Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.637
 • kvergidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 322

  Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K.(2008).
  • M.Sc. in IT for Product Realisation, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K. (2005).
  • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2003).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μοντελοποίηση Συστημάτων και Διαδικασιών
  • Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών
  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Παραβατικότητα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ISC401)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Ταμπούρης Ευθύμιος, Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

  •         αναλυτική και συνθετική ικανότητα στη σχεδίαση και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων

  •         λήψη αποφάσεων

  •         οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση

  •         παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο

  •         συγγραφή κειμένων (writing skills)

  •         ομαδική εργασία

  •         αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση

   

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  •         απαριθμούν τις μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις φάσεις καθεμιάς

  •         αναγνωρίζουν και απαριθμούν τις φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος και τα περιεχόμενα καθεμιάς

  •         διακρίνουν τα συστατικά της μελέτης σκοπιμότητας και να εκτελούν μία ανάλυση σκοπιμότητας (feasibility study)

  •         αναγνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής απαιτήσεων και τα συστατικά τους και να εφαρμόζουν και συγκρίνουν τις βασικές στρατηγικές ανάλυσης απαιτήσεων (BPA, BPI, BPR)

  •         αναλύουν πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση  διαγραμμάτων της UML (περιπτώσεων χρήσης, κλάσεων, αντικειμένων)

  •         μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες με τη χρήση διαγραμμάτων UML δραστηριοτήτων

  •         σχεδιάζουν πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση  διαγραμμάτων της UML και να μοντελοποιούν τη συμπεριφορά ενός συστήματος με τη χρήση διαγραμμάτων ακολουθίας

  •         χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την UML (όπως το VisualParadigm)

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΣΠΣ) με χρήση της Ενοποιημένες Γλώσσας Μοντελοποίησης - UnifiedModelingLanguage (UML).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

  •         Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιείται και το Case Study

  •         Προετοιμασία: Έναρξη έργου και διαχείριση έργου

  •         Ανάλυση: Συλλογή απαιτήσεων και σενάρια

  •         Ανάλυση: Επιχειρηματική Μοντελοποίηση – UML activity diagrams

  •         Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – UML useccasecdiagrams

  •         Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – UML use case templates

  •         Ανάλυση: Διεπαφές – HCI design

  •         Ανάλυση: Δομική μοντελοποίηση – UML class diagrams

  •         Ανάλυση: Δομική μοντελοποίηση- UML object diagrams

  •         Σχεδίαση: έννοιες και στρατηγική σχεδιασμού- αναλυτικά UML class diagrams

  •         Σχεδίαση: Μοντελοποίηση συμπεριφοράς –UML sequence diagrams

  •         Υλοποίηση: Από τη UML στη Java

  •         Αξιολόγηση

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 3 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

  •         Τελική Εξέταση: 50%

  •         Ομαδική Εργασία (project) 4-5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 30%

  •         Ατομικές εργασίες στην τάξη: 20%

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση έργου και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στην τάξη). Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 4-5 ατόμων) καλούνται να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση ένα σενάριο, εφαρμόζοντας όλες τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που διδάσκονται.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών. Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες όλες οι ομάδες καλούνται να υποβάλουν παρουσιάσεις με την πρόοδο τους και κάποιες ομάδες καλούνται να τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Στο μάθημα χρησιμοποιείται ειδικά προσαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

  21781        ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ UML 2.0: ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ALAN DENNIS, BARBARA HALEY WIXOM, DAVID TEGARDEN, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-389-2

  13675        ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, MARTIN FOWLER, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-957-7

   

  13597        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ UML, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-913-5

  13009253        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, SHARI LAWRENCE PFLEEGER, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-477-6

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

  12563954        Software Engineering: A Practitioner's Approach, Τύπος: Σύγγραμμα, PRESSMAN, 2014, McGraw hill, ISBN: 9781259253157

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες και Σημειώσεις/Ασκήσεις του διδάσκοντα.

  Ιστότοπος και wiki μαθήματος.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
   (ΠΛ0624)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Οι Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές αποτελούν ένα ολιστικό πλαίσιο θεωρησης ενός Οργανισμού (ή Επιχείρησης) που ενοποιούν τις διάφορες οπτικές του (Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρώπινοι Πόροι, κτλ.). Παρουσιάζονται διάφορα πλαίσια και μεθοδολογίες αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture frameworks) που επιτρέπουν την ολιστική (ανά) δόμηση ενος Οργανισμού βασισμένου σε συγκεκριμένες δομές, αρχές και κανόνες. Οι επιχειρησιακες αρχιτεκτονικές επιτρέπουν την μοντελοποίηση και ανάλυση διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης με συστηματικό τρόπο. Αποτελούν απαραίτητο μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής εξοικειώνεται με διάφορα εργαλεία που αυτοματοποιούν τη διαδικασία κατάρτισης ενός συνολικού επιχειρησιακού μοντέλου.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77106790 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-794-2

