Τσουλφίδης Ελευθέριος
 • 2310 891.788
 • lnt uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 412

  Τσουλφίδης Ελευθέριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, ABΣΘ, (1979).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, USA, (1981).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, USA, (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τα Οικονομικά του Ποσοστού του Κέρδους και της Συσσώρευσης Κεφαλαίου
  • Θεωρίες Ανταγωνισμού
  • Κυκλικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Μεγέθυνση
  • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
  • Οικονομική Ιστορία
  • Πολιτική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
   (ΟΙ0702)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   5ο και 7ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Λευτέρης Τσουλφίδης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΝΑΙ (Α Ομάδα)

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http:// http://compus.uom.gr/ECO140/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και κριτικά αξιολογούνται οι διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης και οικονομολόγοι ξεκινώντας από τους Μερκαντιλιστές και τους φυσιοκράτες και συνεχίζοντας με τους κλασικούς οικονομολόγους (Adam Smith και τον David Ricardo). Στο μάθημα αυτό συζητάμε επίσης τα οικονομικά του Karl Marx και την κλασική προσέγγιση γενικότερα. Ακολουθεί η ανάδυση των νεοκλασικών οικονομικών και η κριτική τους από τον Piero Sraffa. Το υπόλοιπο των διαλέξεων επικεντρώνεται στον John M. Keynes και στις σύγχρονες μακροοικονομικές προσεγγίσεις. Στη διάρκεια των διαλέξεων θίγονται και ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν
  • θέτει σε λογικό και εμπειρικό έλεγχο την ερμηνευτική επάρκεια αυτών των θεωριών σε κύρια και καίρια ερευνητικά ζητήματα.
  • αναγνωρίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ σχολών οικονομικής σκέψης και οικονομολόγων
  • εντοπίζει τις οικονομικές πολιτικές που απορρέουν από κάθε σχολή οικονομικής σκέψης
  • αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των εν λόγω πολιτικών σε κοινωνικές κατηγορίες του πληθυσμού
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων κάθε σχολής οικονομικής σκέψης

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα

  Κριτική σκέψη

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή

  2. Απαρχές της Οικονομικής Θεωρίας

  3. Ο Πλούτος των Εθνών του Adam Smith

  4. Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας του David Ricardo

  5. Το Κεφάλαιο του Karl Marx

  6. Η Δομή της Κλασικής Θεωρίας

  7. Η Δομή της Νεοκλασικής Θεωρίας

  8. Μεταξύ Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου

  9. Η Γενική Θεωρία του John M. Keynes

  10. Κεϋνσιανά Οικονομικά

  11. Μονεταρισμός και Milton Friedman

  12. Νέα Κλασικά Οικονομικά

  13. Θεωρία Πραγματικών Επιχειρηματικών Κύκλων

  14. Νέα Κεϋνσιανά Οικονομικά

  15. Θεωρίες κεφαλαίου

  16. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης

  17. Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου

   

  Εργασίες και παρουσιάσεις συνεκτιμούνται στην τελική αξιολόγηση (μέχρι 20% του βαθμού).

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   (1) Τσουλφίδης Λ. (2018) Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας

   

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
   (ΒΣ0647)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Πρωταρχικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτήτριες/ητές να αφομοιώσουν το περιεχόμενο των κυριότερων οικονομικών θεωριών, όπως αυτές εμφανίζονται στην ιστορική τους διαδοχή και πολλαπλότητα. Η προσέγγιση της ύλης αυτού του μαθήματος—δεύτερος στόχος—μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην κατανόηση, αλλά και στην κριτική αντιμετώπιση πολλών σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Αρχικά εξετάζονται οι «προ-κλασικοί» οικονομολόγοι. Ακολουθεί η σειρά των «κλασικών» (18ος–τέλη 19ου αι.), από τον A. Smith μέχρι τον Κ. Marx, ενώ στη συνέχεια αναλύεται ο θεωρητικός νεωτερισμός των «νεο-κλασικών» (1860–1930). Στη συνέχεια εξετάζεται η «κεϋνσιανή επανάσταση» με τις νέες ιδέες, τη μακροοικονομική προοπτική και τα νέα αναλυτικά εργαλεία που προτείνει ο J.M. Keynes, που κυριάρχησαν στην οικονομική θεωρία μετά την Κρίση του 1929 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   (ΟΙ0412)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0412

