Κυρκιλής Δημήτριος
 • 2310 891.473
 • kyrkilis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 226
 • 2310 891.429

  Κυρκιλής Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Αν. Ευρώπη και τα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1981
  • Ph.D in Economics The Victoria University of Manchester, 1987
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  • Διεθνή Οικονομικά
  • Οικονομική Ανάπτυξη
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • INSTITUTIONS AND INTERNATIONAL BUSINESS
   (ΒΣΑ430-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ430-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  INSTITUTIONS AND INTERNATIONAL BUSINESS

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Στόχος και Πεδίο του Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεσμική προοπτική των διεθνών επιχειρήσεων.Η θεσμική θεωρία που βασίζεται κυρίως στο έργο των Douglas North και Scott υποστηρίζει ότι τόσο οι επίσημοι κανόνες, όπως το σύνταγμα μιας χώρας και το νομικό της πλαίσιο, όσο και οι άτυποι περιορισμοί, όπως τα έθιμα της χώρας και οι αυτοεπιβαλλόμενοι κανόνες συμπεριφοράς της, πρέπει να κατανοηθούν στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού δυναμικού μιας χώρας.Από την άλλη πλευρά, το επιχειρηματικό δυναμικό συνδέεται στενά με την προσέλκυση της χώρας σε ξένες επιχειρήσεις που εισέρχονται με διάφορους τρόπους εισόδου στην αγορά υποδοχής. Έχει διαπιστωθεί ευρέως ότι ορισμένες χώρες είναι πιο επιτυχημένες από άλλες στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων, ενώ άλλες χώρες έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και την καινοτομία.Με τη σειρά τους, οι ξένες επιχειρήσεις που εισέρχονται σε μια αγορά υποδοχής επηρεάζουν το επιχειρηματικό δυναμικό τους επηρεάζοντας το θεσμικό κατεστημένο.

  Το μάθημα χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο της θεσμικής θεωρίας όσο και της διεθνούς επιχειρηματικής θεωρίας για να αναπτύξει μια θεσμική προοπτική της διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος

  Οι μαθητές θα αποκτήσουν καλή κατανόηση:

  • Πώς οι θεσμοί επηρεάζουν την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές δυνατότητες μιας χώρας.

  • Πώς επηρεάζονται οι διεθνείς επενδυτικές στρατηγικές των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (MNEς) από, πρώτον, τη θεσμική προοπτική και, δεύτερον, από τη θεσμική και γενική απόσταση μεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Ομαδική εργασία

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Κριτική και αυτοκριτική

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα διερευνά τις ακόλουθες διαστάσεις: Πρώτον, η έννοια της θεσμικής προοπτικής. Τα ιδρύματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή, κανονιστικά, ρυθμιστικά και πολιτισμικά-γνωστικά.Οι θεσμικές διαδικασίες πηγάζουν από τη συλλογική εμπειρία, την εκπαίδευση, τους κοινωνικούς κανόνες και τους μιμητικούς κοινωνικούς κανόνες.Η θεσμική προοπτική καλύπτει τις προοπτικές πολιτικής, την ηγεσία, τη διαχείριση, τον επαγγελματισμό τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο εταιρείας.Επιπλέον, περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τους κώδικες, τον πολιτισμό και τη γνώση που υποστηρίζουν κανόνες και ρουτίνες. Στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων, η εξερεύνηση θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν πολιτικές και καθοδήγηση για τη θεσμική ανάπτυξη.

  Δεύτερον, όσον αφορά τη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική, οι εταιρείες περιλαμβάνουν τη θεσμική προοπτική για να βοηθήσουν την ικανότητά τους να αποκτήσουν γνώση και να κατανοήσουν το θεσμικό δυναμικό μιας χώρας, ειδικά χρησιμοποιώντας το πλαίσιο της θεσμικής απόστασης μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής, την πιθανή επιρροή της στο επιχειρηματικό δυναμικό και απόδοση, και να σχεδιάσουν μεθόδους προσαρμογής τους στο περιβάλλον υποδοχής, και το πιο σημαντικό να διερευνήσουν την αλληλεπίδρασή τους με τις υπάρχουσες θεσμικές δομές με στόχο την αλλαγή τους με δυναμικό τρόπο.

  Αυτό το μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ανάλυση διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής συνυφαίνεται με τη θεσμική και την προοπτική της απόστασης (distance) χρησιμοποιώντας θεωρίες και μοντέλα και από τους δύο κλάδους.

   

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές και την χρήση μαθησιακού υλικού.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

   

  Διαλέξεις

  4ω 13 εβδομάδες=52 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

   

   

  5ω 8 εβδομάδες= 40 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  92 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Το μάθημα θα αξιολογηθεί με, πρώτον, ένα εκτενές δοκίμιο γραμμένο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεύτερο, με την παρουσίαση του δοκιμίου. Η συμβολή κάθε μεθόδου αξιολόγησης έχει ως εξής:

  Το δοκίμιο αντιπροσωπεύει το 70 τοις εκατό του συνολικού βαθμού.

  Η παρουσίαση του δοκιμίου θα αντιπροσώπευει το 30 τοις εκατό του συνολικού βαθμού.