  22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

  68373062 Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Dumas Marlon, La Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258918

  • ΕΥΦΥΪΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
   (BC0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
   (ΠΛ0738)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται: (α) στην κατανόηση των βασικών αρχών της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, (β) στην εμπέδωση της χρησιμότητας της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης και (γ) στην εξάσκηση και πρακτική βασικών τεχνικών μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (flowchart, IDEF0, BPMN).

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Παρουσιάζονται αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business modeling). Η επικέντρωση του μαθήματος είναι σε θέματα μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και δεδομένων. Παρουσιάζονται διαφορετικές γλώσσες (formalisms) και εργαλεία μοντελοποίησης όπως το διάγραμμα ροής (fowchart), IDEF0 και BPMN. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από πρακτική εξάσκηση δημιουργίας επιχειρησιακών μοντέλων από τους φοιτητές με τη βοήθεια μελέτης περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  50% εβδομαδιαίες ασκήσεις πάνω σε τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών
  50% εργασία & παρουσίαση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας με τις τεχνικές μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν στο μάθημα

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

  77106790 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-794-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας compus.

  • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
   (CSC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Σκοπός είναι ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθήσει αντικείμενα που προϋποθέτουν γνώση σχετικών εννοιών, όπως στατιστική, επιχειρησιακή έρευνα, κλπ. Οι υπολογισμοί γίνονται με το ελεύθερο λογισμικό R.

  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
   Λήψη αποφάσεων
   Αυτόνομη εργασία
   Ομαδική εργασία
   Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δεδομένα (εισαγωγή στην R, καταχώρηση και παρουσίαση δεδομένων). Μοντέλα για τυχαιότητα. Πιθανότητα: Ορισμοί, βασικoί κανόνες. Τυχαία Μεταβλητή: Διακριτή, συνεχής, αναμενόμενη τιμή, υπο-συνθήκη τμ, ανεξαρτησία. Βασικές θεωρητικές κατανομές. Βασικές ανισότητες, ΝΜΑ, ΚΟΘ. Στοχαστική Ανέλιξη: Ορισμός, ανέλιξη Poisson, αλυσίδα Markov.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 3 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
   30% εβδομαδιαίες ασκήσεις
   70% τελική εξέταση

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στη διάρκεια του εξαμήνου). Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας καλύπτει θέματα ακαδημαϊκού περιεχομένου και παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68374152 Στατιστική και Πιθανότητες, 9η Έκδοση/2019, Walpole Ronald E., Myers Raymond H., Myers Sharon L., Ye Keying, Τσακανίκας Άγγελος (επιμέλεια), ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-717-1

  59368069 Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες, Ζαφειρόπουλος Κώστας, 2η έκδ./2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, ISBN: 978-960-586-147-6

  Συμπληρωματικό υλικό

  Αναρτημένες σημειώσεις του διδάσκοντα, βλ http://compus.uom.gr/INF267

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ PYTHON
   (ΠΛ0626)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα εστιάζει στις αρχές και μεθόδους της μηχανικής λογισμικού (software engineering) με έμφαση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες (business information systems). Πρακτική εξάσκηση στην παραμετροποίηση ανοικτού λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού (software as a service) που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο.
  Ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών εφαρμογής αποτελούν οι επιχειρηματικές διαδικτυακές πύλες (portals), τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management), τα συστήματα επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση BPEL και τα συστήματα ροών εργασίας (workflow).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68402214 Τεχνολογία λογισμικού, Τύπος: Σύγγραμμα, Γιακουμάκης Μανόλης, Διαμαντίδης Νίκος, 2017, UNIBOOKS IKE, ISBN: 9786185304416

  13625 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, IAN SOMMERVILLE, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-220-8

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2010

   • Tiwari, A., Vergidis, K., Turner, C., Evolutionary Multi-objective Optimisation of Business Processes, Soft Computing in Industrial Applications, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, vol. 75, pp. 293-301.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tiwari, A., Turner, C., Ball, P.,Vergidis, K., Multi-objective Optimisation of Web Business Processes, Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6457, pp. 573-577.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2007

   • Tiwari, A., Vergidis, K., Roy, R., Evolutionary Optimisation of Business Process Designs, Evolutionary Scheduling, Studies in Computational Intelligence, Springer, vol. 49, pp. 513-541.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Petridou, S., Vlachopoulou, M., ‘A Cybercrime Incident Architecture with Adaptive Response Policy’, Elsevier Computers and Security, vol. 83, pp. 22-37

