutas N., Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "Solving Semantic Interoperability Conflicts in Cross-Border E-Government Services" International Journal of Semantic Web and Information Systems, vol. 5 (1), pp. 1-47, 2009
    • Tambouris E., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "The Role of Interoperability in eGovernment Applications: An Investigation of Critical Factors" Journal of Digital Information Management , Volume 7 Number 4, pp. 235-243, August 2009.
    • Peristeras V., Goudos S., Tarabanis K., "Model-driven eGovernment interoperability: A review of the state of the art" Computer Standards & Interfaces, Vol. 31, Issue 4, Pages 613-628, June 2009.
    • Peristeras V., Mentzas G., Tarabanis K., Abecker A., "Transforming E-government and E-participation through IT" IEEE Intelligent Systems, Vol. 24, Issue 5, pp. 14-19,2009.
    • Peristeras V., Loutas N., Goudos S. , Tarabanis K., "An ontological representation of Public Services: Models, technologies and Use Cases" Journal of Web Engineering, , Vol.8, No.3, pp. 245-267, 2009.

    2008

    • Tambouris E., Tarabanis K., "Understanding and Scoping Life Events" in International Journal of Electronic Governance, Volume 1, Number 2, pp. 139-154, 2008.
    • Peristeras V., Loutas N., Goudos S., Tarabanis K., "A Conceptual Analysis of Semantic Conflicts in Pan-European E-Government Services" Journal of Information Science, Vol. 34, No. 6, 877-891, 2008.
    • Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., "A framework for evaluating websites of public authorities"Aslib Proceedings, Vol.60, Issue 5, pp. 517-546, 2008.
    • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., "A survey of e-participation research projects in the European Union" International Journal of Electronic Business, Vol. 6, No.6, pp. 554-571, 2008.
    • Tambouris E., Tarabanis K., "Editorial note for special issue on one-stop government" International Journal of Electronic Governance, Volume 1, Number 3, pp. 255-257, 2008.

    2007

    • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., “A Semantic Web Approach for Mapping Citizen Profiles to Public Administration Services based on Governance Enterprise Architecture (GEA) model” , WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 4, Issue 6, pp. 1283-1289, June 2007.
    • Fragidis G., Koumpis A., Tarabanis K., "The Impact Of Customer Participation On Business Ecosystems," in Establishing The Foundation Of Collaborative Networks. vol. 243: Springer US, 2007, pp. 399-406.
    • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "A Semantic Web Application for Public Administration using OWL for Public Domain Data Knowledge Representation" WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 4, Issue 4, pp. 725-730, April 2007.

    2006

    • Samaras H., Giouvanakis A., Bousiou D., Tarabanis K., "Towards a New Generation of Multimedia Learning Research" AACE Journal, 13(3), http://www.aace.org/pubs/aacej/ , (Invited as a paper from ED-MEDIA 2004), 2006.
    • Peristeras V., Tarabanis K., "The C4IF Interoperability Typology Framework" International Journal of Interoperability in Business Information Systems (IBIS), Vol. 1(1), pp 61-72, March 2006.
    • Ignatiadis I., Svirskas A., Roberts B., Tarabanis K., "Promoting trust in B2B virtual organizations through business and technological infrastructures" International Journal of Networking and Virtual Organisations, Volume 3, Number 4, pp. 395-411, 2006.

    2005

    • Giouvanakis T., Fragidis, G., Paschaloudis, D., Tarabanis, K., "Embedding a vocabulary-based application for concept mapping into a learning management system" Open Education Research, Vol. 11, No 5, Oct. 2005, pp. 38-43. (Invited as a paper from "4th InternationalConferenceonTechnology in Teaching and Learning in Higher Education", July 2005), 2005.

    2004

    • L. Camarinha-Matos, I. Ignatiadis, and K. Tarabanis, "Promoting Trading Partner Trust in B2B E-Commerce Through the Use of Service Level Agreements and the Establishment of Support Centres," in Virtual Enterprises and Collaborative Networks. vol. 149: SpringerBoston,24pp.283-290.

    2001

    • Rajan, V. T., Srinivasan, V., Tarabanis, K., “The optimal zig-zag direction for filling a two dimensional region”, Rapid Prototyping Journal, vol. 7, no. 5, pp. 231-240, 2001.
    • Tarabanis, K., “Path Planning in the Proteus Rapid Prototyping System”, Rapid Prototyping Journal, vol. 7, no. 5, pp. 241-252, 2001.

    2000

    • Peristeras V., Tarabanis K., “Towards an enterprise architecture for public administration using a top-down approach”, European Journal of Information Systems, vol.9, pp.252-260, December, 2000.

    1999

    • Abrams, S., Allen, P. K., Tarabanis, K., “Computing camera viewpoints in an active robot work-cell”, International Journal on Robotics Research, vol.18, no.3, pp. 267-285, 1999.
    • Tarabanis, K., Tsionas, I., “Using network analysis for emergency planning in case of an earthquake”, Transactions in GIS, vol. 3, no. 2, pp.187-197, 1999.

    1997

    • Abrams S.R., Korein J.U., Srinivasan V. and Tarabanis K., "Method employing sequential two-dimensional geometry for producing shells for fabrication by a rapid prototyping system" In Computer Integrated Manufacturing Systems, Volume 10, Number 2, May ,1997, pp. 172-173(2).Publisher: Elsevier, 1997.

    1996

    • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Kaul, A., “Computing occlusion-free viewpoints”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.18, no.3, pp. 279-292, 1996.

    1995

    • Tarabanis, K., Allen, P. K., and Tsai, R.Y., “A survey of sensor planning for computer vision”, IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol.11, no. 1, pp. 86-104, 1995.
    • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Allen, P. K., “The MVP sensor planning system for robotic vision tasks”, IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 11, no. 1, pp. 72-85, 1995.
    • Farouki, R.T., Koenig, T., Tarabanis, K.A., Korein, J.U., Batchelder, J.S., “Path planning with offset curves for layered fabrication processes”, Journal of Manufacturing Systems, vol. 14, no. 5, pp. 355-368, 1995.

    1994

    • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., Goodman, D. G., “Calibration of a computer controlled robotic vision sensor with a zoom lens”, Computer Vision, Graphics, and Image Processing: Image Understanding, vol. 59, no. 2, pp. 226-241, 1994.
    • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Allen, P. K., “Analytical characterization of the feature detectability constraints of resolution, focus and field-of-view for vision sensor planning”, Computer Vision, Graphics, and Image Processing: Image Understanding, vol. 59, no. 3, pp. 340-358, 1994.

    1986

    • Bill R.G. Jr. and K. Tarabanis, “The effect of premixed combustion on the recirculation zone of circular cylinders”, Combustion Science and Technology, vol. 47, Issue 1-2, pp. 39-53, 1986.
    • Συνέδρια (227 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Brimos P., Karamanou A., Kalampokis E., Mamalis M., Tarabanis K., “Explainable Graph Neural Networks on Linked Statistical Data for Predicting Scottish House Prices”, 27th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics" (PCI 2023), Lamia, Greece, 24-26 November 2023.
     • Mamalis M., Kalampokis E., Karamanou A., Brimos P., Tarabanis K., “Can Large Language Models Revolutionalize Open Government Data Portals? A Case of Using ChatGPT in statistics.gov.scot”, 27th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics" (PCI 2023), Lamia, Greece, 24-26 November 2023.
     • Bourmpoulias S., Zeginis D., Tarabanis K., “An Entity Event Knowledge Graph for Human Resources Management in Public Administration: The case of education personnel”, IEEE 25th Conference on Business Informatics (CBI), pp. 1-8, Prague, Czech Republic, 21-23 June 2023.
     • Tambouris E., Konidi M., Edelmann N., Kalampokis E., Crompvoets J., Cioffi A., Tarabanis K., “Integrated Public Service Co-Creation and Provision: Guidelines and Lessons Learnt”, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3449, 2023 Joint of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart, EGOV-CeDEM-ePart 2023, Budapest, Hungary 4-7 September 2023.
     • Karamanou A., Tarabanis K., Mangou E., “An Ecosystem for deploying Artificial Intelligence in Public Administration”, In: Lindgren, I., et al. Electronic Government. EGOV 2023, Lecture Notes in Computer Science, vol 14130, pp 192–207, Springer, EGOV-CeDEM-ePart 2023, Budapest, Hungary 4-7 September 2023.
     • Brimos P., Karamanou A., Kalampokis E., Tarabanis, K, “Traffic Flow Prediction with Swiss Open Data: A Deep Learning Approach”, In: Lindgren, I., et al. Electronic Government. EGOV 2023, Lecture Notes in Computer Science, vol 14130, pp 313–328, Springer, EGOV-CeDEM-ePart 2023, Budapest, Hungary 4-7 September 2023.
     • Pappis C., Zeginis D., Tambouris E., Tarabanis K., “Designing an API for the provision of Public Service information based on CPSV-AP”, In: Papadaki, M., Rupino da Cunha, P., Themistocleous, M., Christodoulou, K. (eds) Information Systems, Lecture Notes in Business Information Processing, vol 464. Springer, Cham, pp 291–304 (April 2023), 19th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2022), 21-22 December 2022.

