Απόφαση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων