Γρούγιου Βασιλική
 • 2310 891.557
 • v.grougiou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 302

  Γρούγιου Βασιλική

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάρκετινγκ

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0518)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0518

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA194/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές στη διοίκηση των πωλήσεων με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης/πωλητές με σκοπό την οικονομική ανταλλαγή για την απόκτηση πρόσβασης στην αξία του ‘προϊόντος’.  Η Διοίκηση Πωλήσεων επίσης εξετάζει τη στρατηγική διοίκηση της διαδικασίας καθώς και των εμπλεκόμενων σ’αυτή.

  Γενικές Ικανότητες

  -          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα της διοίκησης των πωλήσεων.

  -          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

  -          Οι φοιτητές λύνουν ασκήσεις της μορφής του κουίζ.

  -          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων και τελικής εργασίας.

  -          Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία του role playing.

  -          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

  -           Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία και βελτιώσουν τις ικανότητες παρουσίασης θεμάτων, μέσω ομιλιών τους, σε αντικείμενα που θεραπεύει το μάθημα.

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι του μαθήματος

  Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων όπως: στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων, στόχοι πωλήσεων, διαδικασία πώλησης, στρατολόγηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών.

  Περίγραμμα μαθήματος

  Αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος*

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ –ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ†

  1

  Ο ρόλος των πωλήσεων στο Μάρκετινγκ

  2

  Στρατηγικές πωλήσεων

  3

  Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών και αγοραστών

  4

  Διαδικασία, σχεδιασμός και προετοιμασία πώλησης

  5

  Τηλεφωνικές πωλήσεις και ψηφιακό περιβάλλον των σύγχρονων πωλήσεων

  6

  Πρόβλεψη πωλήσεων

  7

  Στρατολόγηση, επιλογή και πρόσληψη πωλητών

  8

  Εκπαίδευση πωλητών

  9

  Επίσκεψη ειδικού επί των πωλήσεων

  10

  Υποκίνηση και αμοιβή πωλητών

  11

  Επιτήρηση και αξιολόγηση πωλητών

  12

  Νομικά και ηθικά θέματα πωλήσεων

  13

  Παρουσιάσεις

  Παρατηρήσεις:

  *Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

  †Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, online quizzes, χρήση εκπαιδευτικών videos) μέσω του eclass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτες περιπτώσεων/quizzes

  15

  Ομαδική εργασία και παρουσίαση

  20

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  104 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση (70%), ομαδική εργασία και παρουσίαση (30% του συνολικού βαθμού)

  Η τελική γραπτή εξέταση και εργασία/παρουσίαση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

  Η τελική γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες ανάλυση/λύσεις μελέτης/μελετών περιπτώσης/εων (case studies).

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης (τελικής γραπτής εξέτασης και εργασίας) δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους/εργασία σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Υποχρεωτικό εγχειρίδιο διδασκαλίας του μαθήματος (επιλογή ενός εκ των τεσσάρων)

  Αυλωνίτης, Γ. Ι., και Σταθακόπουλος, Β. Μ. (2017), Αποτελεσματική Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, 2η έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.

  Jobber, D. and Lancaster, G. (2005), Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

  Levy, M., Weitz, B. A., & Grewal, D. (2020), Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων, Broken Hill Publishers, Λευκωσία.

  Τζωρτζάκης, Κ. (2015), Η Λιανική Πώληση στο Ελληνικό Επιχειρείν, Rosili-Εμπορική-Εκδοτική, Αθήνα.

  Άλλα βοηθήματα προαιρετικά:

  Εξαδάκτυλος, Ν. (2013), Η τέχνη της προσωπικής πώλησης, 2η έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα.

  Denny, R. (2003), Πρώτοι στις πωλήσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

  Πανηγυράκης, Γ. και Ζαϊρης, Α. (2006), Η Τέχνη της Πώλησης-Συναρπαστικές διαδρομές στον κόσμο των πωλήσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

  Τσαβλόπουλος, Γ. (2017), Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους να αγοράσουν!, Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη.