     2022

     • Karamanou A., Brimos P., Kalampokis E., Tarabanis K., “Exploring the Quality of Dynamic Open Government Data for Developing Data Intelligence Applications: The Case of Attica Traffic Data”, 26th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2022), Athens, Greece, 25-27 November, 2022.
     • Panopoulou E., Tambouris E., Gerontas A., Tarabanis K., “Towards an Evaluation Plan for Integrated Public Service (IPS) Provision”, 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2022), Guimarães, Portugal, 4-7 October, 2022.
     • Tambouris E., Tavantzis T., Vergidis K., Gerontas A., Tarabanis K., “Integrating BPMN with DMN to model complex Public Services: The case of Getting a Transportation Card for Disabled in Greece”, 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2022), Guimarães, Portugal, 4-7 October, 2022.
     • Kalampokis E., Karacapilidis N., Tsakalidis D., Tarabanis K., “Artificial Intelligence and Blockchain Technologies in the Public Sector: A Research Projects Perspective”, EGOV-CeDEM-ePart 2022, LNCS vol. 13391, pp 323–335, Linköping, Sweden, 6-8 September 2022.
     • Zeginis D., Tarabanis K., “Towards an event-centric knowledge graph approach for public administration”, CBI 2022 Forum, 24th IEEE International Conference on Business Informatics (IEEE CBI 2022), Amsterdam, the Netherlands, 15-17 June, 2022.
     • Stavrou G., Adamidis P., Papathanasiou J., Tarabanis K., “Study on Group Formation Factors”, EWG-DSS 8th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2022), Thessaloniki, Greece, 23-25 May, 2022.

     2021

     • Stavrou G., Adamidis P., Papathanasiou J., Tarabanis K., “Team Formation Characteristics and Methods: A Short Review”, EWG-DSS 7th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2021), Loughborough, UK, 26-28 May 2021.
     • Gerontas A., Panopoulou E., Zempila G., Tambouris E., Akrivousi A., Farmakis K., Papadimopoulou S., Tarabanis K., “Towards co-creating getting a transport card integrated public service”, International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV20201), Athens, Greece, 6-8 October, 2021.
     • Gerontas A., Zeginis D., Tambouris E., Tarabanis K., “Towards personalised public service co-creation using core vocabularies”, 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2021), Preveza, Greece, 24-26 September 2021.
     • Kalampokis E., Karamanou A., Tarabanis K. “Applying Explainable Artificial Intelligence Techniques on Linked Open Government Data”, EGOV-CeDEM-ePart 2021, Granada, Spain, 7-9 September 2021.
     • Daikou A., Tamouridou I., Kalampokis E., Tarabanis K. “Adoption of automation technologies in public organizations: The perception of healthcare professionals in Greece”, EGOV-CeDEM-ePart 2021, Granada, Spain, 7-9 September 2021.
     • Tambouris E., Tarabanis K., “Integrated Public Service Co-Creation: Objectives, Methods and Pilots of inGov project”, EGOV-CeDEM-ePart 2021, Granada, Spain, 7-9 September 2021.
     • Tambouris E., Gerontas A., Tarabanis K., Rodriguez Müller P., Casiano C., Cioffi A., Oprea N., “Conceptual Models for Integrated Public Service Co-Creation and Provision”, EGOV-CeDEM-ePart 2021, Granada, Spain, 7-9 September 2021.
     • Tambouris Ε., Tarabanis Κ. “Towards Inclusive Integrated Public Service (IPS) Co-Creation and Provision”, dg.o 2021- 22nd Annual International Conference on Digital Government Research, Omaha, Nebraska, 9-11 June, 2021.
     • Tambouris Ε., Tarabanis Κ. “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision: The inGov project”, dg.o 2021- 22nd Annual International Conference on Digital Government Research, Omaha, Nebraska, 9-11 June, 2021.

     2020

     • Algayres M. G., Triantafyllou E., Werthmann L., Zotou M., Tambouris E., Malliarakis C., Dermentzi E., Lopez R., Jatten E., Tarabanis, K. “Collaborative game design for learning: the challenges of adaptive game-based learning for the Flipped Classroom”, EAI ArtsIT 2020 - 9th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation, Cyberspace, 10-11 December 2020.
     • Bourmpoulias S., Tarabanis K., “Α systematic mapping study on Enterprise Architecture for the Education domain: Approaches and Challenges”, IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI), Antwerp, Belgium, 22-24 June 2020.

     2019

     • Kalampokis E., Karamanou A., Tarabanis K., “Towards Interoperable Open Statistical Data”, EGOV-CeDEM-ePart 2019, LNCS, vol.11685, pp 180-191, San Benedetto Del Tronto, Italy, 2-4 September 2019.
     • Algayres M., Shekhawat Y., Timcenko O., Zotou M., Tambouris E., Malliarakis C., Dermentzi E., Lopez R., Jatten E., Tarabanis K., “Enhancing education and training through data-driven adaptable games in flipped classrooms”, proceedings of Workshop on Gaming elements and educational data Analysis in the Learning design of the flippEd classroom (GALE), hosted by the Fourteenth European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2019) Transforming Learning With Meaningful Technologies, Delft, the Netherlands, 16-19 September 2019.
     • Zeginis D., Kalampokis E., Tarabanis K., “Statistical Challenges Towards a Semantic Model for Precision Agriculture and Precision Livestock Farming”, 7th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats 2019), co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC2019), CEUR-WS, Auckland, New Zealand, 26-30 October 2019 (publication pending).
     • Kalampokis E., Zeginis D., Tarabanis K., “On Modeling Linked Open Statistical Data”, 18th International Semantic Web Conference (ISWC2019) - Journal Track, CEUR-WS, Auckland, New Zealand, 26-30 October 2019 (publication pending).
     • Tepandi J., Grandry E., Fieten S., Rotuna C., Sellitto G.P., Zeginis D., Draheim D., Piho G., Tambouris E., Tarabanis K., “Towards a Cross-Border Reference Architecture for the Once-Only Principle in Europe: an enterprise modelling approach”, conference on the Practice of Enterprise Modelling (PoEM 2019), Luxembourg, 27-29 November 2019 (publication pending).

     2018

     • Stasiewicz A., Adel Rezk M., Ojo A., Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., Alcorn T., Leadbetter A., “Using Linked Statistical Data to Improve Marine Search and Rescue Operations in Ireland”, 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2018), Galway, Ireland, 4-6 April 2018.
     • Tambouris E., Hermans P., Tarrant D., Zotou M., Tarabanis K., “Using problem-based learning and learning analytics in open data education”, 19th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2018), Delft, the Netherlands, 30 May - 1 June 2018.
     • Gerontas A., Tambouris E., Tarabanis K., “On Using the Core Public Sector Vocabulary (CPSV) to Publish a “Citizens Guide” as Linked Data”, 19th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2018), Delft, the Netherlands, 30 May - 1 June 2018.
     • Dermentzi E., Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K, ” Examining Students’ Perceptions on the Success of Open Data Education Based on PBL and Digital Technologies”, In: British Academy of Management Annual Conference 2018 (BAM 2018) , Bristol, UK, 4 - 6 September 2018.
     • Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K., Tarrant D., Vacher E., Hermans P., Ryberg T., Camacho H., “Open Data Education: Curriculum, Course Models and Learning model”, EGOV-CeDEM-ePart 2018 Conference, Krems, Austria, 3-5 September 2018.
     • Triantafyllou E., Xylakis E., Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K., “Applying Learning Analytics and Learning Semantics in Problem-Based Learning Engineering Semester Projects”, 46th SEFI Annual Conference, Copenhagen 17 - 21 September 2018.
     • Kalampokis E., Karamanou A., Tarabanis K., “Combining Statistical Data for Machine Learning Analysis”, 6th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats 2018) in conjuction with the 17th International Semantic Web Conference (ISWC 2018), Monterey, CA, USA, 8-12 October 2018.

