Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία
 • 2310 891.153
 • sfm uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση των βασικών κανόνων της δομής και του λεξιλογίου της γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας στον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις γραμματικές κατηγορίες των ρημάτων (φωνή, διάθεση, χρόνος, έγκλιση). Αναπτύσσονται δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα αναπτύσσονται δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου, όπως περιγραφή καθημερινών καταστάσεων, συγγραφή επιστολής (e-mail) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις γραπτές (65%) και προφορικές (35%).

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για εξάσκηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες προβλέπεται ικανοποιητικός αριθμός κειμένων, μέσα από τα οποία οι φοιτήτριες/ητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δραστηριότητές τους, αναπτύσσουν το επίπεδο της γλώσσας και αποκτούν ευρύτερη γνώση για πολλά από τα επίκαιρα θέματα της κοινωνίας και του πολιτισμού.

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0308)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο των μαθημάτων βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δραστηριοτήτων στον τομέα των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Προβλέπεται μεγάλος αριθμός από σχετικά κείμενα για ανάγνωση και επεξεργασία και ασκήσεις για ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου. Θεματικές ενότητες: α) κοινωνία/κοινωνικά ζητήματα/δημόσιος βίος, β) πολιτικός βίος και ΜΜΕ, γ) διεθνής κοινότητα, δ) τέχνες/καλλιτεχνική δραστηριότητα

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   1996

   • "Βουλγαροελληνικό & Ελληνοβουλγαρικό Λεξικό Οικονομικών και Εμπορικών Όρων", εκδόσεις Phoenix-Faber, Βελίκο Τίρνοβο, Βουλγαρία
   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2006

    • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Η γλωσσική εθιμοτυπία της καθημερινής επικοινωνίας. (Συγκριτική μελέτη των σλαβικών γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας)», Ετήσιο περιοδικό της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Blagoevgrad “Godishnik na filologicheskiya fakultet”, t.4, 2006, σ.112-120.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. " Προβλήματα και προκλήσεις στην εκμάθηση της βουλγαρικής γλώσσας ως ξένη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας", Πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου Bulgarian Studies in Europe:Present and Future, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Σόφια, 2018 (υπό δημοσίευση)

     2009

     • Filipova-Mertzimeki S. «The origin and etymology of the toponym Lehovo in the Bulgarian, Serbian and Greek languages», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου The Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic contexts, Szeged, Hungary 2009, σ.34-41.

     2006

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα της εκμάθησης της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών», Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 1-7.

     2004

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. «Η Ελλάδα των νησιών σε κείμενα της σύγχρονης βουλγαρικής λογοτεχνίας.», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία έως σήμερα», Αθήνα, εκδ. «Ελληνικά γράμματα», τ. Α 2004, σ. 719-726.

     2003

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. «Από το ελληνικό «Καλημέρα» και το ρωσικό «Dobrii den» μέχρι το βουλγαρικό «Dobar den» (Προβλήματα στην εκμάθηση γλώσσας από Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι μαθαίνουν ταυτόχρονα Ρωσικά και Βουλγαρικά),Πρακτικά της Διεθνής Επιστημονικής Συνάντησης «40 χρόνια Ινστιτούτο Ξένων γλωσσών», Σόφια 2003, σ. 313-319.

     2002

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. «Συγκριτική μελέτη των κτητορικών μικρογραφιών του τετραευαγγελίου «Dragomirna» (1614) και του τετραευαγγελίου «Londonsko» (1356)», Πρακτικά του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Η φιλολογική Σχολή του Τιρνόβου», Βελίκο Τίρνοβο, Βουλγαρίας, 2002, σ.705-716.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.