Μαντάς Μιχαήλ
 • 2310 891.773
 • mmadas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 520

  Μαντάς Μιχαήλ

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφοδιαστική Αλυσίδα - Μεταφορές

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "A Critical Assessment of Airport Demand Management: Strategies, Implications, and Potential for Implementation", Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc. in Decision Sciences), Ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
  • Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (ΕΕΜ), Κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Βέλτιστη Λειτουργία και Κατανομή Πόρων σε Συστήματα Μεταφορών
  • Αξιολόγηση Λειτουργίας και Επίδοσης Συστημάτων Μεταφορών
  • Πολιτική Μεταφορών
  • Τιμολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
  • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα στα Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
  • Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ΠΛ0622)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) ρόλος και σπουδαιότητα της ΔΕΑ, iii) λειτουργία της ΔΕΑ, iv) εξυπηρέτηση πελατών, v) πρόβλεψη ζήτησης, vi) κανάλια διανομής, vii) διαχείριση αποθέματος, viii) αποθήκευση, ix) εμπορευματικές μεταφορές και x) τα logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική γραπτή εξέταση (60%), Εργασία και παρουσίαση (40%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  94645682 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 7η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Chopra Sunil - Meindl Peter, Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος, Μιχάλης Μαντάς (Επιστ. επιμέλεια), 2020, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-875-8

  50659353 Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Τύπος: Σύγγραμμα, Bowersox D., Closs D., Cooper M., Bowersox J., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258413

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
  Journal of Supply Chain Management
  Supply Chain Management: An International Journal
  Journal of Business Logistics
  International Journal of Logistics Management
  International Journal of Logistics: Research and Applications
  International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
  EURO Journal of Transportation and Logistics
  Transportation Research Parts A, B, C, D & E
  Transportation Research Record
  Interfaces
  Transportation Science
  Transport Policy
  Journal of Global Operations and Strategic Sourcing
  Production and Operations Management
  Management Science
  Operations Research
  European Journal of Operational Research

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
   (ΠΛ0523)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων/λογισμικού, π.χ. Microsoft Project)
  • Εφαρμογή αρχών διαχείρισης έργων και εξάσκηση σε “πραγματικές συνθήκες” (π.χ. έργα μικρής κλίμακας)
  • Λήψη αποφάσεων
  • Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  • Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  • Συγγραφή κειμένων (writingskills)
  • Ομαδική εργασία, ηγεσία, αλτρουισμός
  • Αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση
  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου,
  • επιλέγουν το κατάλληλο έργο προς υλοποίηση,
  • σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή ενός έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών – Work Breakdown Structure/WBS),
  • εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method – CPM),
  • προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων,
  • εφαρμόζουν μεθόδους κοστολόγησης και να ελέγχουν τη χρονική κατανομή του κόστους ενός έργου,
  • εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών σε ένα έργο,
  • εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, καθώς και την επανεξέταση και βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης ενός έργου και
  • εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση και τεκμηρίωση του έργου

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο μαθήματος
  Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, τη διαχείριση αλλαγών και κινδύνων, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την αξιολόγηση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση της θεωρίας μέσα από την πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στη διαχείριση σύγχρονων έργων με έμφαση σε έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT project management).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες / φάσεις στον κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου:
  • Φάση Ορισμού: Αντικείμενο και Εκκίνηση Έργου
  • Φάση Ορισμού: Ορισμός και Επιλογή Έργου
  • Φάση Σχεδίασης: Λειτουργία Ομάδας
  • Φάση Σχεδίασης: Δομή Ανάλυσης Εργασιών
  • Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Έργου μέσω Κρίσιμης Αλυσίδας
  • Φάση Σχεδίασης: Χρονικός Προγραμματισμός και Διαγράμματα Gantt
  • Φάση Σχεδίασης: Σχεδιασμός Κόστους
  • Φάση Σχεδίασης: Διαχείριση Αλλαγών και Κινδύνων
  • Φάση Υλοποίησης: Εξασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Έργου
  • Φάση Υλοποίησης: Υλοποίηση Έργου
  • Φάση Αξιολόγησης: Αποτίμηση Έργου και Επανεξέταση
  • Φάση Αξιολόγησης: Βελτίωση της Απόδοσης ενός Έργου

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 50%
  Ομαδική Εργασία (project) 4-5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα, τελική αναφορά): 50%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου (εκπόνηση έργου και τακτικοί έλεγχοι προόδου/παρουσιάσεις στην τάξη). Στα πλαίσια του έργου (project), οι φοιτητές (ομάδες 4-5 ατόμων) καλούνται να προτείνουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ένα έργο μικρής κλίμακας σε «πραγματικές συνθήκες» εργασίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει θέματα ακαδημαϊκού περιεχομένου και παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών (projects). Σε κάθε κύρια φάση του έργου (περίπου ανά 3-4 εβδομάδες) πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή δημόσιων παρουσιάσεων από τις Ομάδες Έργου και τον Υπεύθυνο Διαχειριστή του Έργου και παρέχεται ανατροφοδότηση. Tα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών (projects) περιλαμβάνουν τα εξής: i) περιγραφή έργου (φάση ορισμού έργου), ii) παρουσιάσεις των εκθέσεων προόδου (Progress Reports), iii) baseline report (φάση σχεδιασμού έργου), iv) παραδοτέα (φάση υλοποίησης έργου), v) ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις ελέγχου (Midterm/Fina lReview) (φάση ελέγχου του έργου),vi) τελική αναφορά (φάση ολοκλήρωσης του έργου) και vii) ομαδική και ατομική αυτό-αξιολόγηση (φάση αξιολόγησης του έργου).

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  59382628 Διοίκηση Εργων, 11η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Kerzner Harold, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμ.), 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-623-5

  77119534 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIK W. LARSON, CLIFFORD F. GRAY, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-892-7

  59395324 Διοίκηση Έργων: Η επίτευξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Τύπος: Σύγγραμμα, Pinto K. Jeffrey, 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258901

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
  Project Management Journal
  International Journal of Project Management
  International Journal of Information Technology Project Management
  International Journal of Managing Projects in Business
  International Journal of Project Organisation and Management

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   (ISC101)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΠΣ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • κατανοούν παραδείγματα εφαρμογής και συνέργειες σε θέματα στρατηγικής, διοίκησης λειτουργιών και διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
  • αντιληφθούν τον ρόλο και τα οφέλη, καθώς και τις προκλήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων ως μέσου επίτευξης επιχειρησιακής αριστείας μέσα από την παρουσίαση πληθώρας μελετών περίπτωσης (case studies) και επιτυχημένων παραδειγμάτων (“success stories”) από τη σύγχρονη πρακτική
  • επιλέξουν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες είναι συμβατές με αντίστοιχα ενδο-επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά προβλήματα σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών
  • γνωρίσουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και “κρίσιμα” επαγγέλματα στον ευρύτερο τομέα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής

  Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων:
   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης
   Λήψη αποφάσεων
   Ομαδική εργασία
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
   Κριτική αξιολόγηση και ανάλυση διεθνών μελετών περίπτωσης (case studies)οργανισμών
  • γνωρίσουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και “κρίσιμα” επαγγέλματα στον ευρύτερο τομέα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής

  Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων:
   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης
   Λήψη αποφάσεων
   Ομαδική εργασία
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
   Κριτική αξιολόγηση και ανάλυση διεθνών μελετών περίπτωσης (case studies)

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και δεξιότητες που αφορούν στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διοίκηση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα υιοθετεί μια οριζόντια, διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο την εισαγωγική παρουσίαση πολλαπλών θεματικών πεδίων στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής των Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συνέργειες ανάμεσα σε τεχνικές, αναλυτικές/ποσοτικές, καθώς και διοικητικές, οικονομικές και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, επιδιώκεται η αρχική εξοικείωση των φοιτητών με πληθώρα επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει η κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να υποστηριχθούν μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα σπουδών.

