Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-05-29

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 και της υπ’ αριθ. 290/23.05.2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΩΞ7469Β7Ι-ΖΝΑ, ΑΔΑΜ: 23REQ012733556), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 29.05.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €18.500,00 + €4.440,00 (ΦΠΑ 24%) = €22.940,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1731.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023 (CPV: 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font