Σατρατζέμη Μαρία
 • 2310 891.897
 • maya uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 524
 • 2310 891.290

  Σατρατζέμη Μαρία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1980).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα & Τεχνικές
  • Συνεργατικός Προγραμματισμός από απόσταση
  • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού
  • Προσαρμοστικά συστήματα
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  • Αλγόριθμοι
  • Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI121/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  να  αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους  βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες:  γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. 

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές  πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή Ασκηση-Φροντιστήριο

  26

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Συγγραφή Εργασιών (Παράδοση Εβδομαδιαίων  Ασκήσεων)

  36

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Βιβλίο [68384925]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ISBN: 978-960-461-715-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2017
  Βιβλίο [13767]: Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ERIC S. ROBERTS, ISBN: 960-209-791-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2004
  Βιβλίο [68370518]: Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Αλέξανδρος Καράκος ISBN: 9789609340694, ΚΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,  2012
  Βιβλίο [68383623]: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016
  Βιβλίο [102071593]:  Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C, Hanly Jeri R., Koffman Elliot B. (Συγγρ.) - Καρακαπιλίδης Νίκος, Βράκας Δημήτρης, Κυριαζής Δημοσθένης (Επιμ.), Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, ISBN 978-960-586-377-7, 2021

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems, ACM
  IEEE Software, IEEE
  Information and Software Technology, Elsevier

   

  • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (AIC205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC205

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI182/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των δομών δεδομένων και εστιάζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α) την αναγνώριση και ανάπτυξη χρήσιμων μαθηματικών μοντέλων (Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων, ΑΤΔ) και των πράξεων τους, καθώς και τον προσδιορισμό των κατηγοριών των προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν και β) την ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και υλοποίησης των ΑΤΔ και των πράξεων τους στη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού C.
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  - να γνωρίζουν  την κατάλληλη χρήση των δομών δεδομένων. [Εξοικείωση]
  - να περιγράφουν  κοινές εφαρμογές για κάθε μία από τις ακόλουθες δομές δεδομένων: σύνολο , στοίβα, ουρά, συνδεδεμένη λίστα,  Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης, Σωρό, κατακερματισμό. (Εξοικείωση)
  - να αναπτύσσουν προγράμματα όπου θα χρησιμοποιούν κάθε μία από τις παραπάνω δομές δεδομένων. (Χρήση)
  - να συγκρίνουν τις εναλλακτικές υλοποιήσεις των δομών δεδομένων σε σχέση με τις επιδόσεις. (Εκτίμηση)
  - να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν το κόστος και τα οφέλη των υλοποιήσεων των δυναμικών και στατικών  δομών δεδομένων. (Εκτίμηση)
  - να επιλέγουν  την κατάλληλη δομή δεδομένων για τη μοντελοποίηση ενός δεδομένου προβλήματος. (Εκτίμηση)
  - να υλοποιούν έργα (projects) που απαιτούν την εφαρμογή  των παραπάνω δομών δεδομένων (Εφαρμογή)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  - Λήψη αποφάσεων
  - Αυτόνομη εργασία
  - Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  - Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  - Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις δομές δεδομένων, Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων (ΑΤΔ).
  Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση στοίβας.
  Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς.
  Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση.
  Συνδεδεμένη Λίστα (ΣΛ, linked list) , υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
  Δέντρα, Δυαδικά Δέντρα (ΔΔ, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ΔΔ: κώδικες Huffman.
  Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα δέντρα, Σωρός.
  Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing) και αλυσίδες συνωνύμων (chaining),  υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
  Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
  AVL - Δέντρα, βασικές πράξεις.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  – Ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού ( Code::Blocks, ανοικτού κώδικα λογισμικό), gcc compiler
  – Διαφάνειες
  – Ιστοχώρος του μαθήματος με σημειώσεις.
  – Ανακοινώσεις και περιοχή συζητήσεων για επίλυση αποριών σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή Ασκηση-Φροντιστήριο

  12

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Συγγραφή Εργασιών (Παράδοση Εβδομαδιαίων  Ασκήσεων)

  35

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων
  Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων μέσω της εφαρμογής των δομών δεδομένων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 80%
  Το (2) συμβάλλει στο 20%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  - Νικόλαος Μισυρλής. Δομές Δεδομένων με C. Εκδ. ΕΚΠΑ, 2008.
  - Μποζάνης Παναγιώτης Δ.. Δομές Δεδομένων, 2η Έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, 2016.
  - Bruno R. Preiss, Επιστ. Επιμ. Κώστας Κοντογιάννης. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++. Εκδ. Πεδίο, 2016.
  - Sahnii Sartaj. Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++. Εκδ. Τζιόλα, 2004.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  - ACM Transactions on Computer Systems
  - Algorithms
  - Journal of Graph Algorithms and Applications
  - Theoretical Computer Science
  - Journal of Discrete Algorithms

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (22 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Dagklis, E., Satratzemi, M., Koloniari, G., Karakasidis, A. (2024). Programming Errors and Academic Performance in an Introductory Data Structures Course: A Per Gender Analysis. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 911. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53382-2_6

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • Klašnja-Milićević A, Ivanović M, Vesin B, Satratzemi M and Wasson Lillehaug B (2022) Editorial: Learning Analytics – Trends and Challenges. Front. Artif. Intell. 5:856807