     2017

     • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., “Towards a Linked Open Statistical Data Innovation Ecosystem”, Proceedings of the New Techniques and Technologies for Statistics conference (NTTS 2017), Brussels, 13-17 March 2017.
     • Tambouris E., Kalampokis E., Janssen M., Krimmer R., Tarabanis K, ”Methods and Tools for Publishing and Reusing Linked Open Statistical Data”, Workshop in the 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp.614-615, New York, 7-9 June 2017.
     • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., “Visualizing Linked Open Statistical Data to Support Public Administration”, Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp.149-154, New York, 7-9 June 2017.
     • Chaniotaki E., Kalampokis E., Tambouris E., Stasis A., Tarabanis K., “Exploiting Linked Statistical Data in Public Administration: The Case of the Greek Ministry of Administrative Reconstruction”, Proceedings of the 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS2017), Boston, 10-12 August 2017.
     • Toots M., McBride K., Kalvet T., Krimmer R., Tambouris E., Panopoulou E., Kalampokis E., Tarabanis K., “A Framework for Data-Driven Public Service Co-Production”, Proceedings of the 16th Annual International IFIP Electronic Government Conference (EGOV2017), LNCS vol.10428, pp. 264-275, St. Petersburg, 4-6 September 2017.
     • Zeginis D., Kalampokis E., Roberts B., Moynihan R., Tambouris E., Tarabanis K., “Facilitating the exploitation of Linked Open Statistical Data: JSON-QB API requirements and design criteria”, SemStats2017 in conjunction with the 16th International Semantic Web Conference (ISWC 2017), Vienna, Austria, 21-25 October 2017.
     • Karamanou A., Panopoulou E., Cipan V., Čengija D., Jelić D., Tambouris E., Tarabanis K., “Fostering Active Participation of Young People in Democratic Life: A Case Study using the #ask Dashboard”, 7th International Conference on eDemocracy, Privacy-Preserving, Secure, Intelligent eGovernment Services, Athens, Greece, 14 – 15 December 2017.

     2016

     • Ruston McAleer, S., Panopoulou, E., Glidden, J., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2016) “Augmenting social talk: the #ask Project”, In: Parycek, P., Edelmann, N. (eds.): Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government 2016 (CeDEM16), Edition Donau-Universität Krems, ISBN 978-3-902505-81-1., pp. 61–67, 18-20 May, Krems, Austria.
     • Kalampokis E., Tambouris E., Karamanou A., Tarabanis K., “Open Statistics: The Rise of a new Era for Open Data?”, 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016, LNCS 9820, pp. 31-43, 2016 (nominated for outstanding paper award, “Category 2 – The most compelling, critical research reflection”, http://www.egov-conference.org/egov-2016/outstanding-paper-awards).
     • Tambouris E., Janssen M., Kalampokis E., Roberts B., Hermans P., Whyte J., Alcorn T., Tarabanis K., “Open Statistical Data: Potential and Challenges”, in Scholl, H. et al. (Eds.): Electronic Government and Electronic Participation, pp. 407-408, IOS Press, doi.org/10.3233/978-1-61499-670-5-407, 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016.
     • Zotou M., Tambouris E., Triantafyllou E., Timcenko O., Busk-Kofoed L., Stracke C.M., Riviou K., García-Barriocanal E., Utz W., Martos P., Tarabanis K., “PBL3.0: Integrating Learning Analytics and Semantics in Problem-Based Learning”, Pedagogical Grounded Learning Analytics Design Workshop (PGLA 2016) in conjunction with the 11th European Conference on Technology Enhanced Learning-Adaptive and Adaptable Learning (EC-TEL 2016), Lyon, France, 13 - 16 September 2016.
     • Karamanou A., Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., “Linked Data Cubes: Research results so far”, SemStats2016 in conjunction with the 15th International Semantic Web Conference (ISWC 2016), CEUR-WS Vol. 1654, Kobe, Japan, 17-21 October 2016 (best paper award).

     2015

     • Fragidis D., Konstantas D., Tarabanis K Koumpis A., “Value Creation and Co-Creation in The Mobile Cloud”, The 2015 Naples Forum on Service, Naples, Italy, June 2015.
     • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., “ICT Tools for statistical linked open data: The OpenCube toolkit”, Proceedings of the New Techniques and Technologies for Statistics conference (NTTS 2015), Brussels, 10-12 March 2015.
     • Paschaloudis D., Athanasenas A., Fragidis G., Konstantas D., Tarabanis K., “Perspectives in Value Creation and Co-creation in Service Systems”, Proceedings of 9th International Conference “New Horizons in Industry, Business and Education” (NHIBE 2015), Skiathos Island,Greece, 27-29 August 2015.
     • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., Workshop: “Create, Expand and Exploit Linked Open Statistical Data”, in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, PhD Papers, Posters and Workshops of IFIP EGOV and ePart 2015, vol. 22, p. 355-356, IOS Press, 2015.
     • Loutas, N., De Keyzer, M., Tarabanis, K., Alvarez-Rodriguez, M., Burian, P., “Harmonising the public service models of the Points of Single Contact using the Core Public Service Vocabulary Application Profile”, in Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, PhD Papers, Posters and Workshops of IFIP EGOV and ePart 2015, vol. 22, p. 277-284, IOS Press, 2015.
     • Tambouris E., Kalampokis E., Tarabanis K., “Processing Linked Open Data Cubes", in 14th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2015, LNCS 9249, pp. 130-143, 2015.
     • Tambouris E., Migotzidou A., Tarabanis K., “e-Consultation Platforms: Generating or Just Recycling Ideas?” in Electronic Participation: 7th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, ePart 2015, M.A. Wimmer, LNCS 9248, pp. 41-52, 2015.
     • Kalampokis E., Roberts B., Karamanou A., Tambouris E., Tarabanis K. , “Challenges on Developing Tools for Exploiting Linked Open Data Cubes”, SemStats2015 in conjunction with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC2015), CEUR-WS Vol.1551, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 11-15 October 2015.

     2014

     • Hasnain A., Kamdar M.R., Hasapis P., Zeginis D., Warren Jr. C.R., Deus H.F., Ntalaperas D., Tarabanis K., Mehdi M., Decker S., “Linked Biomedical Dataspace: Lessons Learned Integrating Data for Drug Discovery”, The Semantic Web - ISWC 2014, 13th International Semantic Web Conference, LNCS 8796, pp. 114-130.
     • Kalampokis E., Karamanou A., Nikolov A., Haase P., Cyganiak R., Roberts B., Hermans P., Tambouris E., Tarabanis K. , “Creating and Utilizing Linked Open Statistical Data for the Development of Advanced Analytics Services”, Proceedings of the 2nd International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2014) in conjunction with the 13th International Semantic Web Confeerence (ISWC2014), 19-23 October 2014, Trentino, Italy, CEUR-WS proceedings, 2014.
     • Kalampokis E., Nikolov A., Haase P., Cyganiak R., Stasiewicz A., Karamanou A., Zotou M., Zeginis D., Tambouris E., Tarabanis K., “ Exploiting Linked Data Cubes with OpenCube Toolkit”, Proceedings of the ISWC 2014 Posters and Demos Track a track within 13th International Semantic Web Conference (ISWC2014), 19-23 October 2014, Trentino, Italy, CEUR-WS proceedings,2014.

