Τσουλφίδης Ελευθέριος
 • 2310 891.788
 • lnt uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 412

  Τσουλφίδης Ελευθέριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, ABΣΘ, (1979).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, USA, (1981).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, USA, (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τα Οικονομικά του Ποσοστού του Κέρδους και της Συσσώρευσης Κεφαλαίου
  • Θεωρίες Ανταγωνισμού
  • Κυκλικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Μεγέθυνση
  • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
  • Οικονομική Ιστορία
  • Πολιτική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   (ΟΙ0412)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Δ’ εξάμηνο)

  ΟΙ0412 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0412

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO109/

  ημ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα e-class)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πλέον σημαντικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, όπως επίσης και τη διεθνή εμπειρία. Με αυτήν την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται­ διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομι­κής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης κ.ά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής ιστορίας.
  • συζητά ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά της Ελλάδας (π.χ. χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης, χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και κράτους,
  • εξηγεί την παρατεταμένη οικονομική­ κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία
  • συζητά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και ο ρόλος του εφοπλιστικού κεφαλαίου
  • εξηγεί την κρίση του 1930 και τις εναλλακτικές θεωρίες για την ερμηνεία της
  • εξηγεί τις  πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  • γνωρίζει τα οικονομικά της Κατοχής
  • Τη μεταπολεμική οικονομική ιστορία και τα πρόσφατα προβλήματα της μεγάλης ύφεσης

  Γενικές Ικανότητες

  Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ
  5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
  6. ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
  7. ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ
  8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ 19ου  ΑΙΩΝΑ
  9. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ     ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1930
  10. ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940: ΛΙΜΟΣ, ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
  12. Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ 1970  ΚΑΙ 1980
  13. Η «ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

  Συνεκτιμώνται εργασίες και παρουσιάσεις και γενικότερα ενεργή συμμετοχή.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Λ. Τσουλφίδης (2022, [2003]) Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (ΟΙ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0102 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO175/

  ημ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα e-class)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Πολιτική Οικονομία είναι μια εναλλακτική ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων που βασίζεται στους κλασικούς οικονομολόγους (κυρίως  Adam Smith και David Ricardo) συνεχίζει με τα οικονομικά του Karl Marx. Στην εν λόγω προσέγγιση συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές των μεγάλων οικονομολόγων του παρελθόντος όπως των John M. Keynes, Michael Κalecki, Piero Sraffa, Wassili Leontief που μαζί και συνδυασμένα διερευνούν σύγχρονα ζητήματα. Ως αφετηριακά δεδομένα της ανάλυσης εκλαμβάνονται ο πραγματικός μισθός, το παραγόμενο προϊόν και η τεχνολογία. Με τα ως άνω δεδομένα δύνανται να εξηγηθούν οι μακροχρόνιες τιμές ισορροπίας. Η κλασική ανάλυση επιδέχεται περαιτέρω εξέλιξης ώστε να διερευνά ζητήματα οικονομικής μεγέθυνσης, διεθνούς εμπορίου και μακροοικονομικά ερωτήματα προσδιορισμού εισοδήματος ισορροπίας και απασχόλησης.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν
  • γνωρίζει την προσέγγιση της κλασικής πολιτικής οικονομίας 
  • αξιολογεί την ερμηνευτική επάρκεια θεωριών σε κύρια και καίρια ερευνητικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα

  Κριτική σκέψη

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Κλασική Θεωρία της Αξίας και η Ερμηνευτική της Επάρκεια
  2. Σχήματα Αναπαραγωγής
  3. Ανταγωνισμός – Κλασικοί έναντι Νεοκλασικών (Εμπειρική Ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας)
  4. Διεθνής Ανταγωνισμός 
  5. Νόμος της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους
  6. Μακροχρόνιοι Οικονομικοί Κύκλοι
  7. Η Διάκριση Μεταξύ Παραγωγικής και Μη-Παραγωγικής Εργασίας και η Κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών
  8. Κλασική Οικονομική Θεωρία και ο Ελληνικός Μεταπολεμικός Καπιταλισμός

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Τσαλίκη, Π. και Τσουλφίδης Λ. (2015) Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας.. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Classical Political Economics and Modern Capitalism: Theories of value, Competition, Trade, and Long Cycles (with P. Tsaliki) Berlin, Heidelberg: Springer (2019).

