ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

(αφορά τους φοιτητές/τριες του Τμήματος που δεν έχουν αποφοιτήσει)

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής χορηγεί πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας,  με απόφασή του και της Συγκλήτου σύμφωνα με το ΦΕΚ 164/6-10-2023 τ. Α’ και τα οριζόμενα του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 ως εξής:

 

A) H πιστοποίηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας χορηγείται προκειμένου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος να μην αποκλείονται από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Χορηγείται στους φοιτητές /φοιτήτριες πριν την αποφοίτησή τους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (Α’13).

Β) Χορηγείται στους φοιτητές/τριες κατά την αποφοίτησή τους εφόσον έχουν τα πέντε  (5) μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας και τα τριάντα  (30) ECTS.  Εάν δεν συμπληρώνονται τα ECTS θα πρέπει οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρακολουθούν μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας μέχρι να συμπληρώσουν τα τριάντα (30) ECTS.

Γ) Τα μαθήματα για τη χορήγηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας τα οποία θα μετρούν στη λήψη του πτυχίου τροποποιούνται ως εξής:

 

Προϋπόθεση για την λήψη της παιδαγωγικής επάρκειας είναι η συγκέντρωση 30 ECTS μονάδων

A/A

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα

1

Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές

Τμήμα ΛΧΡ/Υποχρεωτικό μάθημα, Α' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

2

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Ι
(Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι)

Τμήμα ΛΧΡ/Υποχρεωτικό μάθημα, Δ' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

3

Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική

Τμήμα ΛΧΡ/Ε Επιλογής μάθημα, Ε' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

4

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων στη Λογιστική και Χρημ/κή

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής  μάθημα, Ε' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

5

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής μάθημα, Στ' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

6

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής μάθημα, ΣΤ' Εξάμηνο, 5 ECTS μονάδες

7

Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής μάθημα, Ζ' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

8

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ
(Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ)

Τμήμα ΛΧΡ/Υποχρεωτικό μάθημα, Ζ' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

9

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής μάθημα, Η' Εξάμηνο, 6 ECTS μονάδες

10

Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών

Τμήμα ΛΧΡ/Επιλογής μάθημα, Η' Εξαμήνου, 5 ECTS μονάδες

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font