     2013

     • [40] Kamateri E., Loutas N., Zeginis D., Ahtes J., D’Andria F., Bocconi F., Gouvas P., Ledakis G., Ravagli F., Lobunets O, Tarabanis K., “Cloud4SOA: A Semantic-interoperability PaaS Solution for Multi-Cloud Platform Management and Portability”, European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing (ESOCC), LNCS 8135, pp.64-78, 2013.
     • Sahay R., Ntalaperas D, Kamateri E, Hasapis P., Beyan O.D. , Strippoli M.F., Demetriou C, Gklarou-Stavropoulou T, Brochhausen M., Tarabanis K., Bouras T, Tian D., Aristodimou A., Antoniades A., Georgousopoulos C, Hauswrith M., Decker S., "An Ontology for Clinical Trial Data Integration," In IEEE SMC 2013 - IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE Xplore), 2013.
     • He Z., Ochs C., Agrawal A., Perl Y., Zeginis D., Tarabanis K., Elhanan G., Halper M., Noy N., Geller J., "A Family-Based Framework for Supporting Quality Assurance of Biomedical Ontologies in BioPortal", AMIA Symposium, 2013.
     • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., "On Publishing Linked Open Government Data", in Proceedings of the 17th Pan-Hellenic conference on Informatics (PCI 2013), 2013.
     • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., "Linked Open Government Data Analytics", in M.A. Wimmer, M. Janssen and H.J. Scholl (Eds.): EGOV 2013, LNCS 8074, pp. 99-110, 2013.
     • Kalampokis E., Karamanou A., Tambouris E., Tarabanis K., "Towards a Vocabulary for Incorporating Predictive Models into the Linked Data Web", in the 1st International Workshop on Semantic Statistics (SemStats 2013) in conjunction with the 12th International Semantic Web Conference (ISWC2013), Sydney, Australia,2013.

     2012

     • Kalampokis E., Tambouris E., Hausenblas M., Tarabanis K., "Augmenting Open Government Data with Social Media Data" in Using Open Data policy modeling, citizen empowerment, data journalism Workshop. Available online at http://www.w3.org/2012/06/pmod/pmod2012_submission_29.pdf, 2012.
     • Panopoulou E., Dalakiouridou E., Tambouris E., Tarabanis K., “Citizens’ evaluation of an online Argument Visualisation platform for eParticipation”, in Electronic Participation: Fourth IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2012, E. Tambouris, A. Macintosh and O. Saebo (Eds.), LNCS 7444, pp. 49-60, 2012.
     • Kaliva E.., Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K., "A Domain Model for Community Building and Collaboration in eGovernment and Policy Modelling", In Proceedings of Transforming Government Workshop 2012 (tGov2012), London, UK, 2012.
     • Antoniades A. , Georgousopoulos C. , Forgo N. , Aristodimou A., Tozzi F., Hasapis P., Perakis K. , Bouras T., Alexandrou D., Kamateri E., Panopoulou E. , Tarabanis K., Pattichis C., "Linked2Safety: A secure linked data medical information space for semantically-interconnecting EHRs advancing patients' safety in medical research", In IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering, BIBE 2012, pp. 517-522, 2012.
     • Tambouris E., Outsetari V., Tarabanis K., "On Public Service Provision Informative Phase: A dialogue-based Model and Platform" in International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2012), J. R. Gil-Garcia, N. Helbig & A. Ojo (Eds.), ACM, pp.132-141, 2012.

     2011

     • Fragidis G., Tarabanis K., "Analyzing Value Co-Creation in Service Systems: Contribution from GORE", 8th Enterprise Engineering Track at the 26th ACM 26th Symposium on Applied Computing (SAC), 21-24 March 2011, TaiChung, Taiwan.
     • Fragidis G., Tarabanis K., "Towards an Ontological Foundation of Service Dominant Logic", IESS 1.1 - International Conference on Exploring Services Sciences, 16-18 February 2011, Geneva, Switzerland.
     • Shukair G.,Β Loutas N., Peristeras V., Reichling K., Maali F., Tarabanis, K., "Towards a Federation of Government Metadata Repositories" In Share-PSI.eu workshop on Removing the roadblocks to a pan European market for Public Sector Information re-use, 2011, Brussels, Belgium.
     • Loutas N., Lee D., Maali F. Peristeras V., Tarabanis K., "The Semantic Public Service Portal (S-PSP)", Proceedings of 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2011), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6644/2011, pp. 227-242, 2011, Heraklion, Greece.
     • Kalampokis E., Tambouris E., Tarabanis K., "Open Government Data: A Stage Model", In: M. Janssen et al. (Eds): EGOV2011, LNCS 6846, pp. 235-246, IFIP, 2011.
     • Karamanou A., Loutas N., Tarabanis K., "ArgVis: Structuring Political Deliberations Using Innovative Visualisation Technologies", In Proceedings of 3rd IFIP ePart Conference, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6847/2011, pp. 87-98, 2011, Delft, The Netherlands.
     • Kalampokis E., Hausenblas M., Tarabanis K., "Combining Social and Government Open Data for Participatory Decision-Making", In E. Tambouris, A. Macintosh and H. de Bruijn (Eds): ePart2011, LNCS 6847, pp. 36-47, IFIP.
     • Tambouris E., Dalakiouridou E., Panopoulou E., Tarabanis K., "Evaluation of an Argument Visualisation Platform by Experts and Policy Makers", In E. Tambouris, A. Macintosh and H. de Bruijn (Eds.): ePart 2011, LNCS 6847, pp. 73Β–84.
     • Loutas N., Kamateri E., Bosi F., Tarabanis K., "Cloud computing interoperability: the state of play", In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, Athens, Greece, 2011.
     • Loutas N., Kamateri E., Tarabanis K., "A Semantic Interoperability Framework for Cloud Platform as a Service", In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, Athens, Greece, 2011.

     2010

     • Loutas N., Peristeras V., Bouras A., Kamateri E., Zeginis D., Tarabanis K., "Towards a Reference Architecture for Semantically Interoperable Clouds", Proceedings of IEEE CloudCom 2010, pp. 143 Β– 150, 2010, Indianapolis, IN, USA.
     • Lee D., Priya Mend Y., Price, D., Tambouris, E., Peristeras, V., Tarabanis K., "Integrating Argument Visualisation Tools in Social Platforms to Facilitate Online Political Debates: The Wave Platform", in 2nd International Conference on Electronic Participation (ePart 2010), 2010.
     • Panopoulou Ε., Tambouris Ε., Tarabanis K., “eParticipation Initiatives in Europe: Learning from Practitioners”, in 2nd International Conference on Electronic Participation (ePart 2010), 2010.
     • Fragidis G., Paschaloudis D., Tarabanis K., Tsourela M., "E-business Models for the Co-creation of Value with the Customer", 10th Annual Conference of the International Academy of E-Business, 1 - 4 April 2010, San Francisco.

     2009

     • Fragidis G., Tarabanis K., “When S-D logic Meets Web 2.0: An Integrative Framework for a Service-Based Web”, The 2009 Naples Forum On Services: Service-Dominant Logic, Service Science And Network Theory, Capri, 2009.
     • Parisopoulos K., Tambouris E. and Tarabanis K., "Transformational Government in Europe: A Survey of national Policies", proceedings of the 2nd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2009), Crete, Greece, 2009.
     • Panopoulou E., Tambouris E., Zotou M., Tarabanis K., “Evaluating eParticipation Sophistication of Regional Authorities Websites: The Case of Greece and Spain”, in A. Macintosh and E. Tambouris (Eds.): ePart 2009, LNCS 5694, pp. 67-77, 2009.
     • Tambouris E., Kliafas A., Kalampokis E., Tarabanis K., "Reducing administrative burden through online dialogues: The case of declaring a property to the Hellenic Cadastre", In 8th International Conference on Electronic Government (EGOV 09), pp.3-10, 2009.
     • Tambouris Ε., Liotas Ν., Tarabanis Κ., Ruston S.,Price D., “Welcoming Argument Visualisation to Europe: The WAVE Project”, In DEXA-ePart conference, 2009.
     • Fragidis G., Kotzinos D., Tarabanis K., "Service Value as Collaborative Knowledge Creation", 18th Annual Frontiers in Service Conference, Honolulu, 2009.
     • Fragidis G., Tarabanis K., Paschaloudis D., "A Service Composition Model for Value Co-Creation in e-Healthcare", 9th Annual Conference of the International Academy of E-Business, Hawaii, 2009.
     • Loutas N., Peristeras, V., Tarabanis K.: "Extending Service Models to Include Social Metadata". In Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 2009.
     • Tolias E., Katriou S. A., Loutas N. Giantsiou L., Peristeras V., Tarabanis, K., "SemanticGov: A Showcase for the Region of Central Macedonia". In Proceedings of 6th European Semantic Web Conference, 2009.
     • Kopouki-Papathanasiou, M., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "Combining service models, semantic and Web 2.0 technologies to create a rich citizen experience". In Proceedings of 2nd World Summit on the Knowledge Society, WSKS (1): 296-305, 2009.
     • Giantsiou L., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "Semantic Service Search Engine (S3E): An approach for finding services on the Web". In Proceedings of 2nd World Summit on the Knowledge Society, WSKS (1): 316-325, 2009.
     • Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "Rethinking the Semantic Annotation of Services". ICSOC/ServiceWave 2009 Workshops, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6275, pp. 540-549, 2009, Stockholm, Sweden, 2009.

