Εξεταζόμενα μαθήματα με δύο συνδέσμους Zoom


Εξεταζόμενα μαθήματα (ή τμήματα μαθημάτων) με περισσότερους από 300 φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δύο συνδέσμους Zoom. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει υποβάλλει δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος έχει κατανεμηθεί σε συγκεκριμένο Breakout room ενός από τους δύο συνδέσμους. Η κατανομή γίνεται με βάση την ώρα που υποβλήθηκε η δήλωσή σας (η οποία φαίνεται και στο επιβεβαιωτικό email που λάβατε μετά την υποβολή της δήλωσης): Όσοι/ες υπέβαλλαν πριν κάποιο χρονικό σημείο κατανέμονται στα Breakout rooms του πρώτου συνδέσμου Zoom, ενώ όσοι υπέβαλλαν μετά από κάποιο χρονικό σημείο κατανέμονται στον δεύτερο σύνδεσμο Zoom. Τα χρονικά αυτά σημεία εμφανίζονται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

  • Αν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο σωστό (για εσάς) σύνδεσμο Zoom, μόλις συνδεθείτε το Zoom θα σας ρωτήσει αν θέλετε να μπείτε (join) σε συγκεκριμένο Breakout room (απαντήστε καταφατικά).
  • Αν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο λάθος (για εσάς) σύνδεσμο Zoom, αφού συνδεθείτε το Zoom δεν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να μπείτε (join) σε κάποιο Breakout room, γιατί σε αυτή την τηλεδιάσκεψη δεν έχετε κατανεμηθεί σε κανένα Breakout room. Αν σας συμβεί κάτι τέτοιο, αποχωρήστε από αυτήν την τηλεδιάσκεψη και επιχειρήστε να μπείτε στην άλλη.

Αν σε καμία από τις δύο τηλεδιασκέψεις δεν ερωτηθείτε για είσοδο σε Breakout room, αυτό θα οφείλεται στο ότι ο οικοδεσπότης (host) της τηλεδιάσκεψης στην οποία πρέπει να συνδεθείτε δεν έχει ανοίξει ακόμη τα Breakout rooms (αυτό μπορεί επίσης να συμβεί αν συνδεθείτε πριν τον οικοδεσπότη). Οι οικοδεσπότες έχουν λάβει οδηγίες να ανοίξουν όλα τα Breakout rooms μόλις συνδεθούν, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font