Τσουλφίδης Ελευθέριος
 • 2310 891.788
 • lnt uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 412

  Τσουλφίδης Ελευθέριος

  Αφυπηρετήσαντας Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, ABΣΘ, (1979).
  • M.A. in Economics, New School for Social Research, USA, (1981).
  • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, USA, (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τα Οικονομικά του Ποσοστού του Κέρδους και της Συσσώρευσης Κεφαλαίου
  • Θεωρίες Ανταγωνισμού
  • Κυκλικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Μεγέθυνση
  • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
  • Οικονομική Ιστορία
  • Πολιτική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   (ΟΙ0412)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Δ’ εξάμηνο)

  ΟΙ0412 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0412

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO109/

  ημείωση: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα e-class)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πλέον σημαντικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, όπως επίσης και τη διεθνή εμπειρία. Με αυτήν την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται­ διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομι­κής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης κ.ά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής ιστορίας.
  • συζητά ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά της Ελλάδας (π.χ. χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης, χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και κράτους,
  • εξηγεί την παρατεταμένη οικονομική­ κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία
  • συζητά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και ο ρόλος του εφοπλιστικού κεφαλαίου
  • εξηγεί την κρίση του 1930 και τις εναλλακτικές θεωρίες για την ερμηνεία της
  • εξηγεί τις  πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους
  • γνωρίζει τα οικονομικά της Κατοχής
  • Τη μεταπολεμική οικονομική ιστορία και τα πρόσφατα προβλήματα της μεγάλης ύφεσης

  Γενικές Ικανότητες

  Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ
  5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
  6. ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
  7. ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ
  8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ 19ου  ΑΙΩΝΑ
  9. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ     ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1930
  10. ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940: ΛΙΜΟΣ, ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
  12. Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ 1970  ΚΑΙ 1980
  13. Η «ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

  Συνεκτιμώνται εργασίες και παρουσιάσεις και γενικότερα ενεργή συμμετοχή.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Λ. Τσουλφίδης (2022, [2003]) Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (ΟΙ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0102 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO175/

  ημ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα e-class)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Πολιτική Οικονομία είναι μια εναλλακτική ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων που βασίζεται στους κλασικούς οικονομολόγους (κυρίως  Adam Smith και David Ricardo) συνεχίζει με τα οικονομικά του Karl Marx. Στην εν λόγω προσέγγιση συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές των μεγάλων οικονομολόγων του παρελθόντος όπως των John M. Keynes, Michael Κalecki, Piero Sraffa, Wassili Leontief που μαζί και συνδυασμένα διερευνούν σύγχρονα ζητήματα. Ως αφετηριακά δεδομένα της ανάλυσης εκλαμβάνονται ο πραγματικός μισθός, το παραγόμενο προϊόν και η τεχνολογία. Με τα ως άνω δεδομένα δύνανται να εξηγηθούν οι μακροχρόνιες τιμές ισορροπίας. Η κλασική ανάλυση επιδέχεται περαιτέρω εξέλιξης ώστε να διερευνά ζητήματα οικονομικής μεγέθυνσης, διεθνούς εμπορίου και μακροοικονομικά ερωτήματα προσδιορισμού εισοδήματος ισορροπίας και απασχόλησης.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν
  • γνωρίζει την προσέγγιση της κλασικής πολιτικής οικονομίας 
  • αξιολογεί την ερμηνευτική επάρκεια θεωριών σε κύρια και καίρια ερευνητικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  Εργατικότητα

  Κριτική σκέψη

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Κλασική Θεωρία της Αξίας και η Ερμηνευτική της Επάρκεια
  2. Σχήματα Αναπαραγωγής
  3. Ανταγωνισμός – Κλασικοί έναντι Νεοκλασικών (Εμπειρική Ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας)
  4. Διεθνής Ανταγωνισμός 
  5. Νόμος της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους
  6. Μακροχρόνιοι Οικονομικοί Κύκλοι
  7. Η Διάκριση Μεταξύ Παραγωγικής και Μη-Παραγωγικής Εργασίας και η Κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών
  8. Κλασική Οικονομική Θεωρία και ο Ελληνικός Μεταπολεμικός Καπιταλισμός

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Τσαλίκη, Π. και Τσουλφίδης Λ. (2015) Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας.. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο

   

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font