     2008

     • Peristeras V., Loutas N., Tarabanis K., "Organizational Engineering in Public Administration: The State of the Art on eGovernment Domain Modeling", In Proceedings of 23rd Annual ACM Symposium on Applied Computing, pp. 580-587, Fortaleza, Brazil, 2008.
     • Catapano A., D'Atri A., Hrgovcic V., Ionita A.D, Tarabanis, " LD-CAST: Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology", Proceedings of Eastern European eGov Days Conference, (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Dalakiouridou E., Tambouris E., Tarabanis K., "eParticipation in the European Institutions: An Overview", proceedings of the 6thEastern European eGov Days (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Gkarafli S., Tambouris E., Tarabanis K., "eParticipation and Web 2.0", proceedings of the 6thEastern European eGov Days (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Trochidis I., Tambouris E., Tarabanis K., "One Stop Government: A Literature Review", proceedings of the 6thEastern European eGov Days (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "Providing Public Services to Citizens at the National and Pan-European level using Semantic Web Technologies: The SemanticGov Project", proceedings of the 6thEastern European eGov Days (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Tambouris E., Momotko M., Chatzidimitriou M., Tarabanis K., "Active Life-Event Portals by example", proceedings of the 6thEastern European eGov Days (eeeGov Days) conference, Prague, Czech Republic, 2008.
     • Tambouris E., Tarabanis K., "A dialogue-based, life-event oriented, active portal for online one-stop government: The OneStopGov platform", The Proceedings of the 9th Annual International Digital Government Research Conference (dg.o), ACM Press, pp. 405-406, 2008.
     • Kampitaki D., Tambouris E., Tarabanis K., "Identifying Research Themes and Methods in eElectioneering", The Proceedings of the 9th Annual International Digital Government Research Conference (dg.o), ACM Press, pp. 389-390, 2008.
     • Peristeras V., Tambouris E., Loutas N., Tarabanis K., "Modeling Public Administration Services Using the Governance Enterprise Architecture (GEA) Framework", Pre-conference tutorial at the 9th International Conference on Digital Government Research (DGO), 2008.
     • Loutas N., Giantsiou L., Peristeras V., Tektonidis D., Tzanetos C. and Tarabanis K., "Towards a semantically-enabled eGovernment portal", Proceedings of 9th International Conference on Digital Government Research, (DGO), 2008.
     • Kalampokis E., Tambouris E.,Tarabanis K., "A Domain Model for eParticipation", iciw, Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, pp. 25-30.
     • Loutas N., Giantsiou L., Simov A., Peristeras V . and Tarabanis K., "A Tool for Annotating Services with Domain Specific Semantics", Proceedings of ICSC 2008, Second IEEE International Conference on Semantic Computing, pp. 448-455, 2008.
     • Giantsiou L., Simov A., Loutas N ., Peristeras V., Tarabanis K ., "The WSMO-PA Service Editor", Proceedings of ICSC 2008, Second IEEE International Conference on Semantic Computing, 2008.
     • Tambouris E., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., "The Role of Interoperability in eGovernment Applications: An Investigation of Obstacles and Implementation Decisions", In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Digital Information Management, pp. 381Β– 386, London, UK, 2008.
     • Kampitaki D., Tambouris E., Tarabanis K., " eElectioneering: Current Research Trends", in Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science # 5184, (M.A. Wimmer, H.J. Scholl, and E. Ferro Eds.), Springer Verlag, pp. 184-194, 2008.
     • Tambouris E., Tarabanis K., "Training adults on Traditional vs Web 2.0 IS topics: The traineesΒ’ view", M. D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2008, CCIS 19, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 261Β–266, 2008.
     • Fernandez A., Hayes C., Loutas N., Peristeras V., Polleres A., Tarabanis, K, "Closing the Service Discovery Gap by Collaborative Tagging and Clustering Techniques", Proceedings of ISCW 2008, Workshop on Service Discovery and Resource Retrieval in the Semantic Web, 2008.
     • Giouvanakis T., Samaras H., Tarabanis K., " A Method for Improving the Sequence of Learning Objects", C.Montgomery & J. Seale (eds), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008, pp. 2175-2181, Chesapeake, VA:AACE.
     • Fragidis G., Giantsiou L., Tarabanis K., "Providing Customer-Centric Service: Customization and Composition of Service on the Semantic Web", IEEE International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce (IAWTIC'08), Vienna, 2008.
     • Fragidis G., Tarabanis K., "Guidelines for the Composition of Business Services into Solutions for the Customer", 17th Annual Frontiers in Service Conference, Washington D.C., 2008.
     • Fragidis G., Tarabanis K., "An Extended SOA Model for Customer-Centric E-Commerce", IEEE International Conference on E-Business Engineering (ICEBE), Xi' An, pp. 771-775, 2008.
     • Fragidis G., Tarabanis K. and Athanasenas A., "Customer Participation on the Web 2.0: The Characteristics of Customer-Centric Environments", 8th Annual Conference of the International Academy of E-Business, San Francisco, USA, 2008.
     • Fragidis G., Mavridis A., Vontas A., Koumpis A., Tarabanis K. "A Proposed Conceptual Framework for the Study of Research Ecosystems", IEEE International Digital Ecosystems and Technologies Conference (DEST), Phitsanulok, Thailand, 2008.

