Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2021-2022: πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων


Με την υπ’ αριθ. 28/23-07-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των λοιπών ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις στο Α` εξάμηνο σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 επισυνάπτοντας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: finsecr@uom.edu.gr

Οι επιτυχόντες εισάγονται στο Α` Εξάμηνο Σπουδών (1ο έτος)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (https://www.uom.gr/fin/entypa)
2. Φωτοτυπία Αντιγράφου Πτυχίου
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Ακολουθεί το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων:

  1. Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00-12:00 (στο αμφιθέατρο 14) το μάθημα «Μικροοικονομική».

  2. Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00-11:00 (στην αίθουσα 10) το μάθημα «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική».

  3. Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00-12:00 (στο αμφιθέατρο 7) το μάθημα «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική».

Η είσοδος των συμμετεχόντων στο Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και επίδειξης τους στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:

  • Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού.

  • Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19.

  • Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό κι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου.

  • Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το οποίο διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως.

  • Κατά την είσοδό σας στο κτήριο και σε όλη τη διάρκεια παραμονής σας σε αυτό, η προστατευτική μάσκα (απλή μη ιατρική ή υφασμάτινη με κατάλληλες προδιαγραφές), είναι υποχρεωτική.

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικοί Στόχοι της Επιχείρησης, Ορισμός και Διακρίσεις Επενδύσεων, Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, η Αξία του Χρήματος σε σχέση με το χρόνο και ο προσδιορισμός της Αξίας των μεμονωμένων Χρεογράφων, Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου, Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εισαγωγικές έννοιες, διακρίσεις λογιστικής επιστήμης, σκοπός λογιστικής, χρήστες οικονομικών καταστάσεων, θεσμικό πλαίσιο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/14), Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Γνωστοποιήσεις, Διπλογραφικό Σύστημα, Λογιστικό Κύκλωμα, Λογαριασμοί-Κατηγορίες Λογαριασμών-Λογιστικό Γεγονός, Ημερολόγιο-Καθολικό, Ημερολογιακές Εγγραφές.

3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης, Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή, το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στην μικτή οικονομία, ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς: προσφορά και ζήτηση, Θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή, Θεωρία ζήτησης των αγαθών, η προσφορά αγαθών: θεωρία παραγωγής, Θεωρία κόστους, Αριστοποίηση στην παραγωγή, Μορφές αγοράς και η λειτουργία τους (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο), ο ρόλος του Κράτους, Δημόσια αγαθά, Παρέμβαση του κράτους στις αγορές, Οικονομικά της ευημερίας, Μέτρηση της ευημερίας καταναλωτών – παραγωγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προτείνεται βιβλιογραφία.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font