   

   

  (3)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Dunning, J. H. (1993). The globalization of business. London, England: Routledge.

  Dunning, J. H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. International Business Review, 9(1).

  Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). Multinational enterprises and the global economy (2nd ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

  Ghemawat, P. (2001): Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion, Harvard Business Review, September, p. 137- 147.

  Marinova, S. (2015). Institutions and International Business. In: Marinova, S. (eds) Institutional Impacts on Firm Internationalization. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137446350_1

  North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

  North, D. C. (1994). Economic performance through time.                                           

  American Economic Review, 84(3), 359–368.

  North, D. C. (2005). Understanding the process of economic change.  Princeton, NJ: Princeton University Press.

  Peng, M., Wang, D. Y. L., & Yi, J. (2008). An institution-based view

  of international business strategy: A focus on emerging

  economies. Journal of International Business Studies, 39, 920–936.

  Scott, W. R. (1995). Introduction: Institutional theory and

  organizations. In W. R. Scott, & S. Christensen (Eds.), The

  institutional construction of organizations: xi–xxiii. Thousand

  Oaks, CA: Sage Publications.

  Scott, W. R. (2001). Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Scott, W. R. (2002). The changing world of Chinese enterprise: An

  institutional perspective. In A. S. Tsui, & C. M. Lau (Eds.), The

  management of enterprises in the People’s Republic of China: 59–78.  London: KluwerAcademicPublishers.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

  • INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND THE GLOBAL SOUTH
   (HRMS201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
   (ΒΣΑ423-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  COURSE OUTLINE

  (1) GENERAL

  SCHOOL

  School of Economic and Regional Studies

  ACADEMIC UNIT

  Balkan, Slavic & Oriental Studies

  LEVEL OF STUDIES

   

  COURSE CODE

  ΒΣΑ423-ΙΙ

  SEMESTER

  Z

  COURSE TITLE

  INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES
  if credits are awarded for separate components of the course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching methods used are described in detail at (d).

   

   

  COURSE TYPE

  general background,
  special background, specialised general knowledge, skills development

  Special background

  PREREQUISITE COURSES:

   

   

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

   

             

  (2) LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will acquire with the successful completion of the course are described.

  Consult Appendix A

  • Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area
  • Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B
  • Guidelines for writing Learning Outcomes

  Course Scope and Aim

  International or Global development is a broad concept based on the idea that societies and countries have differing levels of economic or human development on an international scale.  Economic development may be approached as the intertemporal evolution towards more complex institutions that deal with the uncertainties–imperfections arising from more complicated forms of exchange and involving both market and non–market actors.  The notion of development forms the basis for international classifications such as developed, developing country and least developed countries, and emphasizes the improvement of the quality of life and providing opportunities of success.  International Development is a field dedicated to improving the living conditions of the world’s population.  It focuses on long term solutions to problems such as poverty, poor health care and sanitation, human rights violations and inequalities.  These solutions often involve humanitarian organizations or institutions most of which were set up after the Second World War, the so-called Bretton Woods Institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) with a focus on economic growth, alleviating poverty, and improving living conditions in previously colonized countries.

  The course aims students to understand all aspects of international development.

  Course Learning Outcomes

  • Ø The interconnections between growth models, economics and political ideologies and the debates around the relative effectiveness and inefficiencies of market-led and state-led development models.
  • Current aid models, Sustainable Development Goals and the relative debates.
  • The concept of governance and its interpretations within the context of development and the background and ideology of current development theories, economics models and their associated policies.
  • Ø The factors that influence global policy development and institutions that oversee such issues as trade, investment and aid and the economic implications of the rapid economic progress in China, India and Brazil.

   

   

  General Competences

  Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

  Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  Adapting to new situations

  Decision-making

  Working independently

  Team work

  Working in an international environment

  Working in an interdisciplinary environment

  Production of new research ideas

  Project planning and management

  Respect for difference and multiculturalism

  Respect for the natural environment

  Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  ……

  Others…

  …….

   

  Working in an International environment.  Working independently and team work if either is chosen by students.

   

   

   

   

   

  (3) SYLLABUS

  Course Syllabus

  The course syllabus builds along:

  • Theories of development, such as: modernization theory, dependency theory, world system theory, neoliberalism, good governance, capacity approach, and post development theory.  
  • The evolution of international development practices from structural adjustment programs to poverty reduction and to sustainable development.

  While structural adjustment programs encouraged poor countries to undergo social and economic transformations creating industrialization and intentional industrial policy, poverty reduction consists of direct budget support for social welfare programs creating macroeconomic stability that leads to economic growth.  Poverty is the condition of lacking access to fundamental human needs such as food, shelter, and safe drinking water with some complementing this definition with social and political arrangements manifested in a lack of dignity.

  Sustainable development projects seek not only to implement solutions to existing problems but to assist developing countries to create the necessary capacity needed to provide long term sustainable solutions to their problems. A truly sustainable development project is one which will be able to carry on indefinitely with no further international involvement or support, whether it be financial or otherwise.  International development projects may consist of a single, transformative project to address a specific problem or a series of projects targeted at several aspects of society. Promoted projects are ones which involve problem solving that reflects the unique culture, politics, geography, and economy of a region. More recently, the focus in this field has been projects that aim towards empowering women, building local economies, and caring for the environment

  In context of human development, it usually encompasses foreign aid, governance, healthcare, education, poverty reduction, gender equality, disaster preparedness, infrastructure, economics, human rights, environment and issues associated with these.