     2007

     • Tambouris, E., Liotas, N., Kaliviotis, D., Tarabanis, K., “A framework for scoping eParticipation”, ACM Digital Library and Proceedings of the 8th International Conference on Digital Government Research, Philadelphia, Pennsylvania, 20th-23rd May, 2007.
     • Samaras, Η., Bousiou, D., Giouvanakis, T., Tarabanis, K., “Designing Multimedia Learning Environments Using Learning Object Technology”, In P. Kommers & G. Richards (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006. Chesapeake, VA: AACE, 2007.
     • Fragidis G., Tarabanis K., “A Service Model for Customer-Centric Electronic Business”, IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2007), pp 723 - 729 , Hong-Kong, 2007.
     • Fragidis G., Paschaloudis D., Tarabanis K., Tsourela M., “Business Education in the New Economy: Anatomy of Postgraduate Programmes in Europe”, 7th Annual Conference of the International Academy of E-Business, Vancouver, Canada, 2007.
     • Tambouris E., Liotas N., Tarabanis K., "A Framework for Assessing eParticipation Projects and Tools" , 40th Hawaiian International Conference on Systems Sciences (HICSS-40), Hawaii, 2007.
     • Wang X., Vitvar T., Peristeras V., Mocan A., Goudos S., Tarabanis K., "WSMO-PA: Formal Specification of Public Administration Service Model on Semantic Web Service Ontology" , 40th Hawaiian International Conference on Systems Sciences (HICSS-40), Hawaii, 2007.
     • Peristeras V., Tarabanis K., Loutas N., "Cross-Border Public Services: Analysis and Modeling", 40th Hawaiian International Conference on Systems Sciences (HICSS-40), pp. 101-115, Hawaii, 2007.
     • Fragidis G., Tarabanis K., Koumpis A., "Conceptual and Business Models for Customer-Centric Business Ecosystems", Inaugural IEEE International Digital Ecosystems and Technologies Conference (DEST), Cairns, Australia, 2007.
     • Fragidis G., Tarabanis K., Koumpis A., "Strategic Opportunities in the Web 2.0: The Development of Customer-Centric Business Environments", 7th Annual Conference of the International Academy of E-Business, Vancouver, Canada, 2007.
     • Peristeras V., Loutas N., Goudos S., Tarabanis K., "Semantic Interoperability Conflicts in Pan-European Public Services", 15th European Conference on Information Systems (ECIS 2007), Switzerland, June 2007.
     • Loutas N., Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "A Public Administration Reference Domain Ontology in the Web Service Modeling Language", ACM Digital Library and Proceedings of the 8th International Conference on Digital Government Research, Philadelphia, Pennsylvania, 20th-23rd May, 2007.
     • Tambouris, E., Liotas, N., Kaliviotis, D., Tarabanis, K., "Participatory Techniques in the Context of eParticipation", ACM Digital Library and Proceedings of the 8th International Conference on Digital Government Research, Philadelphia, Pennsylvania, 20th-23rd May, 2007.
     • Samara H., Bousiou D., Giouvanakis T. and Tarabanis K., "Multimedia learning design based on learning object technology," in Proceedings of the Third IASTED European Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications Chamonix, France: ACTA Press, 2007.
     • Goudos, S., Loutas, N., Peristeras, V., Tarabanis, K. "Public Administration Domain Ontology for a Semantic Web Services E-Government Framework", Proceedings of the IEEE 2007 International Conference on Services Computing, 2007.
     • Trochidis I., Tambouris E.,Tarabanis K. "An Ontology for Modeling Life-Events", Proceedings of the IEEE 2007 International Conference on Services Computing, 2007.
     • Tambouris E., Peristeras V., Goudos S.,Tarabanis K. "A Distributed Enterprise Information System for Cross-Border e-Government Service Provision", The 2007 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government (EEE'07), 2007.
     • Momotko M., Izdebski W., Tambouris E., Tarabanis K., Vintar M. "An Architecture of Active Life Event Portals: Generic Workflow Approach", Proceedings of the 6th International Conference on Electronic Government (DEXA-eGOV 2007), 2007.
     • Panopoulou E., Parisopoulos K., Tambouris E., Tarabanis K. "Planning the Exploitation of Municipal Broadband Infrastructure", Proccedings of the eChallenges 2007 conference, 2007.
     • Tambouris E., Panopoulou E., Tarabanis K. "Measuring online sophistication of Public Authorities at local and regional levels: the case of Greek Regions", Proceedings of the eChallenges 2007 conference, 2007.
     • Peristeras V., Tektonidis D., Tambouris E., Goudos S. ,Tarabanis K. "Dynamic Workflow Generation with Semantic Web Servises: A Case Study in Public Administration Service Provision", Proceedings of the 3rd International Conference on e-Government (ICEG 2007), 2007.
     • Parisopoulos K., Tambouris E., Tarabanis K. "Analyzing and Comparing European eGovernment Strategies", Proceedings of the 3rd International Conference on e-Government (ICEG 2007), 2007.
     • Loutas N. ,Peristeras V., Goudos S., Tarabanis K., " Facilitating the Semantic Discovery of eGovernment Services: The SemanticGov Portal", Proceedings of the 3rd International Workshop on Vocabularies, Ontologies and Rules for The Enterprise (VORTE 2007) in conjuction with EDOC 2007.
     • Goudos S., Peristeras V., Loutas N., Tarabanis K. "A Public Administration Domain Ontology for Semantic Discovery of eGovernment Services", Proceedings of the Second International Conference on Digital Information Management (ICDIM'07) conference, pp. 260-265, Lyon, France, 2007.
     • Tambouris E., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K. "A Semantic approach for discovering eGovernment Services", Proceedings of the 7th WSEAS International conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE 07), Venice, Italy, 2007.
     • Loutas N, Giantsiou L., Tambouris E., Peristeras V., Tarabanis K., "How to discover eGovernment Services efficiently: an Ontology-Enabled Portal", Proceedings of the IADIS e-Commerce 2007 conference, Algarve, Portugal, 2007.

     2006

     • Tambouris E., Tarabanis K., Skovrup N., Andersen K. V., Rose J., Wimmer M., Macintosh A. "The European eDemocracy Network of Excellence (DEMO-net)", Proceedings of the 2nd National Workshop on eDemocracy, Athens, 2006.
     • Samaras H., Giouvanakis T., Bousiou D., Tarabanis K., "Towards a New Generation of Multimedia Learning Design and Research: Broadening Established Theories of Multimedia Learning", IADIS, International Conference Applied Computing, San Sebastian 2006, ISBN: 972-8924-09-7, pp. 447-451.
     • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "A Framework for Public Administration Domain Data Interoperability Using Semantic Web Technology", Proceedings of Interoperability for Enterprise Software and Applications Conference 2006 (I-ESA 06), Bordeaux, France, 2006.
     • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "An Application of E-government Using an Ontology and Semantic Web Technology", Proceedings of Interoperability for Enterprise Software and Applications Conference 2006 (I-ESA 06), Bordeaux, France, 2006.
     • Peristeras V., Tarabanis K., "Reengineering Public Administration through Semantic Technologies and the GEA Domain Ontology", Proceedings of the 2006 AAAI Spring Symposium on The Semantic Web meets eGovernment (SWEG), Stanford University, California, USA, 2006.
     • Vitvar T., Kerrigan M., Overeem v. A., Peristeras V., Tarabanis K., "Infrastructure for the Semantic Pan-European E-government Services", Proceedings of the 2006 AAAI Spring Symposium on The Semantic Web meets eGovernment (SWEG), Stanford University, California, USA, 2006.
     • Tambouris E., Peristeras V., Tarabanis K., "Cross-boarder eGovernment Service Provision: The Case of Registering an Affiliated Company", Proceedings of eGovINTEROP conference, Bordeaux, France, 2006.
     • Tambouris E., Peristeras V., Tarabanis K., "Experiences from Conducting a European eGovernment Interoperability Study at Local and Regional Level", Proceedings of eGovINTEROP conference, Bordeaux, France, 2006.
     • Tambouris E., Vintar M., Tarabanis K., "A life-event oriented framework and platform for one-stop government: The OneStopGov project", Proceedings of Eastern eGov days conference, Prague, Czech Republic, 2006.
     • Vitvar T., Mocan A., Peristeras V., Tarabanis K., "Semantic-enabled Integration of Cross-border E-Government Services", 15th International Wolrd Wide Web Conference (WWW Β‘06), Workshop on eGovernment, Edinburg, Scotland, 2006.
     • Samaras H., Giouvanakis T., Bousiou D., Tarabanis K., "Broadening Established Theories of Multimedia Learning: An Extended Model of Multimedia Learning Design Based on Learning Object Technology", In P. Kommers & G. Richards (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006 (pp. 507-514). Chesapeake, VA: AACE, 2006.
     • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "Mapping Citizen Profiles to Public Administration Services Using Ontology Implementations of the Governance Enterprise Architecture (GEA) models", Proceedings of the 3rd Annual European Semantic Web Conference 2006, Budva, Montenegro, 2006.
     • Liotas N., Tambouris E., Tarabanis K., "DEMO_net as a Collaborative Strategy to Support eParticipation Researchers", in Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds.) Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, IOS Press, 2006 Amsterdam.Proceedings of the e-Challenges 2006 conference, Barcelona , Spain,2006.
     • Peristeras V., Mocan A., Vitvar T., Nazir S., Goudos S., Tarabanis K., "Towards Semantic Web Services for Public Administration Based on the Web Service Modelling Ontology (WSMO) and the Governance Enterprize Architecture (GEA)", Proceedings of the 5th EGOV International Conference, DEXA 2006, Krakow, Poland, 2006.
     • Tambouris E., Tarabanis K., Izdebski W., Momotko M., "Life Events Revisited: Conceptualization and Representation Using Generic Workflows", Proceedings of the 5th EGOV International Conference, DEXA 2006, Krakow, Poland, 2006.
     • Momotko M. , Bliźniuk G. , Izdebski W , Tambouris E., Tarabanis K. , “Towards Implementation of Life Events Using Generic Workflows” , Proceedings of the eGovernment workshop ’06 , Brunel University , London , 2006.
     • Goudos S., Peristeras V., Tarabanis K., "A Semantic Web Application for Matching a Citizen's Profile to Entitled Public Services" , Proceedings of the 2nd International Conference on e-Government (ICEG 2006) , University of Pittsburgh , USA, 2006.
     • Trochidis I., Tambouris E.., Tarabanis K., "Identifying Common Workflow Patterns in Life-Events and Business Episodes" , Proceedings of the 2nd International Conference on e-Government (ICEG 2006) , pp. 234-243, University of Pittsburgh , USA, 2006.
     • Fragidis G. and Tarabanis K., "From Repositories of Best Practices to Networks of Best Practices", Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Singapore, 2006.
     • Fragidis G. Giouvanakis A. and Tarabanis K., "Exploring for the Linkage between Commercial Learning Management Systems and the Digital Library", Proceedings of the 2006 International Conference on Interactive Computer aided Learning, Villach, 2006.
     • Fragidis G., Tarabanis K. and Koumpis A., "Value Creation in Dynamic Customer- Centric Networks", Proceedings of the 2006 International IEEE Conference on E-Business Engineering - ICEBE 2006, Shanghai, 2006.
     • Giouvanakis, T., Samaras, H., Bousiou, D., Tarabanis, K., "Broadening Established Theories of Multimedia Learning: An Extended Model of Multimedia Learning Design Based on Learning Object Technology". In P. Kommers & G. Richards (Eds.), Proceedings of the ED-MEDIA 2006, Association for the advancement of Computing in Education (AACE) (pp. 526-534). Chesapeake, VA: AACE, 2006.