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4o

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομική Ιστορίας της Ελλάδας

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ελευθέριος Τσουλφίδης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO139/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πλέον σημαντικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, όπως επίσης και το διεθνές περιβάλλον. Με αυτήν την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομικής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης κ.ά.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής ιστορίας.
  •  αναγνωρίζει  ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά της Ελλάδας
  • εξηγεί την παρατεταμένη οικονομική κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία
  • συζητά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και τον ρόλο της στην οικονομική ανάπτυξη 
  • να αναλύει την κρίση του 1930 και τις εναλλακτικές θεωρίες
  • συζητά τις πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  • περιγράφει τα οικονομικά της Κατοχής και τη μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη και τη μεγάλη ύφεση

   

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα και φιλομάθεια

  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.   Η φύση του οικονομικού προβλήματος

  2.   Η εξέλιξη της οικονομικής ιστορίας

  3.    Υποδείγματα οικονομικής εξέλιξης

  4.    Οικονομική ζωή στην περίοδο της φεουδαρχίας

  5.    Κοινωνικές και οικονομικές όψεις της  Επανάστασης του 1821

  6.    Το αγροτικό ζήτημα

  1.   Μακρά κύματα οικονομικής μεγέθυνσης και στασιμότητας
  2.   Η ελληνική οικονομία και η ύφεση του ύστερου 19ου  αιώνα
  3.   Επισκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην  Ελλάδα
  4. 10.   Από την οικονομική άνθηση στην κρίση του 1930
  5. 11.   Οι πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  6. 12.   Η ελληνική οικονομία στη δεκαετία του 1940: λιμός, υπερπληθωρισμός  και ανασυγκρότηση
  7. 13.   Η χρυσή εποχή της συσσώρευσης κεφαλαίου και η σιωπηρή κρίση  του 1970  και 1980
  8. 14.   Η «νέα χρυσή εποχή συσσώρευσης» και η πρώτη κρίση της νέας χιλιετίας

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω της επίδοσής τους στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

   

  Συνεκτιμώνται εργασίες και παρουσιάσεις και γενικότερα ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Λ. Τσουλφίδης (2018 [2004]) Λ. Τσουλφίδης (2016) Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   

   

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

   

   

   

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (ΟΙ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Πολιτική Οικονομία, δηλαδή εκείνη η προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων που υποστηρίζει ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι (α) κοινωνικές σχέσεις και όχι απλά ατομικές δοσοληψίες και (β) συνδέονται στενά με τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις (εξω-οικονομικές κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις). Κατά συνέπεια, κατά την Πολιτική Οικονομία, η οικονομία πρέπει να μελετάται από μία κοινωνική σκοπιά. Μέσα στα πλαίσια αυτά η ανθρώπινη εργασία κατέχει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και μη-αναγώγιμο σε άλλες παραγωγικές δυνάμεις ρόλο. Αυτό συνήθως εκφράζεται μέσω της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας, δηλαδή της θέσης ότι η εργασία αποτελεί τον βασικό δημιουργό του κοινωνικού πλούτου και ότι οι τιμές των εμπορευμάτων καθορίζονται από την ανθρώπινη εργασία που έχει ξοδευθεί για την παραγωγή τους.

  Η έμφαση του μαθήματος είναι κυρίως στην οικονομική ανάλυση και μόνο δευτερευόντως και σχετικά περιορισμένα αναφέρεται σε ζητήματα ασκήσεων και εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζεται, ιδιαίτερα στα εισαγωγικά τμήματα του μαθήματος, η οικονομική ανάλυση με στοιχεία μεθοδολογίας, ιστορίας οικονομικής σκέψης και κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας.