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Satratzemi, M., Xinogalos, S., Tsompanoudi, D., Karamitopoulos, L. (2021). A Two-Year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. In: Tsiatsos, T., Demetriadis, S., Mikropoulos, A., Dagdilelis, V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Karagiannis I., Satratzemi M. (2020) Implementation of an Adaptive Mechanism in Moodle Based on a Hybrid Dynamic User Model. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Tsompanoudi D., Satratzemi M., Xinogalos S., Karamitopoulos L. (2019) An Empirical Study on Pair Performance and Perception in Distributed Pair Programming. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsita C., Satratzemi M. (2019) A Serious Game Design and Evaluation Approach to Enhance Cultural Heritage Understanding. In: Liapis A., Yannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11899. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karga S., Satratzemi M. (2019) Evaluating Teachers’ Perceptions of Learning Design Recommender Systems. In: Scheffel M., Broisin J., Pammer-Schindler V., Ioannou A., Schneider J. (eds) Transforming Learning with Meaningful Technologies. EC-TEL 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11722. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Tsikinas S., Xinogalos S., Satratzemi M., Kartasidou L. (2018) “Using Serious Games for Promoting Blended Learning for People with Intellectual Disabilities and Autism: Literature vs Reality”. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 725. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsita C., Satratzemi M. (2018) “Conceptual Factors for the Design of Serious Games”. In: Gentile M., Allegra M., Söbke H. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11385. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Karagiannis I., Satratzemi M. (2017) Enhancing Adaptivity in Moodle: Framework and Evaluation Study. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 545. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Karagiannis I., Satratzemi M. (2016) A Framework to Enhance Adaptivity in Moodle. In: Verbert K., Sharples M., Klobučar T. (eds) Adaptive and Adaptable Learning. EC-TEL 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9891. Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-319-45153-4_53.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, “Educational Games for Teaching Computer Programming”, Book chapter on Research on e-Learning and ICT in Education Technological, Pedagogical and Instructional Perspective, Karagiannidis, Charalampos, Politis, Panagiotis, Karasavidis, Ilias (Eds.), 87-98, 2014, doi: 10.1007/978-1-4614-6501-0_7.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Kazanidis I., Satratzemi M. (2013), “ A Framework for Automatic Construction of Reusable Adaptive Courses: The Case of ProPer SAT 2.0”. In: Peña-Ayala A. (eds) Intelligent and Adaptive Educational-Learning Systems. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 17. Springer, Berlin, Heidelberg, doi: 10.1007/978-3-642-30171-1_9

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Kazanidis I., Satratzemi M. (2012) Restrictions and Abilities of SCORM: A Path to Adaptive Course Development. In: Jimoyiannis A. (eds) Research on e-Learning and ICT in Education. Springer, New York, NY

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “Towards the integration of adaptive educational systems with SCORM standard and authoring toolkits”, Book chapter on Advanced Learning, ed. Raquel Hijn-Neira, ISBN 978-953-307-010-0, 2009, 287-313.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, Katerina Kagani, “Teaching Introductory Programming Concepts with Lego MindStorms in Greek High Schools: A Two-Year Experience”, Service Robot Applications, ed. Yoshihiko Takahashi, INTECH, 2008, 344-368, 2008.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Μ. Σατρατζέμη, «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: Διδακτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, 2008.

   2003

   • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Boyle R., Evangelidis, G., Proceedings of the 8th ACM Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE), Thessaloniki, Greece, July 2003.

   2002

   • Δαγδιλέλης Β., Ευαγγελίδης Γ., Σατρατζέμη Μ., Εισαγωγή στη χρήση των ΗΥ (Παρουσιάσεις με ΗΥ, Internet), τόμος Β’, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Δαγδιλέλης Β., Ευαγγελίδης Γ., Σατρατζέμη Μ., Εισαγωγή στη χρήση των ΗΥ (Γραφικά περιβάλλοντα Εργασίας, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα) τόμος Α’, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2002.

   2000

   • Margaritis K. G., Dagdilelis V., Satratzemi M., “Ensuring the Quality of UCE for High-school Teachers, University of Macedonia, Greece”, European University Continuing Education (EUCEN), The Managers’ Handbook, pp.223-225, 2000.

   1994

   • Καλφακάκου Ρ., Σατρατζέμη Μ., «Προσδιορισμός της Οικογένειας των Μειζόνων Εφικτών Διανυσμάτων Γραμμικής Ανίσωσης», Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών , ΙΓ', σελ. 243-254, Θεσσαλονίκη, 1994.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (47 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Afroditi Stolaki, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, “Examining the effects of creativity, collaboration, creative diversity and autonomy on team creative performance”, Thinking Skills and Creativity, Volume 50, 2023, https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101415

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christina Tsita, Maya Satratzemi, Alexandros Pedefoudas, Charalabos Georgiadis, Maria Zampeti, Evi Papavergou, Syrago Tsiara, Eleni Sismanidou, Petros Kyriakidis, Dionysios Kehagias, Dimitrios Tzovaras, “A Virtual Reality Museum to Reinforce the Interpretation of Contemporary Art and Increase the Educational Value of User Experience”, Heritage 6 (5), 4134-4172, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Satratzemi, M., Stelios, X., & Tsompanoudi, D. (2023). Distributed Pair Programming in Higher Education: A Systematic Literature Review. Journal of Educational Computing Research, 61(3), 546–577.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Xinogalos, Stelios, and Maya Satratzemi. 2022. "The Use of Educational Games in Programming Assignments: SQL Island as a Case Study" Applied Sciences 12, no. 13: 6563

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • George TERZOPOULOS, Maya SATRATZEMI, Voice Assistants and Smart Speakers in Everyday Life and in Education, Informatics in Education 19(2020), no. 3, 473-490.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Karga, S. & Satratzemi, "Using explanations for recommender systems in learning design settings to enhance teachers’ acceptance and perceived experience", M. Educ Inf Technol (2019) 24: 2953.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. & Karamitopoulos, L. An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming. International Journal of Engineering Pedagogy, 9(2), 65-81, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, Alexander Chatzigeorgiou, Despina Tsompanoudi, “Factors affecting students’ performance in Distributed Pair Programming”, Journal of Educational Computing ResearchVolume 57, Issue 2, 1 April 2019, Pages 513-544

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, Despina Tsompanoudi, and Leonidas Karamitopoulos, “Examining Student Performance and Attitudes on Distributed Pair Programming,” Scientific Programming, vol. 2018, Article ID 6523538, 8 pages, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Soultana Karga, Maya Satratzemi, "A hybrid recommender system integrated into LAMS for learning designers", Journal of Education and Information Technologies, (2018), 23(3), 1297–1329, DOI: 10.1007/s10639-017-9668-0

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi, “An adaptive mechanism for Moodle based on automatic detection of learning styles”, Journal of Education and Information Technologies, (2018), 23(3), 1331–1357, DOI: 10.1007/s10639-017-9663-5

