Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 441/08-02-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ' αριθμ. 29402/11-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΔΒΟ469Β7Ι-Λ37, στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 29402/11-12-2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font