  Ιδιαίτεροι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι ανάδειξη, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ζητημάτων:

  (α) η σχέση της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων με την κοινωνία και τις κοινωνικές εξελίξεις και συγκρούσεις

  (β) η ιδιαιτερότητα της (ανθρώπινης) εργασίας στην δημιουργία του κοινωνικού πλούτου

  (γ) η σημασία των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών τάξεων (και των συγκρούσεων μεταξύ τους) στην οικονομία

  (δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού ως κοινωνικο-οικονομικού συστήματος

  (ε) η συγκρότηση σχέσεων οικονομικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος

  (στ) οι οικονομικές κρίσεις και η συσχέτιση τους με τις διαδικασίες αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Classical Political Economics and Modern Capitalism: Theories of value, Competition, Trade, and Long Cycles (with P. Tsaliki) Berlin, Heidelberg: Springer (2019).

   2018

   • Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (History of Economic Theory and Policy), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας, 2018, [2004, 2009].

   2017

   • Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον (Greece: Studying the Past Planning for the Future) (co-editor) Thessaloniki, March 2017

   2016

   • Οικονομική Ιστορίας της Ελλάδας (Economic History of Greece. Θεσσαλονίκη¨Εκδόσεις ΠΑ.ΜΑΚ. 2016 [2003].
   • Modern Classical Economics and Reality: A Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution (with T. Mariolis) Tokyo: Springer Verlag 2016.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας (Essays in Political Economy με την Π. Τσαλίκη) Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη (2015, [2013]).

   2012

   • R. Skidelsky: Keynes the Return of the Master. [Editor and author of the forward of the Greek Edition]. Athens: Kritiki Editions (2012)

   2011

   • 3. Global Crisis and Economic Policies (ed. with Vogiatzi M. and N. Tsitsis) Proceedings of the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Alexandrian Technical Institution of Thessaloniki, (2011) http://www.eoth.eu/wp-content/uploads/2015/12/Praktika_Sinedriou_6_4_2011.pdf

   2010

   • Competing Schools of Economic Thought, Berlin, Heidelberg: Springer (2010). http://www.springer.com/us/book/9783540926924

   2006

   • Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives (ed. with T. Mariolis), New Delhi: Serials Publications (2006). http://serialspublications.com/books/index.php?route=product/product&product_id=3393

   2004

   • Michalopoulos, G. and Tsoulfidis, L. (eds) Proceedings of the &th International Conference of Economic Society of Thessaloniki. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2004.

   2002

   • Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: Μέθοδοι και Υποδείγματα (Mathematics of Economic Analysis. Methods and Models) Αθήνα: Gutenberg (2002).
   • Tsoulfidis, L., «Rethinking Long Cycles: Are the 1990s the Onset of a New Golden Age of Accumulation?» pp. 81-96, in Georgacopoulos Th., Paraskevopoulos, C. and Smithin, J. (eds) (2002) Globalization and Economic Growth. A Critical Evaluation, Athenean Policy Forum Press, Torondo.

   2000

   • Tsoulfidis, L., Corn Laws, in International Encyclopaedia of Political Economy, London: Routledge, 2000.
   • Tsoulfidis, L., The Law of Concentration of Capital, in International Encyclopaedia of Political Economy,. London: Routledge 2000.
   • Tsoulfidis, L., Depressions, in International Encyclopaedia of Political Economy, London: Routledge, 2000.

   1999

   • Ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας (Issues in Political Economy: The Case of Greece) Αθήνα: Ίδρυμα Σ. Καράγιωργας (1999).
   • Mavroudeas, S. and Tsoulfidis, L., Comments on Ben Fine's article entitled: Privatisations: Theory with Lessons from the UK (with S. Mavroudeas) in Vlachou A. (ed.) «Contemporary Economic Theory: Critical Perspectives», pp. 67-71 London: Macmillan, 1999.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (57 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Capital intensity, unproductive activities and the great recession of the US economy (with D. Paitaridis) Cambridge Journal of Economics, 2019
     https://doi.org/10.1093/cje/bey051