  The international community has codified development aims in, for instance, the Millennium Development Goals (2000 to 2015) and the Sustainable Development Goals (2015 to 2030)

  • Issues addressed by International Development, such as: International Economic Inequality, Dignity, Participation, Appropriateness, Sustainability, Capacity Building, Inefficiencies of Institutions, Rights based Approach.
  • International development stakeholders, such as Supranational Institutions, non-governmental and international non-governmental organizations, civil society organizations, private sector actors, etc.
  • The passing from international to global development.  The latter considers development in relation to the whole world and as part of a ‘global development paradigm’.It signals a departure from the dominant orientation of 20th-century international development towards ‘poor countries’ and ‘poor people’ and towards a world where many of the causes of development cannot be segmented along North–South or national boundaries but rather in a ‘one-world’ approach, even in some cases beyond the Global North and Global South approach.

  (4) TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY
  Face-to-face, Distance learning, etc.

  Facetoface

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

  Use of ICT in teaching

  TEACHING METHODS

  The manner and methods of teaching are described in detail.

  Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, placements, clinical practice, art workshop, interactive teaching, educational visits, project, essay writing, artistic creativity, etc.

   

  The student's study hours for each learning activity are given as well as the hours of non-directed study according to the principles of the ECTS

  Activity

  Semester workload

  Lectures

  52 hours

  Essaywriting and presentation

  90 hours

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  142

  Course total

  142

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

  Description of the evaluation procedure

   

  Language of evaluation, methods of evaluation, summative or conclusive, multiple choice questionnaires, short-answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral examination, public presentation, laboratory work, clinical examination of patient, art interpretation, other

   

  Specifically-defined evaluation criteria are given, and if and where they are accessible to students.

  Course Assessment

  The course would be assessed by, first, a long essay written during the course, second, a final exam paper, and third, the presentation of the essay. The contribution of each assessment method is as it follows:

  The essay would account for 40 per cent of the overall grade.

  The presentation of the essay would account for 20 per cent of the overall grade.

   

  (5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  - Suggested bibliography:

  Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It (Grove Art), Oxford University Press, 2007.

  William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge: MIT Press, 2002.

   

  Paul A. Haslam, Jessica Schafer, and Pierre Beaudet (eds)Introduction to International Development.  Approaches, Actors, Issues, and Practice, Oxford University Press, Fourth Edition, 2021.

   

  Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

  Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities of our Time, United Nations, 2005.

  Sen, A.K.  Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.

  Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Pearson, 13th edition, 2020.

   

  - Related academic journals:

   

   

   

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣΑ424-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ424-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

   

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός και Στόχοι

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει το φαινόμενο της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, των επιχειρήσεων και γενικά της επιχειρηματικής δράσης.

  Εκείνο που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα είναι η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων μέσω του διεθνούς εμπορίου, της διασυνοριακής κίνησης παραγωγικών συντελεστών, όπως του κεφαλαίου και της εργασίας, και τέλος της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της παραγωγής, και τελικά η συγκρότηση ενός διεθνούς οικονομικού συστήματος.  Η  διεθνοποίηση της παραγωγής περιλαμβάνει μορφές όπως το διασυνοριακό εμπόριο, οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, η διεθνής μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και γενικά παραγωγικών εισροών.

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η ερμηνεία της τάσης του καπιταλιστικού συστήματος να υπερβαίνει τα σύνορα τοπικά, εθνικά ή περιφερειακά, και να συγκροτεί ένα διεθνές οικονομικό σύστημα, το οποίο μετασχηματίζεται ανάλογα με το μίγμα των διεθνών οικονομικών αλλά και πολιτικών σχέσεων.
  • Να αναλύσει την διεθνοποίηση της επιχείρησης και των μορφών μέσω των οποίων η επιχείρηση διεθνοποιείται.
  • Πώς η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των διαφορετικών και εναλλακτικών μορφών διεθνοποίησης.
  • Πώς συνδέεται η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων με την οικονομική ανάπτυξη εθνική και διεθνή.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  (3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


  Περιεχόμενο του Μαθήματος

   Διάλεξη 1η

  Παγκοσμιοποίηση.  Ο σχηματισμός και ο μετασχηματισμός του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος.

  Διάλεξη 2η

  Η διεθνοποίηση της επιχείρησης.  Το καπιταλιστικό σύστημα και η εξέλιξη της επιχείρησης.  Αίτια και τρόποι διεθνοποίησης.

  Διάλεξη 3η

  Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα.  Τυπολογία.  Ορισμοί.Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ).Πολυεθνικές επιχειρήσεις.  Ορισμός. Ο ρόλος της πολυεθνικής επιχείρησης στην παγκόσμια οικονομία.  Προβλήματα οικονομικής θεωρίας όσον αφορά την ερμηνεία του φαινομένου των ΑΞΕ και της πολυεθνικής επιχείρησης.