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, CMX: The Effects of an Educational MMORPG on Learning and Teaching Computer Programming, IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol.10, Issue 2, 219-235, 2017, DOI 10.1109/TLT.2016.2556666.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos S., Satratzemi M., Malliarakis C., «Microworlds, games, animations, mobile apps, puzzle editors and more: What is important for an introductory programming environment?», Education and Information Technologies, Vol. 22, Issue 1, 145–176, 2017, doi:10.1007/s10639-015-9433-1.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Despina Tsompanoudi, Satratzemi, M., Xinogalos, S., “Evaluating the Effects of Scripted Distributed Pair Programming on Students’ Performance and Participation”, IEEE Transactions on Education, Vol. 59, Issue 1, 24-31, 2016, doi:10.1109/TE.2015.2419192

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Despina Tsompanoudi, Satratzemi, M., Xinogalos, S., “Distributed Pair Programming using Collaboration Scripts: An Educational System and initial Results”, Informatics in Education, Vol. 14, No. 2, 291–314, 2015, DOI: 10.15388/infedu.2015.17

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Malliarakis, C., Satratzemi, M., Xinogalos, S., “Optimization of server performance in the CMX educational MMORPG for Computer Programming”, Computer Science and Information Systems, Vol. 11, No. 4. 1537–1553, (2014), doi: 10.2298/CSIS131220078M

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, “Designing educational games for computer programming: A holistic framework”, Electronic Journal of e-Learning, 12 (3), 281-297, 2014.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “Improving the educational process by joining SCORM with adaptivity: the case of ProPer”, International Journal of Technology Enhanced Learning, 4 (3), 231-249, 2012

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Kazanidis, Ioannis and Maya Satratzemi. "Adaptivity in ProPer: An Adaptive SCORM Compliant LMS." Distance Education Environments and Emerging Software Systems: New Technologies. IGI Global, 2011. 172-190. doi:10.4018/978-1-60960-539-1.ch011

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paltoglou, G., Salampasis, M., Satratzemi, “Modeling information sources as integrals for effective and efficient source selection”, Information Processing and Management, 47(1), 2011, 18-36, doi: 10.1016/j.ipm.2010.02.004.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Paltoglou, G., Salampasis, M., Satratzemi, “Collection-integral Source Selection for uncooperative distributed information retrieval environments”, Information Sciences, 180(14), 2010, 2763-2776, doi: 10.1016/j.ins.2010.03.020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, «Adaptivity in ProPer: an adaptive SCORM compliant LMS», Journal of Distance Education Technologies, 7, 2, 2009, 44-62, doi: 10.4018/jdet.2009040103.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • G. Paltoglou, M. Salambasis, M. Satratzemi, “A results merging algorithm for distributed information retrieval environments that combines regression methodologies with a selective download phase”, Information Processing & Management, 44, 4, 2008, 1580-1599, doi: 10.1016/j.ipm.2007.12.008

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi , Vassilios Dagdilelis, "Teaching Java with BlueJ: a Two-Year Experience", ACM SIGCSE Bulletin, 39, 3, 2007, 345, doi: 10.1145/1268784.1268914.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Stelios Xinogalos, Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, «Teaching Fundamental Notions of Object Oriented Programming with objectKarel», WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, 11, 3, 2006, 1022-1029
    • Maya Satratzemi, «Heuristic Algorithms for Graph Set Coloring Problem», International Journal of Pure and Applied Mathematics, 27(4), 2006, 477-489
    • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, Vassilios Dagdilelis, «An Introduction to Object-oriented programming with a didactic Microworld: objectKarel”, Computers & Education, 47, 2006, 148-171, Elsevier Publishers, doi: 10.1016/j.compedu.2004.09.005.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Georgios Evangelidis, Vassilios Efopoulos, Vassilios Dagdilelis, Maya Satratzemi, «WIPE: A programming environment for novices», ACM SIGCSE Bulletin, 37(3), 2005, 113-117, doi: 10.1145/1067445.1067479.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, «Using Hands-on Activities for Motivating Students with OOP Concepts before they are asked to Implement them», ACM SIGCSE Bulletin, 37(3), 2005, 380, doi: 10.1145/1067445.1067581

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, «The Hands-on Activities of the Programming Microworld objectKarel», ACM SIGCSE Bulletin, 37(3), 2005, 384, doi: 10.1145/1067445.1067586

     Προβολή Δημοσίευσης

    2004

    • Dagdilelis V., Satratzemi M., Evangelidis G., “Introducing Secondary Education Students to Algorithms and Programming”, Education and Information Technologies, vol.9, no.2, pp.159-173, 2004.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • Dagdilelis V., Evangelidis G., Satratzemi M., V. Efopoulos, C. Zagouras, «DELYS: A novel microworld-based educational software for teaching Computer Science subjects», Computers & Education, vol. 40, no. 4, pp.307–325, 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dagdilelis V., Satratzemi M., Evangelidis G., «Implementing a Nationwide System for Training Very Small Enterprises for ICT Innovation: the Greek Case», Educational Technology & Society, vol. 6, no. 1, 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • V. Dagdilelis, M. Satratzemi, G. Evangelidis, «What they really do? Attempting (once again) to model novice programmers’ behavior», ACM SIGCSE Bulletin, 34(3), 2002, 244.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Σατρατζέμη Μ., “AnimGraph: Ένα Σύστημα Οπτικοποίησης Αλγορίθμων της Θεωρίας Γραφημάτων και η Εμπειρική αξιολόγησή του ως Εργαλείο Μελέτης”, ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση, 3, 1, σελ. 35-52, 2002.
    • Xynogalos S, Satratzemi M., «An Integrated Programming Environment for Teaching the Object-Oriented Programming Paradigm», Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol.2510, pp.544-551, 2002.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2001

    • Satratzemi M., Dagdilelis V., Evangelidis G., «Telemachus: A system for submission and assessment of students programs», Learning Technology, IEEE Learning Technology Task Force (LTTF), vol. 3, no. 3, July 2001.
    • Satratzemi M., Dagdilelis V., Evangelidis G., «A System for Program Visualization and Problem-Solving Path Assessment of Novice Programmers”, SIGCE Bulletin, vol. 33, no. 3, pp. 137-14, 2001.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dagdilelis V., Satratzemi M., «Post’s Machine: a didactic microworld as an introduction to formal programming», Education and Information Technologies, vol. 6, no. 2, pp.123-141, 2001.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2000