   2018

   • Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (History of Economic Theory and Policy), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας, 2018, [2004, 2009].

   2017

   • Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον (Greece: Studying the Past Planning for the Future) (co-editor) Thessaloniki, March 2017

   2016

   • Οικονομική Ιστορίας της Ελλάδας (Economic History of Greece. Θεσσαλονίκη¨Εκδόσεις ΠΑ.ΜΑΚ. 2016 [2003].
   • Modern Classical Economics and Reality: A Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution (with T. Mariolis) Tokyo: Springer Verlag 2016.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας (Essays in Political Economy με την Π. Τσαλίκη) Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη (2015, [2013]).

   2012

   • R. Skidelsky: Keynes the Return of the Master. [Editor and author of the forward of the Greek Edition]. Athens: Kritiki Editions (2012)

   2011

   • 3. Global Crisis and Economic Policies (ed. with Vogiatzi M. and N. Tsitsis) Proceedings of the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Alexandrian Technical Institution of Thessaloniki, (2011) http://www.eoth.eu/wp-content/uploads/2015/12/Praktika_Sinedriou_6_4_2011.pdf

   2010

   • Competing Schools of Economic Thought, Berlin, Heidelberg: Springer (2010). http://www.springer.com/us/book/9783540926924

   2006

   • Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives (ed. with T. Mariolis), New Delhi: Serials Publications (2006). http://serialspublications.com/books/index.php?route=product/product&product_id=3393

   2004

   • Michalopoulos, G. and Tsoulfidis, L. (eds) Proceedings of the &th International Conference of Economic Society of Thessaloniki. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2004.

   2002

   • Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: Μέθοδοι και Υποδείγματα (Mathematics of Economic Analysis. Methods and Models) Αθήνα: Gutenberg (2002).
   • Tsoulfidis, L., «Rethinking Long Cycles: Are the 1990s the Onset of a New Golden Age of Accumulation?» pp. 81-96, in Georgacopoulos Th., Paraskevopoulos, C. and Smithin, J. (eds) (2002) Globalization and Economic Growth. A Critical Evaluation, Athenean Policy Forum Press, Torondo.

   2000

   • Tsoulfidis, L., Corn Laws, in International Encyclopaedia of Political Economy, London: Routledge, 2000.
   • Tsoulfidis, L., The Law of Concentration of Capital, in International Encyclopaedia of Political Economy,. London: Routledge 2000.
   • Tsoulfidis, L., Depressions, in International Encyclopaedia of Political Economy, London: Routledge, 2000.

   1999

   • Ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας (Issues in Political Economy: The Case of Greece) Αθήνα: Ίδρυμα Σ. Καράγιωργας (1999).
   • Mavroudeas, S. and Tsoulfidis, L., Comments on Ben Fine's article entitled: Privatisations: Theory with Lessons from the UK (with S. Mavroudeas) in Vlachou A. (ed.) «Contemporary Economic Theory: Critical Perspectives», pp. 67-71 London: Macmillan, 1999.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (57 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Capital intensity, unproductive activities and the great recession of the US economy (with D. Paitaridis) Cambridge Journal of Economics, 2019
     https://doi.org/10.1093/cje/bey051

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Capital intensity, unproductive activities and the great recession of the US economy (with D. Paitaridis) Cambridge Journal of Economics, 2019, Vol. 43(3): 623–647, https://doi.org/10.1093/cje/bey051
    • Less is More: Capital Theory and Almost Irregular-Uncontrollable Actual Economies. (with T. Mariolis) Contributions to Political Economy, 2018, Vol. 37(1): 65– 88. https://doi.org/10.1093/cpe/bzy010
    • Unequal Exchange and Absolute Cost Advantage: Evidence from the Trade between Germany and Greece. (with P. Tsaliki and C. Paraskevopoulou) Cambridge Journal of Economics, Volume 42, Issue 4, 14 July 2018, Pages 1043–1086, https://doi.org/10.1093/cje/bex060