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Capital intensity, unproductive activities and the great recession of the US economy (with D. Paitaridis) Cambridge Journal of Economics, 2019, Vol. 43(3): 623–647, https://doi.org/10.1093/cje/bey051
    • Less is More: Capital Theory and Almost Irregular-Uncontrollable Actual Economies. (with T. Mariolis) Contributions to Political Economy, 2018, Vol. 37(1): 65– 88. https://doi.org/10.1093/cpe/bzy010
    • Unequal Exchange and Absolute Cost Advantage: Evidence from the Trade between Germany and Greece. (with P. Tsaliki and C. Paraskevopoulou) Cambridge Journal of Economics, Volume 42, Issue 4, 14 July 2018, Pages 1043–1086, https://doi.org/10.1093/cje/bex060

     Προβολή Δημοσίευσης

    • The Rise and Fall of Unproductive Activities in the US Economy 1964-2015: Facts, Theory and Empirical Evidence (with A. Tsimis and D. Paitaridis) 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • The Recurrence of Long Cycles: Theory, Stylized Facts and Figures. (with A. Papageorgiou)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ricardo’s Theory of Value is Still Alive and Well in Contemporary Capitalism MPRA Paper, University Library of Munich, Germany 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Less is More: Capital Theory and Almost Irregular-Uncontrollable Actual Economies. (with T. Mariolis) Contributions to Political Economy, Volume 37, Issue 1, 1 June 2018, Pages 65– 88

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Greek Sovereign Defaults in Retrospect and Prospect (with M. Zouboulakis), South-Eastern Europe Journal of Economics, 2017, vol. 14(2), pp. 141-157
    • Monetary Expressions of Labor Time and Market Prices: Theory and Evidence from China, Japan and Korea (with D. Paitaridis) Review of Political Economy, 2017
    • Growth Accounting of the Value Composition of Capital and the Rate of Profit in the US Economy: A Note Stimulated by Zarembka’s Findings. Review of Radical Political Economics, 2017, vol. 49 (2), pp. 303-312
    • Economic Theory in Historical Perspective. The Journal of Philosophical Economics, 2017, vol. 10, issue 2, 102-124

    2016

    • Greek Economic Crisis: Causes and Alternative Policies (with C. Alexiou and P. Tsaliki). Review of Political Economy, 2016, vol. 28(3), pp. 380-396
    • Classical Theory of Investment: Panel Cointegration Evidence from Thirteen EU Countries (with C. Alexiou and P. Tsaliki). Contributions to Political Economy, 2016, vol. 35(1), pp. 39-56
    • Leontief Paradox Revisited (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) International Review of Applied Economics, 2016, vol. 30(6), pp. 693-713
    • Capital Theory: Less is More. (with T. Mariolis) 2016 MPRA_paper

    2015

    • Revisiting Profit Persistence and the Stock Market in Japan (with C. Alexiou and T. Parthenidis) Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 33, June 2015, Pages 10–24
    • Contending Conceptions of Competition and the Role of Regulating Capital. Panoeconomicus, 2015, vol. 62, Issue 1, pp. 15-31
    • Classical Economists, Marx and Marshall on Dominant Technique. History of Economic Thought and Policy (with P. Tsaliki). History of Economic Thought and Policy, 2015, Issue 2, pp. 21-36
    • Κρίση, Σύγχρονος Καπιταλισμός και Ταξικές Ανακατατάξεις (Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances) 2015 MPRA_paper_62692.pdf, 2015.
    • Capital Theory ‘Paradoxes’ and Paradoxical Results: Resolved or Continued? (with T. Mariolis) MPRA Paper 68214, University Library of Munich, Germany, 2015.

