Συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων (Διακ. 37/19)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-08-20

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 37/19 συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου περιόδου 2019-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′ της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 56.854,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€45.850,00 άνευ Φ.Π.Α. + €11.004,00 Φ.Π.Α. 24% = €56.854,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0887 [ποσό 22.090,00 + 5.301,60 (ΦΠΑ 24%) = € 27.391,60], 1429 [ποσό 12.760,00 + 3.062,40 (ΦΠΑ 24%) = €15.822,40] και 1439 [ποσό 11.000,00 + 2.640,00 (ΦΠΑ 24%) = €13.640,00] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 (CPV: 50710000-5, 34913000-0).

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.08.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού