Μαντάς Μιχαήλ
 • 2310-891773
 • mmadas uom.gr
 • Γραφείο: Γ5, 520

  Μαντάς Μιχαήλ

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφοδιαστική Αλυσίδα - Μεταφορές

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "A Critical Assessment of Airport Demand Management: Strategies, Implications, and Potential for Implementation", Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc. in Decision Sciences), Ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
  • Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (ΕΕΜ), Κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Βέλτιστη Λειτουργία και Κατανομή Πόρων σε Συστήματα Μεταφορών
  • Αξιολόγηση Λειτουργίας και Επίδοσης Συστημάτων Μεταφορών
  • Πολιτική Μεταφορών
  • Τιμολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
  • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα στα Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
  • Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
   (ΠΛ0931)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Semester: 6th (Spring) | Orientation: TM- Compulsory | Weekly hours: 3 | ECTS: 5

  Instructors:         Mantas Michael

  General Competences

  The course aims to present topics related to the design, planning and operation of logistics and supply chain business functions of contemporary companies and organizations.

  Course Content

  The course covers the following thematic sections: i) introduction, structure and basic concepts of Supply Chain Management (SCM), ii) role and importance of SCM, iii) SCM operations and functions, iv) customer service, v) demand forecasting, vi) distribution channels, vii) inventory management, viii) warehousing, ix) freight transport and x) Greek and international logistics.

  Assessment

  Written final examination 60%

  Coursework 40%

   

  Course Bibliography

  (One of the following):

  41955004 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Chopra Sunil - Meindl Peter, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-465-1

  50659353 Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Τύπος: Σύγγραμμα, Bowersox D., Closs D., Cooper M., Bowersox J., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258413

  68379795 Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Τύπος: Σύγγραμμα, Christopher Martin, 2017, Κριτική, ISBN: 978-960-586-187-2

  22679252 LOGISTICS Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Τύπος: Σύγγραμμα, Alan Harrison,Remko Van Hoek,Δ. Γιαννακόπουλος,Σ. Μοσχούρης, 2012, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-960-89407-8-9

   

  Additional material

  ()

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ΠΛ0622)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) ρόλος και σπουδαιότητα της ΔΕΑ, iii) λειτουργία της ΔΕΑ, iv) εξυπηρέτηση πελατών, v) πρόβλεψη ζήτησης, vi) κανάλια διανομής, vii) διαχείριση αποθέματος, viii) αποθήκευση, ix) εμπορευματικές μεταφορές και x) τα logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική γραπτή εξέταση (60%), Εργασία και παρουσίαση (40%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41955004 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Chopra Sunil - Meindl Peter, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-465-1

  50659353 Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Τύπος: Σύγγραμμα, Bowersox D., Closs D., Cooper M., Bowersox J., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258413

  68379795 Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Τύπος: Σύγγραμμα, Christopher Martin, 2017, Κριτική, ISBN: 978-960-586-187-2

  22679252 LOGISTICS Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Τύπος: Σύγγραμμα, Alan Harrison,Remko Van Hoek,Δ. Γιαννακόπουλος,Σ. Μοσχούρης, 2012, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-960-89407-8-9

  Συμπληρωματικό υλικό

  1. Μαρινάκης, Ι. και Α. Μυγδαλάς, (2008), Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.
  2. Jonsson, P., (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill.
  3. Chopra, S., and P. Meindl, (2013), Su

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
   (ΠΛ0523)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ταμπούρης Ευθύμιος, Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων/λογισμικού, π.χ. Microsoft Project)
  • Εφαρμογή αρχών διαχείρισης έργων και εξάσκηση σε “πραγματικές συνθήκες” (π.χ. έργα μικρής κλίμακας)
  • Λήψη αποφάσεων
  • Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  • Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  • Συγγραφή κειμένων (writingskills)
  • Ομαδική εργασία, ηγεσία, αλτρουισμός
  • Αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση
  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου,
  • επιλέγουν το κατάλληλο έργο προς υλοποίηση,
  • σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή ενός έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών – Work Breakdown Structure/WBS),
  • εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method – CPM),
  • προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων,
  • εφαρμόζουν μεθόδους κοστολόγησης και να ελέγχουν τη χρονική κατανομή του κόστους ενός έργου,
  • εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών σε ένα έργο,
  • εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, καθώς και την επανεξέταση και βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης ενός έργου και
  • εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση και τεκμηρίωση του έργου

