Μαμαλούι Σβετλάνα
 • 2310 891.431
 • svet uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Μαμαλούι Σβετλάνα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ‘Ρωσική Φιλολογία’, Εθνικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις ‘Οικονομικές Επιστήμες’, Εθνικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0207-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0207-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική γλώσσα - Είδη και ανάλυση λόγου.

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Υποχρεωτικής επιλογής

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Ρωσική γλώσσα Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, IV,V, VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσικήγλώσσα

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  https://openeclass.uom.gr

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τα υφολογικά γνωρίσματα και διαφορές του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις υφολογικές ποικιλίες, όπως τα λειτουργικά ή χρηστικά ύφη (το επιστημονικό ύφος, το ύφος των επίσημων εγγράφων, το δημοσιογραφικό ύφος) και το λογοτεχνικό ή ποιητικό ύφος ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να αναλύουν  και να παράγουν λόγο με έναν αυστηρά προσδιορισμένο επικοινωνιακό στόχο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα γλωσσικά μέσα και δομές και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • να κατανοούν εκτεταμένο προφορικό λόγο και διαλέξεις και να παρακολουθούν ακόμα και σύνθετα επιχειρήματα
  • να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
  • να εξηγούν μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών
  • να κατανοούν άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα όποια οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις
  • να μπορούν να γράψουν σαφή κείμενα  η μια αναφορά, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα για να στηρίξουν ή να αντικρούσουν μια συγκεκριμένη άποψη

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομηκαι ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα έχει τέσσερις σκοπούς:

  - επικοινωνιακό: πρακτική κατοχή της γλώσσας στις εξής μορφές γλωσσικής δραστηριότητας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση – κατανόηση, ακρόαση – κατανόηση)

  - γνωστικό: η γνωριμία των φοιτητών με τα υφολογικά γνωρίσματα και διαφορές του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις υφολογικές ποικιλίες, όπως τα λειτουργικά ή χρηστικά ύφη (το επιστημονικό ύφος, το ύφος των επίσημων εγγράφων, το δημοσιογραφικό ύφος) και το λογοτεχνικό ή ποιητικό ύφος, καθώς επίσηςμε την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των Ρώσων. Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τη συνεχή μελέτη των παραπάνω θεμάτων

  - επαγγελματικό: η ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων σε τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας των φοιτητών

  - ακαδημαϊκό:η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα (ορολογία) της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν και να παράγουν ειδικά επιστημονικά κείμενα κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους

  Γραμματική: Επικοινωνιακή γραμματική. Μορφολογία (Επιθετική και επιρρηματική μετοχή). Σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης. (Είδη παρατακτικών και υποτακτικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις. Όροι της πρότασης. Επικοινωνιακές λειτουργίες της πρότασης)

  Προφορικός και γραπτός λόγος: Με έμφαση στη γλώσσα των  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  Μετάφραση: Μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Διαδικτυακές πηγές στη διδασκαλία

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail, σε ειδικές περιπτώσεις μέσω Viberκαι Skype

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των μαθημάτων

  28

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν στην γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  20

  Παρουσίαση εκθέσεων/περιλήψεων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

  30

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη ρωσική γλώσσα της διδαχθείσας ύλης.

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος που παραδίδεται στους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.

   

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  • την γραπτή εξέταση (50%)
  • την προφορική εξέταση (50%)

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Σ. Μαμαλούι, Α. Τρακάδας, Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Μορφολογία, UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2013

  Σ. Μαμαλούι, Α. Τρακάδας, Συντακτικό της Ρωσικής γλώσσας, UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη2008

  Жаркова Е. Х, Кутукова Н. В., Ольхова Л. Н. Разговоры по душам ,Златоуст,СПб, 2002

  Н. В. Баско Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Русский язык курсы, Москва, 2012

  Е.Р. Ласкарева, Чистая грамматика, Златоуст ,СПб, 2012

  Е.Р. Ласкарева, Прогулки по русской лексике, Златоус, СПб, 2013

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Журнал «Русский язык за рубежом»

  журнал “Мир русского слова”

  журнал «Русская речь»

   

  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0208-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχοςτου μαθήματος είναι η περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών στο πλαίσιο της γλωσσικής ποικιλίας σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο στο σύνολο των λειτουργικά διαφοροποιημένων γλωσσικών χρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έκταση του λεξιλογίου, στην προφορά, στην γραμματική ορθότητα,  στην δεξιότητα ακριβούς απόδοσης των νοημάτων σε διαφορετικές περιστάσεις, στις υφολογικές παραλλαγές και στην ανάλυσή τους, καθώς και στην μετάφραση ως εργαλείο ή  μακροδεξιότητα, η οποία διευρύνει την διαπολιτισμική οπτική και ετοιμότητα, διευκολύνοντας συγχρόνως την γλωσσομάθεια και την επίγνωση της γλωσσικής ταυτότητας. Προβλέπεται χρήση παράλληλων σωμάτω νκειμένων (πρωτότυπων και μεταφρασμένων).

