Τσουλφίδης Ελευθέριος
 • 2310 891.788
 • lnt uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 412

  Τσουλφίδης Ελευθέριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, ABΣΘ, (1979).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, USA, (1981).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, USA, (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τα Οικονομικά του Ποσοστού του Κέρδους και της Συσσώρευσης Κεφαλαίου
  • Θεωρίες Ανταγωνισμού
  • Κυκλικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Μεγέθυνση
  • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
  • Οικονομική Ιστορία
  • Πολιτική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
   (ΟΙ0702)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   5ο και 7ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Λευτέρης Τσουλφίδης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΝΑΙ (Α Ομάδα)

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http:// http://compus.uom.gr/ECO140/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και κριτικά αξιολογούνται οι διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης και οικονομολόγοι ξεκινώντας από τους Μερκαντιλιστές και τους φυσιοκράτες και συνεχίζοντας με τους κλασικούς οικονομολόγους (Adam Smith και τον David Ricardo). Στο μάθημα αυτό συζητάμε επίσης τα οικονομικά του Karl Marx και την κλασική προσέγγιση γενικότερα. Ακολουθεί η ανάδυση των νεοκλασικών οικονομικών και η κριτική τους από τον Piero Sraffa. Το υπόλοιπο των διαλέξεων επικεντρώνεται στον John M. Keynes και στις σύγχρονες μακροοικονομικές προσεγγίσεις. Στη διάρκεια των διαλέξεων θίγονται και ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν
  • θέτει σε λογικό και εμπειρικό έλεγχο την ερμηνευτική επάρκεια αυτών των θεωριών σε κύρια και καίρια ερευνητικά ζητήματα.
  • αναγνωρίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ σχολών οικονομικής σκέψης και οικονομολόγων
  • εντοπίζει τις οικονομικές πολιτικές που απορρέουν από κάθε σχολή οικονομικής σκέψης
  • αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των εν λόγω πολιτικών σε κοινωνικές κατηγορίες του πληθυσμού
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων κάθε σχολής οικονομικής σκέψης

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα

  Κριτική σκέψη

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή

  2. Απαρχές της Οικονομικής Θεωρίας

  3. Ο Πλούτος των Εθνών του Adam Smith

  4. Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας του David Ricardo

  5. Το Κεφάλαιο του Karl Marx

  6. Η Δομή της Κλασικής Θεωρίας

  7. Η Δομή της Νεοκλασικής Θεωρίας

  8. Μεταξύ Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου

  9. Η Γενική Θεωρία του John M. Keynes

  10. Κεϋνσιανά Οικονομικά

  11. Μονεταρισμός και Milton Friedman

  12. Νέα Κλασικά Οικονομικά

  13. Θεωρία Πραγματικών Επιχειρηματικών Κύκλων

  14. Νέα Κεϋνσιανά Οικονομικά

  15. Θεωρίες κεφαλαίου

  16. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης

  17. Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου

   

  Εργασίες και παρουσιάσεις συνεκτιμούνται στην τελική αξιολόγηση (μέχρι 20% του βαθμού).

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   (1) Τσουλφίδης Λ. (2018) Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας

   

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   (ΟΙ0412)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0412

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4o

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομική Ιστορίας της Ελλάδας

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ελευθέριος Τσουλφίδης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO139/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πλέον σημαντικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, όπως επίσης και το διεθνές περιβάλλον. Με αυτήν την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομικής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης κ.ά.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής ιστορίας.
  •  αναγνωρίζει  ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά της Ελλάδας
  • εξηγεί την παρατεταμένη οικονομική κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία
  • συζητά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και τον ρόλο της στην οικονομική ανάπτυξη 
  • να αναλύει την κρίση του 1930 και τις εναλλακτικές θεωρίες
  • συζητά τις πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  • περιγράφει τα οικονομικά της Κατοχής και τη μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη και τη μεγάλη ύφεση

   

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα και φιλομάθεια

  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.   Η φύση του οικονομικού προβλήματος

  2.   Η εξέλιξη της οικονομικής ιστορίας

  3.    Υποδείγματα οικονομικής εξέλιξης

  4.    Οικονομική ζωή στην περίοδο της φεουδαρχίας

  5.    Κοινωνικές και οικονομικές όψεις της  Επανάστασης του 1821

  6.    Το αγροτικό ζήτημα

  1.   Μακρά κύματα οικονομικής μεγέθυνσης και στασιμότητας
  2.   Η ελληνική οικονομία και η ύφεση του ύστερου 19ου  αιώνα
  3.   Επισκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην  Ελλάδα
  4. 10.   Από την οικονομική άνθηση στην κρίση του 1930
  5. 11.   Οι πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  6. 12.   Η ελληνική οικονομία στη δεκαετία του 1940: λιμός, υπερπληθωρισμός  και ανασυγκρότηση
  7. 13.   Η χρυσή εποχή της συσσώρευσης κεφαλαίου και η σιωπηρή κρίση  του 1970  και 1980
  8. 14.   Η «νέα χρυσή εποχή συσσώρευσης» και η πρώτη κρίση της νέας χιλιετίας

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  ΣύνολοΜαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω της επίδοσής τους στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

   

  Συνεκτιμώνται εργασίες και παρουσιάσεις και γενικότερα ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Λ. Τσουλφίδης (2018 [2004]) Λ. Τσουλφίδης (2016) Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   

   

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

   

   

   

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (ΟΙ0102)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Πολιτική Οικονομία, δηλαδή εκείνη η προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων που υποστηρίζει ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι (α) κοινωνικές σχέσεις και όχι απλά ατομικές δοσοληψίες και (β) συνδέονται στενά με τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις (εξω-οικονομικές κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις). Κατά συνέπεια, κατά την Πολιτική Οικονομία, η οικονομία πρέπει να μελετάται από μία κοινωνική σκοπιά. Μέσα στα πλαίσια αυτά η ανθρώπινη εργασία κατέχει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και μη-αναγώγιμο σε άλλες παραγωγικές δυνάμεις ρόλο. Αυτό συνήθως εκφράζεται μέσω της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας, δηλαδή της θέσης ότι η εργασία αποτελεί τον βασικό δημιουργό του κοινωνικού πλούτου και ότι οι τιμές των εμπορευμάτων καθορίζονται από την ανθρώπινη εργασία που έχει ξοδευθεί για την παραγωγή τους.

  Η έμφαση του μαθήματος είναι κυρίως στην οικονομική ανάλυση και μόνο δευτερευόντως και σχετικά περιορισμένα αναφέρεται σε ζητήματα ασκήσεων και εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζεται, ιδιαίτερα στα εισαγωγικά τμήματα του μαθήματος, η οικονομική ανάλυση με στοιχεία μεθοδολογίας, ιστορίας οικονομικής σκέψης και κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας.

  Ιδιαίτεροι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι ανάδειξη, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ζητημάτων:

  (α) η σχέση της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων με την κοινωνία και τις κοινωνικές εξελίξεις και συγκρούσεις

  (β) η ιδιαιτερότητα της (ανθρώπινης) εργασίας στην δημιουργία του κοινωνικού πλούτου

  (γ) η σημασία των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών τάξεων (και των συγκρούσεων μεταξύ τους) στην οικονομία

  (δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού ως κοινωνικο-οικονομικού συστήματος

  (ε) η συγκρότηση σχέσεων οικονομικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος

  (στ) οι οικονομικές κρίσεις και η συσχέτιση τους με τις διαδικασίες αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.