Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.637
 • kvergidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 322

  Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K.(2008).
  • M.Sc. in IT for Product Realisation, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K. (2005).
  • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2003).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μοντελοποίηση Συστημάτων και Διαδικασιών
  • Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών
  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Παραβατικότητα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ISC401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI190/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  απαριθμούν τις μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις φάσεις και τα περιεχόμενα καθεμιάς
  συμπληρώνουν μια αίτηση συστήματος και εκπονούν μία ανάλυση σκοπιμότητας (feasibility study)
  αναγνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής απαιτήσεων και τα συστατικά τους και να  εφαρμόζουν και συγκρίνουν τις βασικές στρατηγικές ανάλυσης απαιτήσεων BPA, BPI, BPR
  αναγνωρίζουν και διακρίνουν διαφορετικά διαγράμματα της UML (δραστηριοτήτων, περιπτώσεων χρήσης, κλάσεων, αντικειμένων, ακολουθίας)
  δημιουργούν διαγράμματα της UML από σχετικές σύντομες περιγραφές
  αναλύουν και σχεδιάζουν πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση  διαγραμμάτων της UML για ένα δοθέν επιχειρηματικό σενάριο
  χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν UML (όπως το Visual Paradigm)
  υλοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση τη σχετική σχεδίαση χρησιμοποιώντας μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Java)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Αναλυτική και συνθετική ικανότητα στην ανάλυση  και σχεδίαση συστημάτων
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής ικανότητας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων (ΑΣΣ) με χρήση της Ενοποιημένες Γλώσσας Μοντελοποίησης - Unified Modeling Language (UML).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιείται και τη μελέτη περίπτωσης της ακαδημαϊκής χρονιάς
  Φάση Προετοιμασίας: Έναρξη έργου και διαχείριση έργου
  Φάση Ανάλυσης: Επιχειρηματική Μοντελοποίηση – UML διαγράμματα ακολουθίας
  Φάση Ανάλυσης: Συλλογή απαιτήσεων και σενάρια
  Φάση Ανάλυσης: Λειτουργική μοντελοποίηση – UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης
  Φάση Ανάλυσης: Λειτουργική μοντελοποίηση – λεκτικές περιγραφές περιπτώσεων χρήσης
  Φάση Ανάλυσης: Διεπαφές
  Φάση Ανάλυσης: Δομική μοντελοποίηση – UML διαγράμματα κλάσεων
  Φάση Ανάλυσης: Δομική μοντελοποίηση– UML διαγράμματα αντικειμένων
  Φάση Σχεδίασης: έννοιες και στρατηγική σχεδιασμού – αναλυτικά UML διαγράμματα κλάσεων
  Φάση Σχεδίασης: Μοντελοποίηση συμπεριφοράς – UML διαγράμματα ακολουθίας
  Φάση Υλοποίησης: Από τη UML στη Java
  Αξιολόγηση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουΐζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ειδικού λογισμικού (Visual Paradigm) για ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, για το οποίο λαμβάνεται ακαδημαϊκή άδεια χρήσης.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open e-Class και Google Classroom).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα/ Παρουσίαση εργασιών

  13 ώρες

  Εκπόνηση εργασίας

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 50%

  Η Τελική Εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης και/ή ασκήσεις.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση ένα σενάριο που τους δίνεται, εφαρμόζοντας όλες τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που διδάσκονται.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών. Σε 4 προκαθορισμένες ημερομηνίες όλες οι ομάδες καλούνται να υποβάλουν παρουσιάσεις με την πρόοδο τους και κάποιες ομάδες καλούνται να τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα Open e-Class ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  A. Dennis, B. H. Wixom, D. Tegarden, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με την UML 2.0. Μια αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, 3η έκδοση, (μετάφραση: Γ. Τζίτζικας), Εκδ. Κλειδάριθμος, 2010
  Μ. Fowler, Εισαγωγή στη UML, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006
  Β. Γερογιάννης κ.α., 2006, Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, Κλειδάριθμος
   S. L. Pfleeger, 2003, Τεχνολογία Λογισμικού, Τόμος 1, 2η Αμερικάνικη Έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
  I. Sommerville, 2018, Software Engineering, 10th ed., Person Education Limited
  R. Pressman, 2015, Software Engineering: A practitioner’s approach, 8th ed., R. S. Pressman  Associates, Inc.

  Μέθοδος ICONIX:
  Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX: Διαχείριση Παραγγελιών, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό ΕΑΠ, 2008.
  Doug Rosenberg and Matt Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UML. Theory and Practice, Springer-Verlag New York, 2007

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Software and Systems Modeling
  Knowledge and Information Systems
  Enterprise Information Systems
  Information Systems and e-Business Management
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
   (ISC502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC502

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται:

  (α) στην εξοικείωση με τις αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών,

  (β) στο εντοπίζουν οι φοιτητές, να τεκμηριώνουν και να αναλύουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες σε έναν οργανισμό.

  (γ) στην εμπέδωση των δυνατοτήτων και της χρησιμότητας της μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών, και

  (δ) στην εμβάθυνση σε μεθόδους τυποποίησης, όπως την τεχνική μοντελοποίησης διαδικασιών BPMN και το πρότυπο περιγραφής και μοντελοποίησης επαναλαμβανόμενων αποφάσεων DMN.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (επιμέρους επιχειρησιακών διαδικασιών)
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες (ΕΔ) αποτελούν επιστημονικό πεδίο το οποίο δύναται να μελετηθεί από τη σκοπιά της Πληροφορικής. Ο κύκλος ζωής μιας ΕΔ  εμπεριέχει διάφορα στάδια: αναγνώριση, μοντελοποίηση, ανάλυση, προσομοίωση, βελτιστοποίηση, ανασχεδιασμό και αυτοματοποίηση.

  Το μάθημα προσεγγίζει το ζήτημα της υποστήριξης των διαδικασιών από μια ευρύτερη οπτική, ενσωματώνοντας διαφορετικούς τύπους ανάλυσης (π.χ. προσομοίωση, επαλήθευση και εξόρυξη διαδικασιών) και εστιάζει τόσο την αρχική αποτύπωση και μοντελοποίηση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους (formal modeling methods) και εργαλεία, όσο και τον ανασχεδιασμό και την βελτιστοποίηση του μοντέλου. Αντικείμενο μελέτης για το προτεινόμενο μάθημα είναι: οι τυποποιημένες γλώσσες επιχειρησιακών διαδικασιών (business process languages), οι τεχνικές μοντελοποίησης, οι μεθοδολογίες αναδιοργάνωσης (redesign) και ανασχεδιασμού (reengineering) με αλγορίθμους. Στο μάθημα θα εισαχθούν οι αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής επιχειρησιακής μοντελοποίησης. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από πρακτική εξάσκηση δημιουργίας επιχειρησιακών μοντέλων από τους φοιτητές με τη βοήθεια επιμέρους εργαστηριακών ασκήσεων.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μοντελοποιούν επιχειρησιακές διαδικασίες με BPMN (ενδεικτικά εργαλεία Bizagi Modeler, Camunda Modeler), να διενεργούν προσομοιώσεις (ενδεικτικό εργαλείο: Simul8) ώστε να επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα και χρηστικότητα των μοντέλων, καθώς και να διαμορφώνουν και να αυτοματοποιούν επιχειρηματικές αποφάσεις μέσω του προτύπου DMN.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο
  (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (οι οποίες είναι διαθέσιμες online) και επισκέψεων σε ισοτόπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος).
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Εξειδικευμένα λογισμικά μοντελοποίησης, προσομοίωσης και εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών που βρίσκονται εγκατεστημένα στα εργαστήρια του Τμήματος (π.χ. Camunda modeler, Bizagi modeler).
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στο Google Classroom.
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
  Επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών) μέσω του Google Classroom.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  13 ώρες

  Εκπόνηση ασκήσεων

  41 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει κατά 100% από την τελική εξέταση. Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος, δίνονται εβδομαδιαίες ασκήσεις, οι οποίες προστίθενται ως bonus στην τελική βαθμολογία μέχρι 2 μονάδες.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εβδομαδιαίων ασκήσεων.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και ασκήσεων ανακοινώνονται στο Google Classroom ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Γιαγλής, Γ., Καραγιαννάκη, Α., (2012), Ποσοτική και Ποιοτική Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.
  Παναγιώτου, Ν., Ευαγγελόπουλος, Ν., Κατημερτζόγλου, Π., Γκαγιαλής, Σ., (2013), Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  Λάσπα, Χ. (2007), Διαχείριση Διαδικασιών, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  Κακούρης, Α. (2013), Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.
  Linden, M., Felder, C. and Chamoni P. (2011), Dimensions of Business Process Intelligence, Springer.
  Weske, M. (2012), Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer (2nd edition), New York.
  Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.A. (2013), Fundamentals of Business Process Management, Springer, London.
  Cummings, F. (2002), Enterprise Integration: An Architecture for Enterprise Application and Systems Integration, John Wiley  Sons, Toronto.
  Vergidis, K., Tiwari, A. and Majeed, B. (2008), Business Process Analysis and Optimisation: Beyond Reengineering, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews, vol. 38, no. 1, pp.1-15.
  Vergidis K., Turner, C.J. and Tiwari, A. (2008), Business Process Perspectives: Theoretical Developments vs. Real-World Practice, International Journal of Production Economics, vol. 114, pp. 91-104.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Business Process Management Journal
  International Journal of Business Process Integration and Management
  Business  Information Systems Engineering
  IEEE Transactions on Systems, Man  Cybernetics: Systems
  Omega - The International Journal of Management Science
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (AIE706)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE706