    • Satratzemi M., Tsouros C., F. Harary, “An Heuristic Algorithm for Handling Multiple Responces”, Journal of Heuristics, vol. 6, pp.269-282, 2000.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1998

    • Satratzemi M., Margaritis K. G., Tsouros C., “An Algorithm for Prescribed Multiple Domination in Arbitrary Graphs”, Computers and Mathematics with Applications, vol.35, no. 8, pp.109-115, 1998.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dagdilelis V., Satratzemi M., “DIDAGRAPH: A Software for Teaching Graph Theory Algorithms”, SIGSE Bulletin, ACM Press, vol. 30, no. 3, pp.64-68, 1998.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1996

    • Tsouros C., Satratzemi M., “Optimal Solution of a Total Time Distribution Ρroblem”, Ιnternational Journal of Ρroduction Εconomics, vol. 35, pp.473-478, 1996.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1994

    • Tsouros C., Satratzemi M., “Supply Centers Αllocation under Βudget Restrictions Μinimizing the Longest Delivery Time”, Ιnternational Journal of Ρroduction Εconomics, vol.35, pp.373-377, 1994.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsouros C., Satratzemi M., “Οptimal Distribution of Supply Centers Ιnvolving Supply Capacity, Demands and Βudget Restriction”, Yugoslav Journal of Operations Research, (ΥUJOR), vol. 4, no. 2, pp.187-193, 1994.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1993

    • Tsouros C., Satratzemi M., “Tree Search Αlgorithms for the Dominating Vertex Set Ρroblem”, Ιnternatiοnal Journal of Computer Μathematics, vol. 47, pp.127-133, 1993.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1992

    • Tsouros C., Satratzemi M., “Μinimum Cost Αllocation of Supply Centers with Limitation on Time Delivery”, International Journal of Production Εconomics, vol. 26, pp.353-358, 1992.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (109 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Aikaterina Chatziavgeri, Maya Satratzemi, “Analysing Gaming Behaviour: Insights on Personality Traits”, Proceedings of the 22nd European Conference on e-Learning, 61-68, Pretoria, South Africa, 26 - 27 October 2023.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Athanasios Tsionas, Maya Satratzemi, “Educational Story Based Game for Capturing the Learner's Personality”, Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2023), 693-699, Twente, The Netherlands, 5-6 October 2023.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • MAYA SATRATZEMI, STELIOS XINOGALOS, KONSTANTINOS ZAFIROPOULOS, TANIA KARGA, IOANNA DAGDILELI, “THE ATTITUDES OF FACULTY MEMBERS TOWARDS ICT: A CASE STUDY IN A GREEK UNIVERSITY”, Proceedings of the 1st International Conference of the Network of Teaching and Learning Centers in Greece, Transforming Higher Education Teaching Practice, 135-142,

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • Aliki Christou, Maya Satratzemi, “Epistemic Network Analysis of Students’ Chat Data on a Collaborative Solving of Object-Oriented Programming Assignment”, Proceedings of 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2021), 3103-3112, 8th - 9th of November, 2021.
     • Terzopoulos George, Ioannis Kazanidis, Satratzemi Maya, Avgoustos Tsinakos, “A Comparative Study of Augmented Reality Platforms for Building Educational Mobile Applications”, Volume 1192 AISC, 2021, Pages 307-316, 13th International Conference on Interactive Mobile and Communication Technologies and Learning 2019, Thessaloniki, Greece, 31 October- 1 November, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Terzopoulos George, Satratzemi Maya, Tsompanoudi Despina, “Educational Mobile Applications On Computational Thinking And Programming For Children Under 8 Years Old”, Advances in Intelligent Systems and ComputingVolume 1192 AISC, 2021, Pages 527-538, 13th International Conference on Interactive Mobile and Communication Technologies and Learning 2019, Thessaloniki, Greece, 31 October- 1 November, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Despina Tsompanoudi, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, Karamitopoulos Leonidas, “Examining the Compatibility of Students in Distributed Pair Programming”, In Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning (ECEL 2019), 510-518, 7-8 November 2019, Copenhagen, Denmark.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi, “Finding an effective data mining algorithm for automatic detection of learning styles”, In Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning (ECEL 2019), 268-275, 7-8 November 2019, Copenhagen, Denmark.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stavros Tsikinas, Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, Lefkothea Kartasidou, “Designing a Serious Game for Independent Living Skills in Special Education”, Proceedings 13th European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2019), Odense, Denmark On the 3 - 4 October 2019

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Georgios Terzopoulos, Maya Satratzemi, “Voice Assistants and Artificial Intelligence in Education”, ACM International Conference Proceeding Series26 September 2019, Article number a34, 9th Balkan Conference on Informatics, Article No. 34, Sofia, Bulgaria, 26-28 September 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi, "Analysis of Students' Navigational Behaviour in a Moodle Course", In Proceedings of the 17th European Conference on e-Learning (ECEL18), 1-2 November 2018, Athens, Greece, 226-234.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ιωάννης Καραγιάννης, Μάγια Σατρατζέμη, "Μηχανισμοί προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης", 11th Pan-Hellenic & International Conference ICT in Education 2018 (HCICTE 2018), 19-21 October 2018, Thessaloniki, Greece, 403-410.
     • Christina Tsita, Maya Satratzemi, "How serious games in cultural heritage are being evaluated", 11th Pan-Hellenic & International Conference ICT in Education 2018 (HCICTE 2018), 19-21 October 2018, Thessaloniki, Greece, 97-104.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D., and Karamitopoulos, L. (2018). A Two-year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. 11th Pan-Hellenic and International Conference ICT in Education 2018 (HCICTE 2018), Thessaloniki, 19-21 October 2018, 291-298.