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο μαθήματος
  Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, τη διαχείριση αλλαγών και κινδύνων, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την αξιολόγηση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση της θεωρίας μέσα από την πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στη διαχείριση σύγχρονων έργων με έμφαση σε έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT project management).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες / φάσεις στον κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου:
  • Φάση Ορισμού: Αντικείμενο και Εκκίνηση Έργου
  • Φάση Ορισμού: Ορισμός και Επιλογή Έργου
  • Φάση Σχεδίασης: Λειτουργία Ομάδας
  • Φάση Σχεδίασης: Δομή Ανάλυσης Εργασιών
  • Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Έργου μέσω Κρίσιμης Αλυσίδας
  • Φάση Σχεδίασης: Χρονικός Προγραμματισμός και Διαγράμματα Gantt
  • Φάση Σχεδίασης: Σχεδιασμός Κόστους
  • Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Αλλαγών και Κινδύνων
  • Φάση Υλοποίησης: Εξασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Έργου
  • Φάση Υλοποίησης: Υλοποίηση Έργου
  • Φάση Αξιολόγησης: Αποτίμηση Έργου και Επανεξέταση
  • Φάση Αξιολόγησης: Βελτίωση της Απόδοσης ενός Έργου

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 4-5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση έργου και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στην τάξη). Στα πλαίσια του έργου (project), οι φοιτητές (ομάδες 4-5 ατόμων) καλούνται να προτείνουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ένα έργο μικρής κλίμακας σε «πραγματικές συνθήκες» εργασίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει θέματα ακαδημαϊκού περιεχομένου και παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών (projects). Σε κάθε κύρια φάση του έργου (περίπου ανά 3-4 εβδομάδες) πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή δημόσιων παρουσιάσεων από τις Ομάδες Έργου και τον Υπεύθυνο Διαχειριστή του Έργου και παρέχεται ανατροφοδότηση. Tα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών (projects) περιλαμβάνουν τα εξής: i) περιγραφή έργου (φάση ορισμού έργου), ii) παρουσιάσεις των εκθέσεων προόδου (Progress Reports), iii) baseline report (φάση σχεδιασμού έργου), iv) παραδοτέα (φάση υλοποίησης έργου), v) ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις ελέγχου (Midterm/Fina lReview) (φάση ελέγχου του έργου),vi) τελική αναφορά (φάση ολοκλήρωσης του έργου) και vii) ομαδική και ατομική αυτό-αξιολόγηση (φάση αξιολόγησης του έργου).

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1. Phillips, J. (Επιμέλεια: Ν. Κατσώνης), Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2ηΈκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2007.
  2. Maylor, H. (Επιμέλεια: Κ. Καρανικολός, Π. Σταυρόπουλος), Διαχείριση Έργων, 3η Αγγλική Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.
  3. Burke, R. (Επιμέλεια: Κ. Κηρυττόπουλος, Ε. Ρόκου), Διαχείριση Έργου: Αρχές και Τεχνικές, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2014.
  4. Kerzner, H. (Επιμέλεια: Στ. Κατσαβούνης), Διοίκηση Έργων, 11η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
  5. Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5thEdition, 2013.

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά
  Project Management Journal
  International Journal of Project Management
  International Journal of Information Technology Project Management
  International Journal of Managing Projects in Business
  International Journal of Project Organisation and Management

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις μαθήματος

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
   (ΠΛ0819)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη αποφάσεων που άπτονται της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων ΔΕΑ, καθώς και την εισαγωγή και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στα logistics και τη ΔΕΑ.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) λειτουργία και κύριες δραστηριότητες των logistics, iii) αποθήκευση, iv) χωροθέτηση εγκαταστάσεων, v) μαθηματική προτυποποίηση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) πληροφοριακά συστήματα για τα logistics και τη ΔΕΑ και vii) ειδικά θέματα και σύγχρονες τάσεις στη ΔΕΑ. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εκμάθηση λογισμικού βελτιστοποίησης των διαδικασιών και αποφάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική γραπτή εξέταση (100%), Προαιρετική εργασία και παρουσίαση (max bonus 30%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41955004 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Chopra Sunil - Meindl Peter, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-465-1

  50659353 Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Τύπος: Σύγγραμμα, Bowersox D., Closs D., Cooper M., Bowersox J., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258413

  68379795 Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Τύπος: Σύγγραμμα, Christopher Martin, 2017, Κριτική, ISBN: 978-960-586-187-2

  1053 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ι. - ΜΥΓΔΑΛΑΣ Α., 2008, Εκδόσεις "σοφία", ISBN: 978-960-6706-17-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Συμπληρωματικό υλικό
  1. Jonsson, P., (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill.

  2. Chopra, S., and P. Meindl, (2013), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 5th Edition, Pearson Education.

  3. Jacobs, F.R. and R.B. Chase
  (Επιμέλεια Δ. Ασκούνης, Ι. Μαρινάκης, Α. Νεάρχου), (2012), Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8 στο Βιβλίο: Εισαγωγή Στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ε. Σαλαβού, ISBN: 978-618-83313-1-0, Εκδόσεις ΟΠΑ , Αθήνα, 2018.

   2013

   • Madas, M.A., K.G. Zografos, “Implementation of Airport Demand Management Strategies: A European Perspective”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.
   • Zografos, K.G., G. Andreatta, M.J.A. van Eenige, and M.A. Madas, “Decision Support Systems for Integrated Airport Performance Assessment and Capacity Management”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.

   2010

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8.1 στο Βιβλίο: Μάνατζμεντ, Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού, ISBN: 9789607745248, Εκδοτικός Οίκος Rosili, Αθήνα, 2010.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Comparative Efficiency Analysis of Major International Airlines Using Data Envelopment Analysis: Exploring Effects of Alliance Membership and Other Operational Efficiency Determinants", Journal of Air Transport Management, accepted.

    2017

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and K.N. Androutsopoulos, "Increasing Airport Capacity Utilisation through Optimum Slot Scheduling: Review of Current Developments and Identification of Future Needs", Journal of Scheduling, Vol. 20, Issue 1, pp. 3-24, 2017.
    • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, and M.A. Madas, "Minding the Gap: Optimizing Airport Schedule Displacement and Acceptability", Transportation Research Part A - Policy and Practice, in press.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and Y. Salouras, "A Decision Support System for Total Airport Operations Management and Planning", Journal of Advanced Transportation, Vol. 47, Issue 2, pp. 170-189, 2013.

    2012

    • Zografos, K.G., Y. Salouras, and M.A. Madas, "Dealing with the Efficient Allocation of Scarce Resources at Congested Airports", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 21, Issue 1, pp. 244-256, 2012.

    2010

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Slot Allocation: A Time for Change?", Transport Policy, Vol. 17, Issue 4, pp. 274-285, 2010.

    2008

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Capacity vs. Demand: Mismatch or Mismanagement?", Transportation Research Part A - Policy and Practice, Vol. 42, Issue 1, pp. 203-226, 2008.

    2007

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Transportation Research Record, Aviation 2007, pp. 60-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2007.

    2006

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Slot Allocation: From Instruments to Strategies", Journal of Air Transport Management, Vol. 12, Issue 2, pp. 53-62, 2006.
    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Development and Demonstration of an Integrated Decision Support System for Airport Performance Analysis", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 14, Issue 1, pp. 1-17, 2006.

    2005

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, M.J.A. van Eenige, and R.A. Valdes, "Integrated Airport Performance Analysis through the Use of the OPAL Platform", Air Traffic Control Quarterly, Special Issue Airports, Vol. 13, No. 4, pp. 357-386, 2005.

