Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Από την ίδρυση της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, οι Ξένες Γλώσσες εντάχθηκαν ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων της. Το όραμα της ανάπτυξης της οικονομίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας βασιζόταν στη δυνατότητα επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Η αρχή έγινε με την Αγγλική γλώσσα και σύντομα προστέθηκαν η Γαλλική και η Γερμανική, ενώ μετά τη μετονομασία της Σχολής σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προστέθηκε επιπλέον η Ιταλική γλώσσα, η οποία προσφέρεται με χορηγία του Ιταλικού κράτους. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα επιλογής στους φοιτητές να εξασκήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ανάμεσα σε τέσσερις ευρέως ομιλούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών επικεντρώνεται στη γλώσσα ειδικότητας των οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών επιστημών στις οποίες εξειδικεύεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για επιπλέον αυτόνομη εξάσκηση των φοιτητών στην ξένη γλώσσα διατίθεται υποστηρικτικό ηλεκτρονικό υλικό.

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εξάσκηση της ξένης γλώσσας, ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (European Framework of Reference for Languages) και ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμικότητα. Τα σταθερά υψηλά αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκουσών Ξένων Γλωσσών από τους φοιτητές δείχνουν ότι οι φοιτητές έχουν συνείδηση της σημασίας του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας για τις μελλοντικές τους ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, καθώς και ότι το διδακτικό προσωπικό διακρίνεται από διδακτική συνέπεια και μεταδοτικότητα.

Στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΧΡ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ), Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΜΕΤ) προσφέρονται ως ξένη γλώσσα η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική. Επιπρόσθετα, στο τμήμα ΔΕΣ προσφέρονται η Ισπανική, η Ρωσική και η Τουρκική. Στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) προσφέρονται  πέντε γλώσσες, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τουρκικά. Σε αλλοδαπούς φοιτητές, μη φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, προσφέρεται η Ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες - Επικοινωνία:

Για την Αγγλική Γλώσσα https://www.uom.gr/eepf/didaktiko-prosopiko

Για την Γαλλική Γλώσσα https://www.uom.gr/eepf/didaskontes

Για την Γερμανική Γλώσσα https://www.uom.gr/eepf/didaskontes-4537

Για την Ιταλική Γλώσσα https://www.uom.gr/eepf/didaskontes-4542

Για την Ισπανική Γλώσσα https://www.uom.gr/mardim

Για τις Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Γλώσσες https://www.uom.gr/bso/loipo-prosopiko

Για την Ελληνική γλώσσα ως Ξένη https://www.uom.gr/dimitria, https://www.uom.gr/natash

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font