    2014

    • On Bródy’s Conjecture: Theory, Facts and Figures for the Instability of the US Economy (with Mariolis T.) Economic Systems Research, 2014, Vol. 26(2), pp. 209-223
    • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Evidence from Five European Economies, (with Iliadi, F. Mariolis, T. and Soklis, G. 2012). Contributions to Political Economy, 2014, vol. 33(1), pp. 35-54.
    • Measures of Production price-labour value deviation and income distribution in actual economies: Theory and empirical evidence. (with T. Mariolis) Bulletin of Political Economy, 2014, June vol. 8:1
    • Unproductive Labour, Capital Accumulation and Profitability Crisis in Greek Economy (with P. Tsaliki) International Review of Applied Economics, 2014, Vol. 28, No. 5, 562–585

    2013

    • Energy Consumption and Economic Growth: Parametric and Non-Parametric Causality Testing for the Case of Greece. (With Th. Dergiades and G. Martinopoulos) Energy Economics, 2013, vol. 36, pp. 686-697
    • The ‘New Golden Age of Accumulation’, the New Depression and the Greek Economy. Social Cohesion and Development, 2013, vol. 8 (1), pp. 5-23
    • Public Debt and J.S. Mill’s Conjecture: A Note. History of Economic Thought and Policy, 2013 (2), pp. 93-102

    2012

    • Revisiting Adam Smith's Theory of the Falling Rate of Profit. (with D. Paitaridis) International Journal of Social Economics, 2012(4)
    • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Some More Evidence from Five European Economies, (with Iliadi, F. Mariolis, T. & Soklis, G. 2012).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • On Bródy’s Conjecture: Facts and Figures from the US Economy (with Mariolis T.) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43719/, June 2012

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Greek Sovereign Defaults in Retrospect. Nov 2012

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Classical Competition and Regulating Capital: Theory and Empirical Evidence, (with P. Tsaliki) Department of Economics, University of Macedonia, revised Feb 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Measures of Production Price-Labour Value Deviation in Actual Economies: Theory and Empirical Evidence (With T. Mariolis), Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_2

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Economic Theory in Historical Perspective. Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_15, http://ideas.repec.org/p/mcd/mcddps/ 2010_15. html.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Revisiting Residential Demand for Electricity in Greece: New Evidence from the ARDL Approach to Cointegration. (With Theologos Dergiades), Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2009_12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Tsoulfidis, L., Notes on Ricardo's Theory of Value and Taxation, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 2005

    2003

    • Tsoulfidis, L. and Tsaliki, P., Marxian Theory of Competition and the Concept of Regulating Capital, Review of Radical Political Economy, 2003.

    2002

    • Tsoulfidis, L. and Maniatis Th., Values, Prices of Production and Market Prices: Some More Evidence From the Greek Εconomy, Cambridge Journal of Economics 2002 (26), pp. 359-369.

    2001

    • Tsoulfidis, L., Long Waves in the Greek Economy, Archives of Economic History, 2001(12), 12, pp. 317-351.

    1999

    • Kaskarelis, I. and Tsoulfidis, L., Inflation, Demand, Imports Competition and Markups in Greek Manufacturing Industries» (with I. Kaskarelis) Economia Internazionale 1999, pp. 151-171.

    1998

    • Tsoulfidis, L., Ricardo's Theory of Value and Marx's Critique, History of Economic Ideas, 1998(6), pp. 69-88.
    • Maniatis, L. and Tsoulfidis, L., Labor Values, Prices of Production and Market Prices in the Greek Economy (in Greek), Ουτοπία, 1998(28), pp.143-175.
    • Tsaliki, P. and Tsoulfidis, L.,Alternative Theories of Competition: Evidence from Greek Manufacturing, International Journal of Applied Economics, 1998(12), pp. 187-204.
    • Apergis, N. and Tsoulfidis, L., Money Supply Endogeneity in Greece: Further Evidence From Cointegration and Causality Tests. Rivista Internazionale, 1998(45), pp. 167-184.

    1997

    • Apergis, N. and Tsoulfidis, L., The Relation Between Saving and Finance in EU Countries, Research in Economics, 1997(51), pp. 333-358.

    1996

    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Competition vs. Monopoly in Greek Large-Scale Manufacturing Industries» (with P. Tsaliki). Review of Industrial Organization, 1996(10), pp. 613-633.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L. and Velentzas, K., On the Degree of Capacity Utilization: Theory and Evidence from the Greek Manufacturing, Rivista Internazionale Di Scienze Economiche e Commerciali, 1996(43), pp. 435-451.

    1994

    • Tsoulfidis, L., Pricing & Growth. A Neo-Ricardian Approach, by Stanley Bober, New York: Sharpe. Review of Radical Political Economics, 1994.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Profitability and Accumulation in Greek Manufacturing, International Review of Applied Economics, Spring 1994( 8), pp. 46-6
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Classical, Neoclassical, and Post-Keynesian Theories of Profits: Empirical Evidence from Greek Large Scale Manufacturing Industries. Journal of Liberal Studies, 1994(1), pp. 71-86.

    1993

    • Tsoulfidis, L., On the Ricardian Theory of Taxation and Neutrality of Money, SPOUDAI, 1993(43) pp. 111-127.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Capacity Utilization in Greek Manufacturing», Modern Greek Studies, Yearbook, 1993(10).

    1992

    • Tsoulfidis, L., Socially Relevant Policy Analysis: Structuralist Computable General Equilibrium Models for the Developing World, edited by Lance Taylor, Cambridge: The MIT Press. Review of Radical Political Economics, 1992(24).

    1990

    • Tsoulfidis, L., Price Effects of Indirect and Corporate Income Taxes: An Input-Output Analysis, Metroeconomica, 1990(46).

    1989

    • Tsoulfidis, L., The Physiocratic Theory of Tax Incidence, Scottish Journal of Political Economy, 1989(36).

    1988

    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Capital Accumulation and the Rate of Profit in the Postwar Greek Economy, Journal of Modern Hellenism, 1988 (5).
    • Συνέδρια (42 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Competition and Unequal Exchange: Theory and Empirical Evidence (with P. Tsaliki) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, February28-March 2, 2019

     2018

     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A.Papageorgiou) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 1-4March, 2018
     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A.Papageorgiou) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 1-4March, 2018
     • The Rise and Fall of Unproductive Activities in the US Economy 1964-2015: Facts, Theory and Empirical Evidence (with A. Tsimis and D. Paitaridis) International Conference of Political Economy (ICOPEC) in cooperation with the Greek Scientific Society of Political Economy, Panteion University, Athens 6-9 September 2018

     2017

     • Unequal Exchange or Absolute Cost Advantage? Evidence from the Trade Between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and OP. Tsaliki) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 23-26 February, 2017
     • Capital Theory: Less is More (with T. Mariolis) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 23-26 February, 2017
     • Capital Intensity, Unproductive Activities and the Great Recession of the US Economy (with D. Paitaridis) 8th Annual Conference in Political Economy (International Initiative for Promoting Political Economy) Berlin, September 13-15, 2017 Berlin
     • Unequal Exchange or Absolute Advantage: Theory and Empirical Evidence (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki). 19th Conference of Greek Historians of Economic Thought, University of Macedonia, June 16-17, 2017
     • Long Cycles, Prices, Basic Innovations and Profitability (with A. Papageorgiou) 19th Conference of Greek Historians of Economic Thought, University of Macedonia, June 16-17, 2017
     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A. Papageorgiou) 5th International Conference οn Applied Economics, “INSTITUTIONS & DEVELOPMENT” University of Thessaly, Volos, May 16-17, 2017
     • The Great Recession, Economic Policies and the Greek Economy (with A. Papageorgiou) 2nd Conference on Economic Reconstruction in Greece: Economic Crisis and Prospects of Economic Growth, Technical Institute of Serres, 5-6 May 2017
     • Absolute Cost Advantage and Asymmetric Trade (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 8th Annual Conference in Political Economy (International Initiative for Political Economy) Berlin, September 13-15, 2017 Berlin

     2016

     • Monetary Expressions of Labor Time and Market Prices: Theory and Evidence from China, Japan and Korea (with D. Paitaridis) 18th Conference of the Greek Historians of Economic Thought (University of Athens EKPA, Athens, 17-18 June, 2016
     • Unequal Exchange or Absolute Cost Advantage? Evidence from the Trade Between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 18th Conference of the Greek Historians of Economic Thought (University of Athens EKPA, Athens, 17-18 June, 2016

