ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-01-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (άρθρο 173) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 08 /01/2024
Αριθμ. Πρωτ. 272

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθ. 14/22-12-2023 έκτακτη της συνεδρίαση έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141),
β) την υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30-08-2023 (ΑΔΑ:9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
γ) την υπ’ αριθ. 6/20-12-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του οικείου Τμήματος, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μάθημα

Περιγραφή διδακτικού έργου (σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4957/2022)

Υποχρεωτικό (Υ)/
Επιλογής (Ε)/
Εξάμηνο

Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας/μερική ή πλήρης απασχόληση

 

 

 

 

 

 

Λογιστική

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος

Β’ Εξάμηνο (Υ)

 

3 ώρες/ μερική απασχόληση

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ

Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος

Στ' Εξάμηνο

Υ: Κατεύθυνση Λογιστικής και Ελεγκτικής

Ε: Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

3 ώρες/ μερική απασχόληση

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους

Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος

Στ' Εξάμηνο

Υ: Κατεύθυνση Λογιστικής και Ελεγκτικής

Ε: Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

3 ώρες/ μερική απασχόληση

Η περιγραφή και το περιεχόμενο των ανωτέρω μαθημάτων επισυνάπτονται.

Οι επιλεγέντες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μερική ή πλήρη απασχόληση, για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) εβδομάδων. Ως πλήρης απασχόληση θεωρούνται οι δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως (άρθρα 64, 155 και 173 του Ν. 4957/2022), για τη διδασκαλία και την παροχή κάθε μορφής διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου. Η πρόσληψη των εντεταλμένων διδασκόντων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία (β) και (γ).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Γραμματείας του Τμήματος: finsecr@uom.edu.grαπό 09/01/2024 μέχρι και 18/01/2024 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με αναφορά στο/στα γνωστικό/ά αντικείμενο/α για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

 2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών.

 4. Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής.

 5. Βεβαιώσεις τεκμηρίωσης διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον αποδεικνύεται, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

 6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

 Δεν επιτρέπεται η απασχόληση, ως Εντεταλμένων Διδασκόντων, φυσικών προσώπων που έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες :

 • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

 • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών.

 • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτό οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους μετά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφονται παραπάνω, γίνεται μόνο μέχρι την προαναφερόμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Συμπληρωματική Αίτηση-Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μέσω του e-mail: finsecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικώς στα τηλ.: 2310 891461, 441.

Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, θα πρέπει μετά την επιλογή τους να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Στο Τμήμα Προσωπικού

 • Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών, στις οποίες να πιστοποιείται η φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.

 • Άδεια διαμονής (αν είναι αλλοδαπός υπήκοος).

 • Άδεια εργασίας (αν είναι αλλοδαπός υπήκοος).

 • Απόφαση ένταξης σε επιδότηση (σε περίπτωση λήψης επιδόματος ανεργίας).

β) Στο Τμήμα Μισθοδοσίας

 • Φωτοτυπία βεβαίωσης απογραφής ΙΚΑ (από το Μητρώο ΙΚΑ).

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου για το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Επίσης, η Υπηρεσία θα αναζητήσει για τους επιλεγέντες, αυτεπαγγέλτως, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και
ii) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(*)
Ανέστης Λαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος.

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font