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
   Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες
   Πληροφοριακά Συστήματα και Επαγγελματικές Προοπτικές
   Ρόλος και Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων στη Σύγχρονη Επιχείρηση
   Στρατηγική, Πληροφοριακά Συστήματα και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
   Επιχειρησιακές Διεργασίες και Πληροφοριακά Συστήματα
   Συνεργασία και Πληροφοριακά Συστήματα
   Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Πληροφοριακά Συστήματα
   Διεργασίες Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
   Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα
   Μελέτες Περίπτωσης (ανά ενότητα)αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα σπουδών.

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
   Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες
   Ρόλος και Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων στη Σύγχρονη Επιχείρηση
   Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
   Συστήματα, Εργαλεία και Τεχνολογίες Συνεργασίας
   Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
   Διαχείριση Έργου Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος
   Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφορίες
   Συστήματα Ενδο-επιχειρησιακού Σχεδιασμού
   Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
   Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Πληροφοριακά Συστήματα
   Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα
   Πληροφοριακά Συστήματα και Επαγγελματικές Προοπτικές
   Μελέτες Περίπτωσης (ανά ενότητα)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα εξής:
   Τελική Εξέταση: 70%
   Ομαδική Εργασία (3-4 φοιτητές): 30%

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής και μελέτης περίπτωσης (case study).

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών: α) δομή, επιμέλεια και επαγγελματισμός/εμφάνιση τελικού παραδοτέου εργασίας, β) συσχέτιση στόχων με συμπεράσματα και ποιότητα ανάλυσης, γ) ποιότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης, δ) ορθή τεκμηρίωση πηγών, ε) προσπάθεια / ποσότητα εργασίας (effort) και στ) επάρκεια θεματικής ανάλυσης του περιεχομένου που άπτεται σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει η κατεύθυνση.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί των εργασιών ανακοινώνονται και ξεχωριστά από τον τελικό βαθμό στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1. McKinney Jr., E.H. and D.M. Kroenke (Επιμέλεια: Ι.Π. Ψαρομήλιγκος) (2017), Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες, Broken Hill Publishers. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373074)
  2. Kroenke, D.M. and R.J. Boyle (Επιμέλεια: Κ. Ταραμπάνης, Ι. Πολλάλης και Α. Λαζακίδου) (2016), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Broken Hill Publishers. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59392670)

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
   MIS Quarterly: Management Information Systems
   Journal of Management Information Systems
   Information Systems Research
   Information Systems Journal
   Journal of Strategic Information Systems
   European Journal of Information Systems
   Information and Management
   Information Systems Management
   Decision Support Systems
   Expert Systems with Applications

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
   (ΠΛ0819)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη αποφάσεων που άπτονται της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων ΔΕΑ, καθώς και την εισαγωγή και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στα logistics και τη ΔΕΑ.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) λειτουργία και κύριες δραστηριότητες των logistics, iii) αποθήκευση, iv) χωροθέτηση εγκαταστάσεων, v) μαθηματική προτυποποίηση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) πληροφοριακά συστήματα για τα logistics και τη ΔΕΑ και vii) ειδικά θέματα και σύγχρονες τάσεις στη ΔΕΑ. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εκμάθηση λογισμικού βελτιστοποίησης των διαδικασιών και αποφάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική γραπτή εξέταση (70%), Ομαδική εργασία και παρουσίαση (30%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  94645682 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 7η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Chopra Sunil - Meindl Peter, Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος, Μιχάλης Μαντάς (Επιστ. επιμέλεια), 2020, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-875-8

   

  50659353 Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Τύπος: Σύγγραμμα, Bowersox D., Closs D., Cooper M., Bowersox J., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258413

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
   Journal of Supply Chain Management
   Supply Chain Management: An International Journal
   Journal of Business Logistics
   International Journal of Logistics Management
   International Journal of Logistics: Research and Applications
   International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
   EURO Journal on Transportation and Logistics
   Transportation Science
   Transportation Research Parts A, B, C, D & E
   Transportation Research Record
   Transport Policy
   Journal of Global Operations and Strategic Sourcing
   Production and Operations Management
   Interfaces
   Decision Support Systems
   Expert Systems with Applications
   Management Science
   Operations Research
   European Journal of Operational Research

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8 στο Βιβλίο: Εισαγωγή Στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ε. Σαλαβού, ISBN: 978-618-83313-1-0, Εκδόσεις ΟΠΑ , Αθήνα, 2018.