  Διάλεξη 4η

  Ιστορική Διαδρομή των ΑΞΕ και της Πολυεθνικής Επιχείρησης.  Καταγωγή και εμφάνιση του φαινομένου. Φάσεις της εξέλιξης του φαινομένου.  Χαρακτηριστικά κάθε φάσης.  Οι διεθνείς εμπορικές εταιρείες και ο ρόλος τους.  Αποικιακή επέκταση και μετανάστευση.  19ος αιώνας έως το 1870.  Μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Σύγχρονες εξελίξεις.

  Διάλεξη 5η

  Οικονομική Θεωρία της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης

  Η νεοκλασική θεωρία της επιχείρησης και η αποτυχία να ερμηνεύσει την διεθνοποίηση της επιχείρησης.  Η αποτυχία της αγοράς και η ερμηνεία μέσω της θεωρίας της βιομηχανικής οικονομικής.

  Διάλεξη 6η

  Οικονομική Θεωρία της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης

  Η θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος και ερμηνείες μέσω της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου. 

  Διάλεξη 7η

  Οικονομική Θεωρία της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης

  Το θεώρημα του Coase και η ενσωμάτωση αγορών από την επιχείρηση.  Η θεωρία της εσωτερίκευσης (internalizationtheory)

  Διάλεξη 8η

  Ενδιάμεση Εξέταση

  Διάλεξη 9η

  Οικονομική Θεωρία της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης

  Η διεθνοποίηση της επιχείρησης και η επιλογή της μορφής διεθνοποίησης ως στρατηγική της επιχείρησης.  JohnDunning και η εκλεκτική θεωρία.

  Διάλεξη 10η

  Managerial Θεωρίες για την διεθνοποίηση της επιχείρησης.

  Διάλεξη 11η

  Αναπτυξιακές θεωρίες για την διεθνοποίηση της επιχείρησης.

  Rostow, JohnDunning και το μονοπάτι επένδυσης – ανάπτυξης.

  Διάλεξη 12η

  Η θεσμική διάσταση της διεθνοποίησης της επιχείρησης και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.

  Διάλεξη 13η

  Διεθνής επιχειρηματικότητα: Κόστος και Όφελος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

   

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Συγγραφή εργασιών

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  102

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Τρόποι Εξέτασης

  Το μάθημα εξετάζεται με μία ενδιάμεση εξέταση που συμβάλλει κατά 40 τοις εκατό στο συνολικό βαθμό του μαθήματος, την τελική εξέταση που συμβάλλει με ένα άλλο 40 τοις εκατό, και με την παρουσία και συμμετοχή στις διαλέξεις με συμβολή το υπόλοιπο 40 τοις εκατό.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ν. Hood and S. Young (1979) The Economics of Multinational Enterprise, Longman, London and New York.

  J. H. Dunning(1993) Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison- Wesley.

  Δημήτριος Κυρκιλής (2010)Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,

  R. W. GriffinandM. W.Rustay (2020)Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα.  Μια Διοικητική Οπτική,Εκδόσεις Τζιόλα.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • D. Kyrkilis and N. Grujic (2018) Do National Borders Matter? Distance as FDI Determinant: The Case of Serbia, in Roukanas, S.; Polychronidou, P.; and Karasavvoglou, A. (eds.) The Political Economy of Development in Southeastern Europe, Contributions to Economics, Springer, pp. 35 – 50.

   2016

   • D. Kyrkilis, G. Makris, K. Hazakis (2016) Econo9mic Crisis and National Economic Competitiveness: Does Labour Cost Link the Two? The Case of the South Euro zone States, in Karasavvoglou, A; Kyrkilis, D.; Makris, G.; Polychronidou, P (eds) Economic Crisis, Development and Competitiveness in South-eastern Europe. Theoretical Foundations and Policy Issues, Contributions to Economics Series, Springer 2016, pp. 23 - 39.

   2014

   • Δ. Κυρκιλής, Ε. Νικολαίδης, Χ. Οικονομίδης (2014) Δομικές Μεταβολές στο Αγροτροφικό Σύστημα των Χωρών της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης, στο Μ. Ι. Κήπας (εκδ.) Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Αθήνα, σ. 403-434.

   2013

   • D. Kyrkilis, S. Semassis and C, Styliaras (2013) The Role of Agriculture in Economic Growth in Greece, in Karasavvoglou, A and Polychronidou, P (eds) Economic Crisis in Europe and the Balkans, Problems and Prospects, Springer, 2013, pp. 227-240.
   • D. Kyrkilis, S. Semassis and C, Styliaras (2013) The Role of Agriculture in Economic Growth in Greece, in Karasavvoglou, A and Polychronidou, P (eds) Economic Crisis in Europe and the Balkans, Problems and Prospects, Springer, 2013, pp. 227-240

   2010

   • Δ. Κυρκιλής, ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, νέα αναθεωρημένη έκδοση 2010
   • D. Kyrkilis, T. Siotis, Measuring Efficiency: The Case of Greek Subsidiaries in Plovdiv Area, Bulgaria, Τόμος στης μνήμη Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 597-608
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, and T. Delis, Foreign Direct Investment and the Tourism Industry. The Case of China, Τόμος στης μνήμη Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 247-261
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, and E. Nikolopoulos, Economic Effects of the Olympic Games, Τόμος εις μνήμη Καθηγητή Πέτρου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 307-315
   • Δ. Κυρκιλής, Είναι η Ρωσία μια οικονομία φυσικών πόρων; Οικονομική μετάβαση, οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του πετρελαίου, στο Μ. Καραγιάννης (επιμ.) Η Ρωσία Σήμερς. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2010, σ. 83-114

   2009

   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Economic Determinants of Inward Foreign Direct Investment to Transition Countries: The Cases of Bulgaria and Romania, in A. Rezitis (ed.) Research Topics in Agriculture and Applied Economics, Vol.1, Bentham Science Publishers, electronic edition, 2009
   • Δ. Κυρκιλής, Παγκοσμιοποίηση, Μύθος και Πραγματικότητα, στο Π. Σιούσουρας και Κ. Χαζάκης, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Πολιτικές και Οικονομικές Όψεις, Εκδόσεις Ποιότητα 2009
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis Inward Intra-EU FDI Patterns, στο International Economics: Essays in Honour of Professor N. Yannacopoulos, University of Piraeus, 2009, pp. 193-200

   2008

   • Δ. Κυρκιλής, Οικονομική Ανάπτυξη στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, στο Ο Εύξεινος Πόντος: Μια Αναδυόμενη Περιοχή, Διεθνές Κέντρο μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ), Παπαζήσης, Αθήνα, 2008
   • Δ. Κυρκιλής, ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Οικονομίες υπό Μετάβαση και Οικονομική Ανάπτυξη, στο Πελαγίδης, Θ. και Χαζάκης, Κ. (επιμέλεια), Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης. Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008

   2005

   • Δ. Κυρκιλής, Ανάπτυξη και Κρίση στην Ελληνική Οικονομία. Η Διεθνοποίηση της Ελληνικής Οικονομίας την Μεταπολεμική Περίοδο, Μελέτες προς Τιμή του Καθηγητού Θ. Σκούντζου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2005, Τόμος Α΄, σ. 589-620

   2004

   • D. Kyrkilis, N Apergis, “Output, exchange rate, inflation, and monetary dynamics in transitional Southeast European economies: Evidence through a panel country set”, in Jugale, V.B. (ed.), Globalisation, Growth and Poverty, Serials Publications, 2004

   2003

   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, “The Impact of Incoming Foreign Direct Investment on Structural Industrial Characteristics: The Case of Greece”, στο Σκούντζος, Θ., Λίβας, Π., Καλαφάτης, Θ. (επιμέλεια), Μελέτες προς Τιμήν του Καθηγητή Απόστολου Α. Λάζαρη, τόμος Δεύτερος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 408-421, 2003.
   • D. Kyrkilis, E. Nikolaidis, “Regional Integration in South-Eastern Europe”, στο G. Petrakos, A. Kotios, D. Chionis (eds.), International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe, SEED-University of Thessaly Press, 2003.

   2002

   • Δ. Κυρκιλής Δ., ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2002.

   2000

   • Δ. Κυρκιλής και Χ. Παπάζογλου, “Η Επίδραση της Δυναμικής Προσαρμογής Μισθών και Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στην Αποτελεσματικότητα της Οικονομικής Πολιτικής”, στο Δ. Γιαννιάς και Δ. Κυρκιλής (επιμ.), The Labour Market of Greece, Selected Readings, East-West Series in Economics, Business and the Environment, Vol. III, no 1 and 2, (special issue in Greek), 2000.
   • D. Kyrkilis, Ε. Νikolaidis, “Export Competition between Central and Eastern European Countries in the EU Marke”, in Petrakos, G., Maier, G., Gorzelak, G. (eds.), Integration and Transition in Europe: The Economic Geography of Interaction, London: Routledge, 2000.

   1998

   • Κυρκιλής Δ., Η Διεθνοποίηση της Επιχείρησης. Η Πολιτική Οικονομία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 1998.

   1997

   • Δ.. Κυρκιλής, Π. Παντελίδης, “Ένα Πλαίσιο Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα”, στο Κιντής, Α. (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Τόμος Α, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Gutenberg, Αθήνα, 1997.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Dimitrios Kyrkilis, Athanasios Koulakiotis, Vassilios Babalos, Maria Kyriakou, (2018) "Feedback trading and short-term return dynamics in Athens Stock Exchange: Novel evidence and the role of size", International Journal of Managerial Finance, ttps://doi.org/10.1108/IJMF-07-2017-0145

    2017

    • D. Kyrkilis and T. Delis (2017) Location Concentration of Foreign Direct Investment in China: A Cluster Factor-based Analysis, Journal of the Knowledge Economy, December 2017, Volume 8, Issue 4, pp 1115–1132.

    2016

    • D. Kyrkilis and X. Adamoglou (2016) FDI Entry Strategies as a Function of Distance—The Case of an Emerging Market: Turkey Journal of the Knowledge Economy DOI 10.1007/s13132-016-0425-1, December 6th.

    2015

    • D. Kyrkilis and S. Semassis (2015) Greek Agriculture’s Failure. The Other Face of a Failed Industrialization. From Accession to EU to the Debt Crisis, Procedia Economics and Finance 33 ( 2015 ) 64 – 77
    • D. Kyrkilis and S. Kobotis (2015) Intellectual Property rights as determinant of Foreign Direct Investment entry mode: the case of Greece, Procedia Economics and Finance, vol. 19, pp. 3-16.