     2017

     • Soultana Karga, Maya Satratzemi , “Exploiting Recommender Systems in Learning Design”, 9th International Conference in Open and Distance Learning - Learning Design, Athens, November 23-26 2017, 154-167

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi, “Α Technique to Adapt Course Presentation in Moodle”, In Proceedings of the 17th European Conference on eLearning (ECEL2017), Kidmore End : 247-255. Kidmore End: Academic Conferences International Limited. (Oct 2017).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S Xinogalos, M Satratzemi, A Chatzigeorgiou, D Tsompanoudi, “Student perceptions on the benefits and shortcomings of distributed pair programming assignments”, Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017 IEEE, 1513-1521, DOI: 10.1109/EDUCON.2017.7943050

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D. and Chatzigeorgiou, A. (2016). Monitoring an OOP Course Through Assignments in a Distributed Pair Programming System. In: Z. Budimac, Z. Horvath, T. Kozsik (eds.): Proceedings of the SQAMIA 2016: 5th Workshop of Software Quality, Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications, Budapest, Hungary, 29.-31.08.2016, Vol. 1677, ISSN: 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-1677/, 97-104.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi, “Α Technique to Enhance Motivational Appeal of Moodle: Design and Evaluation”, In Proceedings of the 15th European Conference on eLearning (ECEL2016), 27 - 28 October 2016, Prague, Czech, 2016, 351-356.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stavros Tsikinas, Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, “Review on Serious Games for People with Intellectual Disabilities and Autism”, In Proceedings of the Proceedings of 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016), 6-7 October, Paisley, Scotland, 2016, 696-703.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Xinogalos, S., Malliarakis, C., Tsompanoudi, D. and Satrtatzemi, M. (2015). “Microworlds, Games and Collaboration: three effective approaches to support novices in learning programming”. In Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference (BCI '15). ACM, New York, NY, USA, Article 39, 8 pages, doi:10.1145/2801081.2801094.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, “CMX: IMPLEMENTING AN MMORPG FOR LEARNING PROGRAMMING”, Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2014), 9-10 October, Berlin, Germany, 346-355 (Game competition ECGBL 2014, 1st winner, category: “Installed on a computer Game Winner”, http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2014/ecgbl14-home.htm)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Soultana Karga, Maya Satratzemi , “Mentor: A hybrid Recommender System in order to support teachers in Learning Design authoring process”, Proceedings of ICALT 2014, July 7-9, Athens, Greece, 522-523, doi: 10.1109/ICALT.2014.154.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Karagiannis, Maya Satratzemi Comparing “LMS and AEHS: Challenges for Improvement with Exploitation of Data Mining”, Proceedings of ICALT 2014, July 7-9, Athens, Greece, 2014, 65-66, doi: 10.1109/ICALT.2014.29

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Despina Tsompanoudi, Maya Satratzemi, “A web-based Authoring Tool for Scripting Distributed Pair Programming”, Proceedings of ICALT 2014, July 7-9, Athens, Greece, 2014, 259-263, doi: 10.1109/ICALT.2014.81

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, “Integrating learning analytics in an educational MMORPG for computer programming” Proceedings of ICALT 2014, July 7-9, Athens, Greece, 2014, 233-237, doi: 10.1109/ICALT.2014.74.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M. & Samaras, N. 2014. A User-Centered Evaluation of a Web Based Patent Classification Tool. In proceedings of the MindTheGap'14 workshop, Berlin, Germany, 4-7 March 2014.

     2013

     • Giachanou, A., Salampasis, M., Satratzemi, M. & Samaras, N. Report on the CLEF-IP 2013 Experiments: Multilayer Collection Selection on Topically Organized Patents. In proceedings of the CLEF-IP 2013 workshop, Valencia, Spain, 23-26 September 2013.
     • Christos Malliarakis; MAYA Satratzemi; Stelios Xinogalos. Towards optimizing server performance in an educational MMORPG for teaching computer programming. In: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013. American Institute of Physics, 2013. p. 345-348.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, « A holistic framework for the development of an educational game aiming to teach computer programming», Proceedings of the 7th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2013), 359-386, 3-4 October, Porto, Portugal.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, «Towards a new Massive Multiplayer Online Role Playing Game for introductory programming», Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI 2013- ACM), 156-163, 19-21 September, Thessaloniki, Greece, doi:10.1145/2490257.2490284.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Despina Tsompanoudi, Maya Satratzemi, «Exploring the effects of Collaboration Scripts embedded in a Distributed Pair Programming System», 18th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2013), 225-230, Canterbury, United Kingdom, 1-3 July, 2013, doi: 10.1145/2462476.2462500.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Χρήστος Μαλλιαράκης, Στέλιος Ξυνόγαλος, Μάγια Σατρατζέμη, «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" - Βόλος, 27-30 Σεπ 2012
     • Τσομπανούδη Δέσποινα, Σατρατζέμη Μάγια, Συνεργατικός Προγραμματισμός από Απόσταση και Προσαρμοστική Υποστήριξη της Συνεργασίας, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής της Πληροφορικής, Φλώρινα, 2012, 73-82.
     • Christos Malliarakis, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, «Towards the Constructive Incorporation of Serious Games Within Object Oriented Programming», 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 301-308, 4-5 October, Cork, Ireland.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Despina Tsompanoudi, Maya Satratzemi, «Enhancing adaptivity and intelligent tutoring in Distributed Pair Programming systems to support novice programmers», 3rd International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2011, 339-344, Noordwijkerhout, Ηolland, 6-8 May, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Ξυνόγαλος Στέλιος, Σατρατζέμη Μάγια, Συγκριτική Μελέτη των Εκπαιδευτικών Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων BlueJ & jGRASP, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής της Πληροφορικής, Αθήνα, 2010, 31-40.
     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, «Restrictions and Abilities of Scorm adoption by Adaptive Educational Hypermedia Systems”, 7th pan-Hellenic Conference with International Participation – ICT in Education, vol.I, pp.119-126, Korinthos, 23-26 September, 2010.
     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “Modelling User Progress and Visoualizing Feedback: The Case of PROPER”, 2nd International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2010, 46-53.