   2013

   • Madas, M.A., K.G. Zografos, “Implementation of Airport Demand Management Strategies: A European Perspective”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.
   • Zografos, K.G., G. Andreatta, M.J.A. van Eenige, and M.A. Madas, “Decision Support Systems for Integrated Airport Performance Assessment and Capacity Management”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.

   2010

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8.1 στο Βιβλίο: Μάνατζμεντ, Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού, ISBN: 9789607745248, Εκδοτικός Οίκος Rosili, Αθήνα, 2010.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Katrakylidis, I. and M. Madas, "Catching-up effects in the Logistics Industry and the Dynamic Linkages with International Trade and Economic Growth: Empirical Evidence from an International Panel Dataset", Economics and Business Letters, accepted, 2020.
    • Kottas, A.T., M.N. Bozoudis and M.A. Madas, "Turbofan aero-engine efficiency evaluation: An integrated approach using VSBM two-stage network DEA", Omega: The International Journal of Management Science, Vol. 92, 102167, pp. 1-19, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Androutsopoulos, K.N., E.G. Manousakis and M.A. Madas, "Modelling and Solving a Bi-Objective Airport Slot Scheduling Problem", European Journal of Operational Research, Vol. 284, Issue 1, pp. 135-151, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Katrakylidis, I. and M. Madas, "International Trade and Logistics: An Empirical Panel Investigation of the Dynamic Linkages between the Logistics and Trade and their Contribution to Economic Growth", International Journal of Economics and Business Administration, Vol. VII, Issue 4, pp. 3-21, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., M. Kamariotou, M. Madas, K. Fouskas and V. Manthou, "Information Systems Strategy in SMEs: Critical Factors of Strategic Planning in Logistics", Kybernetes, Vol. 49, No. 4, pp. 1197-1212, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Androutsopoulos, K.N. and M.A. Madas, "Being fair or efficient? A fairness-driven modeling extension to the strategic airport slot scheduling problem", Transportation Research Part E - Logistics and Transportation Review, Vol. 130, pp. 37-60, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Comparative Efficiency Analysis of Major International Airlines Using Data Envelopment Analysis: Exploring Effects of Alliance Membership and Other Operational Efficiency Determinants", Journal of Air Transport Management, Vol. 70, pp. 1-17, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, and M.A. Madas, "Minding the Gap: Optimizing Airport Schedule Displacement and Acceptability", Transportation Research Part A - Policy and Practice, Vol. 114, Part A, pp. 203-221, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and K.N. Androutsopoulos, "Increasing Airport Capacity Utilisation through Optimum Slot Scheduling: Review of Current Developments and Identification of Future Needs", Journal of Scheduling, Vol. 20, Issue 1, pp. 3-24, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and Y. Salouras, "A Decision Support System for Total Airport Operations Management and Planning", Journal of Advanced Transportation, Vol. 47, Issue 2, pp. 170-189, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Zografos, K.G., Y. Salouras, and M.A. Madas, "Dealing with the Efficient Allocation of Scarce Resources at Congested Airports", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 21, Issue 1, pp. 244-256, 2012.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    2008

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Capacity vs. Demand: Mismatch or Mismanagement?", Transportation Research Part A - Policy and Practice, Vol. 42, Issue 1, pp. 203-226, 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Transportation Research Record, Aviation 2007, pp. 60-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Slot Allocation: From Instruments to Strategies", Journal of Air Transport Management, Vol. 12, Issue 2, pp. 53-62, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Development and Demonstration of an Integrated Decision Support System for Airport Performance Analysis", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 14, Issue 1, pp. 1-17, 2006.

    2005

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, M.J.A. van Eenige, and R.A. Valdes, "Integrated Airport Performance Analysis through the Use of the OPAL Platform", Air Traffic Control Quarterly, Special Issue Airports, Vol. 13, No. 4, pp. 357-386, 2005.

    2003

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 61-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management Strategies in Europe and the United States: Comparative Perspective", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 41-48, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (36 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Xenou, E. and M. Madas, "A conceptual multi-criteria framework for understanding and assessing a smart city logistics ecosystem", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Athanasiadou, A., M. Madas and F. Kitsios, "Assessing Level of Service in Airport Terminals: a MUSA Approach", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Ntereka, E., M. Madas, M. Kamariotou and F. Kitsios, "Analysis of Passenger Satisfaction in Greek Railways: A Multicriteria Approach", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.