  Ακαδημαϊκάάρθρα

  Bush, V., Bush, A.J., Oakley, J. and Cicala, J.E. (2017), “The sales profession as a subculture: Implications for ethical decision making”, Journal of Business Ethics, 142, 549-565.

  Farrell, S., and Hakstian, R.A. (2001), “Improving salesforce performance: A meta-analytic investigation of the effectiveness and utility of personnel selection procedures and training interventions”, Psychology & Marketing, 18(3), 281-316.

  Pullins, E.B., Timonen, H., Kaski, T. and Holopainen, M. (2017), “An investigation of the theory practice gap in professional sales”, Journal of Marketing Theory and Practice, 25(1), 17-38.

  Reid, D.A., Plank, R.E., Peterson, R.M., and Rich, G.A. (2017), “Examining the use of sales force management practices”, Journal of Business & Industrial Marketing, 32(7), 974-986.

  Zorfas, A. and Leemon, D. (2016), “An emotional connection matters more than customer satisfaction”, Harvard Business Review, https://www.hbsp.harvard.edu/product/H033FC-PDF-ENG.

  Άλλες πηγές:

  Βασιλάκη, Μ. (2005). «Καλοί πωλητές, «ευτυχισμένη» επιχείρηση, Τα Νέα, https://www.tanea.gr/2005/07/18/greece/anoixto-mba-kaloi-pwlites-eytyxismeni-epixeirisi/.

  Ησαϊας, Σ.Π. (2016). «Η επιλογή πωλητών και η πωλησιακή συμπεριφορά ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης της προσωπικότητας του στελέχους», HR, https://hrpro.gr/i-epilogi-politon-ke-i-polisiaki-syberifora-os-apotelesma-ekpedefsis-tis-prosopikotitas-tou-stelechous/.

  Naughton, J. (2019). “The privacy paradox: why do people keep using tech firms that abuse their data?”, The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/05/privacy-paradox-why-do-people-keep-using-tech-firms-data-facebook-scandal.

  Επιστημονικάπεριοδικά

  Journal of Marketing

  Journal of Service Research

  Journal of Services Marketing

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0402

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI213/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα ΜΚΤ που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος συνήθως αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας και προώθησης-προβολής προϊόντων.

  Γενικές Ικανότητες

  -          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα του μάρκετινγκ.

  -          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

  -          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων.

  -          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

  -          Οι φοιτητές εργάζονται αυτόνομα μέσα από την επίλυση quizzes και προόδων.

  -          Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται και επιδεικνύουν την απαιτούμενη κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία της χρήσης διαφόρων εργαλείων μάρκετινγκ.         

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξοικειώνονται με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου εφαρμογής του.

  Περίγραμμα μαθήματος*

  Εισήγηση/ Εβδομάδα

  Θέμα εισήγησης **

  1 Η φύση του Μάρκετινγκ-Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Οικονομία, Κοινωνία και Μάρκετιγκ

  2 Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και Περιβάλλον

  3 Έρευνα Μάρκετινγκ

  4 Κατανοώντας τη συμπεριφορά των αγοραστών

  5 Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση

  6 Δημιουργώντας αξία για τον πελάτη μέσω του προϊόντος

  7 Κανάλια διανομής

  8 Δημιουργία αξίας μέσω της τιμολόγησης

  9 Ολοκληρωμένες επικοινωνίες Μάρκετινγκ

  10 Μάρκετινγκ υπηρεσιών

  11 Διοίκηση Πωλήσεων

  12 Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing)

  13 To μέλλον του Μάρκετινγκ

  Παρατηρήσεις:

  * Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

  ** Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes/προόδους που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, online quizzes) χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση eclass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Μελέτες περιπτώσεων

  30

  Quizzes/Εργαστηριακή άσκηση

  30

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό) και περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες αναλύσεις μελέτης περιπτώσεων (case studies).

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα (επιλέγετε ένα εκ των τεσσάρων)

  Kotler, P. and Keller, K.L. (2017). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Κλειδάριθμος, Αθήνα.

  Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2022), Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις BROKEN HILL, Nicosia.

  Dhruv, G., and Levy, M. (2022), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

  Solomon, M., Marshall, G. and Stuart, E. (2020). Μάρκετινγκ, Αληθινοί Άνθρωποι, Αληθινές Επιλογές, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, Θεσσαλονίκη.

  Άλλα βοηθήματα προαιρετικά:

  Μάλλιαρης, Π. (2013). Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ’ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς.

  Fahy, J., and Jobber, D, (2014), Αρχές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

  Άλλες πηγές

  Δαμουλιανού, Χ. (2008), «Στη νέα εποχή οι εταιρείες έχουν ανάγκη από ολιστικό μάρκετινγκ», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/business/327084/sti-nea-epochi-oi-etaireies-echoyn-anagki-apo-olistiko-marketingk/

  Ήντουνας, Κ. (2011), Έρευνα τιμολόγησης προϊόντων: Η σημασία της στρατηγικής αντιμετώπισης της τιμολογιακής στρατηγικής», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-timologisis-proionton-i-simas/

  Νικολακοπούλου, Κ. (2020), «Έρευνα ICAP – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Βήματα μπροστά, σε έναν μακρύ δρόμο», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-icap-eteriki-kinoniki-efthyni-vimata-brosta-se-enan-makry-dromo/

  Παπαδάς, Κ. (2020), «Άποψη: Branding στη μετα-πανδημική εποχή», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/international/1085435/apopsi-branding-sti-meta-pandimiki-epochi/.

  Επιστημονικάπεριοδικά

  Journal of Marketing

  Journal of Consumer Research

  Journal of Consumer Psychology

  Psychology and Marketing

  Journal of Consumer Behaviour

  Consumption, Markets, and Culture

   

   

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)
   (ΟΔ0615)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0615

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA138/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά και απαραίτητων πρακτικών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία, τις διαδικασίες και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως η/οι/ο: εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ, δευτερογενής έρευνα, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων, ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, τεχνικές παρατήρησης), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι δειγματοληψίας, έρευνα αγοράς και επικοινωνία, κωδικοποίηση στοιχείων, προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση στο SPSS, περιγραφική στατιστική, ανάλυση παραγόντων και αναφορά (report) έρευνας.

  Γενικές Ικανότητες

  -          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα της διοίκησης μάρκετινγκ.

  -          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

  -          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων και τελική εργασία.

  -          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

  -           Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία και βελτιώσουν τις ικανότητες παρουσίασης θεμάτων, μέσω ομιλιών τους, που θεραπεύει το μάθημα.

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι του μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά και απαραίτητων πρακτικών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία και τις διαδικασίες και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς.

  Περίγραμμα μαθήματος-Αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος*

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ –ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ†

  1

  Εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ

  2

  Δευτερογενής έρευνα

  3

  Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων

  4

  Ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, τεχνικές παρατήρησης)

  5

  Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

  6

  Μέθοδοι δειγματοληψίας

  7

  Έρευνα αγοράς και επικοινωνία

  8

  Κωδικοποίηση στοιχείων

  9

  Προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση στο SPSS

  10

  Περιγραφική στατιστική

  11

  Ανάλυση παραγόντων και αναφορά (report) έρευνας

  12

  Νομικά και ηθικά θέματα έρευνας μάρκετινγκ

  13

  Παρουσιάσεις

  Παρατηρήσεις:

  *Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

  †Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση Compus  για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτες περιπτώσεων

  15

  Ομαδική εργασία και παρουσίαση

  20

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  104 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση (60%), ομαδική εργασία και παρουσίαση (40% του συνολικού βαθμού)

  Η τελική γραπτή εξέταση και εργασία/παρουσίαση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

  Η τελική γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες ανάλυσης μελέτης περιπτώσεων (case studies).

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης (τελικής γραπτής εξέτασης και εργασίας) δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Γ. Σιώμκος και Δ. Μαύρος, Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη,

  Γ. Σιώμκος και Aικ. Βασιλικοπούλου, Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη.

  Μ. Πετράκης, Έρευνα Μάρκετινγκ: Η Ερευνητική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Σταμούλη.

  G.A. Churchill and D. Iacobucci, Marketing Research: Methodological Foundations, South-Western (Dryden).

  Wilson, A., Marketing Research: An Integrated Approach, Prentice-Hall.

  T. Kinnear and J. Taylor, Marketing Research: An Applied Approach, McGraw-Hill.

  Επιστημονικάπεριοδικά

  Journal of Marketing

  Journal of Consumer Research

  Journal of Service Research

  Journal of Marketing Science

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΙ0213)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ & Γ’ εξάμηνα) – ΟΜΑΔΑ Γ’

  ΟΙ0213 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0213

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’ & Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΓΡΟΥΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI213/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα ΜΚΤ που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος συνήθως αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας και προώθησης-προβολής προϊόντων.

  Γενικές Ικανότητες

  -Οι φοιτητές/τριες στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα του μάρκετινγκ.

  -Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

  -Ζητείται από τους/τις φοιτητές/τριες να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων.

  -Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

  -Οι φοιτητές/τριες εργάζονται αυτόνομα μέσα από την επίλυση quizzes και προόδων.

  -Οι φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται και επιδεικνύουν την απαιτούμενη κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία της χρήσης διαφόρων εργαλείων μάρκετινγκ.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξοικειώνονται με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου εφαρμογής του.

  Περίγραμμα μαθήματος*

  Εισήγηση/ Εβδομάδα

  Θέμα εισήγησης **

  1 Η φύση του Μάρκετινγκ-Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Οικονομία, Κοινωνία και Μάρκετιγκ

  2 Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και Περιβάλλον

  3 Έρευνα Μάρκετινγκ

  4 Κατανοώντας τη συμπεριφορά των αγοραστών

  5 Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση

  6 Δημιουργώντας αξία για τον πελάτη μέσω του προϊόντος

  7 Κανάλια διανομής

  8 Δημιουργία αξίας μέσω της τιμολόγησης

  9 Ολοκληρωμένες επικοινωνίες Μάρκετινγκ

  10 Μάρκετινγκ υπηρεσιών

  11 Διοίκηση Πωλήσεων

  12 Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing)

  13 To μέλλον του Μάρκετινγκ

  Παρατηρήσεις:

  * Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

  ** Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes/προόδους που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, online quizzes) χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση eclass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Μελέτες περιπτώσεων

  30

  Quizzes/Εργαστηριακή άσκηση

  30

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  150 ώρες

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό) και περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες αναλύσεις μελέτης περιπτώσεων (case studies).

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.


   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα (επιλέγετε ένα εκ των τεσσάρων)

  Kotler, P. and Keller, K.L. (2017). ΜάρκετινγκΜάνατζμεντ, Κλειδάριθμος, Αθήνα.

  Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2022), Marketing: Μια ΣτρατηγικήΠροσέγγιση, εκδόσεις BROKEN HILL, Nicosia.

  Dhruv, G., and Levy, M. (2022), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

  Solomon, M., Marshall, G. and Stuart, E. (2020). Μάρκετινγκ, Αληθινοί Άνθρωποι, Αληθινές Επιλογές, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, Θεσσαλονίκη.

  Άλλα βοηθήματα προαιρετικά:

  Μάλλιαρης, Π. (2013). Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ’ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς.

  Fahy, J., and Jobber, D, (2014), Αρχές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

  Άλλες πηγές

  Δαμουλιανού, Χ. (2008), «Στη νέα εποχή οι εταιρείες έχουν ανάγκη από ολιστικό μάρκετινγκ», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/business/327084/sti-nea-epochi-oi-etaireies-echoyn-anagki-apo-olistiko-marketingk/

  Ήντουνας, Κ. (2011), Έρευνα τιμολόγησης προϊόντων: Η σημασία της στρατηγικής αντιμετώπισης της τιμολογιακής στρατηγικής», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-timologisis-proionton-i-simas/

  Νικολακοπούλου, Κ. (2020), «Έρευνα ICAP – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Βήματα μπροστά, σε έναν μακρύ δρόμο», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-icap-eteriki-kinoniki-efthyni-vimata-brosta-se-enan-makry-dromo/

  Παπαδάς, Κ. (2020), «Άποψη: Branding στη μετα-πανδημική εποχή», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/international/1085435/apopsi-branding-sti-meta-pandimiki-epochi/.

