Κοκκίνου Ουρανία
 • 2310 891.351
 • kokkinou uom.edu.gr

  Κοκκίνου Ουρανία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I:κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και λεξιλογίου(Academic Reading & Vocabulary)
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Β’ εξάμηνο)


  ΞΓ0102 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ :Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς 

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ (Α-Μα), Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO105/


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.

  - Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του.

  - Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία
  - Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση πληροφοριών με χρήση πηγών
  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
  - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

    

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού λόγου των σπουδαστών του τμήματος, όπως σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, κειμένων με επιχειρηματολογία, με την επεξεργασία διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Πρόοδος του μαθήματος με έμφαση στην παραγωγή ακαδημαϊκού γραπτού λόγου

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ σύνταξη περίληψης/ παράφραση τμήματος κειμένου/ συμπλήρωση κειμένου για περιγραφή γραφικής αναπαράστασης/ άσκηση αντιστοίχισης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  -Alexander, C., Argent S. and Spencer, R. (2008) EAP Essentials: A teacher’s guide to principles and practice. Reading: Garnet Publishing.

  -de Chazal, E. (2014) English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.

  -McCarter, S. and Jakes, P. (2009) Uncovering EAP: How to Teach Academic Writing and Reading. Oxford: Macmillan Education.

  - Rizouli, Clio.(2015) English for Academic Purposes: Focus on Writing. University of Macedonia Press.

  Σχετικές ιστοσελίδες

  http://ec.europa.eu/eurostat/

  https://www.theguardian.com/international

  https://www.sciencedaily.com/

  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II:ακαδημαϊκός γραπτός λόγος(Academic writing)
   (ΞΓ0102)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font