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI143/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Κατανοούν το ρόλο και τις δυνατότητες της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση
  Χρησιμοποιούν δείκτες για την αξιολόγηση της ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Ανακαλούν την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μιας στάσης
  Αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με βάση συνδεδεμένα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα
  Χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής
  Ανακαλούν τα βασικά επίπεδα και τα συστήματα η-συμμετοχής
  Παραθέτουν τα οφέλη και τα προβλήματα των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων
  Αναπτύσσουν εφαρμογές για την αξιοποίηση των ΑΡΙ δημοσίων φορέων
  Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνολογίες ανοικτών δεδομένων (RDF, SPARQL)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή στα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
  Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα
  Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (RDF, SPARQL)
  Αξιοποίηση ΑΡΙ δημοσίων φορέων
  Παροχή Δημοσίων Πληροφοριών και Υπηρεσιών
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης μιας Στάσης
  Διασυνδεσιμότητα
  Ηλεκτρονική Συμμετοχή

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), καθώς και ειδικής πλατφόρμας μάθησης μέσω της οποίας οι φοιτητές συνεργάζονται, επιλύουν κουΐζ κλπ. ενώ ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση κλπ.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Eργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνηση και συμμετοχής, στη χρήση συνδεδεμένων δεδομένων και στην αξιοποίηση ΑΡΙ μέσα από Java. 

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open e-class). Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα/ Παρουσίαση εργασιών

  26 ώρες

  Εκπόνηση εργασίας

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  139 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Εργασίες: 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 5 ατόμων) καλούνται να δημιουργήσουν εφαρμογές και/ή αναλύσεις «κρυμμένων» ανοικτών δεδομένων και να δημοσιεύσουν μία σχετική ιστορία. Επιπρόσθετα υπάρχουν εργασίες σε θέματα η-συμμετοχής, η-διακυβέρνησης μιας στάσης κλπ.

  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open e-class ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι., Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και εφαρμογές, Εκδ. Παπαζήση, 2008
  Πομπόρτσης, Α. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
  Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., Παπαδάκης, Ι., 2015. Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1338

  Σημειώσεις:
  Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις τεχνολογίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Government Information Quarterly
  Information Polity
  Electronic Government
  Transforming Government: People, Process and Policy
  International Journal of Electronic Government Research
  Semantic Web and Information Systems
  • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
   (CSC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  classroom.google.com
  (στην έναρξη κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται ο κωδικός τάξης)

