Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 18730/24.08.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογής Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (DEFCA)», Κωδικός ΟΠΣ: 5067588


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 18730/24.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Ανάπτυξη Εφαρμογής Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (DEFCA)», Κωδικός ΟΠΣ: 5067588, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.