     Προβολή Δημοσίευσης

    • The Rise and Fall of Unproductive Activities in the US Economy 1964-2015: Facts, Theory and Empirical Evidence (with A. Tsimis and D. Paitaridis) 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • The Recurrence of Long Cycles: Theory, Stylized Facts and Figures. (with A. Papageorgiou)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ricardo’s Theory of Value is Still Alive and Well in Contemporary Capitalism MPRA Paper, University Library of Munich, Germany 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Less is More: Capital Theory and Almost Irregular-Uncontrollable Actual Economies. (with T. Mariolis) Contributions to Political Economy, Volume 37, Issue 1, 1 June 2018, Pages 65– 88

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Greek Sovereign Defaults in Retrospect and Prospect (with M. Zouboulakis), South-Eastern Europe Journal of Economics, 2017, vol. 14(2), pp. 141-157
    • Monetary Expressions of Labor Time and Market Prices: Theory and Evidence from China, Japan and Korea (with D. Paitaridis) Review of Political Economy, 2017
    • Growth Accounting of the Value Composition of Capital and the Rate of Profit in the US Economy: A Note Stimulated by Zarembka’s Findings. Review of Radical Political Economics, 2017, vol. 49 (2), pp. 303-312
    • Economic Theory in Historical Perspective. The Journal of Philosophical Economics, 2017, vol. 10, issue 2, 102-124

    2016

    • Greek Economic Crisis: Causes and Alternative Policies (with C. Alexiou and P. Tsaliki). Review of Political Economy, 2016, vol. 28(3), pp. 380-396
    • Classical Theory of Investment: Panel Cointegration Evidence from Thirteen EU Countries (with C. Alexiou and P. Tsaliki). Contributions to Political Economy, 2016, vol. 35(1), pp. 39-56
    • Leontief Paradox Revisited (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) International Review of Applied Economics, 2016, vol. 30(6), pp. 693-713
    • Capital Theory: Less is More. (with T. Mariolis) 2016 MPRA_paper

    2015

    • Revisiting Profit Persistence and the Stock Market in Japan (with C. Alexiou and T. Parthenidis) Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 33, June 2015, Pages 10–24
    • Contending Conceptions of Competition and the Role of Regulating Capital. Panoeconomicus, 2015, vol. 62, Issue 1, pp. 15-31
    • Classical Economists, Marx and Marshall on Dominant Technique. History of Economic Thought and Policy (with P. Tsaliki). History of Economic Thought and Policy, 2015, Issue 2, pp. 21-36
    • Κρίση, Σύγχρονος Καπιταλισμός και Ταξικές Ανακατατάξεις (Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances) 2015 MPRA_paper_62692.pdf, 2015.
    • Capital Theory ‘Paradoxes’ and Paradoxical Results: Resolved or Continued? (with T. Mariolis) MPRA Paper 68214, University Library of Munich, Germany, 2015.

    2014

    • On Bródy’s Conjecture: Theory, Facts and Figures for the Instability of the US Economy (with Mariolis T.) Economic Systems Research, 2014, Vol. 26(2), pp. 209-223
    • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Evidence from Five European Economies, (with Iliadi, F. Mariolis, T. and Soklis, G. 2012). Contributions to Political Economy, 2014, vol. 33(1), pp. 35-54.
    • Measures of Production price-labour value deviation and income distribution in actual economies: Theory and empirical evidence. (with T. Mariolis) Bulletin of Political Economy, 2014, June vol. 8:1
    • Unproductive Labour, Capital Accumulation and Profitability Crisis in Greek Economy (with P. Tsaliki) International Review of Applied Economics, 2014, Vol. 28, No. 5, 562–585