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  Προσδιορίζουν βασικές έννοιες των Πιθανοτήτων όπως το δειγματικό χώρο, τις παρατηρήσεις, τα επιμέρους ενδεχόμενα, κτλ.
  Εφαρμόζουν βασικά θεωρήματα των Πιθανοτήτων όπως το θεώρημα του Bayes, τον προσθετικό νόμο των Πιθανοτήτων και να κάνουν πράξεις των ενδεχομένων (τομή, ένωση, κτλ.).
  Χρησιμοποιούν τις τεχνικές τις απαρίθμησης (διατάξεις, μεταθέσεις, συνδυασμούς).
  Διακρίνουν την πολλαπλασιαστική από την προσθετική αρχή.
  Αξιοποιούν την έννοια της δεσμευμένης πιθανότητας για τον υπολογισμό σύνθετων πιθανοτήτων.
  Διακρίνουν τις συνεχείς από τις διακριτές τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας.
  Υπολογίζουν τη μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση και δεσμευμένη κατανομή πιθανότητας.
  Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και εφαρμόζουν την κατάλληλη Κατανομή Πιθανότητας (διωνυμική, κανονική, Poisson, κτλ.) ανάλογα με το περιγραφόμενο πρόβλημα.
  Χρησιμοποιούν τη δειγματοληψία και τις κατανομές δειγματοληψίας για να εξάγουν συμπεράσματα για ένα γενικότερο πληθυσμό.
  Αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα (εφαρμογή εναλλακτικών κατανομών πιθανότητας).
  Προτείνουν αποδοτικές λύσεις σε προβλήματα Πιθανοτήτων.
  Αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος περιλαμβάνει:
  Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, διαγράμματα Venn)
  Έννοια, ορισμός και αξιωματική θεμελίωση Πιθανότητας
  Βασικά θεωρήματα Πιθανοτήτων (προσθετικός νόμος, θεώρημα Bayes, διαμέριση δειγματικού χώρου)
  Συνδυαστική και τεχνικές απαρίθμησης (μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί)
  Δεσμευμένη πιθανότητα
  Τυχαίες μεταβλητές (διακριτές και συνεχείς): ορισμός, κατανομή πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση, οριακές συναρτήσεις, δεσμευμένη κατανομή πιθανότητας
  Μέση τιμή, διακύμανση και τυπική απόκλιση τυχαίων μεταβλητών
  Διακριτές κατανομές: Bernoulli, Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Αρνητική διωνυμική, Γεωμετρική, Κατανομή Poisson.
  Συνεχείς κατανομές: Ομοιόμορφη κατανομή, Κανονική, Τυποποιημένη κανονική, κανονική προσέγγιση της διωνυμικής κατανομής.
  Δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο
  (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών και διαδραστικού online πινακα (Google Jamboard).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στο Google Classroom.
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
  Επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών) στο Google Classroom.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Εκπόνηση εβδομαδιαίων ασκήσεων

  40 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται κατά 100% στην τελική εξέταση του μαθήματος, ενώ παρέχονται προαιρετικές εβδομαδιαίες ασκήσεις.

  Η γραπτή τελική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας
  100% περιλαμβάνει:
  θεωρητικές ερωτήσεις,
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ασκήσεις, και
  επίλυση προβλημάτων

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο Google Classroom ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Walpole. Myers, Myers and Ye (επιστημονική επιμέλεια: Άγγελος Τσακανίκας), Στατιστική και Πιθανότητες, εκδόσεις Τζιόλα (9η έκδοση), Αθήνα 2019.
  Φιλιππάκης Μ., Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοιχεία Στατιστικής Ανάλυσης (εφαρμογές με τη χρήση των προγραμμάτων Python, Matlab, SPSS και R), εκδόσεις Τσότρας (1η έκδοση), Αθήνα 2019.
  M. Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, Chapman  Hall/CRC, USA, 2007, ISBN: 1-58488-641-2.
  Grimmett, G. R. and D. R. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 1985.
  Μπερτσεκάς Δ., Τσιτσικλής Γ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες με Στοιχεία Στατιστικής, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2013.
  Ross, Sheldon M. Βασικές αρχές θεωρίας πιθανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
   (BC0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   (NG0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Nousias, N., Tsakalidis, G., Vergidis K., BPM Lifecycles and Their Core Cycle Steps: Identification, Processing and Clustering, Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics: BALCOR 2020, Springer Proceedings in Business and Economics

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsakalidis, G., Nousias, N., Vergidis K., Towards a Fitting Representation Method for Redesign Evaluation and Cost-Based Optimization, Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics: BALCOR 2020, Springer Proceedings in Business and Economics

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Kougka, G., Varvoutas, K., Gounaris, A., Tsakalidis, G., Vergidis, K., ‘On Knowledge Transfer from Cost-based Optimization of Data-centric Workflows to Business Process Redesign’, accepted in Transactions on Large-Scale Data and Knowledge-Centered Systems, Springer.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Vergidis, K., Rediscovering Business Processes: Definitions, Patterns, and Modelling Approaches, Automated Enterprise Systems for Maximizing Business Performance, IGI Global

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Tiwari, A., Vergidis, K., Turner, C., Evolutionary Multi-objective Optimisation of Business Processes, Soft Computing in Industrial Applications, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, vol. 75, pp. 293-301.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tiwari, A., Turner, C., Ball, P.,Vergidis, K., Multi-objective Optimisation of Web Business Processes, Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6457, pp. 573-577.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Vergidis, K., Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework. PhD Thesis, School of Applied Sciences, supervisor: Prof. Ashutosh Tiwari, Cranfield University