    2003

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 61-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.
    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management Strategies in Europe and the United States: Comparative Perspective", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 41-48, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.
    • Συνέδρια (32 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Toskas-Tasios, M.L., L. Tsironis and M. Madas, "Measuring the efficiency of Greek regional airports prior to privatization using Data Envelopment Analysis", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Tsironis, L., M. Madas and J. Papathanasiou, "Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Ntereka, E., M. Kamariotou, M. Madas and F. Kitsios, "A Multicriteria Evaluation of Passenger Satisfaction in Greek Railways", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Kottas, A.T., M.N. Bozoudis and M.A. Madas, "Commercial & Military Turbofan Aero-Engine Efficiency Assessment: An Application of VSBM Two-Stage Network DEA", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

     2018

     • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “Exploring the Effects of Fairness on Airport Scheduling Efficiency and Level of Service Metrics”, 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis, M. Madas and M. Vlachopoulou, "Cybersecurity threats: a proposed system for assessing threat severity", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kitsios, F., M. Kamariotou, M. Madas, K. Fouskas and V. Manthou, "Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Madas, M., M. Vlachopoulou, V. Manthou, F. Kitsios and K. Vergidis, "Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Airline Efficiency Benchmarking with Data Envelopment Analysis: The Effect of Alliance Membership", 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M. Madas, "Cybercrime Offences: Identification, Classification and Adaptive Response", 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT 2018), April 10-13, 2018, Thessaloniki, Greece.

     2017

     • Tziantopoulos, K. and M.A. Madas, "Investigating the Potential Deployment of Additive Manufacturing Technology in the Pharmaceutical Supply Chain", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Makris, A.T., M.A. Madas and K.N. Androutsopoulos, "A fairness-informed modelling extension to the single-airport slot scheduling problem", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Kamariotou, M., F. Kitsios, M. Madas, V. Manthou and Maro Vlachopoulou, "Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry", 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), September 21-24, 2017, Chania, Greece.

     2014

     • Mierop, R., S. Oudmaijer, T. Tol, K. Spitsbaard, M. Madas and K. Zografos, "Breaking down the barriers to ICT usage in the European construction sector", 10th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM 2014), Session T-2.3, "Collaboration & management", September 17-19, 2014, Vienna, Austria.

     2011

     • Zografos, K.G., Y. Salouras and M.A. Madas, "A Model for the Efficient Allocation of Capacity at Slot Coordinated Airports", Proceedings of the 90th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Event 475, "Current Issues in Aviation", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 23-27, 2011, Washington, U.S.

     2010

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Managing Airport Congestion: From Theory into Policy Practice", Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, organized by the World Conference on Transport Research Society (WCTRS), July 11-15, 2010, Lisbon, Portugal.

     2008

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Airport Demand Management: How and Why?", Proceedings of the 4th International Congress on Transportation Research in Greece, organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, Session 9 on "Air Transport", May 28-30, 2008, Athens, Greece.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Implementation Roadmap to Airport Slot Allocation", Proceedings of the 2008 World Conference of Air Transport Research Society, organized by the Air Transport Research Society (ATRS), Session III-D on "Airport Slots", July 6-10, 2008, Athens, Greece.

     2007

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Proceedings of the 86th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session 218, "Increasing Aviation System Capacity: Strategies and Tactics", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 21-25, 2007, Washington D.C., U.S.

     2006

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Methodology for the Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece", organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, May 19-20, 2006, Thessaloniki, Greece, pp 442-453.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Compatibility Analysis for Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 2nd International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT 2006), organized by Eurocontrol Experimental Centre and the Faculty of Transport and Traffic Engineering of Belgrade University, June 24-28, 2006, Belgrade, Serbia and Montenegro, pp. 377-384.