  Επιστημονικά περιοδικά

  Journal of Marketing

  Journal of Consumer Research

  Journal of Consumer Psychology

  Psychology and Marketing

  Journal of Consumer Behaviour

  Consumption, Markets, and Culture

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2021

   • S. Giannikis, V. Grougiou & I. Kapoutsis (2021) The effects of entrepreneurial orientation on job stressors and the moderating role of high-performance work systems: employee perspectives from two industries, The International Journal of Human Resource Management, 32:14, 3033-3060.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Chantziaras, A., Dedoulis, E., Grougiou, V. and Leventis, S., 2020, “The impact of religiosity and corruption on CSR reporting: The case of U.S. banks”, Journal of Business Research, 109, 362-374.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Grougiou, V., Balabanis, G., and Manika, D. 2020, “Does humour influence perceptions of the ethicality of female-disparaging advertising?”, Journal of Business Ethics, 164, 1-16.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Giannikis, S., Grougiou, V. and Kapoutsis, I., 2019, “The effects of entrepreneurial orientation on job stressors and the moderating role of high-performance work systems: employee perspectives from two industries”, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2019.1629983.

   2018

   • Grougiou, V., Balabanis, G., and Manika, D. 2018, “Does humour influence perceptions of the ethicality of female-disparaging advertising?”, Journal of Business Ethics, https://doi.org/10.1007/s10551-018-4032-x.

   2016

   • Grougiou, V., Dedoulis, E., and Leventis, S., 2016, “Corporate social responsibility reporting and organizational stigma: the case of “sin” industries”, Journal of Business Research, 69(2), pp.: 905-914.

   2015

   • Grougiou, V., Moschis, G., and Kapoutsis, I., 2015, “Compulsive buying: the role of earlier-in-life events and experiences”, Journal of Consumer Marketing, 32(4), pp.: 278-289.

   2014

   • Grougiou, V., Leventis, S., Dedoulis, E., and Owusu-Ansah, S. 2014, “Corporate social responsibility and earnings management in U.S. banks”, Accounting Forum, 38(3), pp.: 155-169.
   • Grougiou, V., and Moschis, G. 2014, “Antecedents of young adults’ materialistic values”, Journal of Consumer Behaviour, 14(2), pp.: 115-126.

   2011

   • Grougiou, V., and Pettigrew, S., 2011, “Senior customers’ service encounter preferences”, Journal of Service Research, 14(4), pp.: 475-488.

   2009

   • Grougiou, V., and Pettigrew, S., 2009, “Seniors’ attitudes to voicing complaints: a qualitative study”, Journal of Marketing Management, 25(9/10), pp.: 987-1001

   2003

   • Grougiou, V., and Wilson, A., 2003, “Financial service call centre: problems encountered by the grey market”, Journal of Financial Services Marketing, 7(4), pp.: 360-368
   • Συνέδρια (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2021

    • Chantziaras, A., Dedoulis, E., Grougiou, V. and Leventis, S., 2021, The impact of labor unionization on CSR reporting, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 12(2), 437-466.

    2018

    • Grougiou, V., Giannikis, S., and Andronikidis, A. (2018), The strenuous effects of innovation on service employees, paper accepted by GMC 2018 conference, Tokyo.

    2017

    • Grougiou, V., and Balabanis, G. (2017), The Role of Humour in Masking Female-Disparaging Advertising, 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, Thessaloniki.

    2014

    • Grougiou, V., Moschis, G., Kapoutsis, I. and Mathur, A. (2014), The impact of early life experiences on young adults’ compulsive buying tendencies, Association for Consumer Research, North American Conference 2014, Baltimore, USA.
    • Grougiou, V., Giannikis, S., and Anastiadis, F. (2014), Consumers’ responses to virtue and vice organic food products. Are they all the same?, paper accepted by EMAC 2014, Valencia Spain 2014.
    • Grougiou, V., and Giannikis, S. (2014), Ways to protect service employees from the strenuous effects of entrepreneurial activities, Academy of Marketing Science conference, Greece (UoM) 2014.
    • Grougiou, V., Leventis, S., Dedoulis, E., and Owusu-Ansah, S. 2014, “Corporate social responsibility and earnings management in U.S. banks”, Accounting Forum, 38(3), pp.: 155-169.
    • Grougiou, V., and Moschis, G. 2014, “Antecedents of young adults’ materialistic values”, Journal of Consumer Behaviour, 14(2), pp.: 115-126.

    2013

    • Grougiou, V., and Giannikis, S. (2013), Investigating the relationship between organizational-level entrepreneurship and employee job stress in Greek SMEs: Assessing the role of high-performance work systems, BSA Work, Employment and Society Conference 2013.
    • Grougiou, V. (2013), Critical life events, inter-customer social support and customer citizenship behaviours, Academy of Marketing Science (US) 2013, May, Monterey, San Francisco.
    • Grougiou, V., Leventis, S, and Dedoulis, E. (2013), Corporate social responsibility reporting in controversial business sectors: a struggle for legitimacy, 36th EAA Annual Congress 2013 – Paris 2013, France.

    2012

    • Grougiou, V. (2012), Cancer diagnostic tests and seniors’ behaviour, Academy of Marketing 2012 conference in Southampton University, UK.
    • Grougiou, V., Leventis, S, Dedoulis, E., and Owusu-Ansah, S. (2012), Corporate social responsibility and earnings management: The case of the banking industry, 35th EAA Annual Congress 2012 in Ljubljana, Slovenia.
    • Grougiou, V., Leventis, S, and Dedoulis, E. (2012), Voluntary disclosure of corporate social responsibility reporting: The Case of controversial industries, EMAC 2012 conference in ISCTE Business School in Lisbon, Portugal.

    2011

    • Grougiou, V., and Moschis, G. (2011), The effects of television and family on young adults’ materialist values: a life course study in Greece, AM 2011 conference in Liverpool UK.
    • Grougiou, V., and Balabanis, G. (2011), Gender disparaging advertising: can irony make them more acceptable?, 40th EMAC 2011 conference at the Faculty of Economics, University of Ljubljana.
    • Grougiou, V., and Pettigrew, S., 2011, “Senior customers’ service encounter preferences”, Journal of Service Research, 14(4), pp.: 475-488.

    2010

    • Grougiou, V., and Lampadari, F., (2010), Can a financial crisis shake consumers’ spending patterns? Some Greek evidence, 3rd Euromed conference, Euromed Academy of Business, 4-5 November, 2010, Nicosia, Cyprus.

    2009

    • Grougiou, V., and Pettigrew, S. (2009), Senior customers’ service encounter preferences, 2nd BIC Biennial 2009 Conference, November, Thessaloniki, Greece.
    • Grougiou, V. (2009), Seniors' attitude towards voiced complaints: a qualitative study, Academy of Marketing 2009 Conference, July, Leeds, UK.
    • Grougiou, V., and Pettigrew, S., 2009, “Seniors’ attitudes to voicing complaints: a qualitative study”, Journal of Marketing Management, 25(9/10), pp.: 987-1001

    2005

    • Grougiou, V., and Wilson, A. (2005), The role of employee’s age in senior customers’ satisfaction with the service encounter: a phenomenological study, Macromarketing 2005 Conference, June, Thessaloniki, Greece.

    2003

    • Grougiou, V., and Wilson, A. (2003), The mismatch between the growth in call centres and the needs of the grey market, EMAC 2003 Conference, May, Glasgow, Scotland.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font