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Kougka, G., Gounaris, A., ‘Eligibility of BPMN Models for Business Process Redesign', Information journal, vol 10, no. 7, pp. 225.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., ‘A Systematic Approach towards Description and Classification of Cybercrime Incidents’, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 49, no. 4, pp. 710-729.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Vergidis, K., Turner, C., Alechnovic, A., Tiwari, A., ‘An automated optimization framework for the development of re-configurable business processes: a web services approach’, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 28, no. 1, pp. 41-58.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Vergidis, K., Saxena, D., Tiwari, A., ‘An Evolutionary Multi-objective framework for business process optimisation’, Applied Soft Computing, vol. 12, no. 8, pp. 2638-2653.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Vergidis K., Turner, C.J., Tiwari, A., ‘Business Process Perspectives: Theoretical Developments vs. Real-World Practice’, International Journal of Production Economics, vol. 114, no. 1, pp. 91-104.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tiwari, A., Vergidis, K., Lloyd, R., Cushen, J., ‘Automated inspection using database technology within the aerospace industry’, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part B: Journal of Engineering Manufacture, vol. 222, no. 2, pp. 175-183.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tiwari, A., Vergidis, K., Kuo, Y., ‘Computer Assisted Decision Making for New Product Introduction Investments’, Computers in Industry, vol. 59, no. 1, pp. 96-105.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., ‘Business Process Analysis and Optimisation: Beyond Reengineering’, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews, vol. 38, no. 1, pp. 1-15.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., Roy, R., ‘Optimisation of Business Process Designs: An Algorithmic Approach with Multiple Objectives’, International Journal of Production Economics, vol. 109, no. 1-2, pp. 105-121.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Jallow, A.K., Majeed, B., Vergidis, K., Tiwari, A., Roy, R., ‘Operational Risk Analysis in Business Processes’, BT Technology Journal, vol. 25, no. 1, pp. 168-177.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., ‘Business Process Improvement Using Multi-Objective Optimisation’, BT Technology Journal, vol. 24, no. 2, pp. 229-235.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Delias, P., Vlachopoulou, M., ‘A conceptual business process entity with lifecycle and compliance alignment', in proceedings of the 5th International Conference on Control, Decision, and Information Technologies (ICDSST’19), Madeira, Portugal, 27-29 May 2019, pp. 70-82.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Xenos, D., Tsakalidis C., Vergidis, K., Vlachopoulou, M., ‘Using IBM Watson for profiling the students of a Greek University’ in proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST’18), Heraklion - Crete, Greece, 22-25 May 2018, pp. 229-235.
     • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Madas, M., ‘Cybercrime Offences: Identification, Classification and Adaptive Response', in proceedings of 5th International Conference on Control, Decision, and Information Technologies (CODIT’18), Thessaloniki, Greece, 10-13 April 2018, pp. 470-475.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Tsakalidis, G., Vergidis K., ‘Towards a comprehensive business process optimization framework’, in proceedings of 19th IEEE Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017, pp. 129-134.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sintoris, K., Vergidis K., ‘Extracting business process models using natural language processing (NLP) techniques, in proceedings of 19th IEEE Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017, pp. 135-139.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Georgoulakos, K., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Samaras, N., ‘Evolutionary Multi-Objective Optimization of Business Process Designs with Pre-processing’, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC’17), Donostia – San Sebastián, Spain, 5-8 June 2017, pp. 897–904.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Vergidis, K., Business Processes Rediscovered: A review of the main concepts and modeling techniques, in proceedings of the EWG-DSS Thessaloniki 2013 Workshop, Thessaloniki, 29-31 May 2013, pp. 23.

     2008

     • Vergidis, K., Tiwari, A., Business Process Design and Attribute Optimization within an Evolutionary Framework, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 668-675.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vergidis, T., Vergidis, K., Tiwari, A., The Evaluation Line: A Posteriori Preference Articulation Approach, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 2699-2705.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., Composite Business Processes: An Evolutionary Multi-Objective Optimisation Approach, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'07), Singapore, 25-28 September 2007, pp. 2672-2678.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Turner, C.J., Vergidis, K., Tiwari, A., Surveying Business Processes: The Industry Perspective, in proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Research (ICMR'07), Leicester, U.K., 11-13 September 2007, pp. 313-317.

     2006

     • Tiwari, A., Vergidis, K., Majeed, B., Evolutionary Multi-Objective Optimisation of Business Processes, in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC’06), Vancouver, Canada, 16-21 July 2006, pp. 3091-3097.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.