     2005

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Practical Implementation of Airport Demand Management: From Instruments to Strategies", Proceedings of the 84th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session on "Management and Analysis of Airport Demand and Delay", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 9-13, 2005, Washington D.C., U.S.
     • Μαντάς, Μ.Α. και Κ.Γ. Ζωγράφος, "Διαχείριση της Αεροπορικής Ζήτησης: Από τα Εργαλεία σε Ολοκληρωμένες Στρατηγικές", Πρακτικά του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18 Μαΐου 2005, Αθήνα.

     2004

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Implementation of a European Airport Observatory", Proceedings of the 83rd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 11-15, 2004, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Development of an Integrated Computational Platform for Total Airport Performance Analysis", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 561-570.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Efficient Airport Strategic Planning and Policy Formulation through the Establishment of a European Airport Observatory", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 525-534.
     • Zografos, K.G., M.A. Madas and Y. Salouras, "Development of an Advanced Decision Support Tool for Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions on the Move", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Decision Support Systems", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 131-142.
     • Ζωγράφος, Κ.Γ. και Μ.Α. Μαντάς, "Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Υπηρεσιών Παροχής Επίγειας Εξυπηρέτησης", Πρακτικά του 1ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 17 Μαρτίου 2004, Αθήνα.

     2003

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management in Europe and the United States: Comparative Perspective", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.

     2002

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "A Travel and Tourism Information System providing Real-time, Value-added Logistical Services on the Move", Proceedings of the M-Business 2002 Conference, July 8-9, 2002, Athens, Greece.

     2001

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Deployment of Advanced Mobile Internet Technologies to Provide Value Added Logistical Services in the Travel and Tourism Industry", Proceedings of the 17th International Logistics Congress, October 18-20, 2001, Thessaloniki, Greece, pp. 514-531.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Papaioannou, I., E. Bellos and M. Madas, "International tourists’ perceptions about road safety in Attica region", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

      2018

      • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “A Fairness-driven Scheduling Model for Airport Slot Allocation: is there a cost for fairness?”, 7th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2018), June 3-8, 2018, Cagliari, Sardinia, Italy.

      2017

      • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M.A. Madas, “Directing business processes towards Operational Research”, 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.

      2015

      • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos and M.A. Madas, “A Bi-objective Integer Programming Model for Strategic Airport Slot Allocation”, 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2015), May 31 – June 5, 2015, Ajaccio, France.

      2014

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and C.S. Tsanos, “Assessing Current and Future Uptake of ICT in Construction Supply Chains: A Multi-Criteria Approach”, 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Session 5, “Multi-Criteria Analysis I”, June 26-28, 2014, Volos, Greece.

      2010

      • Madas, M.A., K.G. Zografos and Y. Salouras, “Modelling Airport Performance Trade-off Analysis”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.
      • Salouras, Y., K.G. Zografos and M.A. Madas, “A Scheduling Approach to Allocate Capacity Efficiently at Congested Airports”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.

      2006

      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A Problem-Oriented Decision Support System for Total Airport Performance Assessment”, 21st European Conference on Operational Research, July 2-5, 2006, Reykjavik, Iceland.
      • Madas, M.A. and K.G. Zografos, “A Multi-Criteria Assessment Framework for the Selection and Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies”, Proceedings of the 18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Session 3-V on “Multiple Criteria Decision Support and Applications”, June 19-23, 2006, Chania, Greece, pp. 76-77.

      2002

      • Zografos, K.G., E.N. Kaselimi and M.A. Madas, “An Integrated Methodological Framework for Flight Schedule Generation and Airport Capacity and Delay Analysis”, 1st International Congress on Transportation Research in Greece, February 21-22, 2002, Athens, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Alternatives to Handle the Aviation Capacity Gridlock: A State-of-the-Art Review”, 81st Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 13-17, 2002, Washington D.C., U.S.

      2001

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and E.N. Kaselimi, “Strategic Resource Planning of Ground Handling Operations”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A State-of-the-Art Review on Airport Demand Management”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Advanced Mobile Internet Technologies in Travel and Tourism”, Tourism and Logistics Congress, organized by the International Society of Logistics (SOLE, District Greece), March 14, 2001, Athens, Greece.