    2013

    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, and Ch. Ekonomides (2013) Structural Transformation, the Agro-food Sector and Economic Growth in Central and Eastern Europe. An Input-Output Analysis, Bulletin of Political Economy, Vol. 7, 1, June.
    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, and Ch. Ekonomides (2013) Structural Transformation, the Agro-food Sector and Economic Growth in Central and Eastern Europe. An Input-Output Analysis, Bulletin of Political Economy, Vol. 7, 1, June

    2012

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) European Monetary Union and FDI inflows, Spoudai, Vol.62, No 1-2.
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) European Monetary Union and FDI inflows, Spoudai, Vol.62, No 1-2
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants, Journal of International Business & Finance, Vol.4, No 2, pp. 185-195

    2011

    • D. Kyrkilis , A. Moudatsou, FDI and Economic Growth: Causality for the EU and ASEAN, Journal of Economic Integration, Vol. 11, No 3, September 2011, pp. 554-577

    2010

    • D. Kyrkilis, K. Velentzas, P. Pantelidis, and T. Delis, What Causes Inflows of Foreign Direct Investment to China: Some Empirical Evidence, International Journal of Business Policy and Economics, Vol. 3, No. 1, 2010, pp. 77-87

    2008

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Foreign Direct Investment in the New Central and Eastern European EU Member States, Journal of World Economic Review, Vol. 3, No 1, January – June, 2008, pp. 1 – 6

    2005

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Inter-country FDI Distribution Patterns in the EU, European Research Studies, Vol. VIII, No 3-4, 2005, pp. 103-112
    • D. Kyrkilis, Economic Performance, Regional Integration and Financial Collaboration in the Black Sea Region, Agora Without Frontiers, Special English Edition, Volume 10, No 4, March-April-May 2005, pp.320-333
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Regionalism and Foreign Direct Investment: The Case of Europe, International Journal of Economic Research, Vol. 2(2), 2005, pp. 81-91
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, A Cross Country Analysis of Outward Foreign Direct Investment Patterns, in International Journal of Social Economics, 32 (6), 2005, pp. 510-519

    2004

    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, Τransition Implications for Regional Integration in South Eastern Europe, in Transition Studies Review, 36, Volume XI, 1/ 2004

    2003

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment, in International Journal of Social Economics, Vol. 30(7), 2003

    2002

    • D. Kyrkilis, N. Apergis, A. Rezitis, Exchange Rate Volatility and Inward Foreign Direct Investment in Greece: The Prospect of EMU Membership, in International Review of Economics and Business, Vol.IL, No 4, December 2002

    1998

    • Δ. Κυρκιλής, Οι ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις και ο Αναπτυσσόμενος Κόσμος, Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 3, Τεύχος 4, 1998
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, C. Papazoglou, Japan-European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation, Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 39, No 1, June 1998
    • D. Kyrkilis and E. Nikolaidis, Trade Flows between Greece and Central and Εastern Europe: Inter-industry vs. Intra-industry Trade, International Review of Economics and Business, Vol. XLV, No 1, March 1998

    1996

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis and C. Papazoglou, A Model on European Union - Japan Trade Relations, Rivista Internationale di Scienze Economiche e Commerciali, Vol. XLIII, No 3, July - September 1996

    1995

    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Foreign Direct Investment and Trade Patterns of Eastern European Economies, Economia Internazionale, Vol. XLVIII, No 3, August 1995

    1994

    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Market Οrientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing, Economia Internazionale, Vol. XLVII, No 2-3, Μay - August 1994. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύθηκε στο Λ. Θαλασσινός (επιμ.), Πρακτικά Διεθνές Συνέδριο Εφηρμοσμένης Οικονομικής. Ερευνητικές Εργασίες Οικονομικής Ποσοτικής Ανάλυσης, Τόμος ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1997

    1992

    • Δ. Κυρκιλής και Θ. Καραπαναγιωτίδη, Zητήματα Πολιτικής Οικονομίας της Μεταπολεμικής Ελλάδος. Μια Κριτική Προσέγγιση, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Β, Τεύχος 8, Σεπτέμβριος 1992
    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Effects of Foreign Direct Investment on Trade Flows: The Case of Greece, Rivista Internationale Di Scienze Economiche E Commerciali, Vol. 39, No 4, April 1992

    1990

    • Δ. Κυρκιλής, «Πολυεθνικές στην Ελληνική Βιομηχανία. Διασυνδέσεις και Ενσωμάτωση», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Α, Τεύχος 2, Μάιος 1990.
    • Συνέδρια (11 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • D. Kyrkilis and N. Grujic (2018) Greek Crisis and Its Spillovers in Southeastern Europe, in Karasavvoglou, A., Goić, S., Polychronidou, P., Delias, P. (Eds.) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 123 - 141.

