Διετής Προληπτική Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης ισχύος 2Χ800 kVA Πανεπιστημίου Μακεδονίας ετών 2024 - 2025


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-11-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, της υπ. αριθ. 5599/11-07-2023 απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2024 και 2025 και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 6ΕΣΥ469Β7Ι-10Ρ, ΑΔΑΜ: 23REQ013083429) και της αρ. 956/13-07-2023 (ΑΔΑ:6ΥΩ8469Β7Ι-ΤΚΡ) βεβαίωσης της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά γιατηνυπηρεσία «Διετής Προληπτική  Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης ισχύος 2Χ800 kVA  Πανεπιστημίου Μακεδονίας ετών 2024 - 2025», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.846,77 + €683,23 (ΦΠΑ 24%) = €3.530,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024 (ποσό €1.765,00) και 2025 (ποσό €1.765,00).

[CPV: 50532400-7: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font