     2019

     • Katrakylidis, I. and M. Madas, "International Trade and Logistics: An Empirical Panel Investigation of the Dynamic Linkages between the Logistics Sector and Trade and their Contribution to Economic Growth", International Conference on Applied Business and Economics 2019 (ICABE 2019), October 21-23, 2019, Thessaloniki, Greece
     • Toskas-Tasios, M.L., L. Tsironis and M. Madas, "Measuring the efficiency of Greek regional airports prior to privatization using Data Envelopment Analysis", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Tsironis, L., M. Madas and J. Papathanasiou, "Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Ntereka, E., M. Kamariotou, M. Madas and F. Kitsios, "A Multicriteria Evaluation of Passenger Satisfaction in Greek Railways", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Kottas, A.T., M.N. Bozoudis and M.A. Madas, "Commercial & Military Turbofan Aero-Engine Efficiency Assessment: An Application of VSBM Two-Stage Network DEA", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

     2018

     • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “Exploring the Effects of Fairness on Airport Scheduling Efficiency and Level of Service Metrics”, 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis, M. Madas and M. Vlachopoulou, "Cybersecurity threats: a proposed system for assessing threat severity", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kitsios, F., M. Kamariotou, M. Madas, K. Fouskas and V. Manthou, "Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Madas, M., M. Vlachopoulou, V. Manthou, F. Kitsios and K. Vergidis, "Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Airline Efficiency Benchmarking with Data Envelopment Analysis: The Effect of Alliance Membership", 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M. Madas, "Cybercrime Offences: Identification, Classification and Adaptive Response", 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT 2018), April 10-13, 2018, Thessaloniki, Greece.

     2017

     • Tziantopoulos, K. and M.A. Madas, "Investigating the Potential Deployment of Additive Manufacturing Technology in the Pharmaceutical Supply Chain", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Makris, A.T., M.A. Madas and K.N. Androutsopoulos, "A fairness-informed modelling extension to the single-airport slot scheduling problem", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Kamariotou, M., F. Kitsios, M. Madas, V. Manthou and Maro Vlachopoulou, "Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry", 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), September 21-24, 2017, Chania, Greece.

     2014

     • Mierop, R., S. Oudmaijer, T. Tol, K. Spitsbaard, M. Madas and K. Zografos, "Breaking down the barriers to ICT usage in the European construction sector", 10th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM 2014), Session T-2.3, "Collaboration & management", September 17-19, 2014, Vienna, Austria.

     2011

     • Zografos, K.G., Y. Salouras and M.A. Madas, "A Model for the Efficient Allocation of Capacity at Slot Coordinated Airports", Proceedings of the 90th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Event 475, "Current Issues in Aviation", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 23-27, 2011, Washington, U.S.

     2010

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Managing Airport Congestion: From Theory into Policy Practice", Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, organized by the World Conference on Transport Research Society (WCTRS), July 11-15, 2010, Lisbon, Portugal.

     2008

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Airport Demand Management: How and Why?", Proceedings of the 4th International Congress on Transportation Research in Greece, organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, Session 9 on "Air Transport", May 28-30, 2008, Athens, Greece.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Implementation Roadmap to Airport Slot Allocation", Proceedings of the 2008 World Conference of Air Transport Research Society, organized by the Air Transport Research Society (ATRS), Session III-D on "Airport Slots", July 6-10, 2008, Athens, Greece.

     2007

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Proceedings of the 86th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session 218, "Increasing Aviation System Capacity: Strategies and Tactics", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 21-25, 2007, Washington D.C., U.S.

     2006

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Methodology for the Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece", organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, May 19-20, 2006, Thessaloniki, Greece, pp 442-453.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Compatibility Analysis for Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 2nd International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT 2006), organized by Eurocontrol Experimental Centre and the Faculty of Transport and Traffic Engineering of Belgrade University, June 24-28, 2006, Belgrade, Serbia and Montenegro, pp. 377-384.

