ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

Γνωστικά Πεδία Έρευνας

Αριθμός Υποψηφίων

· Λογιστική

· Χρηματοοικονομική Λογιστική

· Ελεγκτική

· Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής

· Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

· Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

· Φορολογία Εισοδήματος

· Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

· Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

· Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

· Τραπεζική (Κίνδυνος και απόδοση τραπεζών, νέα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικός ανταγωνισμός και σταθερότητα, κόστος, κερδοφορία και αποτελεσματικότητα τραπεζών, τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις)

· Χρηματιστηριακές Αγορές και Λειτουργία τους (Επίδραση μερισματικής πολιτικής στις τιμές των μετοχών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επίδραση στις τιμές των μετοχών, εταιρικές ανακοινώσεις και επίδραση στις τιμές των μετοχών, Αποτίμηση μετοχών-μεταβλητότητα, Αγορές παραγώγων-μεταβλητότητα, ETF’s)

1

· Μαθηματικά Οικονομικά

· Ποσοτικά Χρηματοοικονομικά

· Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

2

· Ηλεκτρονικό Εμπόριο και εφαρμογές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

· Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο και το Νέφος

· Αυτοπροσαρμοζόμενα Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα από Τελικούς Χρήστες

2

· Χρηματοοικονομική και Νευρωνικά Συστήματα

· Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου – Νευρωνικά Συστήματα

3

· Αντιπροσώπευση των νομικών προσώπων

1

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις εξής, τυπικές, προϋποθέσεις : α) πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 ν.4485/2017), γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, δ) επίσημα αποτελέσματα του GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600.

Οι υποψήφιοι εφόσον τηρούνται οι παραπάνω, τυπικές, προϋποθέσεις θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση ( όπου θα αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, ελληνική ή αγγλική και το μέλος ΔΕΠ που προτείνεται ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας).

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Αντίγραφο Αποδεικτικού άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

8. Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600

9. Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής).

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο ΗΘ, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891607-441 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: finsecr@uom.gr.

Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα - Παρασκευή 11:30 - 13:00.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Παναγιώτης Ταχυνάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font