     2015

     • The Trade between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) Conference on Industrial Reconstruction in Greece: Thinking of the Past and Planning for the Future. Conference on Industrial Reconstruction in Greece: Thinking of the Past and Planning for the Future. (organized by AUTH, PAMAK and Institute Mpatsis), Thessaloniki 27-28 November 2015
     • Paradoxes in the Theory of Capital (with T. Mariolis) 17th Conference of the Greek Historians of Economic Thought. Volos, 6-7 June, 2015
     • Classical Economists and Public Debt: Is Their Approach Still Relevant? Presented at Scottish Economic Society 2015 Annual Conference : Perth, 13-15 April, 2015
     • Capital Theory “Paradox” and Paradoxical Results: Resolved or Continued? (with T. Mariolis) 19th ESHET Conference, Rome 14-16 May, 2015
     • Leontief’s Paradox: Resolved or Continued? (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 19th ESHET Conference, Rome 14-16 May, 2015

     2014

     • Alternative Economic Policies and the Great Recession. Conference on the Greek Crisis organized by IKE Mpatsis Institute.. Athens, Panteion University, 15-01-2014
     • Leontief’s Paradox Revisited. (With C. Paraskevopoulou) Conference of the Greek Society for Political Economy. Patra, University of Patra 12-01-2014

     2013

     • Classical Economists and Public Debt. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Aristotle University of Thessaloniki, June 2013

     2011

     • Classical and Neoclassical Conceptions of Competition, 15th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET). Istanbul, 18-21, May 2011. Also presented in the annual meeting of the Greek Historians of Economic Thought, organized by MITHE, Athens 3-4 June , 2011.

     2010

     • Notes on Monopolistic Competition Revolution. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Athens, May 2010
     • Dominant Technique and Economic Theory, (With P. Tsaliki) 14th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET). Amsterdam, 26-28, March 2010
     • Notes on Dominant Technique, (with P. Tsaliki) 2nd Conference of International Initiative for Political Economy, Rethymno, Crete, 10-12 September 2010
     • Keynes and the Crisis, 11th Conference of Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, 25-27 November, 2010

     2009

     • Economic History and the Current Crisis: Causes and Policies. Conference of the Greek Political Economy Society, Rethymnon, Crete May 2009
     • Adam Smith and the Faling Rate of Profit, Revisited (with D. Paitaridis). Conference of the Εuropean Society for the History of Economic Thought (ESHET) Thessaloniki, April 23-26, 2009

     2008

     • Adam Smith and the Falling Rate of Profit (with D. Paitaridis). Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Argalasti-Volos, May 29-30, 2008
     • Keynes and the Great Depression. Conference of the Εuropean Society for the History of Economic Thought (ESHET) Prague, May 15-17, 2008.

     2006

     • Classical Economists and Public Debt: J.S. Mill’s Conjecture. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Polytechnic School, Athens, May 2006
     • Classical Economists and Public Debt. Conference of the European Society for the History of Economic Thought, Porto, May 2006

     2005

     • Profitability and Capital Accumulation in Marx and Keynes. Lessons for Some Asian Countries. Conference of the Japan Society for Political Economy, October 2005
     • Marx and Keynes on Profitability and Capital Accumulation and Crisis. Conference on Korean Economy: Marxist Perspectives, Institute for Social Sciences, Gyeongsang National University, Jinju, April 2005

     2004

     • Tsoulfidis, L., Classical Economists on Public Finance (in Greek) Proceedings of the annual Meeting of the Greek Historians of Economic Thought. University of Crete, Rethymno, 2004.

     2003

     • Tsoulfidis, L., Sraffa's Critique of the Marshallian Theory of Firm: Revolution or Counterrevolution in Microeconomic Theory? (in Greek) Proceedings of the 5th Meeting of the Greek Historians of Economic Thought. University of Piraeus, 2003.

     2002

     • Tsoulfidis, L., Long Waves of Economic Development and their Alternative Explanations. Proceedings of the 4th Meeting of the Greek Historians of Economic Thought, University of Athens, 2002.