     2012

     • Δ. Κυρκιλής και Σ. Σεμάσης , Ο Ρόλος της Γεωργίας στην Οικονομική Ανάπτυξη. Μια Εμπειρική Ανάλυση για την Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου ERSA-Greece 2012, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση
     • D. Kyrkilis and S. Semassis, (2012) Agriculture and Regional Development in Greece, Proceedings of European Regional Society Association (ERSA) Congress 2012, Bratislava

     2010

     • D. Kyrkilis (2010) The Black Sea Region: Fragile Development or a Regionally Integrated Emerging Market? Proceedings of the VIII Greek-German Symposium, on South-Eastern Europe Today: Problems and Perspectives. The Greek and the German Aspect, organized by the Institute for Balkan Studies and the Sudosteuropa Gesellschaft in Thessaloniki, 8-9 May 2008 , pp.63-76
     • D. Kyrkilis, E. Nikolopoulos, P. Pantelidis, Economic Size, Foreign Direct Investment, and Economic Crisis, Management of International Business and Economic Systems (MIBES) 2010 International Conference Proceedings, 2010, pp. 228-234

     2003

     • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, Transition Implications for the Agro-Food System and its Trade in CEE Countries Acceding to the EU, ASECU, 2003

     2002

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union, Procceedings of the 28th Annual EIBA Conference, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002

     1999

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics, in International Business and the Global Services Economy, Procceedings of the 25th Annual EIBA Conference, University of Manchester Institute of Science and Technology, Manchester, 1999
     • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Comparisons of Basic Foreign Trade Indices of the 1981-89 and 1990-94 Periods, ιn D. Giannias (ed.), The Transition Process in the CEECs and the FSU, Conference Proceedings, East-West Series in Economics, Business and the Environment, Vol. II, no 1 and 2, 1999

     1997

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece, in Macharzina, K., Oesterle, M. J., Wolf, J. (eds.), Global Business in the Information Age, Procceedings of the 23rd Annual EIBA Conference, University of Honhenheim, Stuttgart, December 1997

     1996

     • D. Κyrkilis and P. Pantelidis, A Model on European Union - Central and Eastern Europe Bilateral Trade, in Innovation and International Business, 22nd ΕΙΒΑ Annual Conference, Institute of International Business, Stockholm, December 15-17, 1996
     • Άλλα (37 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Effects of European Monetary Integration on intra EMU FDI, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 2nd Multidisciplinary Academic Conference, Prague, 2013
      • Intra EU FDI and European Monetary Integration, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 21st International Business Research Conference, Ryerson University, Toronto, Canada, 2013

      2012

      • FDI and European Monetray Integration, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 74th conference, International Atlantic Economic Society, Montreal, Canada, October 2012
      • EMU and FDI Inflows, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 73nd conference, International Atlantic Economic Society, Istandul, Turkey, March 2012

      2011

      • Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 71st conference, International Atlantic Economic Society, Athens, 2011
      • The determinants of FDI inflows to Greece, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), Academy of Economics and Finance (AEF), 38th annual meeting, Jacksonville, Florida, 2011

      2010

      • “FDI and the Economic Crisis” (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 69th conference, International Atlantic Economic Society, Prague, 2010
      • Management of International Business and Economic Systems (MIBES) 2010 International Conference, Kavala, Greece. Presentation of “Economic Size, Foreign Direct Investment, and Economic Crisis” (co-authors E. Nikolopoulos and P. Pantelidis)

      2009

      • European Economics and Finance Society Conference, Warsaw, 2009. Presentation of 1) «FDI and ECONOMIC GROWTH: Granger Causality Tests in Panel Data Model-Comparative results in the case of EU countries and ASEAN countries. » (co-author A. Moudatsou) 2) «The Effect of Intellectual Property Rights on Foreign Direct Investment and Technology Transfer in Greece» (co-author S. Koboti) 3) «What Causes Inflows of Foreign Direct Investment to China: Some Empirical Evidence» (co-authors K. Velentzas, P

      2008

      • 7o Ελληνο-Γερμανικό Συμπόσιο, οργανωθέν υπό του ΙΜΧΑ και Sudosteuropa Gesellschaft, Θεσσαλονίκη 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Η περιοχή του Εύξεινου Πόντου: Ανάπτυξη υπό αίρεση ή μια περιφερειακά ολοκληρωμένη αναδυόμενη περιοχή; »
      • European Economics and Finance Society Conference, Prague, 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Determinants of inward foreign direct investment. The case of China», (co-authors P. Pantelidis and T. Delis)
      • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Foreign Direct Investment and the Tourism Industry. The Case of China», (co-authors P. Pantelidis and T. Delis)
      • 65ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Warsaw, 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Determinants of Inward FDI to Transition Countries. The Cases of Bulgaria and Romania» (co-author P. Pantelidis)

      2007

      • 9th Greek-Bulgarian Conference, organized by The Institute for Balkan Studies and the Institute of Balkan Studies – Bulgarian Academy of Sciences, Θεσσαλονίκη 2007. Ανακοίνωση της εργασίας «Bulgaria: From Transition to the European Union Membership»
      • 63ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Madrid, 2007. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Effects of the Olympic Games», (co-authors P. Pantelidis and E. Nikolopoulos)

      2005

      • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2005. Ανακοίνωση της εργασίας «Foreign Direct Investment in the Central and Eastern European EU Member States» (co-author P. Pantelidis)
      • 59o Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Λονδίνο 2005, Ανακοίνωση της εργασίας «EU Enlargement and FDI in the New CEE Member States» (co-author P. Pantelidis)