    2013

    • Energy Consumption and Economic Growth: Parametric and Non-Parametric Causality Testing for the Case of Greece. (With Th. Dergiades and G. Martinopoulos) Energy Economics, 2013, vol. 36, pp. 686-697
    • The ‘New Golden Age of Accumulation’, the New Depression and the Greek Economy. Social Cohesion and Development, 2013, vol. 8 (1), pp. 5-23
    • Public Debt and J.S. Mill’s Conjecture: A Note. History of Economic Thought and Policy, 2013 (2), pp. 93-102

    2012

    • Revisiting Adam Smith's Theory of the Falling Rate of Profit. (with D. Paitaridis) International Journal of Social Economics, 2012(4)
    • Bienenfeld’s Approximation of Production Prices and Eigenvalue Distribution: Some More Evidence from Five European Economies, (with Iliadi, F. Mariolis, T. & Soklis, G. 2012).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • On Bródy’s Conjecture: Facts and Figures from the US Economy (with Mariolis T.) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43719/, June 2012

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Greek Sovereign Defaults in Retrospect. Nov 2012

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Classical Competition and Regulating Capital: Theory and Empirical Evidence, (with P. Tsaliki) Department of Economics, University of Macedonia, revised Feb 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Measures of Production Price-Labour Value Deviation in Actual Economies: Theory and Empirical Evidence (With T. Mariolis), Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_2

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Economic Theory in Historical Perspective. Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_15, http://ideas.repec.org/p/mcd/mcddps/ 2010_15. html.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Revisiting Residential Demand for Electricity in Greece: New Evidence from the ARDL Approach to Cointegration. (With Theologos Dergiades), Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2009_12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Tsoulfidis, L., Notes on Ricardo's Theory of Value and Taxation, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 2005

    2003

    • Tsoulfidis, L. and Tsaliki, P., Marxian Theory of Competition and the Concept of Regulating Capital, Review of Radical Political Economy, 2003.

    2002

    • Tsoulfidis, L. and Maniatis Th., Values, Prices of Production and Market Prices: Some More Evidence From the Greek Εconomy, Cambridge Journal of Economics 2002 (26), pp. 359-369.

    2001

    • Tsoulfidis, L., Long Waves in the Greek Economy, Archives of Economic History, 2001(12), 12, pp. 317-351.

    1999

    • Kaskarelis, I. and Tsoulfidis, L., Inflation, Demand, Imports Competition and Markups in Greek Manufacturing Industries» (with I. Kaskarelis) Economia Internazionale 1999, pp. 151-171.

    1998

    • Tsoulfidis, L., Ricardo's Theory of Value and Marx's Critique, History of Economic Ideas, 1998(6), pp. 69-88.
    • Maniatis, L. and Tsoulfidis, L., Labor Values, Prices of Production and Market Prices in the Greek Economy (in Greek), Ουτοπία, 1998(28), pp.143-175.
    • Tsaliki, P. and Tsoulfidis, L.,Alternative Theories of Competition: Evidence from Greek Manufacturing, International Journal of Applied Economics, 1998(12), pp. 187-204.
    • Apergis, N. and Tsoulfidis, L., Money Supply Endogeneity in Greece: Further Evidence From Cointegration and Causality Tests. Rivista Internazionale, 1998(45), pp. 167-184.

    1997

    • Apergis, N. and Tsoulfidis, L., The Relation Between Saving and Finance in EU Countries, Research in Economics, 1997(51), pp. 333-358.

    1996

    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Competition vs. Monopoly in Greek Large-Scale Manufacturing Industries» (with P. Tsaliki). Review of Industrial Organization, 1996(10), pp. 613-633.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L. and Velentzas, K., On the Degree of Capacity Utilization: Theory and Evidence from the Greek Manufacturing, Rivista Internazionale Di Scienze Economiche e Commerciali, 1996(43), pp. 435-451.

    1994

    • Tsoulfidis, L., Pricing & Growth. A Neo-Ricardian Approach, by Stanley Bober, New York: Sharpe. Review of Radical Political Economics, 1994.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Profitability and Accumulation in Greek Manufacturing, International Review of Applied Economics, Spring 1994( 8), pp. 46-6
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Classical, Neoclassical, and Post-Keynesian Theories of Profits: Empirical Evidence from Greek Large Scale Manufacturing Industries. Journal of Liberal Studies, 1994(1), pp. 71-86.

    1993

    • Tsoulfidis, L., On the Ricardian Theory of Taxation and Neutrality of Money, SPOUDAI, 1993(43) pp. 111-127.
    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Capacity Utilization in Greek Manufacturing», Modern Greek Studies, Yearbook, 1993(10).

    1992

    • Tsoulfidis, L., Socially Relevant Policy Analysis: Structuralist Computable General Equilibrium Models for the Developing World, edited by Lance Taylor, Cambridge: The MIT Press. Review of Radical Political Economics, 1992(24).

    1990

    • Tsoulfidis, L., Price Effects of Indirect and Corporate Income Taxes: An Input-Output Analysis, Metroeconomica, 1990(46).

    1989

    • Tsoulfidis, L., The Physiocratic Theory of Tax Incidence, Scottish Journal of Political Economy, 1989(36).

    1988

    • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L., Capital Accumulation and the Rate of Profit in the Postwar Greek Economy, Journal of Modern Hellenism, 1988 (5).
    • Συνέδρια (42 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Competition and Unequal Exchange: Theory and Empirical Evidence (with P. Tsaliki) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, February28-March 2, 2019

     2018

     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A.Papageorgiou) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 1-4March, 2018
     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A.Papageorgiou) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 1-4March, 2018
     • The Rise and Fall of Unproductive Activities in the US Economy 1964-2015: Facts, Theory and Empirical Evidence (with A. Tsimis and D. Paitaridis) International Conference of Political Economy (ICOPEC) in cooperation with the Greek Scientific Society of Political Economy, Panteion University, Athens 6-9 September 2018

     2017

     • Unequal Exchange or Absolute Cost Advantage? Evidence from the Trade Between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and OP. Tsaliki) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 23-26 February, 2017
     • Capital Theory: Less is More (with T. Mariolis) URPE at the Eastern Economic Association annual meeting, New York, 23-26 February, 2017
     • Capital Intensity, Unproductive Activities and the Great Recession of the US Economy (with D. Paitaridis) 8th Annual Conference in Political Economy (International Initiative for Promoting Political Economy) Berlin, September 13-15, 2017 Berlin
     • Unequal Exchange or Absolute Advantage: Theory and Empirical Evidence (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki). 19th Conference of Greek Historians of Economic Thought, University of Macedonia, June 16-17, 2017
     • Long Cycles, Prices, Basic Innovations and Profitability (with A. Papageorgiou) 19th Conference of Greek Historians of Economic Thought, University of Macedonia, June 16-17, 2017
     • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures (with A. Papageorgiou) 5th International Conference οn Applied Economics, “INSTITUTIONS & DEVELOPMENT” University of Thessaly, Volos, May 16-17, 2017
     • The Great Recession, Economic Policies and the Greek Economy (with A. Papageorgiou) 2nd Conference on Economic Reconstruction in Greece: Economic Crisis and Prospects of Economic Growth, Technical Institute of Serres, 5-6 May 2017
     • Absolute Cost Advantage and Asymmetric Trade (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 8th Annual Conference in Political Economy (International Initiative for Political Economy) Berlin, September 13-15, 2017 Berlin

     2016

     • Monetary Expressions of Labor Time and Market Prices: Theory and Evidence from China, Japan and Korea (with D. Paitaridis) 18th Conference of the Greek Historians of Economic Thought (University of Athens EKPA, Athens, 17-18 June, 2016
     • Unequal Exchange or Absolute Cost Advantage? Evidence from the Trade Between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 18th Conference of the Greek Historians of Economic Thought (University of Athens EKPA, Athens, 17-18 June, 2016

     2015

     • The Trade between Greece and Germany (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) Conference on Industrial Reconstruction in Greece: Thinking of the Past and Planning for the Future. Conference on Industrial Reconstruction in Greece: Thinking of the Past and Planning for the Future. (organized by AUTH, PAMAK and Institute Mpatsis), Thessaloniki 27-28 November 2015
     • Paradoxes in the Theory of Capital (with T. Mariolis) 17th Conference of the Greek Historians of Economic Thought. Volos, 6-7 June, 2015
     • Classical Economists and Public Debt: Is Their Approach Still Relevant? Presented at Scottish Economic Society 2015 Annual Conference : Perth, 13-15 April, 2015
     • Capital Theory “Paradox” and Paradoxical Results: Resolved or Continued? (with T. Mariolis) 19th ESHET Conference, Rome 14-16 May, 2015
     • Leontief’s Paradox: Resolved or Continued? (with C. Paraskevopoulou and P. Tsaliki) 19th ESHET Conference, Rome 14-16 May, 2015

     2014

     • Alternative Economic Policies and the Great Recession. Conference on the Greek Crisis organized by IKE Mpatsis Institute.. Athens, Panteion University, 15-01-2014
     • Leontief’s Paradox Revisited. (With C. Paraskevopoulou) Conference of the Greek Society for Political Economy. Patra, University of Patra 12-01-2014

     2013

     • Classical Economists and Public Debt. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Aristotle University of Thessaloniki, June 2013

     2011

     • Classical and Neoclassical Conceptions of Competition, 15th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET). Istanbul, 18-21, May 2011. Also presented in the annual meeting of the Greek Historians of Economic Thought, organized by MITHE, Athens 3-4 June , 2011.

     2010

     • Notes on Monopolistic Competition Revolution. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Athens, May 2010
     • Dominant Technique and Economic Theory, (With P. Tsaliki) 14th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET). Amsterdam, 26-28, March 2010
     • Notes on Dominant Technique, (with P. Tsaliki) 2nd Conference of International Initiative for Political Economy, Rethymno, Crete, 10-12 September 2010
     • Keynes and the Crisis, 11th Conference of Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, 25-27 November, 2010

     2009

     • Economic History and the Current Crisis: Causes and Policies. Conference of the Greek Political Economy Society, Rethymnon, Crete May 2009
     • Adam Smith and the Faling Rate of Profit, Revisited (with D. Paitaridis). Conference of the Εuropean Society for the History of Economic Thought (ESHET) Thessaloniki, April 23-26, 2009

     2008

     • Adam Smith and the Falling Rate of Profit (with D. Paitaridis). Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Argalasti-Volos, May 29-30, 2008
     • Keynes and the Great Depression. Conference of the Εuropean Society for the History of Economic Thought (ESHET) Prague, May 15-17, 2008.

     2006

     • Classical Economists and Public Debt: J.S. Mill’s Conjecture. Conference of the Greek Historians of Economic Thought, Polytechnic School, Athens, May 2006
     • Classical Economists and Public Debt. Conference of the European Society for the History of Economic Thought, Porto, May 2006

     2005

     • Profitability and Capital Accumulation in Marx and Keynes. Lessons for Some Asian Countries. Conference of the Japan Society for Political Economy, October 2005
     • Marx and Keynes on Profitability and Capital Accumulation and Crisis. Conference on Korean Economy: Marxist Perspectives, Institute for Social Sciences, Gyeongsang National University, Jinju, April 2005

     2004

     • Tsoulfidis, L., Classical Economists on Public Finance (in Greek) Proceedings of the annual Meeting of the Greek Historians of Economic Thought. University of Crete, Rethymno, 2004.

     2003

     • Tsoulfidis, L., Sraffa's Critique of the Marshallian Theory of Firm: Revolution or Counterrevolution in Microeconomic Theory? (in Greek) Proceedings of the 5th Meeting of the Greek Historians of Economic Thought. University of Piraeus, 2003.

     2002

     • Tsoulfidis, L., Long Waves of Economic Development and their Alternative Explanations. Proceedings of the 4th Meeting of the Greek Historians of Economic Thought, University of Athens, 2002.

     2000

     • Tsoulfidis, L., Tsaliki, P. and Michalopoulos, G. An Investigation of the Demand for Money in Greece. Proceedings of the 7th International Conference of of Economic Society of Thessaloniki. Kavala, October 2000.
     • Tsoulfidis, L., The Falling Rate of Profit and its Relation with Economic Crisis. Proceedings of the 2nd Meeting of Greek Historians of Economic Thought. Panteion University Athens, May 2000.

     1999

     • Tsaliki, P. and Tsoulfidis L., Political Consequences of Concentration of Capital (in Greek) Proceedings of the 7th Conference of S. Karagiorgas Foundation, Fall 1999.

     1996

     • Tsaliki, P., Tsoulfidis, L. and Velentzas, K Methods for the Estimation of the Degree of Capacity Utilization (in Greek). Proceedings of the Conference of the Greek Statistical Association, 1996.
     • Άλλα (23 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      2010

      • Eigenvalue Distribution and the Production Price-Profit Rate Relationship in Linear Single-Product Systems: Theory and Empirical Evidence. (with T. Mariolis) Department of Economics, University of Macedonia Discussion Paper Series, 2010_16.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2002

      • Classical, Neoclassical and Marxian Perspectives on the Falling Rate of Profit and the Tendency to Crisis. Εuropean Society for the History of Economic Thought Annual Conference, Rethymno, Crete, March 2002.

      2001

      • Ricardo's Theory of Value and Taxation. Paper prepared for presentation at the annual conference of the History of Economic Thought Society, Darmstadt, February 2001
      • Τhe Limits of the New Economy. International Economics and Finance Society and the University of Macedonia, University of Macedonia, Thessaloniki, May 2001

      2000

      • The Classical-Marxian Theory of Competition and the Concept of Regulating Capital. (with P. Tsaliki), Paper presented at the annual conference of the History of Economic Thought Society, Graz February 2000.
      • The Falling Rate of Profit and its Relation to Economic Crisis. Paper presented in the 2nd meeting of Greek Historians of Economic Thought. Panteion University Athens, May 2000.
      • Rethinking Long Cycles: Are the 1990s the Onset of a New Golden Age of Accumulation? Conference on Globalisation, Athens University and the Athenean Policy August 2000.
      • What Makes a Phase Change in Capital Accumulation: Theoretical Considerations and Empirical Evidence. METU Conference in Ankara. September 2000.
      • The Demand for Money in Greece. (with G. Michalopoulos and P. Tsaliki) 7th International Conference of Economic Society of Thessaloniki. Kavala October 2000.

      1999

      • Political Consequences of Concentration of Capital (with P. Tsaliki), 7th Conference of S. Karagiorgas Foundation, Fall 1999.
      • Long Waves in the Greek Economy. 5th Conference of the Greek Association of Economic History, Spetses 1999.

      1998

      • Τhe Deviation of Labor Values and Production Prices from Market Prices: Theory and Evidence from Greece (With Th. Maniatis). Eastern Economic Association, Conference, New York 1998.
      • Marx's Theory of the Falling Rate of Profit as an Explanation of the Economic Crisis in Greece, 1958-1994 (With Th. Maniatis). Marx International II CongressParis Fall 1998.

      1997

      • Ricardo and Marx on the Transformation Problem. European Conference on History of Economics, Athens, 1997.

      1996

      • Methods for the Estimation of the Degree of Capacity Utilization (with K. Velentza and P. Tsaliki) Conference of the Greek Statistical Association 1996.

      1995

      • Technical Change and the Rate of Profit in Greek Manufacturing, 1955-1989, (with K. Velentzas), Eastern Economic Association, Conference, New York 1995..

      1992

      • On Ricardo's Theory of Taxation and Neutrality of Money. Eastern Economic Association, New York , 1992.

      1991

      • Dynamic Effects of Indirect Taxation: A Simulation Study Eastern Economic Association, Conference, Pittsburgh, 1991.

      1989

      • Price Effects of the Corporate Income Tax. Eastern Economic Association, Baltimore, 1989.
      • On the Classical Theory of Taxation. An Analysis of Tax Incidence in Input-Output Data of the US Economy. New School University, 1989.