  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0207-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0207-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • Να κατανοούν εκτεταμένο προφορικό λόγο και διαλέξεις και να παρακολουθούν ακόμα και σύνθετα επιχειρήματα.
  • Να κάνουνπερίληψηενόςευρέοςφάσματοςκειμένων.
  • Να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (βλ. θεματικές ενότητες).
  • Να εξηγούν μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
  • Να κατανοούν άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα όποια οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις.
  • Να γράφουν σαφή κείμενα πάνω σε ζητήματα που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά τους.
  • Να μπορούν να γράφουν μια αναφορά, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα για να στηρίξουν ή να αντικρούσουν μια συγκεκριμένη άποψη.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Αυτόνομη και ομαδική εργασία.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

  Οι φοιτήτριες/ητές μπορούν  να εκφραστούν με αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρα και ευγενικά σε ύφοςεπίσημο ή ανεπίσημο, όπωςαρμόζει στην περίσταση και στα άτομα που εμπλέκονται,  να εκφραστούν κατάλληλαανάλογα με την περίσταση και να αποφεύγουνχονδροειδή λάθηδιατύπωσης. Η ακρίβεια της χρήσης του λεξιλογίουείναιγενικά υψηλή, αν και παρατηρείταικάποιασύγχυση και εσφαλμένηεπιλογή λέξεων, χωρίςόμως να εμποδίζει την επικοινωνία. Η ορθογραφία και η στίξηείναιαρκετά ακριβείς, αλλά μπορεί να εμφανίζουνσημάδιαεπίδρασης της μητρικήςγλώσσας.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα «Ρωσική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών I» έχει τέσσερις σκοπούς:

  1. Επικοινωνιακό:Πρακτική κατοχή της γλώσσας στις εξής μορφές γλωσσικής δραστηριότητας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση – κατανόηση, ακρόαση – κατανόηση).
  2. Γνωστικό:Η γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των Ρώσων. Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των φοιτητριών/ών για τη συνεχή μελέτη των παραπάνω θεμάτων.
  3. Επαγγελματικό:Η ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων σε τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας των φοιτητριών/ών.
  4. Ακαδημαϊκό:Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την ειδική γλώσσα (ορολογία) της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν και να παράγουν ειδικά επιστημονικά κείμενα κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους.

  Γραμματική: Επικοινωνιακή γραμματική. Μορφολογία (Επιθετική και επιρρηματική μετοχή). Σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης. (Είδη παρατακτικών και υποτακτικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις. Όροι της πρότασης. Επικοινωνιακές λειτουργίες της πρότασης.).

  Προφορικός και γραπτός λόγος: Με έμφαση στη γλώσσα των  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

  Μετάφραση: Μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος.

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1.        Ο ομιλητής και ο προσωπικός του κόσμος:

  • Ο άνθρωπος και η προσωπική του ζωή.
  • Οικογένεια.
  • Εργασία.
  • Ελεύθερος χρόνος.
  • Διαπροσωπικέςσχέσεις (έμφυλες σχέσεις, γονείς και παιδιά).
  • Ταξίδια.
  • Ελεύθερος χρόνος.
  • Αγαπημένες ασχολίες - ενδιαφέροντα, χόμπι.

   2.        Ο ομιλητής ως κοινωνικό ον (θέματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα):

  • Άνθρωπος και κοινωνία
   • Πολιτική και κοινωνία στη σύγχρονη Ρωσία.
   • Κοινωνική ανισότητα.
   • Δομή της κοινωνίας. Μεσαία τάξη.
  • Άνθρωπος και οικονομία
   • Πρόβλημα ανεργίας.
   • Ανισότητα, φτώχεια και πλούτος στη Ρωσία και στην Ελλάδα.

   3.        Θέματα γενικού κοινωνικού προβληματισμού

  • Άνθρωπος και φύση
   • Προβλήματα των μεγάλων πόλεων.
   • Οικολογία και Περιβάλλον.
  • Γη – το κοινό μας σπίτι
   • Μετανάστευση.
   • Δημογραφία.
   • Παγκοσμιοποίηση.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία μέσω e-mail, σε ειδικές περιπτώσεις μέσω Viber και Skype.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  20

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν στην γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  20

  Παράδοσηεκθέσεων/περιλήψεων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος

  28

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

  30

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη ρωσική γλώσσα της διδαχθείσας ύλης.Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, κατανόησης γραπτού λόγου (Reading)  και παραγωγής γραπτού λόγου (Writing).Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος που παραδίδεται στις/στους φοιτήτριες/ητές στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  1. Την γραπτή εξέταση (50%).
  2. Την προφορική εξέταση (50%).

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.
  • Жаркова Е. Х, Н. В. Кутукова,Л. Н.Ольхова(2002) Разговорыподушам, СПб:Златоуст.
  • Баско, Н. В. (2012) Обсуждаемглобальныепроблемы, повторяемрусскуюграмматику,Москва: Русскийязыккурсы.
  • Ласкарева, Е.Р. (2012) Чистаяграмматика, СПб:Златоуст.
  • Ласкарева, Е.Р. (2013) Прогулкипорусскойлексике, СПб:Златоус.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Журнал «Русскийязыкзарубежом»
  • журнал “Миррусскогослова”
  • журнал «Русскаяречь»

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0208-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0208-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών ΙI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητές στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • Να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου.
  • Να κατανοούν εκτεταμένοπροφορικό λόγο και διαλέξεις και να παρακολουθούν ακόμα και σύνθεταεπιχειρήματα.
  • Να καταλαβαίνουν τις περισσότερεςειδησεογραφικές και ενημερωτικέςεκπομπές της τηλεόρασης.
  • Να κατανοούν εξειδικευμέναάρθραεκτός του τομέα τους, υπό την προϋπόθεσηότιμπορουν να κάνουνπεριστασιακή χρήσηλεξικού για να επιβεβαιώσουν αν ερμήνευσανσωστά την ορολογία.
  • Να πάρουνπληροφορίες, ιδέες και γνώμεςαπό ιδιαίτεραεξειδικευμένεςπηγέςκοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου.
  • Να κάνουνπερίληψητμημάτων της ειδησεογραφίας, συνεντεύξεων ή ντοκιμαντέρπου περιέχουνγνώμες, επιχειρήματα και συζητήσεις.
  • Να χρησιμοποιούν περιφράσεις και να παραφράζουν για να καλύψουνκενά του λεξιλογίου και της δομής.
  • Να τροποποιούν τη διατύπωση για να αποφεύγουν τις συχνέςεπαναλήψεις, αλλά τα λεξιλογικά κενά μπορεί ακόμα να προκαλούνδιστακτικότητα και προσφυγή σε περιφράσεις.
  • Να παράγουναπόλυτακατανοητό συνεχή γραπτό λόγο που τηρεί τις καθιερωμένεςσυμβάσειςμορφής του κειμένου και παραγραφοποίησης.
  • Με κάποιαπροσπάθεια να παρακολουθούν και να συμβάλουν σε ομαδικέςσυζητήσειςακόμα και όταν η ομιλίαείναιγρήγορη και βασίζεται στην καθομιλουμένη.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Αυτόνομη και ομαδική εργασία.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διαθέτουνικανοποιητικό φάσμαλεξιλογίου  για θέματα  κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου και τα περισσότεραγενικά θέματα.  Η ακρίβεια της χρήσης του λεξιλογίουείναιγενικά υψηλή, αν και παρατηρείταικάποιασύγχυση και εσφαλμένηεπιλογή λέξεων, χωρίςόμως να εμποδίζει την επικοινωνία. Μπορούν  να εκφραστούν με αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρα και ευγενικά σε ύφοςεπίσημο ή ανεπίσημο, όπωςαρμόζει στην περίσταση και στα άτομα που εμπλέκονται,  να εκφραστουνκατάλληλαανάλογα με την περίσταση και να αποφεύγουνχονδροειδή λάθηδιατύπωσης. Η ορθογραφία και η στίξηείναιαρκετά ακριβείς, αλλά μπορεί να εμφανίζουνσημάδιαεπίδρασης της μητρικήςγλώσσας.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα «Ρωσική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών I» έχει τέσσερις σκοπούς:

  1. Επικοινωνιακό:Πρακτική κατοχή της γλώσσας στις εξής μορφές γλωσσικής δραστηριότητας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση – κατανόηση, ακρόαση – κατανόηση).
  2. Γνωστικό:Η γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των Ρώσων. Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των φοιτητριών/ών για τη συνεχή μελέτη των παραπάνω θεμάτων.
  3. Επαγγελματικό:Η ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων σε τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας των φοιτητριών/ών.
  4. Ακαδημαϊκό:Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την ειδική γλώσσα (ορολογία) της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν και να παράγουν ειδικά επιστημονικά κείμενα κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους.

