Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών (κρουστών) οργάνων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-25

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 36/22.06.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ’ αριθμ. 229/22.06.2018, 237/22.06.2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 4/05.10.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια αναλωσίμων μουσικών (κρουστών) οργάνων για τις ανάγκες του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 25.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV37321500-9).

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font