      2004

      • 57o Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Λισσαβώνα, 2004. Ανακοίνωση της εργασίας «Inter-country FDI distribution Patterns in the EU» (co-author P. Pantelidis)

      2003

      • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «European Economic Integration and Intra-regional Foreign Direct Investment» (co-author P. Pantelidis)
      • 2o Διεθνές συνέδριο της ASECU, Department of Economics, University of Belgrade, 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «Transition Implications for the Agro-Food System and its Trade in CEE Countries Acceding to the EU» (co-author E. Nikolaidis)
      • 55ο Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Βιέννη, 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «The Determinants of FDI Flows in the EU» (co-author P. Pantelidis)

      2002

      • 28th Annual EIBA Conference, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union» (co-author P. Pantelidis)

      2001

      • 27th Annual EIBA Conference, ESCP-EAP, Paris, 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «A Cross Country Analysis of Outward FDI Patterns» (co-author P. Pantelidis)
      • Διεθνές συνέδριο με θέμα Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe, South and East European Development Center, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «Regional Integration in South-Eastern Europe» (co-author E. Nikolaidis)
      • 51ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Αθήνα 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment» (co-author P. Pantelidis)

      2000

      • 49th International Atlantic Economic Conference, Ludwig Maximilians Universitat, Munich, Μάρτιος 2000. Ανακοίνωση της εργασίας «Regional Integration, Economic Convergence and Foreign Direct Investment in Europe»

      1999

      • 25th Annual EIBA Conference, UMIST, Manchester, 1999. Ανακοίνωση της εργασίας «Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics» (co-author P. Pantelidis)

      1998

      • 24th Annual EIBA Conference, Bar Ilan University, Jerusalem, 1998. Ανακοίνωση της εργασίας «The Interaction Between Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece» (co-author P. Pantelidis)

      1997

      • Συνέδριο με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Απρίλιος 1997. Ανακοίνωση της εργασίας «Ένα Πλαίσιο Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα» (σε συνεργασία με Π. Παντελίδη)
      • 23ο Ετήσιο Συνέδριο της EIBA που πραγματοποιήθηκε στην Στουτγάρδη τον Δεκέμβριο 1997. Παρουσίαση της εργασίας «Location Advantages and Inward Foreign Investment in Greece» (co-author P. Pantelidis)
      • Συνέδριο με θέμα «Integration and Transition in Europe:The Economic Geography of Interaction» που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ACE και οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, The Hungarian Academy of Sciences, and The Eotvos Lorand University of Budapest στην Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο 1997.Παρουσίαση της εργασίας «Export Competition between Central and Eastern European Countries in the EU Market» (co-author Ε. Νikolaidis)

      1996

      • 22o Ετήσιο Συνέδριο της EIBA, Institute of International Business, Στοκχόλμη 15-17 Δεκεμβρίου 1996.Παρουσίαση της εργασίας «Α Μodel on European Union - Central and Eastern Europe Bilateral Trade» (co-author P. Pantelidis)
      • Συνέδριο με θέμα «Problems, Policies and Strategies of Central and Eastern European Countries towards European Integration», Cracow Academy of Economics, Κρακοβία, Πολωνία, 8-10 Νοεμβρίου 1996. Παρουσίαση της εργασίας «European Union and Central and Eastern European Countries Integration, Foreign Direct Investment and International Trade» (co-author P. Pantelidis)
      • D. Kyrkilis, E. Nikolaidis, The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Comparisons of Basic Foreign Trade Indices of the 1981-89 and 1990-94 Periods, Συνέδριο με θέμα «The Effects of Restructuring on Agriculture and the Environment in the CEEC», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Godolo, μέσω του προγράμματος ACE στο Πανεπιστήμιο του Godolo, Ουγγαρία, 13-14 Σεπτεμβρίου 1996. Παρουσίαση της εργασίας «The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Co

      1995

      • Συνέδριο με θέμα «Japan and the Peripheral Regions of Europe», Mάρτιος 1995, Queen's University of Belfast, Μ. Βρετανία. Παρουσίαση της εργασίας «Εuropean Union Japan Trade Relations», (co-authors P. Pantelidis and C. Papazoglou). 21ο ετήσιο συνέδριο της European International Business Association (EIBA), Πανεπιστήμιο του Urbino, Ιταλία, 13-15 Δεκεμβρίου 1995. Παρουσίαση της εργασίας «Japan - European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation», (co-authors P. Pantelidis, C. Papa

      1993

      • 7ο Συνέδριο της European Association of Development, Research and Training Institutes (EADI), Βερολίνο, Σεπτέμβριος 1993. Παρουσίαση της εργασίας «Foreign Direct Investment and Trade Patterns of Eastern European Economies», (co-author P. Pantelidis)

      1992

      • 18ο ετήσιο συνέδριο της European International Business Association (EIBA), Πανεπιστήμιο του Reading, Μ. Βρεττανία στις 13 - 15 Δεκεμβρίου 1992. Παρουσίαση της εργασίας «Market Orientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing», (co-author P. Pantelidis)
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font