Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 28809/05.12.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.  28809/05.12.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  "A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font