     2005

     • Ignatiadis, I., Tarabanis, K., “Specification of e-commerce systems using the UMM modelling methodology”, Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2005), pp. 386-389, 2005.
     • Giouvanakis A., Samaras H., Bousiou D., Tarabanis, K., "Multiple Ways of Enriching a Web-based Learning Environment through Concept Maps" Proceedings of the ED-MEDIA 2005, Association for the advancement of Computing in Education (AACE), Montreal, Canada, 2005.
     • Samaras H., Giouvanakis, A., Bousiou, D., Tarabanis, K., "Supporting Active Cognitive Processing on a Deep Structure Level in Multimedia Learning", Proceedings of the IASTED International Conference on Education and Technology (ICET 2005), Calgary, Canada, 2005.
     • Fragidis G., Giouvanakis A., Tarabanis K., Outsios E., Manolakis S., Grigoriadoy S., Kyrourou A., "Approaches for the Integration of the e-Learning Environment: Applications for Embedding the academic library into the e-Learning Environment", in Proceedings of the 6th International Conference "Virtual University", Bratislava, Slovakia, pp. 16 Β– 22, 2005.
     • Fragidis G., Tarabanis K., "The Business Strategy Perspective on the Development of Decision Support Systems", in Proceedings of the International Conference for Computational Intelligence for Modelling Control and Automation - CIMCA 2005, Vienna, Austria, Vol. 2, pp 968-975, 2005.
     • Peristeras V., Tarabanis K., "The GEA Generic Process Model for Public Administration Service Execution", 8th International Conference for Business Information Systems (8th BIS 2005), Poznan, Poland, 2005.
     • Tambouris E., Tarabanis K., "Towards a European eGovernment Metadata Framework to Facilitate Semantic Interoperability", Workshop Proceedings of the 4th EGOV conference, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Austria, ISBN 3-85487-830-3, pp. 94-101, 2005.
     • Tambouris E., Tarabanis K., "eGovernment and Interoperability", European Conference in Electronic Government (ECEG 2005), pp. 399-407, 2005.
     • Tambouris E., Tarabanis K., Kubicek H., "Assessing the Interoperability of eGovernment Services", Proc. of eChallenges 2005 conference, IOS Press, Amsterdam, 2005 ISBN: 1-58603-563-0, 2005.

     2004

     • Samaras H., Giouvanakis T., Bousiou,D., Tarabanis K., “Towards a New Generation of Research Regarding the Influence of Multimedia on Learning”, In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.), Proceedings of EdMedia + Innovate Learning 2004 (pp. 4285-4292). Waynesville, NC: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Lugano, Switzerland, 2004.
     • Tambouris E., Tarabanis K., "An overview of DC-based eGovernment Metadata Standards and Initiatives", 3rd International Conference, DEXA, EGOV, Zaragoza, Spain, 2004.
     • Tambouris E., Stefanou A., Peristeras V., Tarabanis K., “One-Stop Government and Citizens Satisfaction: The Case of Citizen Centers in Greece”, 4th European Conference on e-Government (ECEG 2004), Dublin, Ireland, 2004.
     • Peristeras V., Tarabanis K., “Governance Enterprise Architecture (GEA): Domain Models for e-Governance”, 6th International Conference on Electronic Commerce (ICEC’04), Delft, The Netherlands, 2004.
     • Tambouris E., Stefanou A., Peristeras Vassilios, Tarabanis K., “Experiences from formulating recommendations for a national interoperability strategy”, e-Challenges e-2004 Conference, Vienna, Austria, 2004.

     2003

     • Tarabanis, K., “An Information Architecture as a Blueprint for Public Administration in the Era of E-Government”, 11th Annual Conference of the Network of Institute and Schools for Public Administration for Central and Eastern European (NISPAcee), Romania, 2003.
     • Giannakoulas A., Tarabanis K., “Modeling Industry-Wide Processes By Employing Reference Models: The Case Of The Pharmaceutical Industry In Greece”, International Conference on Industrial Engineering and Production Management (IEPM’03), Portugal, 2003.
     • Peristeras V., Tsekos Th. and Tarabanis K., "Governance as a complex system: building a domain model using ontological representations", 47th Annual Conference of the International System Sciences Society (ISSS), Greece, 2003.
     • Peristeras V., Tarabanis K., "Enhancing e-Government through the use of Web Services and Semantic Web technologies", 3rd European Conference on e-Government, Ireland, 2003.
     • Giouvanakis A., Samara H. and Tarabanis K. "Examining the Significance of Different Approaches of Exploiting the Personal Characteristics of Learners in Internet-based Education", in Proc. ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Telecommunications, Association for the advancement of Computing in Education (AACE), USA, pp. 2100-2101, 2003.
     • Peristeras V., Tsekos Th., Tarabanis K., "e-Government or e-Governance? Building a Domain Model for the Governance System", International Conference on Politics and Information Systems: Pista 2003, Orlando, Florida, USA, 2003.

     2002

     • Γιουβανάκης, Αθ., Μπούσιου, Δ., Σαμαρά, Χ. & Ταραμπάνης, Κ. «Παιδαγωγικές παράμετροι για την υποστήριξη εξατομικευμένων μαθησιακών προτιμήσεων από ένα προσαρμοζόμενο web-based εκπαιδευτικό περιβάλλον», στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2002.
     • Peristeras V., Tsekos Th., Tarabanis K., “Analyzing e-Government as a Paradigm Shift”, International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) Annual Conference, Istanbul, Turkey, 2002.
     • Giouvanakis A., Bousiou, D., Samara H. & Tarabanis K., "Exploring the strengths and limitations of learning styles towards the design of an adaptive web-based instructional system." in Proc. ED-MEDIA 2002, World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Telecommunications, Association for the advancement of Computing in Education (AACE), Denver USA, pp. 1707-1712, 2002.
     • Peristeras V., Tsekos Th., Tarabanis K., “Realising e-Government: Architected/ Centralised versus Interoperable/Decentralised ICTs and Organizational Development”, European Group for Public Administration Conference (EGPA), Potsdam, Germany, 2002.
     • Tarabanis K., Peristeras V., Kiouroukidis N., Magnisalis I., “Enabling Collaboration amongst Administrative Systems at a Multi-Country Level: The Case of Registration of a New Company”,1st EurAsian Conference on Advances in Information and Communication Technology (EURASIA-ICT 2002), Workshop on Electronic Government, Iran, 2002.