     2005

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Practical Implementation of Airport Demand Management: From Instruments to Strategies", Proceedings of the 84th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session on "Management and Analysis of Airport Demand and Delay", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 9-13, 2005, Washington D.C., U.S.
     • Μαντάς, Μ.Α. και Κ.Γ. Ζωγράφος, "Διαχείριση της Αεροπορικής Ζήτησης: Από τα Εργαλεία σε Ολοκληρωμένες Στρατηγικές", Πρακτικά του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18 Μαΐου 2005, Αθήνα.

     2004

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Implementation of a European Airport Observatory", Proceedings of the 83rd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 11-15, 2004, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Development of an Integrated Computational Platform for Total Airport Performance Analysis", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 561-570.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Efficient Airport Strategic Planning and Policy Formulation through the Establishment of a European Airport Observatory", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 525-534.
     • Zografos, K.G., M.A. Madas and Y. Salouras, "Development of an Advanced Decision Support Tool for Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions on the Move", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Decision Support Systems", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 131-142.
     • Ζωγράφος, Κ.Γ. και Μ.Α. Μαντάς, "Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Υπηρεσιών Παροχής Επίγειας Εξυπηρέτησης", Πρακτικά του 1ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 17 Μαρτίου 2004, Αθήνα.

     2003

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management in Europe and the United States: Comparative Perspective", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.

     2002

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "A Travel and Tourism Information System providing Real-time, Value-added Logistical Services on the Move", Proceedings of the M-Business 2002 Conference, July 8-9, 2002, Athens, Greece.

     2001

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Deployment of Advanced Mobile Internet Technologies to Provide Value Added Logistical Services in the Travel and Tourism Industry", Proceedings of the 17th International Logistics Congress, October 18-20, 2001, Thessaloniki, Greece, pp. 514-531.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Papaioannou, I., E. Bellos and M. Madas, "International tourists’ perceptions about road safety in Attica region", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

      2018

      • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “A Fairness-driven Scheduling Model for Airport Slot Allocation: is there a cost for fairness?”, 7th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2018), June 3-8, 2018, Cagliari, Sardinia, Italy.

      2017

      • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M.A. Madas, “Directing business processes towards Operational Research”, 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.

      2015

      • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos and M.A. Madas, “A Bi-objective Integer Programming Model for Strategic Airport Slot Allocation”, 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2015), May 31 – June 5, 2015, Ajaccio, France.

      2014

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and C.S. Tsanos, “Assessing Current and Future Uptake of ICT in Construction Supply Chains: A Multi-Criteria Approach”, 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Session 5, “Multi-Criteria Analysis I”, June 26-28, 2014, Volos, Greece.

      2010

      • Madas, M.A., K.G. Zografos and Y. Salouras, “Modelling Airport Performance Trade-off Analysis”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.
      • Salouras, Y., K.G. Zografos and M.A. Madas, “A Scheduling Approach to Allocate Capacity Efficiently at Congested Airports”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.

      2006

      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A Problem-Oriented Decision Support System for Total Airport Performance Assessment”, 21st European Conference on Operational Research, July 2-5, 2006, Reykjavik, Iceland.
      • Madas, M.A. and K.G. Zografos, “A Multi-Criteria Assessment Framework for the Selection and Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies”, Proceedings of the 18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Session 3-V on “Multiple Criteria Decision Support and Applications”, June 19-23, 2006, Chania, Greece, pp. 76-77.

      2002

      • Zografos, K.G., E.N. Kaselimi and M.A. Madas, “An Integrated Methodological Framework for Flight Schedule Generation and Airport Capacity and Delay Analysis”, 1st International Congress on Transportation Research in Greece, February 21-22, 2002, Athens, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Alternatives to Handle the Aviation Capacity Gridlock: A State-of-the-Art Review”, 81st Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 13-17, 2002, Washington D.C., U.S.

      2001

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and E.N. Kaselimi, “Strategic Resource Planning of Ground Handling Operations”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A State-of-the-Art Review on Airport Demand Management”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Advanced Mobile Internet Technologies in Travel and Tourism”, Tourism and Logistics Congress, organized by the International Society of Logistics (SOLE, District Greece), March 14, 2001, Athens, Greece.