    Προβολή Δημοσίευσης

   2007

   • Tiwari, A., Vergidis, K., Roy, R., Evolutionary Optimisation of Business Process Designs, Evolutionary Scheduling, Studies in Computational Intelligence, Springer, vol. 49, pp. 513-541.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Business Process Redesign: A Systematic Review of Evaluation Approaches, Decision Making: Applications in Management and Engineering, Scientific Oasis

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Matina Rapti, George Tsakalidis, Sophia Petridou, Kostas Vergidis, ‘Fake News Incidents through the Lens of the DCAM Disinformation Blueprint’, Information, Volume 13, Issue 7, Pages 306

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nikolaos Nousias, George Tsakalidis, George Michoulis, Sophia Petridou, Kostas Vergidis, ‘A process-aware approach for blockchain-based verification of academic qualifications’, Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, Volume 121, Pages 1026-1042.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • A Roadmap to Critical Redesign Choices That Increase the Robustness of Business Process Redesign Initiatives G Tsakalidis, K Vergidis Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 7 (3), 178

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Digital evidence and cloud forensics: contemporary legal challenges and the power of disposal C Karagiannis, K Vergidis Information 12 (5), 181

     Προβολή Δημοσίευσης

    • An Elaborate Preprocessing Phase (p3) in Composition and Optimization of Business Process Models G Tsakalidis, K Georgoulakos, D Paganias, K Vergidis Computation 9 (2), 16

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Analyzing AgriFood-Tech e-Business Models M Vlachopoulou, C Ziakis, K Vergidis, M Madas Sustainability 13 (10), 5516

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., ‘Business Process Management: From a critical review to a contemporary ontological entity, International Journal of Business Process Integration and Management, vol. 10 (2), pp. 148-161.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • George Michoulis, Sophia Petridou, Kostas Vergidis, ‘Verification of academic qualifications through Ethereum blockchain: an introduction to VerDe’, XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 429-433

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Petridou, S., Vlachopoulou, M., ‘A Cybercrime Incident Architecture with Adaptive Response Policy’, Elsevier Computers and Security, vol. 83, pp. 22-37

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Kougka, G., Gounaris, A., ‘Eligibility of BPMN Models for Business Process Redesign', Information journal, vol 10, no. 7, pp. 225.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Tsakalidis, G., Vergidis, K., ‘A Systematic Approach towards Description and Classification of Cybercrime Incidents’, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 49, no. 4, pp. 710-729.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Vergidis, K., Turner, C., Alechnovic, A., Tiwari, A., ‘An automated optimization framework for the development of re-configurable business processes: a web services approach’, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 28, no. 1, pp. 41-58.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Vergidis, K., Saxena, D., Tiwari, A., ‘An Evolutionary Multi-objective framework for business process optimisation’, Applied Soft Computing, vol. 12, no. 8, pp. 2638-2653.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Vergidis K., Turner, C.J., Tiwari, A., ‘Business Process Perspectives: Theoretical Developments vs. Real-World Practice’, International Journal of Production Economics, vol. 114, no. 1, pp. 91-104.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tiwari, A., Vergidis, K., Lloyd, R., Cushen, J., ‘Automated inspection using database technology within the aerospace industry’, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part B: Journal of Engineering Manufacture, vol. 222, no. 2, pp. 175-183.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tiwari, A., Vergidis, K., Kuo, Y., ‘Computer Assisted Decision Making for New Product Introduction Investments’, Computers in Industry, vol. 59, no. 1, pp. 96-105.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., ‘Business Process Analysis and Optimisation: Beyond Reengineering’, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews, vol. 38, no. 1, pp. 1-15.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., Roy, R., ‘Optimisation of Business Process Designs: An Algorithmic Approach with Multiple Objectives’, International Journal of Production Economics, vol. 109, no. 1-2, pp. 105-121.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Jallow, A.K., Majeed, B., Vergidis, K., Tiwari, A., Roy, R., ‘Operational Risk Analysis in Business Processes’, BT Technology Journal, vol. 25, no. 1, pp. 168-177.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., ‘Business Process Improvement Using Multi-Objective Optimisation’, BT Technology Journal, vol. 24, no. 2, pp. 229-235.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Nousias, N., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Mitigating Business Process Debt with Digital Process Twins, 9th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2023), Albi, France, May 30–June 1 2023
     • Tsakalidis, G., Nousias, N., Vergidis, K. BPR Assessment Framework: Staging Business Processes for Redesign Using Cluster Analysis, 9th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2023), Albi, France, May 30–June 1 2023, pp. 97-110, Springer

