Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντηρήσεων των υποδομών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-11-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 και της υπ. αριθ. 426/19-10-2023 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 96ΓΠ469Β7Ι-Ο62, ΑΔΑΜ: 23REQ013620384), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντηρήσεων των υποδομών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2023», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 16-11-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €8.870,29 + €2.128,87 (ΦΠΑ 24%) = €10.999,16 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1428.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023.

[CPV: 44115210-4 – Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font