  Γραμματική: Επικοινωνιακή γραμματική. Σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης. (Είδη απλής πρότασης. Σύνθετη παρατακτική πρόταση. Σύνθετη υποτακτική πρόταση. Σύνθετη ασύνδετη πρόταση.).

  Προφορικός και γραπτός λόγος:Η γλώσσα των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών.

  Μετάφραση:Μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών.

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1.        Ο ομιλητής και ο προσωπικός του κόσμος

  2.        Ο ομιλητής ως κοινωνικό ον (θέματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα):

  • Άνθρωπος και κοινωνία
   • Γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία.
   • Παγκόσμιο επικοινωνιακό πεδίο και πολιτισμική κρίση.
  • Άνθρωπος και πολιτική
   • Πολιτικές επιστήμες.
   • Η έννοια της πολιτικής.
   • Η έννοια της Δημοκρατίας.
   • Πολιτική εξουσία.
   • Πολιτικά συστήματα.
  • Άνθρωπος και οικονομία
   • Δομή της σύγχρονης παραγωγής.
   • Ιδιοκτησία.
   • Χρηματοοικονομικά θέματα.
   • Καταμερισμός της εργασίας και συνεταιρισμός.
   • Η αγορά και ο ρόλος της στην οικονομική ζωή.
   • Έσοδα και έξοδα.
  • Άνθρωπος και επιστήμη
   • Επιστήμη και ηθική.
   • Σύγχρονη εκπαίδευση.
  • Άνθρωπος και τέχνη
  • Άνθρωπος και ΜΜΕ

  3.        Θέματα γενικού κοινωνικού προβληματισμού

  • Πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητας
   • Σύγχρονη εκπαίδευση.
   • Επιστήμη και ηθική.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία μέσω e-mail, σε ειδικές περιπτώσεις μέσω Viber και Skype.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  20

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν στην γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  20

  Παράδοσηεκθέσεων/περιλήψεων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος

  28

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

  30

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη ρωσική γλώσσα της διδαχθείσας ύλης.Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν στις θεματικές του μαθήματος, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, κατανόησης γραπτού λόγου (Reading)  και παραγωγής γραπτού λόγου (Writing).Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος που παραδίδεται στις/στους φοιτήτριες/ητές στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  1. Την γραπτή εξέταση (50%).
  2. Την προφορική εξέταση (50%).

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.
  • Жаркова Е. Х, Н. В. Кутукова,Л. Н.Ольхова(2002) Разговорыподушам, СПб:Златоуст.
  • Баско, Н. В. (2012) Обсуждаемглобальныепроблемы, повторяемрусскуюграмматику,Москва: Русскийязыккурсы.
  • Ласкарева, Е.Р. (2012) Чистаяграмматика, СПб:Златоуст.
  • Ласкарева, Е.Р. (2013) Прогулкипорусскойлексике, СПб:Златоус.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Журнал «Русскийязыкзарубежом»
  • журнал “Миррусскогослова”
  • журнал «Русскаяречь»

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Γραμματική της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2013. Δεύτερη, διορθωμένη και συμπληρωμένη έκδοση

   2008

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Συντακτικό της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2008.

   2003

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Γραμματική της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2003.
   • Συνέδρια (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2019

    • Μαμαλούι Σ. «Διδασκαλία ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας στα ΑΕΙ της Ελλάδας: η σημασία, η ζήτηση, οι κατευθύνσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου "Διδασκαλία ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα", Αθήνα, 2019, σελ. 70-75

    2012

    • Μαμαλούι Σ. «Οι έννοιες της ηθικής «αξιοπρέπεια», «περηφάνια» και «φιλότιμο» στην ρωσική και ελληνική γλώσσα» Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στο καθρέφτη της μετάφρασης», Μόσχα, 2012, σελ. 336-343.

    2009

    • Μαμαλούι Σ. «Φρασεολογισμοί – δάνεια από την ελληνική μυθολογία. Μερικές σκέψεις για την διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας στους έλληνες», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα στον σύγχρονο κόσμο: παραδόσεις και καινοτομίες στην διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και στην μετάφραση», Μόσχα, 2009, σελ. 391-402.

    2008

    • Μαμαλούι Σ. «Το μη αντιστοιχίσιμο λεξιλόγιο της ρωσικής γλώσσας στα ρωσο-ελληνικά λεξικά», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στο καθρέφτη της μετάφρασης», Μόσχα, 2008, σελ. 348-360.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font