     2009

     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “User progress feedback in an adaptive e-learning Environment”, IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2009, Rome, Italy, 546-547
     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “Efficient authoring of SCORM courseware adapted to user learning style: the case of ProPer SAT”, Lecture Notes in Computer Science (5686) Advances in Web Based Learning - ICWL 2009, 196-205, doi: 10.1007/978-3-642-03426-8_25.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, “A Long-Term Evaluation and Reformation of an Object Oriented Design and Programming Course”, The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALΤ 2009), 64-66 (Best award paper), doi: 10.1109/ICALT.2009.131.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, “Applying learning styles to SCORM compliant courses”, The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALΤ 2009), 147-151, doi: 10.1109/ICALT.2009.127

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Paltoglou, M. Salambasis, M. Satratzemi, “Simple Adaptation of data Fusion Algorithms for Source Selection”, Advances in Information Retrieval, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 5478, M. Boughamen et al. (Eds), 497-508, 2009, doi: 10.1007/978-3-642-00958-7_44.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Paltoglou, G., Salampasis, M., Satratzemi, M., “Integral Based Source Selection for Uncooperative Distributed Information Retrieval Environments”, In Proc. Large-Scale Distributed Systems for Information Retrieval (LSDS-IR'08), 67-74, doi: 10.1145/1458469.1458475

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, Vassilios Dagdilelis, “An analysis of students’ difficulties with ArrayList object collections and proposals for supporting the learning process”, The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALΤ 2008), July 1-4, 2008, 180-182, doi: 10.1109/ICALT.2008.159

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Paltoglou, M. Salambasis, M. Satratzemi, “A Comparison of Centralized and Distributed Information Retrieval Approaches”, Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Proceedings IEEE Computer Society, 21-25, doi: 10.1109/PCI.2008.18.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Kazanidis I., Satratzemi M. (2008) Adaptivity in a SCORM Compliant Adaptive Educational Hypermedia System. In: Leung H., Li F., Lau R., Li Q. (eds) Advances in Web Based Learning – ICWL 2007. ICWL 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol 4823. Springer, Berlin, Heidelberg, doi:10.1007/978-3-540-78139-4_18.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Paltoglou, M. Salambasis, M. Satratzemi, “Hybrid results Merging”, ACM Sixteenth Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2007), November 6-9, 2007, Lisbon, Portugal, 321-430, doi: 10.1145/1321440.1321487

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Paltoglou G., Salampasis M., Satratzemi M. (2007) Results Merging Algorithm Using Multiple Regression Models. In: Amati G., Carpineto C., Romano G. (eds) Advances in Information Retrieval. ECIR 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol 4425. Springer, Berlin, Heidelberg, doi: 10.1007/978-3-540-71496-5_18.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi, Vassilios Dagdilelis, «A COMPARISON OF TWO OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING ENVIRONMENTS FOR NOVICES», IASTED International Conference on Computers and Advanced technology in Education (CATE2007), October 8 – 10, 2007, Beijing, China, 49-54.
     • Ioannis Kazanidis, Maya Satratzemi, "Combine Adaptive Education Hypermedia and SCORM compliant Learning Management Systems", The 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALΤ 2007), July 18-20, 2007, Niigata, Japan, 330-331, doi: 10.1109/ICALT.2007.97

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stelios Xinogalos, Maya Satratzemi , Vassilios Dagdilelis, "Re-designing an OOP course based on BlueJ", The 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALΤ 2007), July 18-20, 2007, Niigata, Japan, 660-664, doi: 10.1109/ICALT.2007.214

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Paltoglou, M. Salambasis, M. Satratzemi, “Using linkage information to approximate the distribution of relevant documents in DIR”, 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), 423-431

     2006

     • Εφοπούλου Αναστασία, Σατρατζέμη Μάγια, Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος, «WEBPAQ: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Αξιολόγησης για το Μάθημα του Προγραμματισμού», 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ -ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ETΠE 2006), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006, 211-218.
     • Σατρατζέμη Μάγια, Ξυνόγαλος Στέλιος, Δαγδιλέλης Βασίλης, «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: μια επισκόπηση», 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ -ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ETΠE 2006), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006, 899-906.
     • Maya Satratzemi, «A Heuristic Algorithm for the Radio-T-Coloring Problem», Πρακτικά 18ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Κοζάνη 15-17 Ιουνίου, 2006, 699-708.
     • Stelios Xinogalos, Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, «Evaluating objectKarel - an educational programming environment for object oriented programming», Current Developments in Technology-Assisted Education 2 (IV International Conference on Multimedia and ICTs in Education (m-ICTE2006), Seville, Spain, 22-25 November 2006, 821-825

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. FOLIAS, V. DAGDILELIS, M. SATRATZEMI, G. EVANGELIDIS, «Introducing CS-major Students to parallel programming using StarLogo», 5th WSEAS International Conference on Education and educational Technology (EDU’06), Tenerife, Spain, 16-18 December 2006, 99-103
     • Stelios Xinogalos, Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, «An Objects-First Approach to Teaching Object Orientation based on objectKarel», 5th WSEAS International Conference on Education and educational Technology (EDU’06), Tenerife, Spain, 16-18 December 2006, 93-98.
     • Stelios Xinogalos, Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, «Studying Students’ Difficulties in an OOP Course based on BlueJ», IASTED International Conference on Computers and Advanced technology in Education (CATE2006), October 4-6, 2006, Lima, Peru, 82-87

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stelios Xinogalos, Maya Sartatzemi, Vassilios Dagdilelis, Georgios Evangelidis, “Teaching OOP with BlueJ: A Case Study”, 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALT 2006), July 5-7, 2006, Kerkrade, The Netherlands, 944-946, doi: 10.1109/ICALT.2006.1652599

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Maya Satratzemi, “Heuristic Algorithms for the Set-Coloring Problem”, Proceedings CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES: FROM THEORY TO APPLICATIONS (ICTAA’ 2004), Damascus, Syria, 24-28 April, 2006.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2005

     • Σ. Ξυνόγαλος, Μ. Σατρατζέμη, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, "Η Διδασκαλία της Κληρονομικότητας στον Προγραμματιστικό Μικρόκοσμο objectKarel", Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Η Διδακτική της Πληροφορικής (σε CD), Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005.
     • Κ. Καγκάνη, Β. Δαγδιλέλης, Μ. Σατρατζέμη, Γ. Ευαγγελίδης, "Μία Μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms", Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Η Διδακτική της Πληροφορικής (σε CD), Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005.
     • Maya Satratzemi, Vassilios Dagdilelis, Katerina Kagani, “Teaching Porgramming with robots: A case Study on Greek Secondary Education”, P. Bozanis, E.N. Houstis, (Eds.), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 3746, 502-512, 2005, doi: 10.1007/11573036_47