     2000

     • Tsoulfidis, L., Tsaliki, P. and Michalopoulos, G. An Investigation of the Demand for Money in Greece. Proceedings of the 7th International Conference of of Economic Society of Thessaloniki. Kavala, October 2000.
     • Tsoulfidis, L., The Falling Rate of Profit and its Relation with Economic Crisis. Proceedings of the 2nd Meeting of Greek Historians of Economic Thought. Panteion University Athens, May 2000.

     1999

     • Tsaliki, P. and Tsoulfidis L., Political Consequences of Concentration of Capital (in Greek) Proceedings of the 7th Conference of S. Karagiorgas Foundation, Fall 1999.

     1996

     • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L. and Velentzas, K Methods for the Estimation of the Degree of Capacity Utilization (in Greek). Proceedings of the Conference of the Greek Statistical Association, 1996.
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      2010

      • Eigenvalue Distribution and the Production Price-Profit Rate Relationship in Linear Single-Product Systems: Theory and Empirical Evidence. (with T. Mariolis) Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_16.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2002

      • Classical, Neoclassical and Marxian Perspectives on the Falling Rate of Profit and the Tendency to Crisis. Εuropean Society for the History of Economic Thought Annual Conference, Rethymno, Crete, March 2002.

      2001

      • Ricardo's Theory of Value and Taxation. Paper prepared for presentation at the annual conference of the History of Economic Thought Society, Darmstadt, February 2001
      • Τhe Limits of the New Economy. International Economics and Finance Society and the University of Macedonia, University of Macedonia, Thessaloniki, May 2001

      2000

      • The Classical-Marxian Theory of Competition and the Concept of Regulating Capital. (with P. Tsaliki), Paper presented at the annual conference of the History of Economic Thought Society, Graz February 2000.
      • The Falling Rate of Profit and its Relation to Economic Crisis. Paper presented in the 2nd meeting of Greek Historians of Economic Thought. Panteion University Athens, May 2000.
      • Rethinking Long Cycles: Are the 1990s the Onset of a New Golden Age of Accumulation? Conference on Globalisation, Athens University and the Athenean Policy August 2000.
      • What Makes a Phase Change in Capital Accumulation: Theoretical Considerations and Empirical Evidence. METU Conference in Ankara. September 2000.
      • The Demand for Money in Greece. (with G. Michalopoulos and P. Tsaliki) 7th International Conference of Economic Society of Thessaloniki. Kavala October 2000.

      1999

      • Political Consequences of Concentration of Capital (with P. Tsaliki), 7th Conference of S. Karagiorgas Foundation, Fall 1999.
      • Long Waves in the Greek Economy. 5th Conference of the Greek Association of Economic History, Spetses 1999.

      1998

      • Τhe Deviation of Labor Values and Production Prices from Market Prices: Theory and Evidence from Greece (With Th. Maniatis). Eastern Economic Association, Conference, New York 1998.
      • Marx's Theory of the Falling Rate of Profit as an Explanation of the Economic Crisis in Greece, 1958-1994 (With Th. Maniatis). Marx International II CongressParis Fall 1998.

      1997

      • Ricardo and Marx on the Transformation Problem. European Conference on History of Economics, Athens, 1997.

      1996

      • Methods for the Estimation of the Degree of Capacity Utilization (with K. Velentza and P. Tsaliki) Conference of the Greek Statistical Association 1996.

      1995

      • Technical Change and the Rate of Profit in Greek Manufacturing, 1955-1989, (with K. Velentzas), Eastern Economic Association, Conference, New York 1995..

      1992

      • On Ricardo's Theory of Taxation and Neutrality of Money. Eastern Economic Association, New York , 1992.

      1991

      • Dynamic Effects of Indirect Taxation: A Simulation Study Eastern Economic Association, Conference, Pittsburgh, 1991.

      1989

      • Price Effects of the Corporate Income Tax. Eastern Economic Association, Baltimore, 1989.
      • On the Classical Theory of Taxation. An Analysis of Tax Incidence in Input-Output Data of the US Economy. New School University, 1989.