     2001

     • Τσιάτσιος Μ., Ταραμπάνης Κ., Νικολάου Α., «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας για χρήση από το Διαδίκτυο», Διεθνές Συνέδριο, Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2001.
     • Βοζαλής, Ε., Γιουβανάκης, Αθ., Μαργαρίτης, Κ, Σαμαρά, Χ., Νικολάου, Α. και Ταραμπάνης, Κ., «Ευφυείς Πράκτορες στην Εκπαίδευση: Μια Μελέτη», στα Πρακτικά του 5ο Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2001.
     • Tarabanis K., Peristeras V., Fragidis G., “Building an Enterprise Architecture for Public Administration: A High-Level Data Model for Strategic Planning”, in Proc. 9th European Conference on Information Systems (ECIS 2001), Bled, Slovenia, pp. 987-998, 2001.
     • Giouvanakis A., Samara H., Tarabanis K., “Designing a Pedagogically Sound Web-based Interface: The Critical Role of Prior Knowledge”, in Proc. ED-MEDIA 2001, World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Telecommunications, Tampere, Finland, pp. 592-597, 2001.

     2000

     • Tarabanis K., Barziv O., Koumpis A., “The LIMBO Project: Linking Distributed Corporate Information Repositories with Knowledge Management and Business Engineering Models”, Conference on Globalisation and European SME’s, Copenhagen, Denmark, 2000.
     • Tsionas I., Tarabanis K., “Implementing Municipal GIS on Low Resources”, in Proc. 22nd Urban Data Management Symposium, Delft, Holland, 2000.
     • Tarabanis K., Fragidis G., “The Strategy View in the Framework of Enterprise Architectures”, in Proc. 16th IFIP World Computer Congress (WCC '2000), International Conference on Information Technology for Business Management, Beijing, China, 2000.
     • Peristeras V., Tarabanis K., “Towards an Enterprise Architecture for Public Administration: A Top Down Approach”, in Proc. 8th European Conference on Information Systems, Vienna, vol. 2, pp.1160-1167, 2000 (Best Paper of Public Sector Track and Best Paper Nominee of Conference).
     • Giouvanakis A., Samara H., Tarabanis K., “Ιmplementing Interactive Multimedia Courses for the WWW Using Streaming and SMIL Technology”, in Proc. ED-MEDIA 2000, World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Telecommunications, Montreal, Canada, pp. 1650-1652, 2000.

     1999

     • Γιουβανάκης Α., Σαμαρά Χ., Ταραμπάνης Κ., «Streaming Τεχνολογία και Ανάπτυξη Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Πρόσβαση από το Διαδίκτυο», στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ανοικτή και εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ηγουμενίτσα, 1999.
     • Γιουβανάκης Α., Σαμαρά Χ., Ταραμπάνης Κ., «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Χρήση από το Διαδίκτυο», στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή στην Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 1999.
     • Ταραμπάνης Κ., «Το Ηλεκτρονικό Δίκτυο Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ», στα Πρακτικά του Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου, Γλώσσα και Μεταρρυθμίσεις, Θεσσαλονίκη, 1999.
     • Τσιωνάς Ι., Ταραμπάνης Κ., «Εκτίμηση εξυπηρέτησης από χώρους καταφυγής σε περίπτωση σεισμού με χρήση μοντελοποίησης δικτύου», Διεθνές Συνέδριο, Τα γεωγραφική συστήματα πληροφοριών στην πρόκληση του 2000, Θεσσαλονίκη, 1999.
     • Karagiannidis C., Tarabanis K., “Ιntroducing Computer-Based Learning into Existing "Traditional" Classes”, in Proc. 16th International Conference on Technology and Education (ICTE ’99), Edinburgh, Scotland, paper ID 248, 1999.
     • Karagiannidis C., Tarabanis K., “Enhancing 'Traditional' Classes with Web-Based Courses”, in Proc. 19th World Conference on Open Learning and Distance Education (ICDE ’99), Vienna, Austria, 1999.
     • Karagiannidis C., Tarabanis K., “Enhancing 'Traditional' Classes with Advanced Web-Based Courses”, in Proc. 4th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 99), Hawaii, USA, pp. 610-613, 1999.

     1998

     • Tarabanis K., Protogeros N., Walsh P., Koumpis A., “Simplifying commercial transactions over the Net: The Thin-EDI Approach”, in Proc. Euro-Med Net 98 Conference, pp. 234-241, Nicosia, Cyprus, 1998.
     • Tarabanis K., Kamos I., “A Groupware System for Greek Prefectures”, Euro-Med Net 98 Conference, Nicosia, Cyprus, 1998.

     1997

     • Tarabanis, K., “Building parts in the Proteus rapid prototyping system”, in Proc. 14th International Conference on Production Research, Osaka, Japan, pp. 386-389, 1997.
     • Protogeros, N., Tarabanis, K., Koumpis, A., “Electronic commerce in the economic region of the Balkans”, in Proc. Working Conference Electronic Commerce in the Framework of Mediterranean Countries Development, Metsovo, Greece, 1997.
     • Tarabanis, K., Tsionas, I., “Emergency planning: estimating service level of safe areas for the case of an earthquake”, in Proc. Association for Geographic Information AGI ’97, pp. 6.2.1-6.2.5, Birmingham, UK, 1997.

     1996

     • Abrams, S., Allen, P. K., Tarabanis, K., “Computing camera viewpoints in a robot work-cell”, in Proc. 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1996.
     • Abrams, S., Allen, P. K., Tarabanis, K., “Merging Constraints to Plan Camera Positions and Parameters”, in Proc. ARPA Image Understanding Workshop, pp.1313-1320, 1996.

     1994

     • Farouki, R. T., Tarabanis, K., Korein, J. U., Batchelder, J. S., Abrams, S. R., “Offset curves in layered manufacturing”, in Manufacturing Science and Engineering 1994, PED-Vol. 68-2 Proceedings of the 1994 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, pp. 557-568, ASME, New York, 1994.

     1993

     • Abrams, S., Allen, P. K. and Tarabanis, K., “Interactive sensor planning”, in Computer Vision and Pattern Recognition Conference, 1993.
     • Abrams, S., Allen, P. K., and Tarabanis, K., “Dynamic Sensor Planning”, in Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (also in Proc. DARPA 1993 Image Understanding Workshop), Atlanta, GA, pp. 605-610, 1993.

     1992

     • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y. and Goodman, D. G., “Modeling of a computer-controlled zoom lens”, in Proc. 1992 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 1545-1551, 1992.
     • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Computing occlusion-free viewpoints”, in Proc. CVPR '92: The Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 802-807, 1992.

     1991

     • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “The MVP sensor planning and modeling system for machine vision”, in Proc. SPIE Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, 1991 (Invited Paper).
     • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Abrams, S., “Planning viewpoints that simultaneously satisfy several feature detectability constraints for robotic vision”, in Proc. 5th International Conference on Advanced Robotics ICAR, pp. 1410-1415, 1991.
     • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Allen, P. K., “Automated sensor planning for robotic vision tasks”, in Proc. 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1991 (Winner of the Best Paper Award).
     • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Computing viewpoints that satisfy optical constraints”, in Proc. CVPR '91: The Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1991.

     1990

     • Tarabanis, K., Tsai, R. Y., and Allen, P. K., "Satisfying the resolution constraint in the MVP Machine Vision Planning System", in Proc. 13th IASTED International Symposium Robotics and Manufacturing, 1990, also in Proc. DARPA Image Understanding Workshop, pp. 174-181, 1990.

     1989

     • Tarabanis, K. and Tsai, R. Y., “Viewpoint planning: the visibility constraint”, in Proc. DARPA Image Understanding Workshop, pp. 893-903, 1989.
     • Tsai, R. Y. and Tarabanis, K., “Model-based planning of sensor placement and optical settings”, in Proc. SPIE Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, vol. 1198, pp.75-89, 1989 (Invited Paper).
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      1994

      • Rajan, V. T. and Tarabanis, K., “A visibility problem in semiconductor manufacturing”, presented at the Fourth Mathematical Sciences Institute Workshop on Computational Geometry, Stonybrook, New York, 1994.

      1993

      • Kaul, A., Srinivasan, V., Korein, J., Tarabanis, K., Abrams, S., “Rapid Prototyping Shells of Solids”, presented at the 3rd SIAM Conference on Geometric Design and Computing, Tempe, Arizona, 1993.

      1992

      • Hamaguchi S., Dalvie M., Farouki R.T., Surendra M., Tarabanis, K., Sethuraman S., Arnold J. C., Sawin H. H., “Ion etching simulation based on the Hamilton-Jacobi Equation”, presented at the Annual National Symposium of the American Vacuum Society (AVS), 1992.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font