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vassilios Dagdilelis, Maya Satratzemi, Katerina Kagani, «Teaching (with) Robots in Secondary Schools: some new and not-so-new didactic problems», 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (EEEE ICALT 2005), Kaohsiung, Taiwan, July 5-8, 2005, 757-761, doi: 10.1109/ICALT.2005.255.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Maya Satratzemi, Constantin Tsouros, «A Heuristic Algorithm for the List Multicoloring of a Random Graph», 7th Balkan Conference on Operational Research, Constanta, Romania, May 25-28, 2005

     2004

     • Β. Δαγδιλέλης, Μ. Σατρατζέμη, Γ. Ευαγγελίδης. «Βασικές αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού», Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές, σ. 56-71, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004.
     • Ξυνόγαλος Στέλιος, Σατρατζέμη Μάγια, «Η Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό: Διδακτικά Προβλήματα και Μεθοδολογίες για την Αντιμετώπισή τους», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2004, 133-142 (τόμος Β).
     • Σατρατζέμη M. , Καγκάνη A., “Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού με τη Βοήθεια Φυσικών Μηχανικών Μοντέλων”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική & Εκπαίδευση (ΣΕΠΔΕΘ 2004), Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2004.
     • Xinogalos S., Satratzemi M., "Introducing Novices to Programming: a review of Teaching Approaches and Educational Tools", in proc. International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004), Orlando, USA, July 21-25, 2004.
     • Xynogalos S., Satratzemi M., "Studying Novice Programmers' Attitudes in Developing and Implementing Algorithms Using an Educational Programming Environment", in proc. the International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2004) and the 10th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2004), Orlando, USA, July 21-25, 2004.
     • Satratzemi M., Tsouros C., “A Heuristic Algorithm for the Set T-Coloring Problem”, in proc. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES: FROM THEORY TO APPLICATIONS (ICTAA’ 2004), Damascus, Syria, 19-23 April, pp. 1-6, 2004.
     • Dagdilelis V., Satratzemi M., «Training teachers in the didactic uses of ICT: more than fluency is needed», in proc. SITE 2004—Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Atlanta, USA, March 1-6, pp. 4065-4068, 2004.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • Xynogalos S., Satratzemi M., “Students’ Practices in Developing and Implementing Algorithms: An Empirical Study”, in proc. 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2003), Athens, Greece, 2003.

     2002

     • Σατρατζέμη Μ., Δαγδιλέλης Β., Ευαγγελίδης Γ., «Μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Της Επικοινωνίας Στην Εκπαίδευση, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, σελ. 289-298, 2002.
     • Σατρατζέμη Μ., Ξυνόγαλος Σ., «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα βασισμένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Της Επικοινωνίας Στην Εκπαίδευση, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, σελ. 87-96, 2002.
     • Satratzemi M., “An Algorithm for Finding the Location–Domination Number on Arbitrary Graphs”, in proc. 16th International Conference Systems for Automation of Engineering and Research (SAER-2002), Varna, BULGARIA, September 20-22, pp. 117-122, 2002.
     • Dagdilelis V., Satratzemi M., Evangelidis G., «What they really do? Attempting (once again) to model novice programmers’ behavior», in proc. 7th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE’2002-ACM), Denmark, June 24-26, pp. 244, 2002.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Satratzemi M., “Locating-Dominating sets on arbitrary graphs”, in proc. 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, May 22-25, 2002.

     2001

     • Εφόπουλος Β., Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., Ευαγγελίδης Γ., «XWeb-Compiler-Ένα Διαδικτυακό Προγραμματιστικό Περιβάλλον με υποστήριξη Βάσεων Δεδομένων για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού», Πρακτικά του συνεδρίου Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, Ρόδος, Δεκέμβριος, 2001.
     • Ξυνόγαλος Σ., Σατρατζέμη Μ., «Αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων περιβαλλόντων προγραμματισμού για αρχαρίους», Πρακτικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου, σελ. 515-520, 2001.
     • Satratzemi M., Dagdilelis V., Evangelidis G., Efopoulos V., «An Educational Programming Environment for Novices», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Πληροφορική (της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής ΕΠΥ), σελ. 352-361, 2001.
     • Σατρατζέμη Μ., «Ένα Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Προγραμμάτων για την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία του Προγραμματισμού», Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, 25-27 Μαΐου, 2001.
     • Εφόπουλος Β., Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., Κασκάλης Θ., Ευαγγελίδης Γ., «DBSchoolLab: Ένα σύστημα για τη διαχείριση ασκήσεων και διαγωνισμάτων στο σχολικό περιβάλλον», Πρακτικά του συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση, Ρέθυμνο, σελ. 496-508, 2001.
     • Satratzemi M., «Studying Graph Algorithms using AnimGraph: An Empirical Study», in proc. Fifth Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2001), Athens, Greece, pp. 352-356, 2001.
     • Evangelidis G., Dagdilelis V., Satratzemi M., “X-Compiler: Yet Another Integrated Novice Programming Environment”, in proc. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2001), Madison, USA, August 6-8, pp. 166-169, 2001.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2000

     • Δαγδιλέλης Β., Ευαγγελίδης Γ., Σατρατζέμη Μ., Β. Εφόπουλος, Φ. Κολοβός, «Το Περιβάλλον Χ: Ενας Μικρόκοσμος για μια Εισαγωγή στον Προγραμματισμό», Πρακτικά του Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση του (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ.), Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
     • Ξυνόγαλος Σ., Σατρατζέμη Μ., Δαγδιλέλης Β., «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή Συμμετοχή–οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα, Οκτώβριος, σελ. 115-124, 2000.
     • Σατρατζέμη Μ., Χατζηαθανασίου Κ., Δαγδιλέλης Β., «AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθημάτων Προγραμματισμού», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή Συμμετοχή–οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα, Οκτώβριος, σελ. 125-135, 2000.
     • Μαργαρίτης Κ., Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., Συκοπετρίτης A., “Μεταβάλλοντας το εκπαιδευτικό πανόραμα: η περίπτωση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής”, Πρακτικά του Συνεδρίου Τεχνολογία και Κοινωνία των Πληροφοριών, Αθήνα, Ιούνιος, 232-241, 2000.
     • Satratzemi M., Dagdilelis V., “Telemachus an Effective Electronic Marker of the Students’ Programming Assignments”, in proc. 5th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE’2000-ACM), Helsinki, Finland, July 11-13, pp. 191, 2000.