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • Nikolaos Nousias, George Tsakalidis, Sophia Petridou, Kostas Vergidis, ‘Modelling the Development and Deployment of Decentralized Applications in Ethereum Blockchain: A BPMN-Based Approach’, International Conference on Decision Support System Technology, Pages 55-67.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • George Tsakalidis, Nikolaos Nousias, Michael Madas, Kostas Vergidis, ‘Systematizing Business Process Redesign Initiatives with the BPR: Assessment Framework’, 2022 IEEE 24th Conference on Business Informatics (CBI), IEEE Computer Society, Volume 2, Pages 17-24

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Efthimios Tambouris, Theocharis Tavantzis, Konstantinos Vergidis, Alexandros Gerontas, Konstantinos Tarabanis, Integrating BPMN with DMN to model complex Public Services: The case of Getting a Transportation Card for Disabled in Greece, 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Pages 124-130.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • George Tsakalidis, Kostas Vergidis, Efthimios Tambouris, ‘Business process model plasticity: Measuring the capacity to redesign prior to implementation’, 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics (CBI), Pages 31-41.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • Koutsouras, G., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Towards a comprehensive design of BPM lifecycle: The notion of core cycle-steps (CSS), XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, 30 September – 3 October 2020
     • George Tsakalidis, Nikolaos Nousias, Kostas Vergidis, ‘An inclusive representation approach to assess the redesign capacity of BPMN models’, Proceedings of the University of Macedonia & Hellenic Operational Research Society (HELORS), Thessaloniki, Greece, vol. 30, pp. 19-21.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Dimitris Paganias, George Tsakalidis, Kostas Vergidis, ‘A systematic investigation of the main variables of the Business Process Optimisation problem’, Proceedings of the University of Macedonia & Hellenic Operational Research Society (HELORS), Thessaloniki, Greece, vol. 30, pp. 22-25.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Fotoglou, C., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Chatzigeorgiou, A., ‘Complexity clustering of BPMN Models: Initial Experiments with the K-means Algorithm’, to appear in proceedings of the 6th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST’’20), Zaragoza, Spain, 27-29 May 2020.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Delias, P., Vlachopoulou, M., ‘A conceptual business process entity with lifecycle and compliance alignment', in proceedings of the 5th International Conference on Control, Decision, and Information Technologies (ICDSST’19), Madeira, Portugal, 27-29 May 2019, pp. 70-82.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Xenos, D., Tsakalidis C., Vergidis, K., Vlachopoulou, M., ‘Using IBM Watson for profiling the students of a Greek University’ in proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST’18), Heraklion - Crete, Greece, 22-25 May 2018, pp. 229-235.
     • Tsakalidis, G., Vergidis, K., Madas, M., ‘Cybercrime Offences: Identification, Classification and Adaptive Response', in proceedings of 5th International Conference on Control, Decision, and Information Technologies (CODIT’18), Thessaloniki, Greece, 10-13 April 2018, pp. 470-475.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Tsakalidis, G., Vergidis K., ‘Towards a comprehensive business process optimization framework’, in proceedings of 19th IEEE Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017, pp. 129-134.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sintoris, K., Vergidis K., ‘Extracting business process models using natural language processing (NLP) techniques, in proceedings of 19th IEEE Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017, pp. 135-139.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Georgoulakos, K., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Samaras, N., ‘Evolutionary Multi-Objective Optimization of Business Process Designs with Pre-processing’, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC’17), Donostia – San Sebastián, Spain, 5-8 June 2017, pp. 897–904.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Vergidis, K., Business Processes Rediscovered: A review of the main concepts and modeling techniques, in proceedings of the EWG-DSS Thessaloniki 2013 Workshop, Thessaloniki, 29-31 May 2013, pp. 23.

     2008

     • Vergidis, K., Tiwari, A., Business Process Design and Attribute Optimization within an Evolutionary Framework, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 668-675.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vergidis, T., Vergidis, K., Tiwari, A., The Evaluation Line: A Posteriori Preference Articulation Approach, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 2699-2705.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B., Composite Business Processes: An Evolutionary Multi-Objective Optimisation Approach, in proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'07), Singapore, 25-28 September 2007, pp. 2672-2678.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Turner, C.J., Vergidis, K., Tiwari, A., Surveying Business Processes: The Industry Perspective, in proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Research (ICMR'07), Leicester, U.K., 11-13 September 2007, pp. 313-317.

     2006

     • Tiwari, A., Vergidis, K., Majeed, B., Evolutionary Multi-Objective Optimisation of Business Processes, in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC’06), Vancouver, Canada, 16-21 July 2006, pp. 3091-3097.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font