     1999

     • Σατρατζέμη Μ., Δαγδιλέλης Β., Μαργαρίτης Κ., Μιχαήλ Σ., Παπανικολάου Σ., "Ενας Διδακτικός Μικρόκοσμος για μια Εισαγωγή στον προγραμματισμό: το Ρομπότ Karel”, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή-Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, Οκτώβριος, σελ. 250-255, 1999.
     • Σατρατζέμη Μ., Χατζηαθανασίου Κ., Δαγδιλέλης Β., “AnimGraph: An Animated Graph Environment”, in Proceedings of the 7th Hellenic Conference on Informatics, (EPY), Ιωάννινα, Αύγουστος, II. σελ. 115-II.123, 1999.
     • Dagdilelis V., Satratzemi M., “Didactics Too, not only Teaching”, in proc. 4th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ItiCSE’99-ACM), Cracow, Poland, pp. 183, June 27–July 1, 1999.

     1998

     • Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., “Λογισμικό για την Διδασκαλία και την Ερευνα στη Θεωρία Γραφημάτων; Αλγόριθμοι και Διδακτικά Προβλήματα”, Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Ερευνας (E.E.E.E), Σάμος, Σεπτέμβριος, σελ. 1231-1244, 1998.
     • Satratzemi M., Dagdilelis V., “Excess Domination in Graphs”, in proc. Fourth Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA '98), Athens, Greece, pp. 753-759, 1998.

     1997

     • Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., “Η μηχανή του Post: ένας διδακτικός μικρόκοσμος για την εισαγωγή στον τυπικό προγραμματισμό”, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Αθήνα, Δεκέμβριος, σελ. 193-203, 1997.
     • Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., “Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Στήριξη της Διδασκαλίας : η Περίπτωση του Project Πυθαγόρας”, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Πάτρα, Ιούνιος, σελ. 78-90, 1997.
     • Satratzemi M., Dagdilelis V., “Maximal Covering Location Problem with Multiple Coverage Requirements”, in proc. Fourth Βalkan Conference on Οperational Research, Thessaloniki, Greece, October, pp.922-930, 1997.
     • Dagdilelis V., Satratzemi M., “Using Emil Post’s Machine for an introduction to Formal Programming”, in proc. Second Conference on Intergrating Technology into Computer Science Education (ItiCSE’97-ACM), Uppsala, Sweden, June, pp.147, 1997.

     1995

     • Satratzemi M., Tsouros C., “Response Units Number for Covering Demands That Require Multiple Response”, in proc. Third Βalkan Conference on Οperational Research, Thessaloniki, Greece, October, pp.556-565, 1995.
     • Satratzemi M., Margaritis K. G., Tsouros C., “Prescribed Multiple Domination in Graphs”, in proc. International Digital Signal Processing (DSP '95), Cyprus, June, pp.287-293, 1995.

     1994

     • Σατρατζέμη Μ., “Aριστη Χωροθέτηση Υπηρεσιών σε Δίκτυο με Κριτήριο το Χρόνο Εξυπηρέτησης”, Πρακτικά 10ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Ερευνας, Χανιά, Νοέμβριος, σελ. 283-290, 1994.
     • Satratzemi M., Tsouros C., “Double Domination Αlgorithms in Graphs”, in proc. Second Ηellenic Εuropean Conference on Μathematics and Ιnformatics (HERMIS '94) Αthens, Greece, September, pp.509-516, 1994.

     1993

     • Tsouros C., Satratzemi M., “Οptimal Distribution of Supply Centers Ιnvolving Supply Capacity, Demands and Βudget Restriction”, in proc. Second Βalkan Conference on Οperational Research, Thessaloniki, October, pp.530-536, 1993.
     • Margaritis K. G., Satratzemi M., Kalfakakou R., “Ρarallel and Distributed Αlgorithms for Οptimising a Νonlinear Function Subject to a Linear Constraint”, in proc. Second Βalkan Conference on Οperational Research, Thessaloniki, October, pp.571-583, 1993.

     1992

     • Satratzemi M., Margaritis K. G., “Οn the Distributed Ιmplementation of an Αlgorithm for Finding Μinimum Dominating Sets”, in proc. First Ηellenic Εuropean Conference on Μathemathics and Ιnformatics (HERMIS '92), Αthens, Greece, September, pp.391-398, 1992.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2000

      • Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ., Χατζηαθανασίου Κ., “Πληροφορική τεχνολογία και διδακτική έρευνα: μια μελέτη περίπτωσης", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2000.
      • Dagdilelis V., Satratzemi M., Evangelidis G., “The Interaction between ICT and Didactics", παρουσιάστηκε στο European Conference on Education Research ECER’2000, Edinburg, 20-23 September 2000.
      • Evangelidis G., Dagdilelis V., Satratzemi M., Efopoulos V., “Educational Software using direct object manipulation techniques to teach Computing Systems”, παρουσιάστηκε στο 7th International Conference on Integrating Learning Technology, Manchester, 11th-13th September 2000.
      • Evangelidis G., Dagdilelis V., Efopoulos V., Satratzemi M., “FIESTA of CS: A Fully Interactive Educational Software for the Teaching of Computing Systems in Secondary Education”, poster presentation, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-Media 2000), AACE- Association for the Advancement of Computing in Education, Montreal, Canada, June 26-July 1, 2000.

      1999

      • Dagdilelis V., Satratzemi M., “The Introduction of New technologies in the Greek Educational System: Some Questions”, European Conference on Education Research ECER’99, δημοσιευμένο στη διεύθυνση http://gps.leeds.ac.ul/cgi-bin/ucs/brs_engine_v1, Lahti, Finland, September 22-25, 1999.

      1998

      • Dagdilelis V., Satratzemi M., “Post's Machine Picoworld as a Bridge between Programming and Mathematics: Didactic Considerations”, International Conference of the Teaching of Mathematics, Samos, Greece, July 3-6 1998.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font